Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  PHẦN I: MỞ ðẦU 1
  PHẦN II: NỘI DUNG .6
  CHƯƠNG 1. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN
  CỨU 6
  1.1. Tổng quan vấn ñềnghiên cứu 6
  1.1.1. Các nghiên cứu trên thếgiới .6
  1.1.2. Các nghiên cứu trong nước .14
  1.2. Cơsởlý luận của vấn ñềnghiên cứu .18
  1.2.1. Khái niệm “tiêu chí”, “ñánh giá”, “chất lượng” .18
  1.2.1.1. Khái niệm “tiêu chí” 18
  1.2.1.2. Khái niệm “ñánh giá” 20
  1.2.1.3 Khái niệm “chất lượng” 22
  1.2.2. Khái niệm “quản lý” và “quản lý ñào tạo” .25
  1.2.3. Cụm khái niệm "hoạt ñộng quản lý ñào tạo", "ñánh giá chất lượng hoạt
  ñộng quản lý ñào tạo” .29
  1.2.3.1. Hoạt ñộng quản lý ñào tạo .29
  1.2.3.2. ðánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo 30
  1.3. Thực trạng ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo tại Trường ðại
  học Giao thông Vận tải .30
  1.4. Tiểu kết chương 1 36
  CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG VÀ KHẢO SÁT BỘTIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ CHẤT
  LƯỢNG HOẠT ðỘNG QUẢN LÝ ðÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC
  GIAO THÔNG VẬN TẢI 38
  2.1. Căn cứ ñềxuất 38
  2.2. Nội dung .39
  2.3. Mẫu nghiên cứu .39
  2.3.1. Phiếu khảo sát và thang ño .39
  2.3.2. Qui trình chọn mẫu .40
  2.4. ðềxuất phiếu khảo sát xây dựng tiêu chí ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản
  lý ñào tạo .41
  2.5. Khảo sát thửnghiệm 41
  2.6. Phân tích kết quảkhảo sát 41
  2.6.1. Các thông tin về ñối tượng hồi ñáp trong khảo sát .48
  2.6.2. Kết quảhệsố ñộtin cậy ñối với thang ño các thành phần ñầu vào 50
  2.6.3. Kết quảhệsố ñộtin cậy ñối với thang ño các thành phần quá trình 57
  2.6.4. Kết quảhệsố ñộtin cậy ñối với thang ño các thành phần ñầu ra 60
  2.6.5. ðánh giá thang ño bằng phân tích nhân tốkhám phá .62
  2.6.5.1. Thành phần ñầu vào .62
  2.6.5.2. Thành phần quá trình .65
  2.6.5.3. Thành phần ñầu ra .67
  CHƯƠNG 3. BỘTIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ðỘNG
  QUẢN LÝ ðÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ðẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI74
  3.1. Bộtiêu chí ñánh giá .74
  3.2. Qui trình ñánh giá 78
  3.3. ðánh giá thửnghiệm bộtiêu chí ñánh giá mức ñộthực hiện hoạt ñộng quản
  lý ñào tạo tại Trường ðH GTVT 78
  3.4. Kết quả ñánh giá mức ñộthực hiện hoạt ñộng quản lý ñào tạo tại Trường ðH
  GTVT 79
  3.4.1. Kết quả ñánh giá thành phần ñầu vào .79
  3.4.2. Kết quả ñánh giá thành phần quá trình .83
  3.4.3. Kết quả ñánh giá thành phần ñầu ra 85
  3.5. Tiểu kết chương III 87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤLỤC .97

  PHẦN I: MỞ ðẦU
  1. Lý do chọn ñềtài
  Hoạt ñộng quản lý ñào tạo có vai trò hết sức quan trọng trong các trường ñại
  học. ðây là một trong những nhiệm vụchính của các trường ñại học trong việc ñào
  tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong xu thếhội nhập và
  phát triển của nền giáo dục. Chúng tôi xin ñược ñềcập ñến vấn ñềnghiên cứu của
  luận văn. Tên ñề tài của luận văn là: “Tiêu chí ñánh giá chất lượng hoạt ñộng
  quản lý ñào tạo của Trường ðại học Giao thông vận tải”. Hiện nay, Trường ðại
  học Giao thông Vận tải (ðH GTVT) chưa có văn bản cũng nhưqui ñịnh nào vềcác
  tiêu chí ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo. Do ñó, luận văn này tập
  trung nghiên cứu ñềxuất các tiêu chí ñể ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào
  tạo (Hð QLðT) của nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt ñộng
  quản lý ñào tạo nói riêng và chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung.
