Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đ

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đánh giá kết quả học tập môn Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Triển khai tại trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội)

  MỤC LỤC
  Mở đầu 1
  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 5
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 5
  1.1.1. Trên thế giới 5
  1.1.2. Việt Nam 7
  1.2. Khái niệm, chức năng vai trò và yêu cầu đối với đo lường và đánh giá
  trong giáo dục
  9
  1.2.1. Một số khái niệm cơbản 9
  1.2.2. Chức năng của đo lường và đánh giá trong giáo dục 12
  1.2.3. Những yêu cầu với hoạt động đánh giá trong giáo dục 14
  1.3. Các phương pháp đo lường đánh giá thường dùng trong giáo dục 16
  1.3.1. Phương pháp đánh giá qua quan sát 16
  1.3.2. Phương pháp đánh giá qua trắc nghiệm, bài tập 17
  1.3.3. Phương pháp đánh giá qua sản phẩm 18
  1.3.4. Phương pháp đánh giá qua tiểu sử cá nhân 18
  1.3.5. Phương pháp đánh giá qua đàm thoại, phỏng vấn 18
  1.3.6. Phương pháp đánh giá qua khảo sát, điều tra 19
  1.3.7. Phương pháp đánh giá qua hồ sơtài liệu 19
  1.4. Qui trình kiểm tra đánh giá 19
  1.4.1. Xác định mục đích đánh giá 19
  1.4.2. Lựa chọn phương pháp đánh giá và đề kiểm tra tương ứng 20
  1.4.3. Tổ chức thi, chấm điểm 21
  1.4.4. Ghi chép, phân tích, lưu trữ kết quả thi trước khi công bố kết quả 21
  1.5. Công cụ và yêu cầu với công cụ kiểm tra đánh giá 22
  1.5.1. Mục đích của công cụ đánh giá của người giáo viên 22
  1.5.2. Một số yêu cầu đối với các công cụ kiểm tra đánh giá 24
  1.6. Chuẩn, mục tiêu trong giáo dục 28
  1.7. Đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment 33
  1.7.1. Khái niệm đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment 33
  1.7.2. Đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment và đánh giá trắc
  nghiệm
  35
  1.7.3. Ýnghĩa của đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment 38
  1.7.4. Một số loại đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment được sử
  dụng trong lớp học
  40
  CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG QUI TRÌNH VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT
  QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐL&ĐG TRONG GIÁO DỤC
  47
  2.1. Qui trình đánh giá thành quả học tập theo cách tiếp cận authentic
  assessment
  44
  2.2. Giới thiệu môn ĐL&ĐG trong giáo dục trong chương trình cử nhân sư
  phạm tại trường ĐHGD
  49
  2.3. Đánh giá kết quả học tập môn ĐL&ĐG trong giáo dục theo cách tiếp
  cận authentic assessment
  51
  2.4. Xây dựng công cụ hỗ trợ cho việc chấm kết quả thực hiện nhiệm vụ
  thực của người học
  75
  CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 78
  3.1. Mô tả quá trình thử nghiệm 78
  3.1.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm thử nghiệm 78
  3.1.2. Quy trình thử nghiệm 78
  3.1.3. Công cụ hỗ trợ quá trình thử nghiệm 80
  3.2. Kết quả thử nghiệm 80
  3.2.1. Kết quả thực hiện bài đánh giá theo cách tiếp cận authenic của sinh viên
  sưphạm
  81
  3.2.2. Kết quả của các phiếu điều tra 91
  3.3. Đánh giá sơvề quy trình xây dựng bộ công cụ và bộ công cụ 98
  3.3.1. Đánh giá quy trình xây dựng và triển khai bộ công cụ 98
  3.3.2. Đánh giá bộ công cụ 98
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 104
  PHỤ LỤC 106

  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đềnghiên cứu
  Trong những năm gần đây, giáo dục nước ta đã có những đầu tư
  đáng kể trong hoạt động KTĐG thành quả học tập của người học ở hầu
  hết các cấp bậc học. Mặc dù đã có những kết quả nhất định nhưng những
  cải tiến này chủ yếu tập trung vào việc sử dụng các loại hình trắc nghiệm
  nhưtrắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận một cách khoa học.
