Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở bắc ninh Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở bắc ninh Thực trạng và giải pháp

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở BẮC NINH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN 1
  LỜI CẢM ƠN 2
  MỤC LỤC 3
  DANH MỤC CÁC BẢNG 6
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ðỒ THỊ 7
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 8
  PHẦN 1: MỞ ðẦU 9
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu . 9
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 10
  1.2.1 Mục tiêu chung. 10
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 10
  1.3 ðóng góp của ñề tài . 11
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu. 11
  PHẦN 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 12
  2.1 Cơ sở lý luận . 12
  2.1.1 Khái niệm về Khu công nghiệp 12
  2.1.2 ðặc ñiểm, vai trò và phân loại KCN 13
  2.1.3 Khái niệm về quản lý Nhà nước . 18
  2.1.4 Vai trò của Nhà nước trong quản lý KCN 19
  2.1.5 Nội dung của quản lý Nhà nước ñối với khu công nghiệp. 20
  2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý Nhà nước ñốivới khu công nghiệp 30
  2.2 Cơ sở thực tiễn 33
  2.2.1 Thực trạng phát triển các KCN ở trên thế giớivà Việt Nam 33
  2.2.2 Bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước ñối với KCN ở Bắc Ninh 39
  2.2.3 Các nghiên cứu có liên quan .42
  PHẦN 3: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 44
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu . 44
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 45
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội . 46
  3.1.3 ðịnh hướng phát triển KT-XH tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2010 - 2016 54
  3.2 Phương pháp nghiên cứu . 55
  3.2.1 Phương pháp tiếp cận . 55
  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu . 55
  3.2.3 Phương pháp phân tích . 56
  PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 57
  4.1 Khái quát về các KCN ở Bắc Ninh . 56
  4.1.1 Quá trình phát triển các KCN ở Bắc Ninh. 56
  4.1.2 Khái quát 5 KCN ñã ñi vào hoạt ñộng ở Bắc Ninh 60
  4.2 Thực trạng quản lý nhà nước ñối với các khu công nghiệp ở Bắc Ninh . 62
  4.2.1 Hệ thống pháp lý về quản lý nhà nước ñối với các KCN ở Bắc Ninh . 62
  4.2.2 Bộ máy QLNN và các cán bộ tham gia công tác quản lý ñối với các KCN ở Bắc
  Ninh. 69
  4.2.3 Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển
  KCN ở Bắc Ninh. 75
  4.2.4 Công tác quản lý thực hiện ñầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN . 75
  4.2.5 Công tác xúc tiến kêu gọi ñầu tư 76
  4.2.6 Công tác ổn ñịnh chất lượng của nguồn lao ñộng 77
  4.3 Những yếu tố ảnh hưởng và các thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý nhà
  nước ñối với các khu công nghiệp ở Bắc Ninh 78
  4.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng ñến QLNN ñối với KCN ở Bắc Ninh .78
  4.3.2 Những thuận lợi trong công tác quản lý .90
  4.3.3 Các khó khăn thách thức trong quản lý nhà nước ở các KCN .100
  4.4 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước ñối với các khu công
  nghiệp ở Bắc Ninh .104
  4.4.1 ðịnh hướng phát triển và phân bổ các khu công nghiệp ở Bắc Ninh 104
  4.4.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước ñối với các khu công nghiệp ở Bắc
  Ninh .106
  4.4.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước ñối với KCN ở Bắc Ninh 107
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 126
  5.1. Kết luận 126
  5.2. Kiến nghị 127
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 130
  PHỤ LỤC 132
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 3.1 Biến ñộng về diện tích ñất ñai của Bắc Ninh giai ñoạn 2007 – 2009 47
