Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sản xuất đồ hộp Hải sâm (Holothuria Scabra) và sự biến đổi chất lượng sản phẩm trong quá

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sản xuất đồ hộp Hải sâm (Holothuria Scabra) và sự biến đổi chất lượng sản phẩm trong quá

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu sản xuất đồ hộp Hải sâm (Holothuria Scabra) và sự biến đổi chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản

  Mục lục
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC CHỬ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 3
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. TỔNG QUAN VỀ HẢI SÂM 3
  1.1.1. Hệ thống phân loại: . 3
  1.1.2. Đặc điểm cấu tạo của Hải sâm 3
  1.1.3. Đặc điểm sinh thái,sinh sản của HS 4
  1.1.4. Một số loài Hải sâm có giá trị kinh tế 5
  1.1.5. Thành phần khối lượng của Hải sâm . 5
  1.1.6. Giá trị dinh dưỡng và dược học của Hải sâm. 6
  1.1.6.1. Giá trị dinh d ưỡng của Hải sâm 6
  1.1.7. Giới thiệu một số sản phẩm và qui trình công nghệ chế biến từ Hải sâm . 10
  1.1.7.1. Một số sản phẩm Hải sâm . 10
  1.1.7.2. Một số qui trình công nghệ chế biến Hải sâm . 10
  1.1.8. Tình hình nghiên cứu về Hải sâm trên Thế giới và Việt Nam 13
  1.1.8.1. Các công trình nghiên cứu về Hải sâm ở ngoài nước 13
  1.1.8.2. Các công trình nghiên cứu về Hải sâm ở trong nước . 15
  1.2. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỒ HỘP 17
  1.2.1 Qui trình công nghệ sản xuất đồ hộp 18
  1.2.1.1.Sơ đồ qui trình: 18
  1.2.1.2. Thuy ết minh qui trình . 18
  1.2.2. Giới thiệu về đồ hộp ngâm nước muối 25
  1.2.2.1. Cơ sở khoa học của đồ hộp ngâm nước muối 25
  1.2.2.3. Các biến đổi của quá trình ngâm n ước muối trong thời gian dài: 26
  1.2.3. Các hiện tượng hư hỏng của đồ hộp 27
  1.2.3.1. Đồ hộp hư hỏng do tác nhân vi sinh vật. 27
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  1.2.3.2.Đồ hộp hư hỏng do tác nhân hóa học. 29
  1.2.3.2.Đồ hộp hư hỏng do tác nhân vật lý 29
  CHƯƠNG 2 30
  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 30
  2.1.1. Nguyên liệu chính 30
  2.1.2. Nguyên liệu phụ 31
  2.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 31
  2.2.1.Phương pháp lấy mẫu 31
  2.2.2. Phương pháp xác định thành phần khối lượng của Hải sâm . 31
  2.2.3. Phương pháp phân tích hoá học 31
  2.2.4.Phương pháp phân tích vi sinh vật . 32
  2.2.5. Phương pháp phân tích cảm quan 32
  2.3. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 33
  2.3.1. Hoá chất 33
  2.3.2.Thiết bị sử dụng chủ yếu 33
  2.4. PHƯƠNG PHÁP BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM . 34
  2.4.1. Sơ đồ qui trình dự kiến nghiên cứu . 34
  2.4.2. Bố trí thí nghiệm xác định các thông số của qui trình 35
  * Sơ đồ bố trí xác định tỷ lệ phần ăn được và phần không ăn được của Hải sâm
  nguyên liệu 35
  2.5. Phương pháp xử lý số liệu. 40
  CHƯƠNG III . 41
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 41
  3.1. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH
  PHẦN HÓA HỌC CỦA HẢI SÂM NGUYÊN LIỆU. 41
  3.1.1. Xác định thành phần khối lượng của nguyên liệu Hải sâm cát. 41
  3.1.2. Xác định thành phần hoá học của Hải sâm cát . 42
  3.1.3. Xác định thành phần và hàm lượng axit amincuả HS nguy ên liệu. 43
  3.2. NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ CỦA QUI TRÌNH CHẾ BIẾN. 44
  3.2.1 Xác định chế độ khử tanh Hải sâm nguy ên liệu 44
  3.2.2. Xác định nồng độ muối ướp thịt Hải sâm 49
