Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên – Huế

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 11
  1. Lý do chọn đề tài . 11
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 13
  3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 13
  4. Phương pháp nghiên cứu . 14
  5. Phương pháp thu thập thông tin . 14
  5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 14
  5.2 Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi . 14
  6. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu . 14
  6.1 Câu hỏi nghiên cứu 14
  6.2 Giả thuyết nghiên cứu: . 15
  6.3 Mô hình nghiên cứu . 15
  7. Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu . 15
  8. Mẫu và phương pháp chọn mẫu 16
  9. Phương pháp thu thập thông tin, phân tích thông tin 16
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN . 18
  1.1 Cơ sở lý luận 18
  1.1.1 Một số khái niệm 19
  1.1.2 Một số hình thức đánh giá HĐGD của GV 28
  1.2 Tổng quan hoạt động đánh giá giảng dạy ở Việt Nam và trên TG . 32
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  2.1 Tổng quan về trường CĐSP TT Huế và bối cảnh nghiên cứu . 40
  2.1.1 Qúa trình thành lập . 40
  2.1.2 Quá trình hình thành . 40
  2.1.3 Các giai đoạn phát triển 41
  2.1.4 Sơ đồ tổ chức bộ máy: 42
  9
  2.1.5 Hoạt động đánh giá giảng viên ở trường CĐSP TT Huế 43
  2.2 Mẫu và phương pháp chọn mẫu 44
  2.2.1 Mẫu nghiên cứu 44
  2.2.2 Thu thập số liệu . 45
  2.2.3 Xây dựng phiếu khảo sát 47
  2.2.4 Đánh giá công cụ 48
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU . 53
  3.1 Kết quả khảo sát sinh viên (Phiếu số 1) 53
  3.1.1 Thống kê theo 5 phương án trả lời của thang đo 53
  3.1.2 Phân tích Nhân tố 1 ( Việc bảo đảm giờ giấc và giới thiệu đề cương chi
  tiết học phần) . 58
  3.1.3 Phân tích Nhân tố 2 (Hoạt động giảng dạy trên lớp của GV) . 60
  3.1.4 Phân tích Nhân tố 3 (Hoạt động kiểm tra đánh giá) . 61
  3.2 Kết quả khảo sát Tự đánh giá của giảng viên (Phiếu số 2) . 63
  3.2.1 Phân tích theo nhân tố 1 (Việc đảm bảo giờ giấc lên lớp và giới thiệu
  đề cương chi tiết học phần) . 66
  3.2.2 Phân tích nhân tố 2 (Hoạt động giảng dạy trên lớp của GV ) 67
  3.2.3 Phân tích nhân tố 3 (Hoạt động kiểm tra đánh giá ) . 69
  CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
  PHỤ LỤC . 79
  PHỤ LỤC 1: PHIÊ
  ́
  U THĂM DO ̀ M ỨC ĐỘ THAY ĐỔI TRONG HOẠT
  ĐỘNG GIẢNG DẠY . 79
  PHỤ LỤC 2: PHIÊ
  ́
  U THĂM DO ̀ Ý KI ẾN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HỌC
  PHẦN 81
  PHỤ LỤC 3: SỐ LIỆU PHÂN TÍCH PHIẾU SỐ 1 83
  PHỤ LỤC 4: SỐ LIỆU THỐNG KÊ THEO TỪNG GIẢNG VIÊN PHIẾU SỐ
  1 . 89
  PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU PHÂN TÍCH TỪ PHIẾU KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN
  (PHIẾU SỐ 2) 92
  PHỤ LỤC 6 : KIỂM ĐỊNH T-TEST GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH . 98
  PHIẾU SỐ 1 . 98
  PHỤ LỤC 7 : KIỂM ĐỊNH T_TEST GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH . 101
  PHIẾU SỐ 2 . 101

  MỞ ĐẦU
  Lý do chọn đề tài
  Trong những năm gần đây nước ta đã có nhiều bước phát triển vượt bậc
  trên nhiều lĩnh vực khác nhau về kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế, khoa học kĩ
  thuật, v.v . Để đáp ứng nhu cầu của sự phát triển, cần phải có đội ngũ cán bộ
  có đủ năng lực và trình độ chuyên môn để xây dựng đất nước. Giáo dục đại
  học là công cụ hữu hiệu nhất để phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao.
