Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên)

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hộp
  Danh mục các đồ thị
  PHẦN 1: MỞ ĐẦU .1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu .2
  3. Mục đích nghiên cứu 3
  4. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết 3
  4.1. Câu hỏi nghiên cứu 3
  4.2. Giả thuyết nghiên cứu .4
  4.3. Khung lý thuyết 4
  5. Phương pháp nghiên cứu .4
  5.1. Phương pháp thu thập thông tin 4
  5.2. Phương pháp chọn mẫu .4
  6. Tiến trình nghiên cứu 5
  6.1. Giai đoạn nghiên cứu lý luận 5
  6.2. Giai đoạn nghiên cứu thực tiễn .5
  6.3. Giai đoạn xử lý số liệu và hoàn thiện luận văn .6
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu .7
  7.1. Ý nghĩa khoa học 7
  7.2. Ý nghĩa thực tiễn .7
  PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .8
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .8
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .8
  6
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu nước ngoài có liên quan .8
  1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan .10
  1.2. Cơ sở phương pháp luận 14
  1.3. Một số khái niệm cơ bản của đề tài .16
  1.3.1. Đánh giá .16
  1.3.2. Hoạt động giảng dạy 17
  1.3.3. Đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên từ phía người học 18
  1.3.4. Phương pháp giảng dạy .21
  1.3.4.1. Phương pháp giảng dạy truyền thống 22
  1.3.4.2. Phương pháp giảng dạy tích cực .23
  1.3.5. Đổi mới phương pháp giảng dạy 30
  CHƯƠNG 2: SỰ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN TRONG NHỮNG
  NĂM GẦN ĐÂY 32
  2.1. Vài nét về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Điện Biên và việc lấy ý
  kiến phản hồi của người học .32
  2.1.1. Sự thành lập và các ngành đào tạo 32
  2.1.2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật
  Điện Biên 33
  2.1.3. Việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên từ phía người
  học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Điện Biên 34
  2.2. Sự thay đổi phương pháp giảng dạy của giảng viên trong những
  năm gần đây 37
  2.2.1. Phương pháp Thầy đọc - Trò ghi 40
  2.2.2. Phương pháp Thuyết trình 42
  2.2.3. Phương pháp Đàm thoại (Vấn đáp) .44
  2.2.4. Phương pháp giảng dạy Sử dụng phương tiện trực quan 46
  2.2.5. Phương pháp giảng dạy Đặt và Giải quyết vấn đề 47
  2.2.6. Phương pháp Dạy học Dự án .53
  7
  2.2.7. Phương pháp Ngiên cứu trường hợp .54
  2.2.8. Phương pháp Dạy học nhóm .56
  2.2.9. Phương pháp Động não (Công não) .60
  2.2.10. Phương pháp Đóng vai .62
  CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ PHÍA
  NGƯỜI HỌC TỚI VIỆC ĐỔI MỚI PPGD CỦA GIẢNG VIÊN 66
  3.1. Nghiên cứu những trường hợp điển hình 66
  3.2. Tác động của hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với việc
  đổi mới PPGD của giảng viên 72
  3.3. Sử dụng kết quả lấy ý kiến phản hồi ảnh hưởng đến việc đổi mới hoạt
  động giảng dạy của giảng viên 82
  PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
  PHỤ LỤC 98

  PHẦN 1: MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Thế giới đang bước vào thiên niên kỷ mới với sự bùng nổ thông tin, sự phát
  triển nhanh chóng của công nghệ cao, nền kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hoá.
  Đảng và Nhà nước chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện
  chiến lược dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong bối
  cảnh đó, giáo dục đại học, có vai trò chính trong đào tạo và phát triển. Với quan
  niệm xem đầu tư cho giáo dục là “đầu tư cho phát triển”, nước ta ngày càng có
  nhiều chủ trương, chính sách cũng như giải pháp để tập trung nâng cao chất lượng
  giáo dục đại học. Trong đó việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên các
  trường đại học là một trong các mối quan tâm của ngành giáo dục - đào tạo và xã
  hội. Có nhiều hình thức đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên như: Tự đánh
  giá của giảng viên, đánh giá thông qua ý kiến của đồng nghiệp, lãnh đạo, qua hồ sơ
  giảng dạy, kết quả học tập của sinh viên v. v. và thông qua ý kiến của sinh viên.
  Trong đánh giá hoạt động giảng dạy, hình thức sinh viên đánh giá có ý nghĩa
  quan trọng vì sinh viên vừa là trung tâm, vừa là đối tượng, vừa là sản phẩm của quá
  trình đào tạo, vừa là người hưởng thụ chính. Do đó, đánh giá chất lượng theo quan
  điểm của sinh viên chính là một trong những thước đo chất lượng đào tạo.