  Thực tiễn cho thấy, hoạt ñộng ñào tạo trong các trường ñại học hiện nay
  thường bao gồm các nội dung: tổchức thi tuyển sinh, xây dựng chương trình ñào
  tạo, tổchức hoạt ñộng giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên, quản lý
  ñiểm thi của sinh viên và các vấn ñềliên quan ñến việc học tập của sinh viên, công
  tác tốt nghiệp và phân loại tốt nghiệp sinh viên . Những hoạt ñộng trên ñây thường
  ñược Ban giám hiệu các trường giao cho phòng ðào tạo chịu trách nhiệm. ðánh giá
  chất lượng của hoạt ñộng quản lý ñào tạo trong các trường ñại học là việc làm hết
  sức cần thiết nhằm duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
  Một câu hỏi ñặt ra với các nhà quản lý giáo dục hiện nay là việc triển khai các hoạt
  ñộng quản lý ñào tạo trong các trường ñại học có thực sự ñem lại những kết quảmà
  nhà trường, ngành giáo dục và toàn xã hội mong ñợi không? ðây là câu hỏi khó bởi
  thực tếcác trường chưa có biện pháp cụthểhay một kênh thông tin ñánh giá khách
  quan, chính xác chất lượng của hoạt ñộng này. Vì vậy, thiết nghĩvấn ñề ñánh giá
  chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo sẽlà ñềtài cần thiết ñối với các nhà nghiên
  cứu, quản lý giáo dục trong trường ñại học, trong ñó có Trường ðH GTVT.
  2
  Ởmỗi trường ñại học, hoạt ñộng quản lý ñào tạo lại mang những nét khác
  biệt, ñặc trưng riêng gắn với các hoạt ñộng tổchức quản lý ñào tạo trong nhà trường
  và thường ñược cụthểhóa qua chức năng, nhiệm vụcủa phòng ñào tạo. Mỗi hoạt
  ñộng, mỗi khâu của quá trình quản lý ñào tạo trong trường ñại học lại có những tiêu
  chuẩn, yêu cầu khác nhau vềchuyên môn, kỹnăng ñể ñảm bảo chất lượng và hiệu
  quảcủa từng hoạt ñộng, góp phần ñem lại sựgắn kết của quá trình ñào tạo của nhà
  trường từ ñầu vào ñến ñầu ra của sinh viên cũng như thành công chung của nhà
  trường trong công tác tổchức ñào tạo và quản lý. Thực tếcho thấy, ñã có rất nhiều
  văn bản pháp quy, qui ñịnh của Nhà nước về ñánh giá cán bộcông chức trong ñó có
  ñội ngũcán bộlàm công tác quản lý ñào tạo trong các trường ñại học. Tuy nhiên,
  hiện chưa có những quy ñịnh hay văn bản hướng dẫn ñánh giá chất lượng hoạt ñộng
  quản lý ñào tạo trong nhà trường. Thường các trường ñại học tựxây dựng các qui
  ñịnh, qui chế ñào tạo riêng phù hợp với ñặc trưng từng ngành và dựa trên cơsởquy
  ñịnh chung của BộGD&ðT ñểquản lý, duy trì các hoạt ñộng ñào tạo sao cho có
  hiệu quảnhất nhằm ñem lại những kết quảtốt nhất cho trường và vì lợi ích chung
  của cảngành giáo dục. ðây mới chỉlà những văn bản hướng dẫn thực hiện công
  việc mà chưa có văn bản hướng dẫn ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý và tổ
  chức ñào tạo trong nhà trường. ðiều này gây khó khăn cho các nhà quản lý trong
  việc ñánh giá chất lượng của hoạt ñộng này trong các trường ñại học. Việc ñánh giá
  chất lượng của hoạt ñộng quản lý ñào tạo trong các trường ñại học hiện nay vẫn còn
  chung chung, ñại khái, chủyếu dựa trên kết quảhoạt ñộng theo từng năm học, khóa
  học mà chưa có những tiêu chí ñể ñánh giá cụthể, rõ ràng. Việc ñánh giá chưa chỉ
  ra ñược các vấn ñềbất cập cần sửa chữa, bổsung hoặc cải tiến chất lượng trong
  hoạt ñộng quản lý ñào tạo của các trường. ðây vẫn còn là ñềtài ñòi hỏi các nhà
  quản lý giáo dục phải ñầu tưnghiên cứu trong thời gian tới.