  Nhưchúng ta đã biết, các hình thức đánh giá nhưtrắc nghiệm khách quan
  hay tự luận đánh giá được sự hiểu biết và kết quả lĩnh hội của người học.
  Tuy nhiên khó có thể đánh giá được mức độ thành công của người học
  khi vận dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thật, gần với
  cuộc sống. Mà điều này mới đích thực là mục đích của giáo dục.
  Chỉcó thông qua kiểm tra đánh giá mới nắm được người học có đủ
  năng lực trình độ đểtheo được chương trình đào tạo đó hay không. Trong
  quá trình đào tạo, người dạy chỉcó thông qua các hình thức KTĐG mới
  biết được kết quảquá trình giảng dạy đã tác động đến người học nhưthế
  nào. Kết thúc chương trình đào tạo bao giờcũng có KTĐG đểxem xét
  kết quảtrình độngười học đã đạt được so với mục tiêu của chương trình;
  Đồng thời cũng để đánh giá kết quảcủa người dạy có phù hợp người học,
  có giúp người học đạt được mục tiêu của chương trình đã đề ra hay
  không? Chức năng chính của đánh giá là nhằm nâng cao chất lượng học
  tập của người học và giúp các nhà quản lý đánh giá sản phẩm xem có đáp
  ứng được thực tiễn sử dụng của xã hội hay không, từ đó có thông tin để
  đưa ra những quyết định kịp thời.
  Nhưchúng ta đã biết, KTĐG không chỉ là công cụ xác định kết quả
  đạt được của một quá trình đào tạo, mà nó còn là công cụ để người dạy
  dạy và người học học, bởi đánh giá thế nào thì thường sẽ có cách dạy và
  cách học tương ứng. Mà kết quả cuối cùng của việc dạy và học là tạo ra
  2
  được các thế hệ con người có năng lực hoạt động thực tiễn, vận dụng
  được những kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề của thực tiễn. Vậy thì,
  ngày từ khi dạy học, việc đánh giá kết quả học tập cần phải lấy nguyên
  vật liệu từ chính cuộc sống và nghề nghiệp liên quan sau này. Người học
  được đánh giá càng gần với thực tế bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Chính
  vì vậy, nhiều năm gần đây, xu thế thế giới đã quan tâm rất nhiều đến cách
  thức đánh giá thành quả học tập bằng cách cho người học thực hiện các
  nhiệm vụ thực trong những điều kiện thực. Cách thức đánh giá này gọi là
  đánh giá theo cách tiếp cận đánh giá thực (authentic assessment).
  Ở Việt Nam, việc đánh giá thành quả học tập của người học ở một
  số ngành nghề, ở một số nội dung học tập cũng đã thể hiện dáng dấp
  của đánh giá theo cách tiếp cận authentic nhưthực tập sưphạm của sinh
  viên sưphạm, các bài toán đố của học sinh tiểu học. Tuy nhiên, đánh giá
  theo cách tiếp cận authentic này được nghiên cứu một cách hệ thống với
  triết lýcủa nó thì còn là một vấn đề mới mẻ, và vì thế nó chưa phát triển
  và ứng dụng rộng rãi trong các nhà trường.
  Chính vì những lýdo trên, tôi đã chọn vấn đề “Vận dụng cách tiếp
  cận đánh giá thực tế (authentic assessment) trong xây dựng quy trình
  và công cụ đánh giá kết quả học tập môn Đo lường và đánh giá trong
  giáo dục” làm đề tài luận văn thạc sỹ.
  2. Mục đích của nghiêu cứu
  Nghiên cứu cách tiếp cận đánh giá thực tế (authentic assessment)
  trong xây dựng qui trình và bộ công cụ để đánh giá kết quả học tập môn
  ĐLĐG trong GD của sinh viên nhằm đạt được mục tiêu xác thực nhất của
  môn học và đáp ứng đào tạo theo chuẩn đầu ra, từ đó tác động trở lại quá
  trình dạy và quá trình học môn học này làm cho môn học trở nên ýnghĩa
  thiết thực hơn đối với các giáo sinh.