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  3.2.3. Xác định thời gian ướp muối thịt Hải sâm. 50
  3.2.4. Xác định thời gian gia nhiệt Hải sâm 51
  3.2.5. Xác định nồng độ dung dịch muối cho v ào đồ hộp Hải sâm 53
  3.2.6. Xác định tỷ lệ thịt / nước trong đồ hộp Hải sâm 54
  3.2.7. Xác định chế độ thanh trùng đồ hộp Hải sâm ngâm nước muối. 55
  3.2.8. Đề xuất qui trình ch ế biến đồ hộp Hải sâm ngâm nước muối . 56
  3.2.9. Sản xuất thử nghiệm –đánh giá chất lượng sản phẩm. 58
  3.2.10. Xác định một số thành phần hóa học của sản phẩm đồ hộp Hải sâm ngâm
  muối. 59
  3.3. BIẾN ĐỔI MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ VI SINH VẬT SAU
  KHỬ TANH VÀ THANH TRÙNG. 61
  3.3.1. Xác định sự biến đổi hàm lượng proteine, lipit, gluxit, axit amin và N.NH
  3
  của thịt Hải sâm sau khử tanh và sau thanh trùng 61
  3.3.1.1 Xác định sự biến đổi hàm lượng proteine, lipit, gluxit của thịt Hải sâm
  sau khử tanh và sau thanh trùng 61
  3.3.2. Xác định chỉ tiêu vi sinh vật của Hải sâm sau thanh trùng . 67
  3.4. NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG PROTEIN, N.NH3, AXIT
  AMIN, CHỈ TIÊU VI SINH VẬT THEO THỜI GIAN BẢO QUẢN Ở NHIỆT
  ĐỘ 28 ± 3ºC VÀ 10 ± 1ºC . 68
  3.4.1. Sự biến đổi hàm lượng protein, N.NH
  3
  , axit amin, ch ỉ tiêu vi sinh vật theo
  thời gian bảo quản ở nhiệt độ 28 ± 3ºC. 69
  3.4.1.1. Xác định sự biến đổi hàm lượng protein theo thời gian bảo quản ở nhiệt
  độ 28 ± 3ºC . 69
  3.4.1.2. Xác định sự biến đổi hàm lượng N.NH
  3
  theo thời gian bảo quản ở nhiệt
  độ 28 ± 3ºC. 71
  3.4.1.3. Xác định sự biến đổi th ành phần và tổng hàm lượng axit amin theo thời
  gian bảo quản ở nhiệt độ 28 ± 3ºC . 73
  3.4.1.4. Xác định sự biến đổi thành phần và tổnghàm lượng axit amin không
  thay thế (cưỡng bức) theo thời gian bảo quản ở nhiệt độ 28 ± 3ºC . 74
  3.4.1.5. Xác định sự biến đổi của 07 loại axit amin không thay thế theo thời
  gian bảo quản ở nhiệt độ 28 ± 3ºC . 76
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  3.4.1.6. xác định sự biến đổi các chỉ tiêu vi sinh vật theo thời gian bảo quản ở
  tº28 ± 3ºC 78
  3.4.2. Sự biến đổi hàm lượng protein, N.NH
  3
  , axit amin, ch ỉ tiêu VSV theo thời
  gian bảo quản ở nhiệt độ 10 ± 1
  o
  C . 79
  3.4.2.1. Xác định sự biến đổi của hàm lượng protein theo thời gian bảo quản ở
  nhiệt độ 10 ± 1ºC 79
  3.4.2.2. Xác định sự biến đổi của hàm lượng N.NH
  3
  theo thời gian bảo quản ở
  nhiệt độ 10 ± 1ºC 81
  3.4.2.3. Xác địnhsự biến đổi tổng hàm lượng a.amin theo thời gian bảo quản ở
  nhiệt độ 10 ± 1ºC 82
  3.4.2.4. Xác định sự biến đổi tổng hàm lượng axit amin cưỡng bức theo thời
  gian bảo quản ở nhiệt độ 10 ± 1ºC . 83
  3.4.2.5. Xác định sự biến đổi h àm lượng 07 loại axit amin cưỡng bức theo thời
  gian bảo quản ở nhiệt độ 10 ± 1ºC 84
  3.4.2.6.Xác định sự biến đổi của vi sinh vật theo thời gian bảo quản ở nhiệt độ
  10 ± 1ºC 87
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN . 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91
  PHỤ LỤC
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  DANH MỤC CHỬ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
  ĐCQ : Điểm chất lượng cảm quan.
  GC : Gas Chromapphagy .
  HS : Hải sâm.
  KNV : Kiểm nghiệm viên
  PAĐ hần ăn được.
  PKAĐ : Phần không ăn được.
  TPC : Tổng số vi sinh vật hiếu khí ở điều kiện 30
  o
  C, 72 giờ.
  t
  o
  : Nhiệt độ.
  VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm.
  VSV : Vi sinh vật.