  Cần phải thừa nhận một thực tế rằng chất lượng giáo dục đại học của
  nước ta hiện nay chưa được đánh giá cao, sản phẩm đào tạo của giáo dục đại
  học chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Vì vậy, cần phải đổi
  mới nâng cao hơn nữa chất lượng GD đại học, đó là việc làm quan trọng và
  cần thiết đối với nước ta hiện nay . Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều
  yếu tố, trong đó chất lượng đội ngũ giảng viên là yếu tố quan trọng quyết
  định.
  Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 2 khóa VIII đã xác
  định “Giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”. Vì vậy, cần có
  các chủ trương, biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. V iệc
  đánh giá HĐGD của GV là một yêu cầu tất yếu đối với các cơ sở đào tạo
  nhằm góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Theo kết
  luận tại Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục ĐH ngày 05 tháng 01 năm
  2008, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân
  đã nhấn mạnh: “Về giảng viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tiếp tục
  ban hành quy chế giảng viên và chuẩn giảng viên cho từng vị trí công tác. Tất
  cả giảng viên ĐH đều phải có năng lực giảng dạy, nghiên cứu và phải được
  đánh giá qua sinh viên và đồng nghiệp về trình độ chuyên môn, kỹ năng sư
  phạm, năng lực quản lý giáo dục ”. Trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
  12
  giáo dục trường đại học, ban hành theo QĐ số 65/2007/QĐ-BGDĐT, Điều 7,
  Tiêu chuẩn 4 về Hoạt động đào tạo yêu cầu “ có kế hoạch và phương pháp
  đánh giá hợp lí các HĐGD của giảng viên”; Điều 9, Tiêu chuẩn 6 về Người
  học cũng quy định “ người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng
  dạy của giảng viên khi kết thúc môn học”. Việc người học được tham gia
  đánh giá chất lượng giảng dạy của GV là vấn đề mới đối với nước ta cả về lý
  luận và thực tiễn. Vì vậy, nhằm giúp các trường ĐH áp dụng có hiệu quả hình
  thức này, ngày 20/02/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công
  văn số 1276/BGD ĐT/NG của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc
  “Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về HĐGD của giảng
  viên”.
  Thực hiện tinh thần của công văn số 1276/BGDĐT -NG, nhiều trường
  đại học trên cả nước đã và đang tiến hành đánh giá GV qua kênh SV . Chủ
  trương lấy ý kiến “khách hàng” để thay đổi cho phù hợp được đồng tình từ
  phía các trường, giảng viên lẫn người học. Nhưng làm thế nào để việc đánh
  giá được khách quan, nói thẳng, nói thật mà không ảnh hưởng đến tâm lý và
  vị thế của người thầy trong xã hội vẫn làm nhiều trường lúng túng.
  Năm học 2009 – 2010, năm học với chủ đề “Năm học đổi mới quản lý
  và nâng cao chất lượng giáo dục”, vừa qua Bộ GD&ĐT đã ra quyết định năm
  học 2009-2010 là năm lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng
  dạy của GV, đây là việc làm quan trọng và cần thiết để các trường đẩy mạnh
  thực hiện công việc lấy ý kiến phản hồi từ người học.
  Đối với trường CĐSP Thừa Thiên Huế, việc lấy ý kiến phản hồi từ
  người học đã được thực hiện từ học kỳ II năm học 2008-2009 cho đến nay ,
  vào cuối mỗi học kỳ các khoa tổ chức phát phiếu thăm dò để thu thập ý kiến
  phản hồi của sinh viên theo kế hoạch do Ban chủ nhiệm khoa đưa ra. Việc thu
  thập ý kiến phản hồi từ người học giúp cho lãnh đạo Nhà trường, các Khoa,
  13
  các Tổ bộ môn kịp thời nắm bắt được tình hình giảng dạy của các GV và đưa
  ra các giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, việc đưa ra các ý kiến nhận xét, đánh
  giá được thực hiện thủ công, mang tính chủ quan, Cho đến nay vẫn chưa có
  một nghiên cứu nào tiến hành phân tích và xử lý số liệu thu thập được theo
  một quy trình khoa học để cho ra các nhận định đảm bảo độ tin cậy, có giá trị
  khoa học.