  3
  3. Câu hỏi và giảthuyết nghiên cứu
  ã Câu hỏi nghiên cứu
  Đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment kết quả học tập
  môn ĐL&ĐG trong giáo dục được thực hiện theo qui trình nhưthế nào?
  Sử dụng bộ công cụ đánh giá theo cách tiếp cận authentic
  assessment nhưthế nào để đo lường thành quả học tập của sinh viên môn
  ĐL&ĐG trong giáo dục?
  Việc sử dụng đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment có
  ảnh hưởng nhưthế nào tới hoạt động dạy – học môn ĐL&ĐG trong giáo
  dục?
  ã Giả thuyết nghiên cứu
  Quy trình và bộ công cụ đánh giá theo cách tiếp cận authentic
  assessment để đánh giá thành quả học tập môn học ĐL&ĐG trong giáo
  dục sẽ giúp người dạy và người học đạt được mục tiêu môn học và người
  học đáp ứng thực tiễn nghề nghiệp tốt hơn.
  4. Nhiệm vụcủa nghiên cứu
  - Xây dựng quy trình đánh giá theo cách tiếp cận authentic
  assessment kết quả học tập.
  - Xây dựng công cụ đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment
  trong môn ĐL&ĐG trong giáo dục.
  - Xây dựng các tiêu chí đánh giá (Rubric – mức độ thực hiện các yêu
  cầu của công cụ).
  - Thử nghiệm hệ thống công cụ đánh giá theo cách tiếp cận authentic
  assessment và phân tích kết quả.
  4
  5. Đối tượng và khách thểnghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là quá trình và bộcông cụ đánh giá kết quả
  học tập môn học ĐL&ĐG trong giáo dục theo cách tiếp cận đánh giá
  authentic assessment.
  Khách thểnghiên cứu là hoạt động đánh giá kết quảhọc tập môn
  học ĐL&ĐG trong giáo dục của người học.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện đề tài này tôi đã dùng những phương pháp sau:
  - Nghiên cứu tài liệu để xây dựng phần cơ sở lý luận của đề tài:
  thông qua việc tiến hành tìm hiểu, thu thập, đọc, nghiên cứu, phân tích
  tổng hợp, khái quát hóa các tài liệu có liên quan tới đánh giá theo
  cách tiếp cận authentic assessment.
  - Phương pháp thực nghiệm:
  Thiết kế và thử nghiệm hệ thống bài tập và điều kiện đánh giá theo
  cách tiếp cận authentic assessment.
  - Phương pháp điều tra: tiến hành điều tra bằng bảng hỏi và phỏng
  vấn sâu để tìm hiểu những phản hồi của sinh viên về đánh giá theo
  cách tiếp cận authentic assessment.
  - Phương pháp quan sát: quan sát tự do để thu thập thông tin về
  hành vi của sinh viên trong quá trình thực hiện các bài tập.
  7. Giới hạn nghiên cứu
  - Giới hạn về điều kiện thực hiện: đánh giá trong tình huống giả định
  (gần giống thực).
  8. Cấu trúc của luận văn
  Chương 1: Cơsở lýluận
  Chương 2: Xây dựng qui trình và công cụ đánh giá kết quả học tập
  môn ĐL&ĐG trong giáo dục
  Chương 3: Thử nghiệm và Phân tích kết quả
  Kết luận và đề xuất nghiên cứu
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục
  ! 5!

