Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn của huyện Gia Lâm thành

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn của huyện Gia Lâm thành

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn của huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội đến năm 2020
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  Mục lục
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục .iii
  Danh mục bảng .iv
  Danh mục chữ viết tắt .v
  Danh mục Phụ lục .vi
  1. Mở ñầu 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài .2
  1.2.1. Mục ñích 2
  1.2.2. Yêu cầu ñề tài nghiên cứu 2
  2. Tổng quan nghiên cứu 3
  2.1. Một số khái niệm về nông thôn và ñiểm dân cư nông thôn. 3
  2.1.1 Khái niệm nông thôn 3
  2.1.2 Khu dân cư nông thôn 3
  2.1.3. Khái niệm ñiểm dân cư nông thôn. 4
  2.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu và xu thế, kinh nghiệm phát triển
  mạng lưới dân cư trên thế giới .7
  2.2.1. Các nước Tây Âu .7
  2.2.2. Liên Xô (cũ) và các nước ðông Âu 10
  2.2.3. Các nước châu Á .11
  2.2.4. Nhận xét chung về xu thế, kinh nghiệm phát triển mạng lưới dân cư
  trên thế giới 13
  2.3. Chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước vềquy hoạch xây dựng
  khu dân cư nông thôn 14
  2.3.1. Chính sách pháp luật 14
  2.3.2. Một số chiến lược khác về phát triển nhà ở, kiến trúc, ñô thị .14
  2.3.3. Ảnh hưởng của ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và quan ñiểm,
  nguyện vọng của người dân trong quy hoạch khu dân cư 17
  2.4. Tổng quan về các khu dân cư vùng ñồng bằng sông hồng 19
  2.4.1. ðặc ñiểm nông thôn vùng ñồng bằng sông Hồng .19
  2.4.2. Phân bố khu dân cư vùng ðồng bằng sông Hồng .22
  2.4.3. Thực trạng sử dụng ñất khu dân cư nông thôn ven ñô thành phố
  Hà Nội .25
  3. ðối tượng, phạm vi, Nội dung, phường pháp nghiêncứu 29
  3.1. ðối tượng nghiên cứu .29
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 29
  3.3. Nội dung nghiên cứu 29
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 29
  4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 31
  4.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Gia Lâm .31
  4.1.1. ðiều kiện tự nhiên 31
  4.1.2. ðánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội 36
  4.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường khu dân cư nông thôn .41
  4.2.1. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 41
  4.2.2. Hiện trạng môi trường. 45
  4.2.3. ðánh giá tổng hợp 46
  4.2.4. ðánh giá chung các dự án xây dựng ñã và ñangtriển khai trên ñịa
  bàn huyện 48
  4.3.Hiện trạng sử dụng ñất ñai và biến ñộng ñất ñai 50
  4.3.1.Hiện trạng sử dụng ñất 50
  4.3.2. Biến ñộng ñất ñai qua các năm từ 2000 – 2010 53
  4.4. ðánh giá thực trạng hệ thống ñiểm dân cư nông thôn huyện Gia Lâm,
  thành phố Hà Nội .55
  4.4.1. Hệ thống ñô thị hiện có của huyện 55
  4.4.2. ðánh giá thực trạng các ñiểm dân cư nông thôn huyện Gia Lâm. 56
  4.4.3. Nghiên cứu phân loại hệ thống ñiểm dân cư huyện Gia Lâm,
  thành phố Hà Nội 59
  4.5. ðịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư nông thôn huyện
  Gia Lâm ñến năm 2020 .67
  4.5.1. Mục tiêu và quan ñiểm phát triển .67
  4.5.2. ðịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư huyện Gia lâm
  ñến năm 2020 69
  4.5.2.1. Những căn cứ ñịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư 69
  4.5.2.2. Phương pháp dự báo dân số và xác ñịnh nhu cầu về ñất ở mới. 70
  4.5.2.3. ðịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư 72
  4.5.2.4. Giải pháp thực hiện .76
  5. Kết luận và ñề nghị 78
  5.1. Kết luận 78
  5.2. ðề nghị .79