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1. Tỷ lệ cơ thịt và nội tạng củamột số loài Hải sâm . 5
  Bảng 1.2 Hàm lượng protein và lipid của thịt Hải sâm (% trọng lượng khô) 6
  Bảng 1.3 Thành phần hoá học của Hải sâm vùng biển Nha Trang 6
  Bảng 1.4. Thành phần và hàm lượng các a. amin trong mô liên kết của thịt HS . 7
  Bảng 1.5. Hàm lượng và thành phần một số khoáng trong da Hải sâm 7
  Bảng 1.6.Thành phần và hàm lượng khoáng vi lượng một số loại Hải sâm 7
  Bảng 1.7.Một số VSV kháng nhiệt chủ yếu trong quá trình thanh trùng nhiệt đối với
  thực phẩm có độ axit thấp 21
  Bảng 2.1: Bảng tiêu chuẩn TCVN 3973-84: Muối ăn-yêu cầu kỹ thuật 31
  Bảng 3.1. Đánh giá chất lượng cảm quan của sản phẩm Hải sâm ngâm nước muối 58
  Bảng 3.2. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu vi sinh của sản phẩm 15 ngày sau thanh trùng 59
  Bảng 3.3. Một số thành phần hóa học của đồ hộp Hải sâm ngâm nước muối . 60
  Bảng 3.4. Thành phần và hàm lượng axit amin của đồ hộp Hải sâm ngâm nước muối 60
  Bảng 3. 5. Kết quả xác định chỉ tiêu VSV sau thanh trùng của đồ hộp HS ngâm muối 68
  Bảng 3.6. Biến đổi của chỉ tiêu VSV theo thời gian bảo quản ở nhiệt độ 28 ± 3ºC. 78
  Bảng 3.7. Biến đổi chỉ tiêu VSV theo thời gian bảo quản ở nhiệt độ 10 ± 1ºC 87
  .
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  Hình 1.1 Hình ảnh bên ngoài của Hải sâm cát tự nhiên (Holothuria scabra) 3
  Hình 1.2. Đường biểu diễn độ bền nhiệt của VSV 22
  Hình 2.1. Hình Hải sâm nguy ên liệu 30
  Hình 2.2. Hình cơ thịt Hải sâm nguy ên liệu sau khi xử lý 30
  Hình 3.1. Thành phần khối lượng của Hải sâm nguy ên liệu . 41
  Hình 3.2. Biểu diễn thành phần hóa học trong Hải sâm cát 42
  Hình 3. 3. Thành phần và hàm lượng axit amin của HS nguyên liệu . 43
  Hình 3.4. Biến đổi chất lượng cảm quan thịt HS khử tanh bằng axit axetic 45
  Hình 3.5. Biến đổi chất lượng cảm quan thịt HS khử tanh bằng rượu etylic . 47
  Hình 3.6. Điểm cảm quan thịt HS sau khử tanh bằng a.axetic và rượu etylic . 48
  Hình 3.7. Biến đổi điểm cảm quan của thịt Hải sâm theo nồng độ muối 49
  Hình 3.8. Biến đổi điểm cảm quan theo thời gian ướp muối thịt Hải sâm . 50
  Hình 3.9. Biến đổi giá trị cảm quan Hải sâm theo thời gian gia nhiệt . 52
  Hình 3.10. Biến đổi điểm cảm quan của đồ hộp HS theo nồng độ muối . 53
  Hình 3.11. Biến đổi chất lượng cảm quan của đồ hộp HS theo tỷ lệ thịt/nước sốt . 54
  Hình 3.12. Biến đổi chất lượng cảm quan của đồ hộp Hải sâm theo thời gian thanh
  trùng ở nhiệt độ 121
  o
  C . 55
  Hình 3.13. Hình ảnh đồ hộp Hải sâm ngâm nước muối . 61
  Hình 3.14. Biễu diễn thành phần hóa học của HS sau khử tanh và sau thanh trùng 62
  Hình 3.15. Biến đổihàm lượng N.NH
  3
  của Hải sâm sau thanh trùng . 64
  Hình 3.16. Biến đổi tổng hàm lượng axit amin của đồ hộp HS sau thanh trùng 66
  Hình 3.17. Biễu diễn sự biến đổi tổng hàm lượng axit amin không thay thế của thịt Hải
  sâm sau khử tanh và sau thanh trùng 67
  Hình 3.18. Biến đổi hàm lượng protein theo thời gian bảo quản ở tº 28 ± 3ºC 69
  Hình 3.19. Biến đổi hàm lượng N.NH
  3
  theo thời gian bảo quản ở tº28 ± 3ºC . 71
  Hình 3.20. Biễu diễn sự biến đổi tổng hàm lượng axit amin theo thời gian bảo quản ở
  nhiệt độ 28 ± 3ºC 73
  Hình 3.21. Sự biến đổi tổng hàm lượng axit amin không thay thế theo thời gian bảo
  quản ở nhiệt độ 28 ± 3ºC 75
  Hình 3.22. Sự biến đổi của 07 loại axit amin không thay thế theo thời gian bảo quản ở
  nhiệt độ 28 ± 3ºC . 76
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Hình 3.23. Biến đổi hàm lượng protein theo thời gian bảo quản ở tº10 ± 1ºC. 79
