Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . 1
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC BẢNG 6
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . 8
  LỜI MỞ ĐẦU 10
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC LÝ THUYẾT
  ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI. 12
  1.1 Lý luận cơ bản về Thị trường chứng khoán. 12
  Cơ cấu thị trường chứng khoán. 12
  Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán . 12
  Vai trò của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán 12
  1.2 Tổng quan các lý thuyết đầu tư tài chính 14
  1.2.1Lý luận cơ bản về lý thuyết danh mục đầu tư hiệu quả Markowitz và mô
  hình định giá tài sản vốn (CAPM: Capital Asset Pricing Model): . 14
  1.2.1.1 Lý thuyết danh mục đầu tư hiệu quả Markowitz . 14
  Giới thiệu lý thuyết 14
  Các giả định của lý thuyết . 14
  Những phương pháp ước lượng rủi ro 14
  Đường biên hiệu quả: 16
  1.2.1.2 Lý thuyết mô hình định giá tài sản vốn (CAPM: Capital Asset Pricing
  Model): . 18
  Giới thiệu lý thuyết: . 18
  Các giả định của lý thuyết . 19
  Tài sản phi rủi ro 19
  Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro: . 19
  Đường thị trường vốn CML (Capital Market Line) 21
  Danh mục thị trường 21
  Rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống: . 21
  Đa dạng hóa và loại bỏ rủi ro không hệ thống: . 22
  Trang 2
  Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Đường thị trường chứng khoán SML (Security Market Line) 22
  Beta 23
  Xác định giá trị tài sản . 24
  Đường đặc trưng 24
  Mở rộng các giả định của mô hình: . 25
  1.2.2Tổng quan về lý thuyết chênh lệch giá APT (Arbitrage Pricing Theory):
  . 28
  1.2.2.1 Mô hình nhân tố 30
  Chọn lựa nhân tố cho mô hình . 30
  Ước lượng các nhân tố . 33
  Các mô hình nhân tố: . 35
  1.2.2.2 Mô hình nhân tố và danh mục mô phỏng: 35
  Danh mục nhân tố thuần nhất: . 36
  Danh mục mô phỏng và kinh doanh mua bán song hành 36
  Các giả định của lý thuyết chênh lệch giá APT (Arbitrage Pricing Theory): . 36
  Kết luận chương 1 . 37
  CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
  HIỆN ĐẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 38
  2.1 Thị trường chứng khoán Việt Nam 38
  Đặc điểm thị trường chứng khoán Việt Nam 39
  Quy mô giao dịch 41
  Chỉ số VNIndex . 42
  Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán 43
  2.2 Thực trạng ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam 44
  Nhà đầu tư cá nhân 44
  Các nhà đầu tư tổ chức 45
  2.3 Thực nghiệm ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại . 48
  2.3.1 Thực nghiệm Mô hình định giá tài sản vốn CAPM (Capital Asset Pricing
  Model) 48
  2.3.1.1 Xây dựng danh mục hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 48
  Trang 3
  Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Lập danh mục với điều kiện không bán khống có rủi ro thấp nhất (độ lệch
  chuẩn thấp nhất) 48
  Đồ thị đường danh mục hiệu quả 51
  2.3.1.2 Tìm tập hợp các kết hợp danh mục trên đường danh mục hiệu quả kết
  hợp với chứng khoán phi rủi ro 53
  Xây dựng danh mục và đồ thị 54
  Tỷ suất sinh lợi khi kết hợp chứng khoán rủi ro và danh mục trên đường
  danh mục hiệu quả . 56
  Phương sai của danh mục kết hợp tài sản phi rủi ro và danh mục trên
  đường danh mục hiệu quả 56
  2.3.1.3 Xác định danh mục chuẩn và đường thị trường vốn 58
  2.3.1.4 Đường thị trường chứng khoán . 62
  Beta 63
  Xác định tỷ suất sinh lợi mong đợi của cổ phiếu 65
  Xác định tài sản bị định giá thấp và bị định giá cao 67
  Đường thị trường chứng khoán với danh mục thị trường VNIndex 68
  Những điều kiện không thỏa mãn gây sai lệch tính toán beta, tỷ suất
  sinh lợi mong đợi và định giá chứng khoán 74
  2.3.1.5 Vấn đề chọn danh mục chuẩn . 76
  Kết luận về kết quả thực nghiệm CAPM: . 77
  2.3.2 Thực nghiệm lý thuyết chênh lệch giá APT (Arbitrage Pricing Theory) thực
  tiễn tại Việt Nam: 78
  2.3.2.1 Xây dựng mô hình tỷ suất sinh lợi đa nhân tố . 78
  2.3.2.1.1 Chọn lựa các nhân tố 78
  Nhân tố kinh tế vĩ mô. 78
  Các thuộc tính tiêu biểu của tài sản 79
  Nhân tố ngành kinh doanh 79
  2.3.2.1.2 Xây dựng mô hình tỷ suất sinh lợi đa nhân tố. 80
  2.3.2.1.3 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 84
  Kiểm định độ nhạy cảm của nhân tố: . 86
  Xác định tầm quan trọng của các nhân tố có trong mô hình 88
  Trang 4
  Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Xem xét các tác động của việc đưa vào và bỏ ra các nhân tố
  trong mô hình. 92
  2.3.2.1.4 Những điều kiện không thỏa làm cho mô hình tỷ suất sinh lợi
  đa nhân tố không phù hợp trong thực tiễn. 95
  Về phía mô hình. 95
  Về phía các nhân tố:. 95
  Về phía tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu. 96
  2.3.2.1.5 Những lý do để mô hình tỷ suất sinh lợi đa nhân tố tiếp tục
  được nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn . 96
  2.3.2.2 Xây dựng danh mục mô phỏng và kinh doanh chênh lệch giá. 98
  2.3.2.2.1 Danh mục mà mục tiêu hướng tới mẫu hình beta nhân tố. 98
  2.3.2.2.2 Xây dựng Danh mục nhân tố thuần nhất. 99
  2.3.2.2.3 Danh mục mô phỏng và kinh doanh mua bán song hành 101
  2.3.2.2.4 Những điều kiện không thỏa làm cho danh mục mô phỏng và
  kinh doanh chênh lệch giá không phù hợp hiện nay 103
  Kết luận về kết quả thực nghiệm APT 103
  2.4 Tổng hợp kết quả thực nghiệm ứng dụng lý thuyết mô hình định giá tài sản vốn
  (CAPM) và lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (APT) trên thị trường chứng khoán
  Việt Nam. 104
  2.5 Những vấn đề tồn tại đối với việc ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện
  đại. 105
  CHƯƠNG 3: CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG
  DỤNG LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
  KHOÁN VIỆT NAM . 107
  3.1 Đối với nhà đầu tư 107
  3.2 Đối với quản lý nhà nước: 109
  KẾT LUẬN . 117
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 119
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status