  CHƯƠNG 1: CƠSỞ LÝLUẬN
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
  1.1.1. Trên thế giới
  Đánh giá kết quả học tập của người học là một khâu quan trọng và cần
  thiết trong quy trình đào tạo tại trường. Thông qua đánh giá, nhà quản lý
  giáo dục, thầy cô giáo biết được họ đang làm tốt cái gì và cần thay đổi cái
  gì để có thể đào tạo sinh viên tốt hơn. Đồng thời thông qua đó, sinh viên
  cũng biết được họ tiếp thu được cái gì và cái gì chưa tiếp thu được. Kết quả
  học tập giúp cho sinh viên hiểu được họ đạt chuẩn đào tạo và mục tiêu đào
  tạo ở mức độ nào. Ngoài ra kết quả này còn nói lên khả năng và chất lượng
  đào tạo của một trường, cũng nhưkhả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao
  động của các công ty, xí nghiệp v.v
  Trong đánh giá, công cụ đánh giá là yếu tố quyết định của vệc đánh giá
  khách quan, chính xác và công bằng. Chính vì vậy, ngay từ năm đầu của thế
  kỷ 20, nhiều nhà tâm lýhọc cũng nhưgiáo dục học đã nghiên cứu sâu rộng
  về công cụ xác định đặc điểm nhân cách con người cũng nhưthành quả giáo
  dục mang lại. Trắc nghiệm là một loại công cụ được nghiên cứu nhiều nhất.
  Sau 1929 nhà giáo dục người Mỹ Tylor trong thực tiễn cải cách phương
  pháp trắc nghiệm nhà trường đã nhận thấy rằng, trắc nghiệm không thể chỉ
  coi sách vở là trọng tâm mà phải lấy mục tiêu giáo dục nhất định để chỉ đạo.
  Trước tiên, người xây dựng nên dựa vào mục tiêu kiến thức, mục tiêu về kĩ
  năng và mục tiêu thái độ mà tạo dựng bộ trắc nghiệm. Trắc nghiệm được
  soạn ra nhưvậy không những có thể kiểm tra khả năng ghi nhớ của học sinh,
  còn có thể kiểm tra kĩnăng, kĩ xảo và năng lực giải quyết vấn đề của học
  sinh. Chính vì vậy Tylor đã sử dụng “trắc nghiệm” vào lĩnh vực giáo dục để
  đánh giá KQHT.
  Năm 1956, B.S.Bloom và đồng sự đã tiến hành phân loại mục tiêu giáo
  dục trong lĩnh vực nhận thức, nó có tác dụng quan trọng trong lí luận đánh
  ! 6!
  giá giáo dục và hoàn thiện việc học tập. [17]
  Năm 1964 G.Fisher hiệu trưởng trường y Clin ở Anh đã công bố
  bảng đối chiếu tiêu chuẩn với nội dung chủ yếu là các ví dụ và việc trình
  bày bài tương ứng với trình độ chất lượng tập viết, ghép chữ, số học, và các
  môn khoa học khác, đồng thời quy định tiêu chuẩn tính điểm theo thang
  điểm 5. Đây là lần thử sớm nhất việc sử dụng phương pháp khoa học trong
  nghiên cứu những vấn đề về đo lường trong giáo dục. Trong thời kì này có
  nhiều công trình nghiên cứu chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu những kĩthuật
  cơbản về đo lường trong giáo dục. Họ đi sâu vào làm rõ từng dạng câu hỏi
  trắc nghiệm và phân tích những ưu và nhược điểm của nó, trong đó phải kể
  đến S.J.Osterlind. [12]
  Từ giữa những năm 60 trở lại đây, phạm vi đánh giá đã mở rộng đến
  đánh giá nội dung và phương pháp giáo dục. Cùng với sự phát triển của sự
  nghiệp đánh giá trong giáo dục, lí luận và phương pháp đánh giá ngày càng
  được coi trọng. Đánh giá kết quả học tập không chỉ được đo ở điểm cuối
  của quá trình đào tạo mà cần phải đo được sự tiến bộ trong quá trình giáo
  dục nữa. Chính vì vậy, một số khái niệm mới ra đời, thí dụ đó là đánh giá
  quá trình. Trước khi Scriven đưa ra khái niệm đánh giá quá trình vào năm
  1967, đánh giá giáo dục thường chú trọng đến việc xếp hạng cao thấp. Sau
  này, đánh giá giáo dục ngày càng nhấn mạnh vào chương trình học, phát
  triển việc lập kế hoạch giáo dục và cải thiện quá trình giáo dục v.v . Trong
  công tác đánh giá giáo dục, người đánh giá và người bị đánh giá không
  ngừng đối thoại trong toàn bộ quá trình đánh giá để chỉnh sửa các quan
  điểm cá nhân để kết luận đánh giá đó đạt được sự thống nhất từ cả hai phía.