  Bảng 3.2 Dân số và lao ñộng tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn2008 – 2010 49
  Bảng 3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của Bắc Ninh giai ñoạn 2008 – 2010 53
  Bảng 4.1 Quy hoạch các KCN ở Bắc Ninh . 60
  Bảng 4.2 Cơ cấu tổ chức cán bộ BQL các KCN ở Bắc Ninh . 80
  Bảng 4.3 ðánh giá về chính sách hỗ trợ phát triển các KCN ở Bắc Ninh 79
  Bảng 4.4 Diện tích ñất thu hồi giao cho các KCN ở Bắc Ninh 83
  Bảng 4.5 Nguồn vốn ñầu tư tại các KCN .82
  Bảng 4.6 Tình hình cấp phép ñầu tư vào KCN ở Bắc Ninh 87
  Bảng 4.7 thực trạng chính sách về môi trường ở KCN Bắc Ninh 90
  Bảng 4.8 Tỷ lệ lấp ñầy khu công nghiệp ở Bắc Ninh . 96
  Bảng 4.9 Tình hình cấp phép ñầu tư (còn hiệu lực) vào KCN ở Bắc Ninh năm 2010 97
  Bảng 4.10 Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Ninh qua các năm: 99
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ðỒ THỊ
  Hình 4.1 Bản ñồ quy hoạch các khu công nghiệp ở BắcNinh . 59
  ðồ thị 4.1 Chi phí gia nhập thị trường tỉnh Bắc Ninh . 99
  ðồ thị 4.2 Chi phí và thời gian về việc thực hiện các quy ñịnh của nhà nước . 100
  ðồ thị 4.3 Cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ 102
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  ix
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  CCLð : Cơ cấu lao ñộng
  CCN : Cụm công nghiệp
  CN : Công nghiệp
  CNðT : Chứng nhận ñầu tư
  CNH : Công nghiệp hoá
  CNKT : Công nhân kỹ thuật
  DN : Doanh nghiệp
  DV : Dịch vụ
  KCN : Khu công nghiệp
  KCNC : Khu công nghệ cao
  KCX : Khu chế xuất
  KT-XH : Kinh tế- xã hội
  HðH : Hiện ñại hoá
  NSLð : Năng suất lao ñộng
  Nxb : Nhà xuất bản
  PP : Phân phối
  XD : Xây dựng
  QLNN : Quản lý Nhà nước
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  x
  PHẦN 1: MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, mỗiquốc gia phải không
  ngừng ñổi mới, thúc ñẩy sự phát triển nền kinh tế của mình nhằm theo kịp và chủ
  ñộng hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Xuất phát từ nền kinh tế lạc hậu, kém phát
  triển, ñể có thể theo kịp sự phát triển của nền kinh tế thế giới, ñạt ñược mục tiêu xây
  dựng nền kinh tế thị trường theo ñịnh hướng XHCN ñòi hỏi ðảng và Nhà nước phải
  có chiến lược phát triển kinh tế phù hợp, thực hiệntừng bước CNH-HðH ñất nước
  một cách vững chắc và có tầm nhìn lâu dài.
  Văn kiện các ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ VI, VIIñã xác ñịnh “quy hoạch
  các vùng, trước hết là các ñịa bàn trọng ñiểm, các Khu chế xuất, Khu kinh tế ñặc
  biệt, Khu công nghiệp tập trung”. Tiếp theo, ñến Nghị quyết ðại hội lần thứ VIII
  năm 1996 ñã xác ñịnh rõ: “Hình thành các Khu công nghiệp tập trung (bao gồm cả
  KCX, KCNC) tạo ñịa bàn thuận lợi cho việc xây dựng các cơ sở công nghiệp mới.
  Phát triển mạnh công nghiệp nông thôn và ven ñô thị. Ở các thành phố, thị xã, nâng
  cấp, cải tạo các cơ sở công nghiệp hiện có, ñưa cáccơ sở không có khả năng xử lý ô
  nhiễm ra ngoài thành phố, hạn chế việc xây dựng cơ sở công nghiệp mới xen lẫn
  khu dân cư”. Hội nghị lần 4 của Ban chấp hành Trungương khoá VIII ñã xác ñịnh
  hướng phát triển Khu công nghiệp trong thời gian tới là “Phát triển từng bước và
  nâng cao hiệu quả của các Khu công nghiệp”. ðến nay, cả nước hiện có 43 khu kinh
  tế ven biển, cửa khẩu; 267 khu công nghiệp và trên 800 cụm công nghiệp ñược
  thành lập, thu hút ñược trên 40% tổng vốn FDI cả nước; ñóng góp trên 30% giá trị
  sản xuất công nghiệp và trên 20% kim ngạch xuất khẩu cả nước hàng năm; giải
  quyết việc làm cho khoảng 15% tổng số lao ñộng trêncả nước; góp phần cải thiện
  hệ thống cơ sở hạ tầng của các ñịa phương. Khu kinhtế, KCN cũng là nơi thể hiện
  rõ cơ chế quản lý Nhà nước theo hướng ñơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai
  có hiệu quả cơ chế “một cửa, tại chỗ”.
  Sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp phụthuộc vào chính sách
  chung của Chính phủ, ngoài ra còn phụ thuộc rất nhiều vào chính sách và tổ chức
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  xi
  thực hiện chính sách của từng chính quyền ñịa phương. Với diện tích tự nhiên 802
  km
  2
  , tổng dân số tính ñến cuối năm 2010 là 1.038.229 người, Ngành kinh tế cơ bản
  của Bắc Ninh từ khi mới tách tỉnh (năm 1997) vốn lànông nghiệp và sản xuất tiểu
  thủ công nghiệp tại các làng nghề. Khu công nghiệp ñầu tiên ở Bắc Ninh bắt ñầu
  ñược hình thành từ năm 1998, ñến cuối năm 2000 chính thức ñược khởi công xây
  dựng và ñi vào hoạt ñộng. Trong quá trình hình thành và phát triển các KCN ở Bắc
  Ninh, việc quản lý Nhà nước ñối với các KCN thường xuyên ñược ñổi mới, cải tiến
  ñể theo kịp với thực tế, song vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc: tình trạng thu
  hút ñầu tư, tỷ lệ lấp ñầy ñất trong các KCN chưa cao, việc huy ñộng các nguồn vốn
  ñầu tư phát triển hạ tầng chưa cao, vấn ñề môi trường, công tác quản lý Nhà nước
  ñối với các KCN còn nhiều bất cập cần phải ñược nghiên cứu ñể ñổi mới hơn nữa.
  ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết ðại hội ñại biểu ðảng bộ tỉnh
  Bắc Ninh lần thứ 16 (2001-2005) phấn ñấu ñến năm 2020 Bắc Ninh cơ bản trở
  thành tỉnh công nghiệp, thì Bắc Ninh cần phải ñổi mới hơn nữa công tác quản lý
  nhà nước ñối với các khu công nghiệp.
  ðể góp phần ñổi mới hơn nữa về công tác quản lý nhànước ñối với các khu
  công nghiệp Bắc Ninh, tôi chọn ñề tài “Công tác quản lý Nhà nước ñối với các
  khu công nghiệp ở Bắc Ninh: thực trạng và giải pháp” là ñối tượng nghiên cứu
  trong Luận văn.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung.
  Mục tiêu nghiên cứu là làm rõ thực trạng của công tác quản lý Nhà nước ñối
  với các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và ñề xuất giải pháp ñổi mới nhằm hoàn thiện
  công tác quản lý Nhà nước góp phần vào sự phát triển của các khu công nghiệp ở
  Bắc Ninh trong những năm tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá một số vấn ñề lý luận và thực tiễn cơ bản về quản lý
  Nhà nước ở KCN.
  - Phân tích thực trạng quản lý Nhà nước ñối với cácKCN ở Bắc Ninh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  xii
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và các thuận lợi khó khăn trong công tác
  QLNN ñối với các KCN ở Bắc Ninh.
  - ðề xuất phương hướng và giải pháp ñổi mới quản lýNhà nước ñối với các
  KCN ở Bắc Ninh trong thời gian tới.
  1.3 ðóng góp của ñề tài
  - Bổ sung các vấn ñề lý luận về quản lý nhà nước của chính quyền cấp tỉnh ñối
  với KCN.
  - Tổng kết một số mặt quản lý nhà nước của chính quyền tỉnh Bắc Ninh ñối
  với KCN ở Bắc Ninh.
  - ðưa ra một số giải pháp về quản lý nhà nước ñể góp phần cho sự phát triển
  nhanh hiệu quả và bền vững ñối với các KCN.
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.4.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu là hoạt ñộng quản lý của các cấp chính quyền tỉnh Bắc
  Ninh (UBND tỉnh và các Sở, ban ngành có liên quan) ñối với các KCN xây dựng
  trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh ñược Chính Phủ thành lậpvà các KCN sẽ ñược thành lập
  trong tương lai nằm trong quy hoạch ñã ñược duyệt.
  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
  Luận văn nghiên cứu công tác quản lý của chính quyền cấp tỉnh nhưng ñặt
  trong khuôn khổ các chính sách, chế ñộ quản lý các KCN của Nhà nước ta. Những
  vấn ñề nghiên cứu chính sách sẽ gắn với chủ thể quản lý của chính quyền tỉnh Bắc
  Ninh. Ngoài ra luận văn có xem xét chế ñộ chính sách chung của cả nước với tư
  cách môi trường pháp lý chung về quản lý KCN.
