Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận văn thạc sỹ kinh tế : Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn thạc sỹ kinh tế : Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  CHưƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HưỚNG CÔNG
  NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
  1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC TRưNG CỦA CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN 5
  1.1.1- Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông thôn .5
  1.1.2- Đặc trưng cơ bản của cơ cấu kinh tế nông thôn .5
  1.1.2.1- Cơ cấu kinh tế nông thôn mang tính khách quan .5
  1.1.2.2- Cơ cấu kinh tế nông thôn không cố định mà luôn vận động và biến đổi .7
  1.1.2.3- Cơ cấu kinh tế nông thôn không bó hẹp trong một không gian lãnh
  thổ nhất định mà gắn liền với quá trình phân công lao động và hợp tác với
  bên ngoài .8
  1.1.3- Bản chất của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn .8
  1.2- NỘI DUNG VÀ XU HưỚNG KHÁCH QUAN CỦA CHUYỂN DỊCH
  CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN 9
  1.2.1- Nội dung của cơ cấu kinh tế nông thôn .9
  1.2.1.1- Về cơ cấu ngành .9
  1.2.1.2- Về cơ cấu các thành phần kinh tế 11
  1.2.1.3- Cơ cấu kinh tế theo vùng .12
  1.2.2- Xu hướng khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn .13
  1.3- SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG
  THÔN .14
  1.3.1- Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn .14
  1.3.2- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là cần thiết 14
  1.4- TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ


  NÔNG THÔN THEO HưỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ .16
  1.4.1- Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn .16
  1.4.2- Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn .17
  1.4.3- Tầm quan trọng phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông
  nghiệp, nông thôn 18
  1.4.4- Tầm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo
  hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá .19
  1.5- KINH NGHIỆM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN CỦA
  MỘT SỐ NưỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỊA PHưƠNG TRONG NưỚC .20
  1.5.1. Kinh nghiệm của một số nước 20
  1.5.1.1. Kinh nghiệm của Thái Lan 20
  1.5.1.2. Kinh nghiệp của Ấn Độ 23
  1.5.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước .25
  1.5.2.1. Kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc 25
  1.5.2.2. Kinh nghiệm của tỉnh Lạng Sơn .27
  1.6- PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
  1.6.1- Phương pháp chung 29
  1.6.2- Phương pháp nghiên cứu cụ thể .29
  1.6.2.1- Phương pháp thu thập số liệu .29
  1.6.2.2- Phương pháp phân tích .29
  1.6.2.3- Phương pháp xử lý thông tin 30
  1.6.2.4- Phương pháp sử dụng mô hình SWOT để phân tích các điểm mạnh,
  điểm yếu, những cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh
  tế nông nghiệp, nông thôn .30
  1.6.3- Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn .31
  CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG
  THÔN Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

  2.1- ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI Ở
  THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN .32
  2.1.1- Đặc điểm về điều kiện tự nhiên .32
  2.1.1.1. Vị trí địa lý .32
  2.1.1.2. Điều kiện địa hình, địa chất 34
  2.1.1.3. Điều kiện khí hậu .36
  2.1.1.4. Điều kiện đất đai 36
  2.1.2- Đặc điểm về điều kiện kinh tế - xã hội 38
  2.1.2.1. Dân số 38
  2.1.2.2. Dân số, cơ cấu lao động và nguồn lực lao động .39
  2.1.2.3. Về thu nhập 41
  2.1.2.4. Về giảm nghèo . 42
  2.1.2.5- Kết cấu hạ tầng nông thôn . 44
  2.2- THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN Ở
  TỈNH THÁI NGUYÊN 49
  2.2.1. Về phát triển kinh tế . 49
  2.2.2. Về tốc độ tăng trưởng kinh tế 51
  2.2.1- Cơ cấu các ngành kinh tế ở nông thôn .51
  2.2.1.1- Về nông nghiệp . 52
  2.2.1.2- Về công nghiệp tiểu thủ công nghiệp . 64
  2.2.1.3- Về dịch vụ nông thôn 66
  2.2.2- Cơ cấu các thành phần kinh tế ở nông thôn 67
  2.2.2.1- Đối với kinh tế trang trại .67
  2.2.2.2- Đối với kinh tế hợp tác và hợp tác xã 67
  2.2.2.3- Kinh tế hộ 68
  2.3- ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG
  THÔN Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2006-2010 .69

  2.3.1- Những kết quả đạt được 69
  2.3.2- Những hạn chế, yếu kém chủ yếu .70
  2.3.3- Bài học kinh nghiệm 71
  2.4- MÔ HÌNH SWOT 72
  CHưƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY QUÁ
  TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HưỚNG
  CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
  3.1- ĐỊNH HưỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO
  HưỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ .75
  3.1.1. Căn cứ định hướng .75
  3.1.1.1. Quan điểm chung .75
  3.1.1.2. Quan điểm của thành phố Thái Nguyên 2011 – 2015 .77
  3.1.2 - Các chỉ tiêu dự kiến giai đoạn 2011- 2015 78
  3.1.3. Định hướng phát triển các ngành chủ lực .79
  3.1.3.1- Đối với cơ cấu các ngành kinh tế 79
  3.1.3.2- Đối với cơ cấu các thành phần kinh tế 82
  3.2- NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH
  CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HưỚNG CÔNG
  NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 85
  3.2.1- Xây dựng nông thôn mới .85
  3.2.2- Đào tạo nguồn nhân lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  nông nghiệp, nông thôn 86
  3.2.3- Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn .87
  3.2.4- Có chính sách ưu tiên đầu tư và huy động vốn cho nông thôn .87
  3.2.5- Mở rộng công tác khuyến nông, nghiên cứu ứng dụng và chuyển
  giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới nông dân 89
  3.2.6- Có chính sách khai thác triệt để tiềm năng đất đai 90

  3.2.7- Đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, đẩy nhanh cơ giới hoá
  nông nghiệp và không ngừng phát triển các loại dịch vụ nông thôn 91
  3.2.8- Tăng cường tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho
  khu vực nông thôn .92
  3.2.9- Giải pháp về chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế nông
  thôn . 93
  3.2.10- Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong quá trình chuyển dịch cơ
  cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá .94
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  I- Kết luận .95
  II- Kiến nghị . 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .99
  Phụ lục .101

  Xem Thêm: Luận văn thạc sỹ kinh tế : Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn thạc sỹ kinh tế : Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status