  Thực trạng của ngành giáo dục ñại học nói chung cũng nhưnhu cầu ñánh giá
  chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo của giáo dục ñại học trong nhà trường ñặt ra
  yêu cầu cần xây dựng các tiêu chí ñánh giá cụthểvềhoạt ñộng quản lý ñào tạo của
  các trường ñại học của Việt Nam nói chung và tại Trường ðH GTVT nói riêng. ðây
  3
  là công cụcần thiết góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào
  tạo trong các trường ñại học. Trong khuôn khổ ñềtài luận văn tốt nghiệp chương
  trình ñào tạo thạc sĩchuyên ngành “ðo lường và ñánh giá trong giáo dục”, chúng
  tôi lựa chọn vấn ñề ñềxuất xây dựng “Tiêu chí ñánh giá chất lượng hoạt ñộng
  quản lý ñào tạo của Trường ðại học Giao thông Vận tải”, trong ñó ñi sâu nghiên
  cứu cơsởlý luận, thiết kếbộcông cụ ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo
  của Trường ðH GTVT (nơi tác giảhiện ñang công tác).
  2. Mục ñích nghiên cứu của ñềtài
  Xây dựng các tiêu chí ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo hằng năm
  ởTrường ðH GTVT nhằm góp phần giúp Trường ðH GTVT có ñược công cụ ñánh
  giá khách quan vềmức ñộ ñáp ứng trong hoạt ñộng quản lý ñào tạo của nhà trường.
  3. Giới hạn nghiên cứu của ñềtài
  Trong ñềtài này, chúng tôi chỉtập trung vào việc nghiên cứu tài liệu, khảo sát
  ý kiến của lãnh ñạo, cán bộquản lý, chuyên viên chuyên trách ñào tạo và giảng viên
  của Trường ðH GTVT vềhoạt ñộng quản lý ñào tạo. Trên cơsở ñó, chúng tôi ñề
  xuất xây dựng bộtiêu chí ñánh giá chất lượng của hoạt ñộng quản lý ñào tạo nhằm
  ñánh giá mức ñộ ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụcủa ñội ngũcán bộquản lý ñào tạo của
  nhà trường trong mỗi năm học.
  4. Câu hỏi nghiên cứu
  Cần có những tiêu chí gì ñể ñánh giá chất lượng các hoạt ñộng thực hiện các
  chức năng quản lý ñào tạo ấy trong mỗi năm học?
  5. Nhiệm vụvà sản phẩm kỳvọng của nghiên cứu
  5.1. Nhiệm vụnghiên cứu
  - Nghiên cứu các tài liệu lý luận về ñánh giá chất lượng quản lý ñào tạo trong
  và ngoài nước;
  - Nghiên cứu thực trạng công tác ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào
  tạo hằng năm tại Trường ðH GTVT;
  - Xây dựng bộtiêu chí ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo hằng
  năm tại Trường ðH GTVT.
  4
  5.2. Sản phẩm kì vọng của nghiên cứu
  Bộtiêu chí ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo hằng năm tại Trường
  ðH GTVT.
  Có thểáp dụng bộtiêu chí ñể ñánh giá từng mặt hoạt ñộng: công tác tuyển sinh,
  công tác xây dựng chương trình ñào tạo, công tác giảng dạy và học tập, công tác tốt
  nghiệp của nhà trường. Qua ñó, ñánh giá ñược mức ñộ ñáp ứng của công tác quản lý
  ở từng mặt ñể có những cải tiến thích hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt ñộng
  quản lý ñào tạo.
  6. ðối tượng và khách thểnghiên cứu
  6.1. ðối tượng nghiên cứu
  Việc ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo hằng năm của Trường
  ðH GTVT.
  6.2. Khách thểnghiên cứu
  - Lãnh ñạo nhà trường: Ban Giám hiệu, trưởng/phó các ñơn vị, bộmôn trong
  toàn trường;
  - ðội ngũchuyên viên chuyên trách ñào tạo (bao gồm tất cảnhững cán bộ
  làm công việc quản lý ñào tạo tại Trường, cụthể: phòng ñào tạo, các khoa, viện
  trong toàn trường);
  - Giảng viên các khoa, viện là người ñang trực tiếp làm công tác quản lý giáo
  dục trong Trường và hoạt ñộng quản lý ñào tạo mà nghiên cứu hướng tới.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp nghiên cứu ñịnh lượng
  ðểthực hiện ñềtài này, chúng tôi sửdụng phương pháp nghiên cứu ñịnh lượng:
  - Khảo sát bằng bảng hỏi ñối với ñối tượng nghiên cứu; tìm hiểu phản hồi của
  các cá nhân có liên quan;
  - Tổng hợp ý kiến, cập nhật cơsởdữliệu ñểphân tích;
  - Thống kê từkết quảthu ñược và ñánh giá vềkết quảban ñầu
  7.2. Các phần mềm sửdụng ñểphân tích và xửlý sốliệu
  Phần mềm thống kê chuyên dụng SPSS Verson 16 và phần mềm Quest.