  Từ những vấn đề đã nếu ở trên, tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài:
  “Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên
  trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên – Huế”.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu các tác động của việc
  nhà trường tổ chức thăm dò mức hài lòng của sinh viên về học phần đến hoạt
  động giảng dạy của giảng viên.
  Từ những kết quả nghiên cứu đạt được tác giả sẽ đề xuất các giải pháp
  cải tiến hoạt động thăm dò kiến phản hồi của SV về HĐGD của GV, góp phần
  nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư
  phạm Thừa Thiên Huế.
  Giới hạn nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu tác động của việc thăm dò mức hài lòng
  của người học về học phần đến “hoạt động giảng dạy” của giảng viên tại 6
  khoa của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.
  Khi tiến hành đánh giá giảng viên thông thường người ta tiến hành
  đánh giá trên nhiều mặt khác nhau, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của một người
  giảng viên như: hoạt động giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học, các
  hoạt động cộng đồng khác. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của đề tài này, tác giả
  chỉ đi sâu nghiên cứu tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng
  dạy của giảng viên đến việc điều chỉnh hoạt động giảng dạy của giảng viên.
  14
  Đề tài tập trung xem xét các khía cạnh liên quan đến hoạt động giảng
  dạy trên lớp giảng viên, bao gồm:
  + Việc bảo đảm giờ giấc lên lớp và giới thiệu đề cương chi tiết học
  phần.
  + Các hoạt động giảng dạy ở trên lớp của giảng viên
  + Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
  Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Thông qua khảo
  sát tình hình thực tế ở trường CĐSP TT Huế, nghiên cứu này tiến hành khảo
  sát kiến phản hồi của sinh viên và giảng viên thông qua phiếu hỏi số 1 và số
  2 để đánh giá tác động của việc sinh viên đánh giá HĐGD đến hoạt động
  giảng dạy của GV .
  Phương pháp thu thập thông tin
  5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu
  Sử dụng phương pháp hồi cứu tài liệu liên quan đến đề tài: các bài báo,
  các đề tài nghiên cứu và các tài liệu khác có liên quan. Thông qua phân tích
  tổng hợp lý thuyết, phân loại hệ thống hoá và khái quát hoá lý thuyết là cơ sở
  lý luận cho đề tài.
  5.2 Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
  Bên cạnh phiếu khảo sát của nhà trường, trong nghiên cứu này tác giả
  thiết kế thêm 2 loại phiếu hỏi khác để khảo sát ý kiến sinh viên (phiếu số 1)
  và khảo sát ý kiến giảng viên (phiếu số 2) về mức độ tác động của hoạt động
  SV đánh giá HĐGD đến oạt động giảng dạy của GV .
  Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu
  6.1 Câu hỏi nghiên cứu
  15
  Việc thăm dò mức hài lòng của sinh viên về học phần được triển khai ở
  trường CĐSP TT Huế đã tác động như thế nào đến hoạt động giảng dạy của
  giảng viên?
  6.2 Giả thuyết nghiên cứu:
  Giả thuyết 1: Giảng viên thực hiện giờ giấc lên lớp và giới thiệu đề
  cương chi tiết học phần tốt hơn trước đây.
  Giả thuyết 2: Hoạ t đ ộ ng gi ả ng d ạ y trên l ớ p c ủ a gi ả ng viên đã
  có s ự thay đ ổ i theo hư ớ ng tích c ự c hơn sau khi nhà trường tổ chức
  thăm dò ý kiến sinh viên.
  Giả thuyết 3: Phương pháp kiểm tra đánh giá c ủ a gi ả ng viên đã có
  s ự thay đ ổ i theo hư ớ ng tích c ự c hơn sau khi nhà trường tổ chức thăm
  dò ý kiến sinh viên.
  6.3 Mô hình nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu
  a. Khách thể nghiên cứu:
  Người học: SV các khoá K31, K32 đang học tại trường.