  Trước hết, việc sinh viên tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên
  không phải là một việc làm mới. Ở các nước châu Âu, Hoa Kỳ hay một số nước khác,
  hoạt động này đã có từ lâu và diễn ra thường xuyên. Ở Việt Nam, việc đánh giá hoạt
  động giảng dạy của giảng viên thông qua đánh giá của sinh viên đã được thực hiện tại
  nhiều trường đại học, trong đó phần lớn là các trường dân lập [36]
  Trong thực tế giảng dạy, bên cạnh các yếu tố nội dung, hình thức dạy học,
  phương tiện dạy học, . thì phương pháp sư phạm là một trong những yếu tố quan
  trọng góp phần tạo nên chất lượng giáo dục.
  Kết quả đánh giá giảng viên có thể giúp cho giảng viên biết việc giảng dạy của
  mình có hiệu quả hay không, qua đó biết được khiếm khuyết trong giảng dạy và
  củng cố hoàn thiện kiến thức, không ngừng nâng cao kiến thức, đảm bảo chất lượng
  15
  cho quá trình dạy học. Đồng thời, tạo được sự gần gũi giữa thầy và trò nhưng không
  mất đi sự “tôn sư trọng đạo”
  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên với chức năng nhiệm vụ đào
  tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ Cao đẳng và trình độ thấp hơn phục vụ cho
  công tác phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên và các Tỉnh lân cận. Để đạt
  được mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng
  cao của xã hội Nhà trường thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng
  đội ngũ giảng viên từ đó nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong số các biện pháp
  nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là công tác đánh giá giảng viên từ phía
  người học.
  Từ năm học 2009 - 2010, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
  tiến hành lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ phía người
  học, đây là một hoạt động mới tuy nhiên đã tác động nhất định đến hoạt động giảng
  dạy của đội ngũ giảng viên, trong đó có phương pháp giảng dạy. Với mong muốn
  làm rõ tác động từ việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua việc
  lấy ý kiến từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng
  viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu
  đề tài: “Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến
  việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên” (Nghiên cứu trường hợp
  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên).
  Chúng tôi hy vọng đề tài sẽ thấy được hiệu quả của việc lấy ý kiến đánh giá
  hoạt động giảng dạy từ phía sinh viên tác động như thế nào đối với PPGD của giảng
  viên tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Trên cơ sở đó giảng viên sẽ
  lựa chọn được phương pháp phù hợp trong quá trình giảng dạy.
  2. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ
  phía người học tới PPGD của giảng viên.
  - Khách thể nghiên cứu: Chủ yếu là nhóm giảng viên hiện đang giảng dạy tại
  trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Tuy nhiên để xem xét và nghiên cứu
  16
  đầy đủ hơn các chiều cạnh của sự tác động, nghiên cứu hướng đến thu thập ý kiến
  đánh giá của nhóm sinh viên hiện đang học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
  Điện Biên.
  - Phạm vi nghiên cứu
  + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12 năm 2010 đến
  tháng 5 năm 2012
  + Phạm vi không gian: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
  - Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Trong nghiên cứu này chúng tôi tập trung vào
  tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học có ảnh hưởng đến
  PPGD của giảng viên.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu hướng đến làm rõ tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy
  từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên trường
  Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp
  phần nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá giảng viên của trường.
  Cụ thể: Nghiên cứu hướng tới những mục tiêu:
  - Đánh giá mức độ tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía
  người học đến việc đổi mới phương pháp giảng day của giảng viên.
  - Chỉ ra phương thức tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía
  người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên.
  - Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá
  giảng viên của trường.
  4. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết
  4.1. Câu hỏi nghiên cứu
  Câu hỏi 1: Việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đang thực
  hiện ở trường tác động như thế nào đến phương pháp giảng dạy của giảng viên?
  Câu hỏi 2: Phương pháp giảng dạy của giảng viên thay đổi như thế nào dưới
  tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học?
  17
  4.2. Giả thuyết nghiên cứu
  - Việc lấy ý kiến phản hồi từ phía người học thời gian qua ở trường Cao
  đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tác động khá rõ nét đến PPGD của giảng viên.