  Cuốn “Applying Norm-Referenced and Criterion - Referenced
  Measurement in Education”, Allyn và Bacon xuất bản năm 1977 của tác
  giả Victor R. Martuza, trường đại học Delaware đã đề cập đến 18 nội dung
  chính của việc áp dụng trắc nghiệm theo tiêu chuẩn và theo tiêu chí trong
  việc đo lường trong giáo dục. Đã có khá nhiều công trình khoa học nghiên

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  Sách
  [1]. Nguyễn Công Khanh, (2004 ), “Đánh giá và đo lường trong khoa học
  xã hội”, NXB Chính trị Quốc gia.
  [2]. Võ Ngọc Lan, Nguyễn Phụng Hoàng, (1997), Phương pháp trắc
  nghiệm trong kiểm tra và đánh giá thành quả học tập , NXB Giáo dục.
  [3]. Lê Đức Ngọc, (2004), Giáo dục đại học – Quan điểm và giải pháp.
  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  [4]. Nghiêm Xuân Nùng (dịch), Lâm Quang Thiệp (hiệu đính), (1995)
  Trắc nghiệm và đo lường cơbản trong giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  - Vụ Đại học.
  [5]. Lâm Quang Thiệp, (2008), Trắc nghiệm và ứng dụng, NXB Khoa
  học và Kỹthuật.
  [6]. Đinh Thị Kim Thoa, (2008), Đánh giá trong giáo dục mầm non,
  NXB Giáo dục.
  [7]. Dương Thiệu Tống, (2005), Trắc nghiệm và đo lường thành quả học
  tập, NXB KHXH.
  Tập bài giảng, tài liệu lưu hành nội bộ
  [8]. Nguyễn Đức Chính, Đinh Thị Kim Thoa, Lê Thái Hưng, Đào Thị
  Hoa Mai, (2011), Tập bài giảng Đo lường và đánh giá trong Giáo dục,
  Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  [9]. Lê Đức Ngọc, (2003), Bài giảng đo lường và đánh giá thành quả học
  tập, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  [10]. Patrick Griffin, Testing and Evaluation, Vụ đại học, Hà Nội, 1994.
  [11]. Nhiều tác giả, (2005), Giáo dục đại học chất lượng và đánh giá,
  NXB ĐHQGHN.
  Tài liệu tiếng Anh
  ! 105!
  [12]. E.F.Linquist, (1969), The Impact of machenis on Educational
  Measuarement, Chicago.
  [13]. Victor R. Martuza, (1977), Applying Norm-Referenced and
  Criterion - Referenced Measurement in Education” Allyn và Bacon, Inc.
  [14]. L.L. Oriondo and E.M. Dallo – Antonio, Evaluating Educational
  Outcomes, Rex Book Store, Manila, Philipines, 1984.
  [15]. James H.McMillan, Classroom Assessment – Principles and
  Practice for Effective Instruction, Allyn and Bacon. 2
  nd
  , 2001.
  [16]. Tom Kubiszun and Gary Borich, Educational Testing and
  Measurement – Classroom Application and Practice, John & Sons. Inc.
  6nd, 2000.
  [17]. Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives,
  Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.
  [18]. Jon Mueller,"The Authentic Assessment Toolbox: Enhancing student
  learning through online faculty development" published in the Journal of
  Online Learning and Teaching (2005)
  [19]. Joan Vandervelde, Authentic Assessment & rubrics, Online
  Professional Development, 2011
  [20]. 050-2793vietnam vol3.qxd 8/24/04 9:41 AM Page 1. 29787 v.3 .
  Preface. In 2000, the Vietnam Ministry of Education and Training
  (MoET)
  [21]. Aseltine, J.M. (1994). Fostering curriculum integration through
  performance assessment. School in the Middle, 4(1), 21-23.
  [22]. Aseltine, J.M. (1993). Performance assessment: Looking at the
  “real achievement of middle level students. Schools in the Middle, 3(1),
  27-30.
  [23]. Baker, E.L. (1994). Making performance assessment work: The
  road ahead. Educational Leadership, 51(6), 58-62.

  Xem Thêm: Vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status