Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM giai đoạn 2011 -2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM giai đoạn 2011 -2020

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU .4
  Chương 1. MỞĐẦU .4
  1.1. Mục đích và ý nghĩa chiến lược phát triển Trường Đại Học Nông Lâm TP.
  HCM 4
  1.2. Hệthống văn bản, cơ sởpháp lý 5
  1.3. Cơ sởthực tiễn .6
  Chương 2. CĂN CỨĐỊNH HƯỚNG 7
  2.1. Thực trạng quản lý giáo dục đại học Việt Nam .7
  2.2. Thực trạng giáo dục Việt Nam những năm đầu thếkỷ21 .10
  2.2.1. Những thành tựu 10
  2.2.2. Những yếu kém .10
  2.3. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2020 .11
  2.3.1. Các quan điểm chỉđạo phát triển giáo dục .11
  2.3.2. Các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2010 –2020 .12
  2.3.3. Các giải pháp chiến lược .13
  2.4. Chương trình mục tiêu quốc gia 13
  Chương 3. BỐI CẢNH XÃ HỘIVÀ THỰC TRẠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  NÔNG LÂM TP. HỒCHÍ MINH .15
  3.1. Phân tích dựbáo phát triển các lĩnh vực kinh tếxã hội và nhu cầu nguồn
  lực 15
  3.1.1. Vai trò của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đối với phát triển kinh
  tếxã hội và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành, vùng .15
  3.1.2. Xu thế phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội, khoa học công nghệ liên
  quan đến các hoạt độngchuyên môn của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM 17
  3.1.3. Phân tích các dựbáo, định hướng chiến lược phát triển của nhà nước liên
  quan đến lĩnh vực chuyên môn của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM .20
  3.1.4. Phân tích nhu cầu xã hội vềnguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực chuyên
  môn của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM .22
  3.1.5. Phân tích vai trò của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM trong hệthống
  3
  giáo dục đại học Việt Nam 23
  3.2. Thực trạng Trường Đại Học Nông Lâm TP. HồChí Minh .24
  3.2.1. Tổng quát .24
  3.2.2. Thực trạng đào tạo đại học và sau đại học 26
  3.2.3. Thực trạng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 36
  3.2.4. Thực trạng nguồn nhân lực 44
  3.2.5. Thực trạng hợp tác trong nước và quốc tế .48
  3.2.6. Thực trạng cơ sởvật chất 52
  3.2.7. Thực trạng vềtài chính 56
  3.2.8. Thực trạng công tác đảm bảo chất lượng 59
  Chương 4. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔNG THỂTRƯỜNG ĐẠI HỌC
  NÔNG LÂM TP. HỒCHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 65
  4.1. Mục tiêu xây dựng và phát triển 65
  4.1.1. Mục tiêu chung 65
  4.1.2. Mục tiêu cụthể 65
  4.2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC .65
  4.2.1. Mục tiêu của chiến lược 65
  4.2.2. Định hướng phát triển 66
  4.3. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN
  GIAO CÔNG NGHỆ 76
  4.3.1. Mục tiêu của chiến lược .76
  4.3.2. Định hướng phát triển 77
  4.4. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔCHỨC VÀ QUẢN LÝ 88
  4.4.1. Mục tiêu của chiến lược 89
  4.4.2. Các giải pháp của chiến lược .89
  4.4.3. Kết quảdựkiến .90
  4.5. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .92
  4.5.1. Mục tiêu của chiến lược 92
  4.5.2. Các giảipháp của chiến lược .92
  4.5.3. Kết quảdựkiến .93
  4.6. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 97
  4.6.1. Mục tiêu của chiến lược 97
  4.6.2. Định hướng phát triển 97
  4
  4.7. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞVẬT CHẤT .99
  4.7.1. Mục tiêu chiến lược phát triển cơ sởvật chất .99
  4.7.2. Căn cứxác định quy mô cơ sởvật chất .99
  4.7.3. Định hướng phát triển 100
  4.7.4. Quy mô phát triển cơ sởvật chất .101
  4.7.5. Các giải pháp của chiến lược 106
  4.8. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH 107
  4.8.1. Mục tiêu của chiến lược 107
  4.8.2. Định hướng phát triển 107
  4.8.3. Các giải pháp của chiến lược .111
  4.9. CHIẾN LƯỢC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU 112