  Các giảng viên trực tiếp giảng dạy các học phần được đánh giá
  CÔNG TÁC
  ĐÁNH GIÁ GV
  HOẠT ĐỘNG
  GIẢNG DẠY
  Việc đảm bảo giờ giấc và
  giới thiệu đề cương chi tiết
  Hoạt động giảng dạy trên lớp
  Hoạt động kiểm tra đánh giá
  16
  Tổ trưởng chuyên môn, Ban chủ nhiệm khoa.
  b. Đối tượng nghiên cứu:
  Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng
  viên trường CĐSP TT Huế.
  Mẫu và phương pháp chọn mẫu
  Số liệu khảo sát được lấy từ SV các khóa K31, K32 tại trường CĐSP
  TT -Huế; Giảng viên cơ hữu của nhà trường có tham gia giảng dạy trong
  khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010.
  Đối với mẫu sinh viên: mẫu được chọn là sinh viên các lớp mà giảng viên
  đang dạy họ là những giảng viên mà trước đây đã từng dạy họ ở các học kỳ
  trước đó. Số lớp được chọn để đánh giá chia đều trong 6 khoa, mỗi khoa chọn
  ngẫu nhiên ra khoảng 5 lớp do đó có khoảng 30 lớp sinh viên được thăm dò.
  Đối với mẫu là giảng viên: nghiên cứu này sẽ tiến hành khảo sát đối với
  tất cả giảng viên có tham gia giảng dạy. Đối với các giảng viên đang bận công
  tác khác và giảng viên thỉnh giảng sẽ không được khảo sát.
  Hiện nay, cơ cấu tổ chức của trường CĐSP TT Huế gồm có 6 khoa:
  - Khoa Ngoại ngữ - Tin học,
  - Khoa Tự nhiên – Kinh thế,
  - Khoa Quản trị - Nghiệp vụ,
  - Khoa Xã hội,
  - Khoa Giáo dục Mầm non,
  - Khoa Nghệ thuật.
  Mẫu được chọn để nghiên cứu phân bố đều trong các khoa, với cách
  chọn mẫu như vậy để có thể đại diện cho tất cả sinh viên và giảng viên trong
  nhà trường.
  Phương pháp thu thập thông tin, phân tích thông tin
  a. Phương pháp thu thập thông tin
  17
  Sử dụng phiếu hỏi (phiếu hỏi số 1) để thu thập ý kiến phản hồi của sinh
  viên về sự thay đổi trong hoạt động giảng dạy của giảng viên sau khi hoạt
  động thăm dò ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động của giảng viên được
  tổ chức. Ngoài ra, đối với giảng viên đề tài sử dụng phiếu số 2 để khảo sát ý
  kiến tự đánh giá của giảng viên về sự thay đổi trong chất lượng hoạt động
  giảng dạy của giảng viên nhà trường. Bên cạnh đó, nghiên cứu sẽ tiến hành
  lấy ý kiến từ các tổ trưởng chuyên môn và các giảng viên đã tham gia đánh
  giá bằng phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc.
  b. Phương pháp phân tích thông tin
  Kết quả khảo sát sẽ được xử lý và phân tích bằng phần mềm phân tích
  và thống kê dữ liệu SPSS.
  KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
  Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu
  Chương 4: Kết luận và khuyến nghị
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  18

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN
  1.1 Cơ sở lý luận
  Căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục đại học
  ngày 05 tháng 01 năm 2008, “Về giảng viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và
  đang tiếp tục ban hành quy chế giảng viên và chuẩn giảng viên cho từng vị trí
  công tác. Tất cả giảng viên đại học đều phải có năng lực giảng dạy, nghiên
  cứu và phải được đánh giá qua sinh viên và đồng nghiệp về trình độ chuyên
  môn, kĩ năng sư phạm, năng lực quản lí giáo dục.