  Về mặt thực tiễn, luận văn phân tích thực trạng quátrình hoạt ñộng xây dựng
  và phát triển các KCN và vấn ñề quản lý nhà nước ñối với các KCN ở Bắc Ninh
  dựa trên số liệu của giai ñoạn 2006 - 2010 và chiếnlược của tỉnh ñến năm 2020.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  13
  PHẦN 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Khái niệm về Khu công nghiệp
  KCN ñã hình thành và phát triển ở các nước tư bản phát triển vào những năm
  cuối thế kỷ 19, ñầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, cho ñến nay, chưa có một ñịnh nghĩa ñược
  thừa nhận chung về KCN. Các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới ñưa ra
  nhiều quan niệm khác nhau về KCN.
  Ở nước ta, KCN ñược ñề cập ñến từ khi miền Bắc xây dựng khu Gang thép
  Thái Nguyên; miền Nam khi Mỹ nguỵ xây dựng KCN BiênHoà. Nhưng chỉ ñến khi
  có Luật ðầu tư nước ngoài (1986), khái niệm về KCN mới ñược chính thức nêu ra
  tại Khoản 14&15, ðiều 2. Theo văn bản này, “KCN là khu chuyên sản xuất hàng
  công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng công nghiệp”
  Trong Quy chế KCN, KCX, khu công nghệ cao (KCNC) ban hành kèm theo
  Nghị ñịnh 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ, khái niệm KCN ñược nêu tại
  Khoản 2&3, ðiều 2 như sau: KCN là khu tập trung cácdoanh nghiệp chuyên sản
  xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh
  giới ñịa lý xác ñịnh, không có dân cư sinh sống; doChính phủ hoặc Thủ tướng
  Chính phủ quyết ñịnh thành lập, trong KCN có thể códoanh nghiệp chế xuất.
  Theo Luật ðầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thì KCN là khu chuyên
  sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có
  ranh giới ñịa lý xác ñịnh, ñược thành lập theo quy ñịnh của Chính phủ.
  Mặc dù có nhiều ñịnh nghĩa khác nhau về KCN, nhưng khái quát lại, có thể
  hiểu KCN theo 2 cách:
  Thứ nhất, KCN là một lãnh thổ xác ñịnh ñược xây dựng cơ sở hạ tầng và
  pháp lý phù hợp với sản xuất CN. Trong KCN có thể xây dựng thêm các DN dịch
  vụ, nhất là dịch vụ sản xuất CN, dịch vụ sinh hoạt,vui chơi giải trí phục vụ người
  lao ñộng, khu thương mại, văn phòng, nhà ở cho côngnhân . Về thực chất, ñây là
  khu hành chính kinh tế ñặc biệt như KCN Batam (Indonesia), công viên CN ở ðài
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  14
  Loan, Thái Lan và một số nước Tây Âu, khu kinh tế mở Chu Lai, Dung Quất ở Việt
  Nam.
  Thứ hai,KCN là lãnh thổ có giới hạn nhất ñịnh, tập trung các DN CN, DN
  dịch vụ sản xuất CN, không có dân cư sinh sống. Mô hình này ñược xây dựng ở
  một số nước như Malaisia, Indonesia, Thái Lan, ðài Loan, Trung Quốc, Việt Nam.
  Dù theo hình thức nào, KCN ñều là một lãnh thổ có ranh giới ñịa lý xác ñịnh,
  có những ñiều kiện tương xứng với phát triển CN về tự nhiên, cơ sở hạ tầng, quản
  lý nhà nước, tập trung các DN sản xuất CN, các DN dịch vụ có liên quan ñến hoạt
  ñộng CN.
  2.1.2 ðặc ñiểm, vai trò và phân loại khu công nghiệp
  2.1.2.1 ðặc ñiểm KCN
  a. ðặc ñiểm tự nhiên của khu công nghiệp
  KCN thường ñược xây dựng ở những nơi có vị trí ñịa lý thuận lợi như gần các
  ñường giao thông, thuận tiện trong giao lưu với cáctrung tâm kinh tế lớn, gần cảng
  biển, sân bay Ngoài ra, các KCN còn ñòi hỏi phải có diện tích ñất khá lớn, tập
  trung tại một ñịa ñiểm, ñịa hình tương ñối bằng phẳng, thích hợp cho xây dựng các
  công trình CN, gần nguồn nước, có cơ sở hạ tầng thích hợp. Do các ñặc ñiểm này,
  nên quỹ ñất xây dựng KCN thường lấn chiếm quỹ ñất nông nghiệp và ñất ñô thị.