  Hình 3.24. Biến đổi hàm lượng N.NH3 theo thời gian bảo quản ở tº 10 ± 1ºC. 81
  Hình 3.25. Biễu diễn sự ảnh hưởng của tổng hàm lượng axit amin theo thời gian bảo
  quản ở nhiệt độ 10 ± 1ºC 82
  Hình 3.26. Biến đổi tổng hàm lượng axit amin cưỡng bức theo thời gian . 83
  bảo quản ở nhiệt độ 10 ± 1ºC 83
  Hình 3.27. Sự biến đổi của 07 loại axit amin không thay thế theo thời gian 85
  bảo quản ở nhiệt độ 10 ± 1
  o
  C . 85
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  1
  MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây, ngành thủy sản phát triển rất mạnh, các sản
  phẩm không chỉ đạt về số lượng mà chất lượng cũng được nâng cao. Việt Nam,
  với lợi thế tìềm năng về nguồn lợi thủy sản, trong đó có Hải sâm là loại động vật
  biển đang được quan tâm chú ý, chúng sinh sống nhiều ởcác vùng biển như: Phú Yên,
  Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang, V ũng Tàu. Riêng ở vùng biển Nha Trang, Vũng
  Tàu, Hải sâm đã được khaithác hàng năm với sản lượng lớn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
  và một phần tiêu thụ trong nước, góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà.
  Hải sâmđược nhiều nhà khoa học chứng minh là nguồn thực phẩm chức năng.
  vì nó có giá trị dinh dưỡng cao và có những đặc tính sinh học đặc biệt,từ xưa Hải sâm
  đã được coi là một trong “tứ đại danh thái” (4 loại thực phẩm nổi tiếng) cùng với óc
  khỉ, tay gấu và y ến sào của ẩm thực cổ truyền phương Đông và được gọi là “nhân sâm
  của biển”. Các nước châu Á xem Hải sâmlà thần dược, trong đó Trung Quốc, Hàn
  Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc chế biến Hải sâm ở nhiều dạng sản phẩm như những
  món ăn truyền thống. Vì vậy trong những năm gần đây , nhiều nước đã phát triển
  ngành khoa học mới chuyên nghiên cứu động thực vật trên cơ sở khai thác kinh
  nghiệm y học cổ truyền,nhằm tạo ra các chế phẩm tăng lực giàuhoạt tính sinh học
  nguồn gốc tự nhiênnhư các chế phẩm “thực phẩm chức năng”, “thực phẩm –thuốc”,
  như nhung hươu, rùa, hải mả và không thể thiếu hải sâm đã được sử dụng hàng trăm
  năm nay với tác dụngbổ dưỡng, hồi phục sức khoẻ và tăng cường sinh lực.
  Để tăng tính đa dạng các sản phẩm chế biến từ Hải sâmcung cấp cho người
  tiêu dùng, được sự đồng ý của Hội đồng khoa học khoa chế biến,tôi thực hiện đề tài
  luận văn tốt nghiệp cao học “Nghiên cứu sản xuất đồ hộp Hải sâm (Holothuria
  Scabra)và sự biến đổi chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản”.
  Tuy nhiên do sự gợi ý về sản phẩm sẽ chào hàng xuất sang Hàn Quốc, nên đề tài đi sâu
  vào nghiên cứu về đồ hộp Hải sâm ngâm nước muối.
   Mục đíchcủa đề tài.
  Nghiên cứu các thông số kỹ thuật thích hợp cho quá trình xử lý nguy ên liệu,
  thành phần khối lượng, thành phần hoá học cơ bản của Hải sâm và sự biến đổi chất
  lượng của sản phẩm đồ hộp Hải sâmngâm muối trong quá trình chế biến và bảo quản.
  Hoàn thiện qui trình công nghệ chế biến đồ hộp Hải sâmngâm nước muối vừa đảm
  bảo chất lượng dinh dưỡng cao vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  2
   Nội dung nghiên cứu.
  -Nghiên cứu xác định thành ph ần khối lượng,thành ph ần hoá học cơ bản,
  thành phần và hàmlượng axit amincủa nguy ên liệu Hải sâm.
  -Xác định các thông số kỹ thuật hợp lý trong qui trình công nghệ chế biến đồ
  hộp Hải sâmngâm muối.
  -Hoàn thiện qui trình công nghệ chế biến đồ hộp Hải sâmngâm nước muối
  -Khảo sát biến đổi chất lượng của Hải sâmsau chế biến theo thời gian bảo
  quản, đánh giá chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm.
   Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
  Đưa ra được một cách tổng thể các dẫn liệu về thành phần khối lượng, thành
  phần hoá họccơ bản, thành phần và hàm lượng axit amincũng nhưsự biến đổi chất
  lượng của thịt Hải sâmtrong quá trình chế biến và bảo quản. Kết quả nghiên cứu là
  nguồn tài liệu khoa học về Hải sâm, bổ sung cho giáo trình giảng dạy về động vật
  không xương sốngnói chung và về Hải sâmnóiriêng, cũng như việc đánh giá giá trị
  dinh dưỡng của Hải sâm.
  Từ nghiên cứu cácthông số kỹ thuật hợp lý,đề xuất qui trình công nghệ sản
  xuất đồ hộp Hải sâmngâm nước muối,sẽ góp phần làm đa dạng hóa các sản phẩm đồ
  hộpthu ỷ sản tự nhiên, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu. Các
  kết quả của luận văn là cơ sở để các doanh nghiệp chế biến thủy sản đồ hộptiến hành
  sản xuất đồ hộptừ Hải sâm ở qui mô công nghiệp, có thể sử dụng nguồn Hải sâmnuôi
  ở ao, đìa tạo nên nhiều công ăn việclàm , giúp cho việc xóa đói, giảm nghèo cho tỉnh
  Khánh Hòa.
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  3
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. TỔNGQUAN VỀ HẢI SÂM
  1.1.1. Hệ thống phân loại:[6][14][15][19][45][66]
  Hải sâmthuộc:
  Ngành động vật thân mềm(Echinedermata)
  Lớp động vật da gai (Thelenota)
  Bộ động vật không xương sống (Aspidochirota)
  Họ Hải sâm(Holothuroidea)
  Giống Hải sâm(Holothuria)
  Loài Hải sâmcát (Holothuria scabra).
  1.1.2. Đặc điểm cấu tạo của Hải sâm.[14][15][19][22][33][45][66]
  Hải sâm(Holothuria Scabra) là động vật biển không xương sống, có thân dạng
  ống, dài như quả dưa chuột, nên được gọi “dưa chuột biển - Sea cucumber”. Thân Hải
  sâmphình ra ở đoạn giữa và thon nhỏ lại ở hai đầu với những gai thịt nhỏ. Hải sâmcó
  hai đầu, phía đầu trước có miệng và các vành tua miệng, đầu sau có hậu môn, dọc thân
  có các dãy chân ống, phát triển ở mặt bụng. Da Hải sâmmềm, dưới da có các phiến
  xương nằm rải rác trong các lớp mô. Ngoài cùng là lớp canxi cứng màu trắng, sau đó
  là lớp da mềm, kế đến là lớp thịt, trong cùng là nội quan, hệ tiêu hóa.
  Hình 1.1 Hình ảnh bên ngoài của Hải sâmcát tự nhiên (Holothuria scabra)
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  4
  1.1.3. Đặc điểm sinh thái, sinh sản của HS.[ 6] [7][14][15][19][22][33][45][66]
  Hải sâmlà loài động vật không xương sống, sống ở biển, trên đáy cát hoặc san
  hô chết, tập trung nhiều nhất ở độ sâu 2ư5m. Các loài Hải sâmlớn như Hải sâmvú
  trắng, rít, vú đen, da trăn, lựu,thường sống ở những vùng có độ sâu từ 2ư5m. Các loài
  Hải sâmnhỏ như Hải sâmcát, huy ết đỏ, hu y ết đen sống ở những vùng có độ sâu < 2m.
  Nhiệt độ thích hợp cho sự tồn tại và phát triển của Hải sâm có khoảng nhiệt độ
  tương đối rộng: từ 10ư31
  o
  C, vì vậy sự thay đổi nhiệt độ của các tháng trong năm
  không ảnh hưởng nhiều đến sự sống của chúng.
  Hải sâm kémthích nghi với nồng độ muối. Nồng độ muối thích hợp là
  20ư34,5%o. Hải sâmtrư ởng thành thíchnghi với sự thay đổi nồng độ muối kém, còn
  Hải sâm non khả năng thích nghi với sự thay đổi nồng độ muối tốt hơn.
  Hải sâmcó thể sống trong môi trường có hàm lượng oxy tối thích là 1,78 ml/l
  H2O, tuy nhiên chúng có thể duy trì sự sống khi hàm lượng oxy giảm hoặc nhỏ hơn
  mức cho phép.
  Hải sâm là loại chuy ên ăn xác chết của động vật dưới biển là đươc coi “vệ sinh
  viên của biển”. Thức ăn chủ yếu của Hải sâmlà xác động vật chết, thực vật nhỏ, mùn
  bãhữu cơ. Chúng sống bò trên nền đáy, chui rúc trong bùn, bờ đá, đảo san hô.