  - Dưới tác động của việc lấy ý kiến phản hồi từ phía người học các PPGD
  biến đổi theo hướng giảm dần áp dụng các PPGD truyền thống, tăng cường áp dụng
  các PPGD tích cực
  4.3. Khung lý thuyết
  5. Phương pháp nghiên cứu
  5.1. Phương pháp thu thập thông tin
  - Phương pháp định tính: Sử dụng phương pháp quan sát, tra cứu tài liệu và
  tiến hành phỏng vấn sâu để thấy được khả năng và các chiều cạnh của sự tác động
  việc lấy ý kiến phẩn hồi từ người học đến PPGD của giảng viên.
  - Phương pháp định lượng: Tiến hành điều tra thông qua việc phát và thu
  bảng hỏi, thống kê và xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê SPSS.
  - Các nhận định trong bảng hỏi được đánh giá theo thang đo chạy từ 1 đến 5
  (1- Không bao giờ sử dụng; 5 - Thường xuyên sử dụng)
  5.2. Phương pháp chọn mẫu
  - Mẫu khảo sát cho giảng viên:
  + Dung lượng mẫu: Số lượng giảng viên của trường ở thời điểm từ 2009 đến
  nay là khoảng 100 người, với dung lượng giảng viên như vậy nên nghiên cứu tiến
  hành khảo sát toàn bộ số giảng viên này.
  Việc lấy ý kiến phản hồi từ phía người học về
  hoạt động giảng dạy của giảng viên
  Đổi mới PPGD của Giảng viên
  Điều kiện văn hóa, tâm lý, chính sách ở Trường
  18
  - Mẫu khảo sát cho sinh viên:
  + Dung lượng mẫu: 200 người
  + Cách chọn: Luận văn thực hiện phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo
  cụm tại 4 ngành: Kế toán; Tài chính - Ngân Hàng; Chăn nuôi; Trồng trọt Tại mỗi
  ngành, chọn ngẫu nhiên 50 sinh viên đang học năm thứ ba. Số sinh viên được phát
  phiếu hỏi được lấy từ danh sách của mỗi lớp.
  6. Tiến trình nghiên cứu
  6.1. Giai đoạn nghiên cứu lý luận:
  Thời gian tiến hành: Từ tháng 10/ 2010 đến tháng 7 năm 2011.
  Các bước tiến hành:
  1) Xác định vấn đề nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu.
  2) Sau khi đề cương nghiên cứu đã được thông qua, chúng tôi tiến hành triển
  khai thực hiện các công việc như sau: Nghiên cứu, sưu tầm, thu thập, phân tích, hệ
  thống các vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để xây dựng cơ sở lý
  luận cho đề tài.
  Mục đích: Tìm hiểu các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về
  vấn đề lấy ý kiến phản hồi của người học và đổi mới phương pháp giảng dạy của
  giảng viên. Trên cơ sở phân tích, tổng hợp và đánh giá tổng quát về những công
  trình nghiên cứu đó, đưa ra các nhận xét về các vấn đề còn tồn tại của nó và xác
  định hướng nghiên cứu cụ thể cho đề tài.
  Xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài, xác định các khái niệm công cụ các thuật
  ngữ có liên quan.
  6.2. Giai đoạn nghiên cứu thực tiễn
  Thời gian tiến hành từ tháng 8 năm 2011, giai đoạn này bao gồm nhiều công
  đoạn khác nhau như: Thiết kế phiếu điều tra, khảo sát thử, điều tra chính thức,
  phỏng vấn sâu, phân tích và xử lý số liệu.
  * Thiết kế phiếu điều tra:
  Thời gian tiến hành: Tháng 9 năm 2011.
  19
  Mục đích: Hình thành sơ bộ nội dung để tìm hiểu tác động của việc lấy ý
  kiến phản hồi của sinh viên đối với việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng
  viên.
  Xây dựng nội dung phiếu điều tra: Đây là một công việc quan trọng nhất của
  luận văn. Do vậy nên chúng tôi tiến hành khai thác từ các nguồn: 1) Tham khảo ý
  kiến của giáo viên hướng dẫn luận văn; 2) Tìm các nội dung từ các công trình
  nghiên cứu có liên quan đến luận văn; 3) Khảo sát thăm dò tại trường Cao đẳng
  Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
  Tổng hợp các vấn đề trên chúng tôi đã xây dựng được phiếu điều tra.
  * Điều tra thử:
  Thời gian tiến hành: Tháng 10 năm 2011.
  Mục đích: Kiểm tra độ khó, độ tin cậy và độ giá trị của bảng hỏi, trên cở sở
  đó chỉnh sửa các câu hỏi chưa đạt yêu cầu.
  Khách thể điều tra thử: 20 giảng viên Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
  và 50 sinh viên Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
  Phương pháp: Điều tra bằng bảng hỏi.