  4.9.1. Mục tiêu chiến lược .112
  4.9.2. Các giải pháp chiến lược .113
  4.10. CHIẾN LƯỢC VỀĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 113
  4.10.1. Mục tiêu của chiến lược 113
  4.10.2. Các giải pháp của chiến lược .114
  4.10.3. Kết quảdựkiến 115
  Chương5. KẾHOẠCH THỰC HIỆN 116
  5.1. KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO 116
  5.2. KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC .117
  5.3. KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN TỔCHỨC QUẢN LÝ .109
  5.4. KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .120
  5.5. KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC QUỐC TẾ 121
  5.6. KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞVẬT CHẤT .122
  5.7. KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU 123
  5.8. KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN VỀĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG .124
  Chương 6. KẾT LUẬN .126
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 127
  5

  CHƯƠNG 1
  MỞĐẦU
  1.1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨACHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI
  HỌC NÔNG LÂM TP. HỒCHÍ MINH
  Trong giai đoạn hiện đại hóa đất nước và hội nhập thế giới của nước ta,
  nguồn nhân lực có ý nghĩa rất quan trọng. Giáo dụcvà đào tạođóng vai trò then
  chốt trong công cuộc nâng cao trình độdân trí, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  phục vụcho yêu cầu phát triển của đất nước.Những thành tựu của giáo dục đã và
  đang góp phần quan trọng vào sựnghiệp phát triển kinh tếxã hội, giữvữngan ninh
  chính trị của đất nước. Tuy nhiên, đểđáp ứng được các nhiệm vụnày, đòi hỏi giáo
  dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật và xứng tầm thời đại.
  Thực tiễn phát triển giáo dục của nước ta đã cho thấy cần phải có sựđiều chỉnh cho
  phù hợp với tình hình thực tếcủa xã hội.
  Mặc dù đạt được một sốthành tựu cơ bản nhưng giáo dục nước ta vẫn còn
  tồn tại một sốnhược điểm như sau: chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu
  phát triển của đất nước trong thời kỳmới; chương trình giáo dục đại học còn chậm
  đổi mới, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục; đội ngũ nhà giáo và cán bộquản lý
  giáo dục chưa đáp ứng được nhiệm vụgiáo dục trong thời kỳmới; cơ sởvật chất kỹ
  thuật của nhà trường còn thiếu thốn và lạc hậu, .
  Trường Đại học Nông Lâm Thành phốHồChí Minh là một trường đại học
  đa ngành, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tọa lạc trên khu đất rộng 118 ha,
  thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  (phía Bắc) và xã Đông Hòa, huyện Dĩ An -Tỉnh BìnhDương. Tiền thân là Trường
  Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc (1955), Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc (1963),
  Học viện Nông nghiệp (1972), Trường Đại học Nông nghiệp Sài gòn (thuộc Viện
  Đại học Bách khoa ThủĐức-1974), Trường Đại học Nông nghiệp 4 (1975), Trường
  Đại Học Nông Lâm Nghiệp TP.HCM (1985) trên cơ sởsát nhập hai Trường Cao
  đẳng Lâm nghiệp (Trảng Bom-Đồng Nai) và Trường Đại học Nông nghiệp 4 (Thủ
  Đức-TP.HCM), Trường Đại học Nông Lâm (thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM
  1995), Trường Đại học Nông Lâm Thành PhốHồ Chí Minh trực thuộc BộGiáo dục
  và Đào tạo (2000).
  Trường Đại học Nông Lâm TP. HCMthực hiện 3 nhiệm vụchính như sau:
  -Đào tạo cán bộkỹthuật có trình độđại học và sau đại học.
  6
  -Thực hiện các nghiên cứu khoa học và hợp tác nghiên cứu với các đơn vị
  trong và ngoài nước.
  -Chuyển giao tiến bộkỹthuật đến người sản xuất.
  Trải qua hơn 55năm hoạt động, Trường đã đạt nhiều thành tích xuất sắc về
  đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹthuật nông lâm ngư nghiệp, chuyển
  giao công nghệ, quan hệquốc tế. Trường đã vinh dựđược nhận Huân chương Lao
  động hạng Ba (năm1985), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2000), Huân
  chương Độc lập hạng Ba (năm 2005).