  Hải sâmsinh sản bằng cách phóng tinh trùng và trứng vào nước biển. Tuỳ vào
  điều kiện thời tiết, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi một cá thể có thể sản xuất hàng
  ngàn giao tử.
  Trên thế giới Hải sâmphân bố ở vùng biển đông Châu phi, đông Ấn độ, Tây và
  Nam Thái Bình Dương, nhiều nhất là ởcác nước như Trung Quốc, Nhật Bản,
  Australia, Ấn độ, Malaisia, Vladivostos (Nga).
  Ở Việt Nam, Hải sâmtậptrung nhiều ở vùng biển Khánh Hoà (Hòn Khói, Hòn
  Tre, Hòn Đôi, Hòn Tai, Hòn Rùa, Hòn Miếu), đảo Trường Sa, Côn Đảo, đảo Lý Sơn,
  đảo Phú Quý, Phú Quốc, Thổ Chu.
  Hiện nay mậtđộ Hải sâmtại một số nơicủa vùng biển Việt Nam: Khánh H oà
  (0ư3 con/500 m
  2
  ), đảo Phú Quý (0ư2 con/500m
  2
  ), Quảng Trị (0ư9con/500m
  2
  ). Theo
  một số nhà nghiên cứu vào những tháng mùa khô Hải sâmphát triển mạnh, tăng
  trưởng nhanhhơn những tháng mùa mưa, vì vậy khoảng tháng 4 đến tháng 7 trong
  năm là thời gian có nhiều điều kiện thuận lợi về khí hậu, lượngthức ăndồi dàonên
  hàm lượng các chất dinh dưỡng của Hải sâmđạt giá trị cao nhất.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tiếng Việt.
  1. Hoàng Kim Anh(2006), Hóa học thực phẩm, NXB Khoa học và Kỹ thuật,.Hà
  Nội
  2. Nguyễn Hồng Ánh, Nguy ễn Thị Thanh Vân, (biên dịch), Chế biến vây cá Mập,
  Hải sâm, Sứa. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Việt nam.
  3. Trần Đức Ba ( 1986), Kỹ thuật lạnh đại cương (tập I, II),NXB Đạihọc và Trung
  học chuyên nghiệp, TP. Hồ Chí Minh
  4. Trần Đức Ba, Nguyễn Văn Tài (2004), Công nghệ lạnh thủy sản, NXB Đại học
  Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
  5. Bộ Thủy sản (1996), Các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thủy sản, Trung tâm
  kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn Thủy sản, NXB Nông nghiêp, Hà nội.
  6 Bộ Thủy sản (1997), Nguồn lợi thủy sản Việt nam, NXB Nông nghiệp, Hà nội.
  7. Bộ Thủy sản (1992), Nguồn lợi thuỷ sản của các nước ở đảo của Thái Bình Dương-Phần 2: Hải sâm,Trung tâm thông tin KH-KT và kinh tế thủy sản.
  8. Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng (1996), Công nghệ chế biến thực phẩm thủy
  sản(Tập I, II), NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  9. Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Lệ Hà (2001), Công nghệ sản xuất đồ hộp thịt, Trường
  Đại học Thủy sản, Nha Trang.
  10. Nguyễn Trọng cẩn,Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Lệ Hà (2005), Công nghệ chế biến
  đồ hộp thủy sản và gia súc, gia cầm, NXB N ông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh.
  11. Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Lệ Hà (2009),Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm,
  NXB Khoa học và Kỹ thuật.
  12. Nguyễn Thạc Cát, Từ Vọng, Đào Hữu Vinh (1985), Cơ sở lý thuyết hóa học phân
  tích, NXB Đại học và Trung học chuy ên nghiệp, Hà Nội.
  13. Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng(1990), Hóa sinh học, Trường ĐH Sư pham
  Hà Nội,.
  14. Nguy ễn Chính (1996), Một số loài động vật nhuyễn thểcó gíatrị kinh tế ở biển
  Việt Nam, tạp chí sinh học, số 3.
  15. Nguyễn Xuân Dục (1994), Nguồn lợi động vật thân mềm, Trung tâm Khoa học tự
  nhiên và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội.
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  92
  16. Nguyễn Hoàng Dũng(2006), Thực hành đánh giá cảm quan, NXB Đại học Quốc
  gia Tp Hồ Chí Minh.
  17. Đặng Thị Anh Đào (2003), Kỹ thuật bao bì thực phẩm, NXB Đại học Quốc gia,
  Tp Hồ Chí Minh.
  18. Nguyễn Kim Độ (1999), làm giàu bằng nuôi hải sản, tập II, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  19. Lương Hữu Đồng (1975), Một số sản phẩm chế biến từ cá và các hải sản khác,
  NXB Nông nghiệp.