  Thực hiện yêu cầu của công văn số 1276 của Bộ GD&ĐT về việc
  hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy
  của giảng viên. Nhiều trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc đã lần lượt tiến
  hành hoạt động LYKPH từ người học. Đối với trường CĐSP TT Huế được sự
  thống nhất của lãnh đạo nhà trường, từ học kỳ II năm học 2008 -2009 các khoa
  đã tổ chức LYKPH từ người học về HĐGD của giảng viên. Có thể nói so với
  các trường khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trường CĐSP TT Huế là
  một trong những trường tiên phong trong việc thực hiện hoạt động LYKPH từ
  người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
  Trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, ban
  hành theo QĐ số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007, Điều 7, Tiêu chuẩn
  4 về Hoạt động đào tạo cũng quy định việc “ có kế hoạch và phương pháp
  đánh giá hợp lí các hoạt động giảng dạy của giảng viên” và “ người học
  được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn
  học” (Điều 9, Tiêu chuẩn 6 về Người học ) [28]. Như vậy việc đánh giá hoạt
  động giảng dạy của giảng viên hay có thể gọi là đánh giá giảng dạy (teaching


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu Tiếng Việt
  1. Nguyễn Phương Nga (2007), Sinh viên đánh giá giảng viên - thử nghiệm
  công cụ và mô hình, Giáo dục đại học, một số thành tố của chất lượng.
  Tr180-tr237, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2007.
  2. Central, J.A. (1979)
  3. Central, J.A. (1993): Reflective Faculty Evaluation Enhancing Teaching
  and Determining faculty Effectiveness. Jossey – Bass Publishers, San
  Francisco.
  4. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên
  cứu với SPSS, Nxb Hồng Đức, TP.HCM.
  5. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2010), Thống kê ứng dụng trong
  Kinh tế - Xã hội, NXB Lao động – Xã hội.
  6. PGS-TS Ngô Doãn Đãi (2005), Tác động của chuẩn hoá đánh giá giảng
  viên tới công tác tổ chức và quản lý giảng viên, kỷ yếu Hội thảo quốc gia
  đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên của
  ĐHQG. Tr10-tr15, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  7. Lã Văn Mến (2005), Đánh giá phương pháp giảng dạy của giảng
  viên,Giáo dục và đại học - chất lượng và đánh giá. Tr110-tr119, Nhà xuất
  bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2005.
  8. Vũ Thị Phương Anh (2005), Thực hiện thu thập và sử dụng ý kiến sinh
  viên trong đánh giá chất lượng giảng dạy: Kinh nghiệm từ Đại học Quốc
  gia TP. Hồ Chí Minh, Giáo dục đại học chất lượng và đánh giá. Tr48-tr63, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  9. TS Nguyễn Đình Bình (2005), Năng lực sư sư phạm và đánh giá năng
  lực sư phạm của giáo viên, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đánh giá hoạt động
  76
  giảng dạy và nghiên cứu khoa học của GV của ĐHQG. Tr1-tr5, Nhà xuất
  bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  10. Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại
  học, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2002.
  11. Nguyễn Kim Dung (1999), Khảo sát khả năng có thể sử dụng ý kiến
  phản hồi của sinh viên trong trường ĐHSP Tp.HCM.
  12. Nguyễn Kim Dung (2005), Sử dụng ý kiến phản hồi của sinh viên về
  chất lượng giảng dạy tại trường ĐHSP Tp.HCM.
  13. Th.S Nguyễn Quang Giao (2005), Bàn về phương pháp đánh giá hoạt
  động giảng dạy của GV thông qua đánh giá của sinh viên , kỷ yếu Hội
  thảo Quốc gia đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của
  GV. Tr20- tr23, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
  14. TS Lê Văn Hảo (2005), Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy:
  một vài kinh nghiệm thế giới và tại Trường đại học Nha Trang, kỷ yếu
  Hội thảo Quốc gia đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa
  học của GV. Tr24-tr29, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm
  2005.
  15. Th.S Mai Thị Quỳnh Lan (2005), Một số ưu và nhược điểm của việc
  sinh viên đánh giá GV, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đánh giá hoạt động
  giảng dạy và nghiên cứu khoa học của GV của ĐHQG tr56-tr60, Nhà
  xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2005.
  16. Nguyễn Phương Nga (2005) Bộ phiếu chuẩn đánh giá hoạt động giảng
  dạy và nghiên cứu khóa học của GV – kết quả nghiên cứu của Trung tâm
  đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục, Kỷ yếu
  Hội thảo quốc gia đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  của GV của ĐHQG tr66-tr88, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
  2005.

  Xem Thêm: Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status