  7.3. Công cụnghiên cứu
  Bảng khảo sát ñểthu thập thông tin, dữliệu
  5
  7.4. Phạm vi nghiên cứu, khảo sát
  Công tác quản lý, hoạt ñộng quản lý ñào tạo tại trường ðại học Giao thông Vận tải
  8. Cấu trúc của luận văn
  Luận văn gồm 3 chương với tổng số115 trang, trong ñó:
  Phần I: Mở ñầu (5 trang)
  Phần II: Nội dung (82 trang)
  Chương 1:Cơsởlý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu
  Chương 2:Xây dựng và khảo sát bộtiêu chí ñánh giá chất l ượng hoạt ñộng quản
  lý ñào tạo tại Trường ðH GTVT
  Chương 3:Bộtiêu chí ñánh giá chất lượng hoạt ñộng quản lý ñào tạo của
  Trường ðH GTVT
  Phần III: Kết luận và kiến nghị (3 trang)
  Tài liệu tham khảo (6 trang)
  Phụlục (18 trang)
  6

  PHẦN II: NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1
  CƠSỞLÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
  1.1. Tổng quan vấn ñềnghiên cứu
  1.1.1. Các nghiên cứu trên thếgiới
  ðã có nhiều công trình nghiên cứu ñềcập ñến vấn ñềchất lượng giáo dục và
  chất lượng giáo dục ñại học. Nhiều nước trên thếgiới ñã cốgắng xây dựng hệthống
  ñánh giá và cơchếbảo ñảm chất lượng giáo dục ñại học.
  Năm 1975, Donald Kirkpatrick giới thiệu một mô hình bốn mức ñánh giá chất
  lượng ñào tạo và ñược ông cập nhật mới nhất trong cuốn sách Evaluating Training
  Programsvào năm 1998 [46].
  Ông ñưa ra mô hình bốn mức ñánh giá chất lượng ñào tạo bao gồm:
  ã Sựphản hồi của người học (Students’ Reaction): Người học ñược yêu cầu
  ñánh giá chương trình ñào tạo sau khi kết thúc khóa học, những gì mà họnghĩvà
  cảm nhận trong ñào tạo, vềcấu trúc, nội dung, phương pháp trong chương trình ñào
  tạo. Sự ñánh giá thông qua những phiếu ñược gọi là “smile sheets” hoặc “happy
  sheets” bởi vì những phiếu này ño lường mức ñộyêu thích chương trình ñào tạo của
  người học. Kiểu ñánh giá này có thểlàm lộra những dữliệu quí giá nếu những câu
  hỏi phức tạp hơn. Với sự ñào tạo dựa trên công nghệ, sựkhảo sát có thể ñược phân
  phát và trảlời trực tuyến sau ñó có thể ñược in hoặc e-mail gởi ñến người quản lý
  ñào tạo. Kiểu ñánh giá này thường dễdàng và ít chi phí.
  ã Kết quảhọc tập (Learning Results): ño kết quảnhận thức, ñánh giá xem
  học viên có học ñược những kiến thức, kỹnăng và thái ñộnhưmục tiêu của chương
  trình ñào tạo ñặt ra?
  ã Hành vi ởnơi làm việc (Behaviour in the Workplace): sựthay ñổi, sựtiến
  bộvềthái ñộtrong lĩnh vực nghềnghiệp. Lý tưởng nhất là tiến hành ñánh giá trong
  vòng từba ñến sáu tháng sau khi kết thúc chương trình ñào tạo, bởi vì thời gian quá
  lâu thì học sinh có cơhội bổsung những kỹnăng mới và dữliệu ñánh giá không thể
  hiện ñược ñiều cần ñánh giá.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu Tiếng Việt
  1. Bộ Giáo dục và ðào tạo, Quyết ñịnh số 43/Qð-BGDðT ngày 15/8/2007
  của Bộtrưởng BộGiáo dục & ðào tạo vềviệc ban hành “Quy chế ñào tạo
  ñại học và cao ñẳng hệchính quy theo hệthống tín chỉ”.
  2. BộGiáo dục và ðào tạo (2007), Quy ñịnh vềqui trình và chu kỳkiểm ñịnh
  chất lượng giáo dục trường ðH, Cð, THCN.