  20. Nguyễn Văn Đồng (2007), Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế biến sản phẩm
  Hải sâm (Holothuria scabra) rán chân không và đề xuất biện pháp bảo quản, Luận
  văn Thạc sỹ kỹ thuật, trường Đại học Nha Trang.
  21. Trần Văn Hầu (1978), Thủy sản và các sản phẩm chế biến, Bộ nội thương Hà nội,.
  22 Nguyễn Tấn Hổ (1991), Nguồn lợi Hải sâm (Holothurioidea) ở vùng biển phía nam
  Việt Nam, Tuy ển tập nghiên cứu khoa học, Hội nghị khoa học toàn quốc về biển lần
  thứ 4, Hà Nội, trang 112-115.
  23. Đặng văn Hợp, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Thuần Anh, Vũ Ngọc Bội (2006), Phân
  tích kiểm nghiệm thực phẩm Thủy sản,NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  24. Lê Đình Hùng, Bùi Minh Lý, Hu ỳnh Quang Năng, Ngô Quốc Bưu, Nguy ễn Thị
  Thanh Vân (2000), Nghiên cứu tìm điều kiện tối ưu phân tích acid amin thông qua các
  dẫn xuất ester của chúng bằng phương pháp sắc ký khí sử dụng detectơ ion hóa bằng
  ngọn lửa (GC-FID),Tạp chí hóa học, trang 35-38, số 1.
  25. Nguyễn Kim Hùng (2005), Nghiên cứu công nghệ sản xuất bộtdinh dưỡng từ hải
  sâm, Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Thủy sản.
  26. Trần Đức Lượng, Phạm Minh Tâm (2001), Vệ sinh và an toàn thực phẩm, NXB
  Đại học Quốc gia, Tp Hồ Chí Minh.
  27. Trần Thị Luyến (1996), Công nghệ sản xuất một số sản phẩm có giá trị gia tăng
  từ nhuyễn thể, Tập I,II, Trường Đại học Thủy sản, Nha trang.
  28. Trần Thị Luyến (2000), Các phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong
  quá trình công nghệ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  29. Trần Thị Luyến (2005), Chế biến sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng,Giáo
  trình, Trường Đại học Thủy sản, Nha trang.
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  93
  30. Phạm Văn Mùi (1999), Thực hành hóa sinh học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà
  Nội.
  31 Lương Đức Phẩm (2001), Vi sinh vật và an toàn vệ sinh thực phẩm, NXB Nông
  nghiệp, Hà nội
  32. Nguy ễn Ngọc Thạch (1981), “Hải sâm-mặt hàng xuất khẩu có giá trị”, Báo hải
  sản số 10,1981
  33. Đặng Ngọc Thanh (1994), Nhận định chungvề các hệ sinh thái biển Việt Nam,
  nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển,Trung tâm KHTN và CNQG Hà nội.
  34. Lâm Ngọc Trâm, Cao Phương Dung, Nguyễn Kim Đức, Đỗ Tuyết Nga (1996),
  Thành phần hóa học chủ yếu của một số loài động vật thân mềm vùng ven bờ biển
  miền Nam Việt Nam,Tuyển tập nghiên cứu biển, Viện nghiên cứu biển, Nha trang.
  35. Lâm Ngọc Trâm, Đỗ Tuyết Nga, Nguyễn Phi Đính, Phạm Quốc long, Ngô Đăng
  Nghĩa (1999), Các hợp chất tự nhiên trong sinh vật biển Việt Nam, NXB Khoa học và
  Kỹ thuật,Hà Nội.
  36. Lê Ngọc Tú, La Văn Chữ, Đặng Thị Thu, Phạm Quốc Thăng, Nguyễn Thị Thịnh,
  Bùi Đức Hợi, Lưu Duẩn, Lê Doãn Diên ( 1997), Hóa sinh học công nghiệp, NXB
  Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  37. Lê Bạch Tuyết ( chủ biên) và đồng tác giả(1996), Các quá trình công nghệ cơ
  bản trong sản xuất thực phẩm, NXB Giáo dục Hà Nội,.
  38.Lê Ngọc Tú, Bùi Đức Hợi, Lưu Duẩn, Ngô Hữu Hợp, Đặng Thị Thu, Nguyễn
  Trọng Cẩn (2003), Hóa thực phẩm, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  39. Hà Duyên Tư (2000), Kỹ thuật phân tích cảm quan, Đại học Quốc gia, Hà Nội.
  40. Nguy ễn Nhân Thống (2001), Hải sâm món ăn tuyệt hảo, Tạp chí Khoa học và
  Công nghệ số 65/2001.
  41. Trường Đại học Y dược Hà Nội(2004), Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực
  phẩm, NXB y học.
  42. Viện Hải Dương Học, Tuyển tập nghiên cứu biển, Các hoạt chất sinh học trong
  hải sản”.