  * Điều tra chính thức:
  Thời gian tiến hành: Tháng 11 năm 2011.
  Mục đích: Tìm hiểu tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến
  việc đổi mới phương pháp của giảng viên.
  * Phỏng vấn sâu:
  Thời gian: Tháng 12 năm 2011
  Sau khi xử lý sơ bộ các kết quả thu thập được từ việc điều tra chính thức
  chúng tôi tiến hành chọn lựa, tìm hiểu nghiên cứu các trường hợp điển hình.
  Mục đích: Tìm ra những cứ liệu đáng tin cậy để góp phần chứng minh tính
  đúng đắn khách quan của vấn đề nghiên cứu.
  6.3. Giai đoạn xử lý số liệu và hoàn thiện luận văn
  Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012.
  20
  Giai đoạn này bao gồm các công việc như sau: Xử lý các số liệu thu được,
  viết nháp, đánh máy, in ấn, chỉnh sửa luận văn, viết tóm tắt, làm Powerpoint.
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  7.1. Ý nghĩa khoa học: Đề tài nghiên cứu thành công sẽ đóng góp vào các công
  trình nghiên cứu về vấn đề đánh giá giảng viên một góc nhìn mới đó là tác động của
  việc sinh viên đánh giá giảng viên đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của
  giảng viên.
  7.2. Ý nghĩa thực tiễn: Trên cơ sở đánh giá tác động của việc sinh viên đánh giá
  giảng viên đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, nghiên cứu đưa
  ra những đề xuất gợi ý về chính sách với lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
  thuật Điện Biên để nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá giảng viên từ phía
  người học nhằm mục đích nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo.
  21

  PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu nước ngoài có liên quan.
  Giá trị của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên đã được
  nhiều tác giả khẳng định. Hơn ai hết, sinh viên là người trực tiếp thụ hưởng các hoạt
  động giảng dạy của giảng viên nên sẽ có độ tin cậy về việc đánh giá.
  Jacqueline Douglas và Alex Douglas, Evaluating Teaching Quality, Quality
  in Higher Education, Vol12, No.1, April 2006 [34, 45]. Trong bài viết này tác giả
  nói về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, của giảng viên là 1 việc làm để đánh
  giá chất lượng dạy học và là phương tiện cho việc cải tiến giáo dục. Một số trường
  ở Anh quốc để đánh giá chất lượng giảng dạy người ta còn tiến hành tìm hiểu về
  các bài giảng của giảng viên hoặc phỏng vấn trực tiếp sinh viên. Thông qua lấy ý
  kiến phỏng vấn của sinh viên sẽ phân tích và tổng hợp đánh giá chất lượng giảng
  dạy.
  Peter Seldin (1999), Using Self-Evaluation: What Works? What Doesn’t,
  Changing Practices in Evaluating Teaching, tr97-tr115 [31]. Nghiên cứu đã cho
  thấy rằng, việc tham khảo ý kiến đánh giá của sinh viên làm tăng khả năng cải thiện
  giảng dạy một cách đáng kể và đã trở thành nguồn thông tin được sử dụng rộng rãi
  nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động giảng dạy của giảng viên.
  William E. Cashin (1999), Student Ratings of teaching: Uses and Misuses,
  Changing Practices in Evaluating Teaching tr25-tr44 [48]. Nghiên cứu nêu rõ kết
  quả sinh viên đánh giá giảng viên được sử dụng cho nhiều mục đích như giám sát
  chất lượng giảng dạy và giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy, tuyển chọn
  giáo viên mới, đánh giá giáo viên đang giảng dạy hàng năm, trong các quyết định
  mang tính nhiệm kì và thăng tiến, đánh giá kiểm định trường học, lựa chọn giáo
  viên và sinh viên tốt nghiệp để tặng giải thưởng và tuyển chọn giáo viên cho các
  khóa học. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng kết quả đánh giá của sinh viên cho các

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Vũ Thị Phương Anh (2005), Thực hiện thu thập và sử dụng ý kiến sinh viên
  trong đánh giá chất lượng giảng dạy: Kinh nghiệm từ Đại học Quốc gia TP.
  Hồ Chí Minh, Giáo dục đại học chất lượng và đánh giá. Tr48-tr63, NXB Đại
  học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  2. Nguyễn Phương Anh, Sinh viên đánh giá giảng viên: Tỷ lệ phản hồi nào là
  phù hợp? http://ncgdvn.blogspot.com/2011/07/sinh-vien-anh-gia-giang-vienty-le-phan.