  3. Bộ Giáo dục và ðào tạo, Quyết ñịnh số 65/2007/Qð-BGD&ðT ngày
  02/12/2007 của Bộtrưởng BộGiáo dục và ðào tạo vềviệc ban hành Quy
  ñịnh vềtiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường ñại học.
  4. BộGiáo dục và ðào tạo, Quy chếtuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệchính quy ban
  hành kèm theo Thông tưsố09/2012/TT-BGD ðT ngày 5/3/2012/TT-BGDðT.
  5. Trần ThịTú Anh (2008), Luận văn Thạc sĩQuản lý giáo dục chuyên ngành
  ðo lường và ðánh giá trong giáo dục “Nghiên cứu ñánh giá chất lượng hoạt
  ñộng giảng dạy ñại học ởHọc viện Báo chí và Tuyên truyền”.
  6. ðặng Quốc Bảo (2001), “Kinh tếhọc giáo dục”, Tài liệu giảng dạy lớp Cao
  học Quản lý Giáo dục, Khoa Sưphạm, ðại học Quốc gia Hà Nội.
  7. ðặng Quốc Bảo (2003), Phát triển nhà trường: Một sốvấn ñềlý luận và
  thực tiễn, NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  8. Nguyễn Hữu Châu (chủbiên 2008), Chất lượng giáo dục – Những vấn ñềlý
  luận và thực tiễn, NXB Giáo dục.
  9. ðoàn Văn Dũng (2008), Luận văn Thạc sĩQuản lý hành chính công “Quản lý
  Nhà nước trong kiểm ñịnh chất lượng giáo dục ñại học ởnước ta hiện nay”.
  10. Lâm Quang ðông (2008), “ðánh giá cán bộnhằm mục tiêu ñảm bảo chất
  lượng ñào tạo”, Hội thảo khoa học về“Kiểm ñịnh, ñánh giá và quản lý chất
  lượng ñào tạo ñại học” ñược tổchức tại Trường ðại học Khoa học Xã hội
  và Nhân văn.
  11. Hoàng Anh ðức (1995), Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam, NXB Hà Nội.
  92
  12. Ngô Doãn ðãi (2007), Tài liệu bài giảng môn học “Quản lý và kiểm ñịnh
  chất lượng giáo dục”, chương trình ñào tạo thạc sỹngành Quản lý giáo dục
  – chuyên ngành ðo lường và ñánh giá trong giáo dục
  13. Hà Thị ðức, ðặng VũHoạt (2004), Lý luận dạy học ñại học, NXB ðại học
  Sưphạm, Hà Nội
  14. Trần Khánh ðức (2002), “Nghiên cứu cơsởlý luận và thực tiễn bảo ñảm chất
  lượng giáo dục ñại học và trung học chuyên nghiệp”, báo cáo khoa học tổng
  kết ñềtài B2000-TDD52-44, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục Hà Nội
  15. Sái Công Hồng (2008), Luận văn Thạc sĩQuản lý giáo dục chuyên ngành
  ðo lường và ðánh giá trong giáo dục “Xây dựng các tiêu chí ñánh giá chất
  lượng giảng dạy của giáo viên THCS áp dụng thí ñiểm tại thịxã Phúc Yên –
  tỉnh Vĩnh Phúc”
  16. Lê Văn Hảo (2004),“Vai trò của hoạt ñộng kiểm tra ñánh giá trong ñổi mới
  giáo dục ởViệt Nam”, Kỷyếu hội thảo khoa học, trường ðại học Sưphạm
  TP.HCM .
  17. H.Koontz và các tác giả(1994), Những vấn ñềcốt yếu của quản lý, NXB
  Khoa học Kỹthuật, Hà Nội
  18. ðặng Bá Lãm (2003), Kiểm tra và ñánh giá trong dạy-học ñại học, NXB
  Giáo dục Hà Nội.
  19. Trần Thị Bích Liễu (2007) ðánh giá chất lượng giáo dục: Nội dung –
  Phương pháp – Kỹthuật, NXB ðại học Sưphạm.
  20. Hiệu ñính: Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Quý Thanh, VũPhương Anh và
  các dịch giả(2009), AUN-QA Sổtay thực hiện các hướng dẫn ñảm bảo chất
  lượng trong mạng lưới các trường ñại học ðông Nam Á
  21. Lê ðức Ngọc (2004), Giáo dục ñại học (quan ñiểm và giải pháp),NXB ðại
  học Quốc gia, Hà Nội
  22. Trần ThịTuyết Oanh (2007), ðánh giá và ðo lường kết quảhọc tập, NXB
  ðại học Sưphạm

  Xem Thêm: Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status