  Quán triệt quan điểm của Đảng “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học
  công nghệlà quốc sách hàng đầu, là động lực của quá trình phát triển” và theo tinh
  thần chỉđạo của BộGiáo dục và Đào tạo,Trường Đại học Nông Lâm Thành phố
  HồChí Minh tiến hành xây dựng “Chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm
  Thành phốHồChí Minh giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020” với
  những điều chỉnh cần thiếtnhằmtạo những chuyển biến cơ bản, tích cực đối với
  đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệcủa trường trong giai đoạn mới.
  1.2. HỆTHỐNG VĂN BẢN, CƠ SỞPHÁP LÝ
  Nghịquyết Trung Ương 2 (khoá VIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
  Cộng sản Việt Nam.
  Thông báo kết luận số242-TB/TW ngày 15/4/2009 của BộChính trịvềtiếp
  tục thực hiện Nghịquyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo
  dục và đào tạo đến năm 2020.
  Nghịquyết số35/2009/QH12 ngày19/6/2009 của Quốc hội khoá XII vềchủ
  trương, định hướng đổi mới một sốcơ chếtài chính trong giáo dục và đào tạo từ
  năm học 2010 -2011 đến năm học 2014 –2015.
  Luật sửa đổi, bổsung một sốđiều của Luật Giáo Dục 2005 và tiếp tục thực
  hiện Nghịquyết số14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủvềđổi mới cơ
  bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 –2020.
  Luật Khoa học và Công nghệ(Số21/2000/QH10 ngày 09/6/2000).
  Nghịquyết số201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủtướng Chính phủ
  vềviệc phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 –2010.
  Nghịquyết số14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính Phủvềđổi mới
  cơ bản và toàn diện Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 –2020.
  7
  Quyết định số412/TB-ĐHNL-VPHT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông
  lâm TP.HCM ban hành ngày 30/3/2010 về“Kếhoạch triển khai thực hiện Chỉthị
  Số: 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/02/2010 về đổi mới quản lý
  giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012.
  Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ
  Giáo dục và Đào tạo vềđổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 –2012.
  1.3. CƠ SỞTHỰC TIỄN
  Thực hiện các văn bản, chỉthị, nghịquyết của Đảng và Nhà nước, của Bộ
  Giáo dục và Đào tạovềđổi mới toàn diệngiáo dục đại học từ nay đến năm 2020,
  nhằm đảm bảo sựthống nhất trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp
  trong nhà trường, từđơn vị, bộphận công tác (khoa/bộmôn, phòng/ban, viện, trung
  tâm, tổbộmôn) đến từng cán bộ, giảng viên và sinh viên vềsựcần thiết phảiđổi
  mới giáo dục đại học ởcác bậc học tại trường, tăng cường các biện pháp kiểm soát
  chất lượng đào tạo, đểtạo ra sựđổi mới toàn diện của giáo dục đào tạo trong toàn
  trường giai đoạn 2010 -2020, từđó đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng
  cao hiệu quảnghiên cứu khoa học một cách bền vững, đáp ứng mong mỏi của chính
  các thầy cô giáo, của sinh viên, người sửdụng lao độngvà của sựphát triển xã hội.
  8

  CHƯƠNG 2
  CĂN CỨĐỊNH HƯỚNG
  2.1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM
  Sau 24 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục
  2001 -2010, hệthống giáo dục đại học đã phát triển rõ rệt vềquy mô, đa dạng về
  loại hình trường và hình thức đào tạo; bước đầu điều chỉnh cơ cấu hệthống, cải tiến
  chương trình, quy trình đào tạo; nguồn lực xã hội được huy động nhiều hơn và đạt
  được nhiều kết quảtích cực; chất lượng đào tạo ởmột sốngành, một sốlĩnh vực
  từng bước được cải thiện. Hệthống giáo dục đại học đã cung cấp nguồn lao động
  chủyếu có trình độcao đẳng, đại học, thạc sĩ vàtiến sĩ phục vụsựnghiệp phát triển
  kinh tế -xã hội, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm an ninh
  quốc phòng và hội nhập kinh tếquốc tế. Hệthống các văn bản quản lý nhà nước về
  giáo dục đại học đã được hoàn thiện đáng kể, đã có nhiều mô hình các trường đại
  học, cao đẳng quản lý tốt, đào tạo chất lượng ngày càng cao, trình độquản lý của
  các cơ sởgiáo dục và đào tạo cũng được nâng lên một bước.