  43. Vũ Ngọc Ruẩn (2005), Dinh dưỡng học và những bệnh dinh dưỡng thông thường,
  NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  94
  B. Tiếng Anh
  44. Andrew Margan (2001), Sea cucumber: farming, production and development of
  value added products, University of auckland
  45. Asli Cadun, Caklis, Kisla D, Dincer T (2001), Determination of quality
  characteristics of Holothuria tubulosa, (G melin, 1788) in Turkey sea depending on
  process technique, Ege university, Fisheries Faculty, ffish processing department,
  Barnova, Izmir, Turkey.
  46. Ackman R-G (1989), Abcarption of omega-3 fatty acids, Nutrition 5: 251 -253.
  47. Ackman R-G (1990), Seafood lipid and fatty acids, seafood Rew, Internalt 6: 617-646.
  48. A. Natseba, I.L. Walinda, E. Kakura, C.K. Muyanja, J.H.Muyanaga, Effect of pre-freezing icing duration on quality changes in frozen nileperch ( Lates miloticus), Food
  Research. Interrnational. 38 page 409-474, 2005.
  49. C.M. Cropp and C.D. Garland (1988), Ascherme for the identification of marine
  bacteria,In Aust, Microbiologist 9: 27-34.
  50. S. Siddaiah, Gvidya Sagar Reddy, C.V. Rạu, T.C. Chandrasekhr(2001 ), Change in
  lipids, proteines and kamaboko forming ability of silver carp (hypophtalmichthys
  molitrix) mince during frozen stozen storage, Food Research International 34, page 47-53
  51. D.D Davies, Giovanelli (1984), Plant biochemistry Black well scientific
  publication, oxford in Botanical monographs, Jame W.O. Vol III.
  52. D.Doby ( 1975), Plant biochemistry. Interscience pablishers.
  53. E.Graham bligh, Seafood science and technology. Fishing news books.
  54. E. Swaranohan, Padmini Knisshnarajh (Department of Zoology) and Vasanthy
  Arasaratnan (Department of Biochemistry) (2000), A search for the digestive enzymes
  in gut fluid of Holoturia Scafra jaeger.
  55. Infofish Internation (1996), Methods of Keeping the animalsalive (mussel and
  cockle) mare than 2-3 days, N 0
  .5, page 67-68.
  56. M. Saito, N.Kunisaki, N.urano and S.Kimura (2000), Collagen as the major Edibb
  Compoment of sea cucumber (stichapus japonicus) JFS: Food Chemistry and
  Toxicology, Vol.67, N.4.
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  Click to buy NOW!
  PDF-XChange Viewer
  www. doc u-t r ack. c o m
  95
  57. N. S. Battersty (1988), Mehtods in Aquatic Bacteriology, Edited by B. Austin.
  Chapter 11, P 269 –294. A. Wiley –interscience publication john Wiley & Sons Ltd.
  58. P.fellow (1988), Food processing tecnology, Ellis Harwood.
  59. P. Riacardo, Vieira f, Barbara Mullogy and Paulo A.S(1991), Structure of a fucose
  –branched chondroi timsulfate from Sea Cucumber, the journal of Biological
  Chemistry Vol 266, N0.21. Issue of july 25, pp 13530 –13536
  60. Zhang Yu –Yellow sea fisheries research institute (1991),the history and status
  of seeling rearing and propagation of sea cucumbers in the warld.
  61. Z.E. Sikorski(1978) , Proteine changes in miscle foods due to freezing and frozen
  storage, International journal of Refrigenation, Volume 1, Issue 3, page 173 -180
  62. R. Henry, Mahler, Rugenc, Cordes H. (1975), Biological chemistry, Second
  edition. Department of chemistry India University. Chaper XIII: Oxidation of fatty
  acid and degration of comblex lipid.
  63. J. Jansan and Jaxin C (2001), Seafarming and sea ranching in China, FAO
  Fisheries Technical paper 418, 43-46.
  C. Tài liệu điện tử
  64. http://www.webtretho.com/forum/archive/index-php/t-18070.html.
  65. http://www.all-criaturess.arg/recipes/i-mushroom-Shitake-dry.html
  66. http://www.toquoc.gov.vn./thông tin/thuốc-Việt/Hải sâm-thuốc-bổ-th an-ich-tinh.html
  67. http://www.baovietnam.vn/cong-nghe/146181/23/Hai-sam-o-VN-Phat-hien-hoat-chat-uc-che-ung-t

  Xem Thêm: Nghiên cứu sản xuất đồ hộp Hải sâm (Holothuria Scabra) và sự biến đổi chất lượng sản phẩm trong quá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sản xuất đồ hộp Hải sâm (Holothuria Scabra) và sự biến đổi chất lượng sản phẩm trong quá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status