  3. TS. Nguyễn Đình Bình (2005), Năng lực sư phạm và đánh giá năng lực sư
  phạm của giáo viên, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đánh giá hoạt động giảng dạy
  và nghiên cứu khoa học của giảng viên của ĐHQG. Tr1-tr5, NXB Đại học
  Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  4. Báo tự đánh giá của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên tháng 5
  năm 2012.
  5. Báo cáo tình hình giảng dạy của giảng viên năm học 2008 - 2009 của
  trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên.
  6. Báo cáo tình hình giảng dạy của giảng viên năm học 2010 - 2011 của
  trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên.
  7. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1276/BGD-ĐT/NG ngày 20/02/2008
  của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến
  phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên”.
  8. Nguyễn Văn Cường - Bernd Meier, Một số vấn đề chung về đổi mới
  phương pháp giảng dạy ở trường phổ thông, Berlin/Hà Nội 2010.
  106
  9. PGS.TS. Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dục
  đại học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2002.
  10. PGS.TS. Ngô Doãn Đãi (2005), Tác động của chuẩn hoá đánh giá giảng
  viên tới công tác tổ chức và quản lý giảng viên, kỷ yếu Hội thảo quốc gia
  đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên của
  ĐHQG. Tr10-tr15, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  11. Nguyễn Thị Thu Hương, Sự thích ứng của giảng viên đối với hoạt động
  sinh viên đánh giá giảng viên tại ĐH Thái Nguyên, Luận văn Thạc sỹ.
  12. Cấn Thị Thanh Hương (2005), Đổi mới phương pháp dạy học ở Đại học
  quốc gia Hà Nội,Tr35-tr39, kỷ yếu Hội thảo quốc gia đánh giá hoạt động
  giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên của ĐHQG. Tr10-tr15,
  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  13. TS. Lê Văn Hảo (2005), Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy: một
  vài kinh nghiệm thế giới và tại Trường đại học Nha Trang, kỷ yếu Hội thảo
  Quốc gia đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng
  viên. Tr24-tr29, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  14. Nguyễn Chí Hòa (2010), thực tiễn đánh giá bài giảng của giảng viên tại
  trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tr119 - tr131, GDĐH, đảm
  bảo, đánh giá và kiểm định chất lượng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  15. Lê Văn Hảo, Trường ĐH Nha Trang, Nâng cao chất lượng đào tạo thông
  qua PPGD dựa trên vấn đề.
  16. PGS.TS. Vũ Hồng Tiến, Một số phương pháp dạy học tích cực,
  http://fpe.hnue.edu.vn/index.php?showpost=533.
  17. Trịnh Khắc Thẩm (2005), Đổi mới phương pháp dạy-học và kiểm tra,
  đánh giá - giải pháp hàng đầu để nâng cao chất lượng đào tạo. Tr160-tr175,
  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  107
  18. Trần Mạnh Trung (2008), “Giáo dục phổ thông cần có “Một cuộc cách
  mạng” về phương pháp giảng dạy” - Tạp chí dạy và học ngày nay tháng 04
  năm 2008.
  19. Bùi Kiên Trung (2005), hiệu quả công tác đánh giá giảng viên, Tr103-tr109, Giáo dục đại học chất lượng và đánh giá, NXB Đại học Quốc gia Hà
  Nội năm 2005.
  20. Đoàn Quang Thọ, Giáo trình triết học, NXB Chính trị - Hành chính.
  21. Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục,
  ĐHQG Hà Nội (2005), Giáo dục đại học, chất lượng và đánh giá, NXB Đại
  học Quốc gia Hà Nội.
  22. Lã Văn Mến (2005), Đánh giá phương pháp giảng dạy của giảng viên,
  Giáo dục và đại học - chất lượng và đánh giá. Tr110-tr119, NXB Đại học
  Quốc gia Hà Nội 2005.
  23. Một số kỹ thuật dạy học tích cực, tài liệu tập huấn Dự án Việt Bỉ.
  24. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga (2005), Quá trình hình và phát triển việc
  đánh giá giảng viên, Giáo dục đại học, một số thành tố của chất lượng.
  Tr180-tr237, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  25. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga và Bùi Kiên Trung (2005), Sinh viên đánh
  giá hiệu quả giảng dạy. Giáo dục đại học chất lượng và đánh giá. Tr120-tr139,
  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  26. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga (2007), Sinh viên đánh giá giáo viên - thử
  nghiệm công cụ và mô hình, Giáo dục đại học, một số thành tố của chất lượng.
  Tr180-tr237, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2007.

  Xem Thêm: Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status