  1. MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Trong những năm qua cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế -
  xã hội, nông thôn nước ta ñã có những bước chuyển mình căn bản, rút ngắn
  khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại
  khá lớn như: hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở còn thiếu ñồng bộ; Tổ chức
  không gian trong các ñiểm dân cư nông thôn còn phântán, manh mún, cản trở
  việc ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; Việc bố trí các khu dân cư chưa tạo ñược
  thuận lợi cho hình thành các mối quan hệ trong sản xuất sinh hoạt của người
  dân giữa các ñiểm dân cư.
  Trong quá trình phát triển ñó, ñất nông nghiệp ngàycàng giảm ñi, thay
  vào ñó là các khu công nghiệp, khu dân cư mọc lên ngày càng nhiều; việc sắp
  xếp quy hoạch ñất ñai ñể ñảm bảo cho nông nghiệp vàcông nghiệp phát triển
  một cách bền vững là hết sức cần thiết. Việc ñó trước hết ñòi hỏi phải ñẩy
  nhanh xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, xòa bỏ tình trạng manh
  mún như ở các vùng nông thôn hiện nay. Cần quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại
  các ñiểm dân cư nông thôn ñể tạo ñiều kiện cho việcxây dựng ñồng bộ hạ
  tầng nông thôn như: ñiện, ñường, trường, trạm, chợ và các ñiểm dịch vụ nâng
  cao chất lượng sống của người dân nông thôn.
  Gia Lâm là một huyện ngoại thành của Thủ ñô Hà Nội,trong những
  năm gần ñây tốc ñộ ñô thị hóa diễn ra nhanh chóng, việc quy hoạch bố trí hệ
  thống ñiểm dân cư nông thôn cần ñược tính toán, ñịnh hướng một cách khoa
  học, có hiệu quả góp phần vào việc thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội của
  huyện, chính vì vậy mà tôi lựa chọn nghiên cứu ñề tài “ðánh giá thực trạng
  và ñịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư nông thôn của huyện Gia
  Lâm thành phố Hà Nội ñến năm 2020”.
  1.2. MỤC ðÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ðỀ TÀI.
  1.2.1. Mục ñích:
  - ðánh giá thực trạng hệ thống ñô thị và các ñiểm dân cư nông thôn
  huyện Gia Lâm năm 2010, sử dụng phương pháp phân loại ñiểm dân cư do
  Trung tâm ðiều tra quy hoạch ñất ñai – Tổng cục ðịa chính phối hợp với
  Thủy ñiển nghiên cứu trong Dự án 3: Quy hoạch sử dụng ñất ñai, năm 1999
  ñể phân loại các ñiểm dân cư nông thôn huyện Gia Lâm theo các chỉ tiêu ñịnh
  tính và ñịnh lượng.
  - Dự báo dân số và nhu cầu cấp ñất ở mới của huyện Gia Lâm năm
  2020. Qua ñó ñịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư nông thôn huyện
  Gia Lâm ñến năm 2020 trên cơ sở các chỉ tiêu về vaitrò ý nghĩa, quy mô dân
  sô, quy mô diện tích, vị trí phân bố của các ñiểm dân cư.
  1.2.2. Yêu cầu ñề tài nghiên cứu
  - ðề tài nghiên cứu trên cơ sở các thông tin, số liệu, tài liệu ñiều tra
  phải trung thực, chính xác, ñảm bảo ñộ tin cập và phản ánh ñúng thực trạng
  của khu dân cư trên ñịa bàn nghiên cứu.
  - Việc phân tích, xử lý số liệu phải trên cơ sở khoa học, có ñịnh tính,
  ñịnh lượng bằng các phương pháp nghiên cứu thích hợp.
  - ðánh giá ñúng thực trạng, những ñề xuất kiến nghị trên cơ sở tuân thủ
  nghiêm ngặt quy ñịnh của pháp luật ñặc biệt là luậtðất ñai, luật Xây dựng.
  - ðịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư và các giải pháp phải
  thiết thực, phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương, ñịnh hướng phát triển kinh
  tế, xã hội và chính sách của Nhà nước nhằm sử dụng ñất khu dân cư huyện
  Gia Lâm một cách có hiệu quả.

  2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
  2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ NÔNG THÔN VÀ ðIỂM DÂN CƯ
  NÔNG THÔN.
  2.1.1 Khái niệm nông thôn.
  Nông thônlà phần lãnh thổ của một nước hoặc của một ñơn vị hành
  chính nằm ngoài lãnh thổ ñô thị, có môi trường sốngtự nhiên, hoàn cảnh kinh
  tế - xã hội, ñiều kiện sống khác biệt với thành thịvà dân cư chủ yếu làm nông
  nghiệp. Trong quá trình phát triển, nông thôn ñã có nhiều thay ñổi về mặt
  kinh tế, cơ cấu lao ñộng, kiến trúc và sử dụng ñất.Nhiều ngành nghề phi nông
  nghiệp xuất hiện như tiểu thủ công, mĩ nghệ, chế biến nông lâm sản, nuôi tằm
  dệt vải Cho ñến nay ở nhiều vùng nông thôn nông nghiệp chỉ còn chiếm
  một bộ phận nhỏ trong nền kinh tế, tổ chức không gian và cảnh quan các nơi
  ñó cũng không khác nhiều so với cảnh quan ñô thị.
  2.1.2 Khu dân cư nông thôn
  Khái niệm về ñất ở và ñất khu dân cư nông thôn qua các thời kỳ có
  những quan nhiệm khác nhau:
  - Luật ðất ñai năm 1998: Tại ðiều 33 quy ñịnh “ðất khu dân cư là ñất
  xác ñịnh ñể xây dựng các thành thị và các khu dân cư nông thôn”. ðiều 35
  quy ñịnh “Việc sử dụng ñất khu dân cư và quản lý xã hội phải tận dụng
  những khu dân cư có sẵn, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên ñất nông
  nghiệp.
  Căn cứ vào khả năng ñất ñai ở từng vùng, Hội ñồng nhân dân tỉnh,
  thành phố trực thuộc trung ương và ñơn vị hành chính tương ñương quy ñịnh
  mức ñất ñược giao cho mỗi hộ, nhưng không ñược quá mức quy ñịnh cho
  từng vùng".
  - Luật ðất ñai năm 1993, Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật
  ðất ñai năm 1998, Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiềucủa Luật ñất ñai năm