  Khi các KCN ñược xây dựng nhiều sẽ gây sức ép, thậmchí xung ñột với nhu cầu
  ñất của dân cư. Chính vì vậy, xây dựng các KCN phảitheo quy hoạch cân ñối, hài
  hoà hợp lý các khu ñất giành cho sinh hoạt, cho nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và cho
  các KCN tập trung.
  b. ðặc ñiểm kinh tế - kỹ thuật khu công nghiệp
  KCN thường tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp sản xuất ra các sản phẩm
  công nghiệp khác nhau, ñồng thời cũng sử dụng lượnglớn nguyên, nhiên vật liệu,
  năng lượng và thải ra lượng chất thải khổng lồ. Do tính tập trung sản xuất CN ở mật
  ñộ cao như vậy nên các vấn ñề kinh tế - kỹ thuật của KCN trở nên rất khác biệt.
  c. ðặc ñiểm chính trị - xã hội của các khu công nghiệp

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban Tổ chức – Cán bộ (1997; 1998), Thông tư số 151/TCCP-TC ngày 4/8/1997 và
  số 13/1998/TT-TCCP ngày 30/12/1998 hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương
  của BQL các KCN, KCX, KCNC.
  2. Bộ kế hoạch và ñầu tư Báo cáo tình hình phát triển kinh tế 5 năm 2006-2010.
  3. Bộ Kế hoạch và ðầu tư (2000), Quyết ñịnh số 113
  4. Bộ Tài chính (2005), Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 hướng dẫn
  thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về lệ phí trước bạ.
  5. Chính phủ (1997), Nghị ñịnh số 36/CP ngày 24/4/1997ban hành Quy chế Khu công
  nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao.
  6. Chính phủ (2003; 2004), Nghị ñịnh số 164/2003/Nð-CP ngày 22/12/2003 và số
  152/2004/Nð-CP ngày 06/8/2004 Quy ñịnh chi tiết thihành Luật thuế thu nhập doanh
  nghiệp.
  7. Chính phủ (2004), Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2003 về thi hành Luật
  ñất ñai.
  8. Chính phủ (2004), Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường,
  hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất
  9. Chính phủ (2005), Nghị ñịnh số 142/2005/Nð-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê
  ñất, thuê mặt nước.
  10. Chính phủ (2005), Nghị ñịnh số 149/2005/Nð-CP ngày 08/12/2005 Quy ñịnh chi
  tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
  11. Doãn ðình Huề - Tạp chí Cộng sản (2004) Thực trạng và giải pháp phát triển KCN
  ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển KCN,KCX, ở các tỉnh phía Bắc.
  12. Dự thảo Quyết ñịnh của Chính phủ về quản lý nhànước ñối với Khu cụm công
  nghiệp, KCX, KCNC, KKT.
  13. Quốc hội (1996), Luật ñầu tư nước ngoài tại ViệtNam và Luật sửa ñổi, bổ sung
  một số ñiều của Luật ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000.
  14. Quốc hội (2003), Luật ñất ñai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  132
  15. Quốc hội (2005), Luật ñầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
  16. Trần Ngọc Hưng - Bộ Kế hoạch và ñầu tư (2004), Thực trạng và một số giải pháp
  phát triển KCN, KCX ở các tỉnh phía Bắc, Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển KCN,
  KCX, ở các tỉnh phía Bắc.
  17. TS. Hoàng Xuân Hoà (2004), Quan ñiểm của ðảng và Nhà nước về phát triển các
  KCN, KCX, Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển KCN, KCX, ở các tỉnh phía Bắc tại
  Thanh Hoá, Ban kinh tế Trung ương ðảng.
  18. Vũ ðức Quyết (2005), Phát triển các KCN, ñẩy mạnh qua trình CNH, HðH thực
  hiện tháng lợi Nghị quyết ðịa hội tỉnh ðảng bộ tỉnhlần thứ XVII, Bài tham luận tại
  ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ 17)
  19. Vũ ðức Quyết (2006), Bắc Ninh - Phát triển các KCN - ðô thị là ñịnh hướng xây
  dựng ðô thị công nghiệp, Tham luận tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển các KCN
  Việt Nam.

  Xem Thêm: Công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở bắc ninh Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở bắc ninh Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status