  Tuy nhiên, công tác quản lý của BộGiáo dục và Đào tạo đối với các trường
  chưa đổi mới đáng kểđểphù hợp với các quy luật chi phối hoạt động của hệthống
  giáo dục đại học và đòi hỏi của phát triển xã hội. Phương pháp quản lý nhà nước đối
  với các trường đại học, cao đẳng một mặt còn tập trung, chưa có quy chếphối hợp
  với các bộ, ngành, chưaphân cấp cho chính quyền địa phương, chưa tạo đủđiều
  kiện đểcác cơ sởđào tạo thực hiện quyền tựchủ và tựchịu trách nhiệm. Mặt khác
  không đủkhảnăng đánh giá thực chất hoạt động và sựchấp hành luật pháp của tất
  cảcác trường đại học, cao đẳng, khôngcó khảnăng đánh giá chất lượng giáo dục
  của toàn bộ hệ thống. Công tác quản lý ở các trường chưa phát huy được trách
  nhiệm và sựsáng tạo của đội ngũ nhà giáo, các nhà quản lý và sinh viên.
  Các yếu kém vềchất lượng đào tạo và hiệu lực quản lý nhà nước vềgiáo dục
  đại học những năm qua bắt nguồn từsựvi phạm các quy luật chi phối hoạt động của
  hệthống giáo dục đại học và các thiếu sót, khuyết điểm ở5 mặt công tác sau:
  *Vềhoạt động sư phạm:
  Các trường chưa xây dựng và công bốchuẩn đầu ra của các ngành đào tạo;

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. BộGiáo dục và Đào tạo. 2003. Điều lệtrường Đại học. Hà Nội.
  2. BộGiáo dục và Đào tạo. 2010. Đổi mới quản lý hệthống giáo dục đại học giai
  đoạn 2010 -2012. Nhà xuất bản Giáo dục.
  3. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009-2020. BộGiáo dục và Đào tạo.
  4. Công văn số1325/BGDĐT-KHTC ngày 09/02/2007 của BộGiáo dục và Đào
  tạo: V/v hướng dẫn xác định sốsinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo
  viên quy đổi.
  5. Dựthảo Kếhoạch chiến lược phát triển khoa Cơ khí Công nghệ2009-2010. 2009.
  Khoa Cơ khí Công nghệtrường Đại học Nông Lâm TP.HCM
  6. Đại học Nông Lâm TP.HCM. 2009. Dựthảo Quy định chếđộlàm việc của giảng
  viên. TP.HCM.
  7. Học viện Quản lý Giáo dục. 2010. Tài liệu bồi dưỡng cán bộquản lý, công chức
  nhà nước ngành giáo dục và đào tạo. Phần 3. Các hoạt động quản lý giáo dục và đào
  tạo ởtrường đại học cao đẳng. Hà Nội.
  8. Nghịquyết vềđổi mới cơ bản vàtoàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn
  2006 -2020 (Số: 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005) của Chính Phủ.
  9. Nghịquyết TW 2 (khoá VIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
  Việt Nam.
  10. Nghịquyết số14/2005/ NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ ” Vềđổi mới cơ
  bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 -2020”
  11. Nguyễn Văn Cường. 2009. Một sốvấn đềvềtiềm năng phát triển vùng kinh tế
  trọng điểm phía Nam. Nhà xuất bản Chính trịQuốc gia.
  12. Luật giáo dục. 2005. NXB Chính trịquốc gia. Hà Nội.
  13. Luật Khoa học và Công nghệ(Số21/2000/QH10 ngày 09/6/2000).
  14. Tiêu chuẩn vềthiết kếtrường đại học TCVN 3891-1985.
  15. Tiêu chuẩn thiết kếnhà ởsinh viên số14/2009/TT-BXD.
  16. Quyết định số693/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2007 của BộGiáodục và Đào tạo.

  Xem Thêm: Chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM giai đoạn 2011 -2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM giai đoạn 2011 -2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status