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Nguyễn Thế Bá (2003), Quy hoạch xây dựng phát triển ñô thị, Nhà
  xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  2. Vũ Thị Bình (1999), Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn, Nhà
  xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.
  3. Vũ Thị Bình (2009), Giáo trình Quy hoạch ñô thị và khu dân cư
  nông thôn, Hà Nội.
  4. Bộ Xây dựng, Ngân hàng phát triển Châu Á, UNCHS, UNDP
  (1995), Báo cáo nghiên cứu chiến lược khu vực ñô thị, Hà Nội.
  5. Bộ Xây dựng (1997), Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 1, Nhà xuất
  bản Xây dựng, Hà Nội.
  6. Bộ Xây dựng (1997), Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 2, Nhà xuất
  bản Xây dựng, Hà Nội.
  7. Bộ Xây dựng (2004), ðịnh hướng phát triển nhà ở ñến năm 2020,
  Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.
  8. Các văn bản pháp quy về Quản lý ñất ñai và nhà ở năm (2005), Nhà
  xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  9. Chính phủ CHXHCN Việt Nam (2001), Nghị ñịnh số 72/2001/NðCP ngày 05/10/2001 về việc phân loại ñô thị và cấp quản lý ñô thị.
  10. Chính phủ CHXHCN Việt Nam (2003), Nghị ñịnh số
  132/2003/Nð-CP ngày 06/11/2003 về việc ñiều chỉnh ñịa giới hành chính ñể
  thành lập quận mới Long Biên và Hoàng Mai thành phốHà Nội.
  11. Chính phủ CHXHCN Việt Nam (2003), Quyết ñịnh số 1878/QðTTg ngày 22/12/2009 của Thủ tướng chính phủ về việcphê duyệt quy hoạch
  chung xây dựng thủ ñô Hà Nội ñến năm 2030 và tầm nhìn ñến năm 2050.
  12. Nguyễn Danh Hùng (2003), Nghiên cứu thực trạng và ñịnh hướng
  sử dụng ñất khu dân cư nông thôn huyện Từ Sơn, tỉnhBắc Giang, Luận văn
  thạc sĩ nông nghiêp, Trường ðại học nông nghiệp I, Hà Nội.
  13. Nguyễn Vĩnh Khang (2010), Nghiên cứu ñánh giá biến ñộng và xu thế
  hình thành các ñiểm dân cư nông thôn trên ñịa bàn huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh
  Phúc trong quá trình CNH - HðH, ñề tài cấp Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  14. Nguyễn Quốc Phương (2010), Nghiên cứu thực trạng và giải pháp
  của việc sử dụng ñất bãi rác sinh hoạt khu dân cư nông thôn tỉnh Thái Bình,
  ñề tài khoa học cấp cơ sở, Tổng cục quản lý ñất ñai.
  15. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật ñất ñai và các
  văn bản hướng dẫn thi hành luật, Nhà xuât bản Bản ñồ, Hà Nội
  16. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Xây dựng và các
  văn bản hướng dẫn thi hành luật, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.
  17. Nguyễn Thành Tân (2010), Nghiên cứu ñánh giá thực thực trạng và
  ñề xuất mô hình sử dụng ñất ở trong khu dân cư nôngthôn tại vùng ðồng
  bằng sông Hồng trong quá trình CNH - HðH, ðề tài khoa học cấp Bộ, Bộ
  Tài nguyên và Môi trường.
  18. Cù Ngọc Thọ (2003), Thực trạng quản lý, sử dụng và ñề xuất một
  số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước ñồi với ñất khu dân
  cư nông thôn huyện Gia Lâm, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, trường ðại học
  Nông nghiệp I, Hà Nội.
  19. Phạm Thị Thuận (2010), Nghiên cứu, xác ñịnh nhu cầu ñất ở tại ñô
  thị phục vụ quy hoạch sử dụng ñất ñô thị trong thờikỳ CNH - HðH, ðề tại
  khoa học cấp Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
  20. Nguyễn Thị Anh Thơ (2010), Nghiên cứu thực trạng và ñề xuất giải
  pháp quy hoạch bố trí ñiểm dân cư vùng chịu ảnh hưởng thiên tai sạt lở ven
  song tỉnh Hà Tây, ñề tài khoa học cấp cơ sở, Tổng cục quản lý ñất ñai.

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn của huyện Gia Lâm thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn của huyện Gia Lâm thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status