Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại cục thuế tỉnh kiên giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại cục thuế tỉnh kiên giang

  Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại cục thuế tỉnh kiên giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ TẠI CỤC THUẾ TỈNH KIÊN GIANG


  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục i
  Danh mục các chữ viết tắt iv
  Danh mục các bảng biểu .v
  Danh mục các hình .vii
  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG .1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  1.4. Thời gian nghiên cứu . 3
  1.5. Phương pháp nghiên cứu .3
  1.6. Đóng góp của luận văn 3
  1.7. Cấu trúc nghiên cứu của luận văn .3
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 5
  2.1. Khái niệm về các loại dịch vụ .5
  2.1.1. Khái niệm dịch vụ .5
  2.1.2. Khái niệm về dịch vụ công 5
  2.1.3. Dịch vụ tuyên truyền, hỗ trợ của ngành thuế 6
  2.2. Chất lượng dịch vụ và thang đo chất lượng dịch vụ 7
  2.2.1. Chất lượng dịch vụ 7
  2.2.2. Thang đo chất lượng dịch vụ .9
  2.2.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công .9
  2.3. Sự hài lòng .12
  2.4. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 13
  2.5. Tổng quan về tình hình nghiên cứu .13
  2.6. Mô hình nghiên cứu đề xuất 16
  CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19
  3.1. Thiết kế nghiên cứu 19
  3.1.1. Phương pháp nghiên cứu 19
  ii

  3.1.1.1. Nghiên cứu sơ bộ 19
  3.1.1.2. Nghiên cứu chính thức 19
  3.1.2. Kích thước mẫu . 19
  3.2. Quy trình nghiên cứu .20
  3.3. Phương pháp và thủ tục phân tích .24
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27
  4.1. Thực trạng về công tác TTHT tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang 27
  4.1.1. Thực trạng hoạt động ngành thuế tỉnh Kiên Giang .27
  4.1.2. Thực trạng về CLDV TTHT trợ tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang .27
  4.2. Kết quả nghiên cứu 30
  4.2.1. Thông tin mẫu nghiên cứu .30
  4.2.2. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha .34
  4.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA 37
  4.2.3.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA các biến độc lập .37
  4.2.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA nhân tố sự hài lòng 41
  4.3. Điều chỉnh mô hình và giả thuyết nghiên cứu .42
  4.4. Giá trị trung bình các biến quan sát trong mô hình .43
  4.5. Kiểm định mô hình 47
  4.5.1. Kiểm định hệ số tương quan Pearson 47
  4.5.2. Phân tích hồi quy .47
  4.5.2.1. Đánh giá ý nghĩa toàn diện của mô hình .47
  4.5.2.2. Đánh giá các giả thuyết của mô hình 49
  4.6. Dò tìm sự vi phạm các giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính 50
  4.7. Kiểm định mức độ hài lòng của NNT có khác nhau giữa các đối tượng khác
  nhau .53
  CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .62
  5.1. Kết luận .62
  5.2. Đề xuất đối với cơ quan cung cấp dịch vụ 62
  5.2.1. Cảm thông công bằng 63
  5.2.2. Tin cậy .63
  5.2.3. Đáp ứng .64
  5.2.4. Công khai quy trình .65
  iii

  5.2.5. Năng lực phục vụ 65
  5.2.6. Cơ sở vật chất 65
  5.2.7. Công khai công vụ .66
  5.2.8. Đối với sự hài lòng 66
  5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 67
  KẾT LUẬN 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
  PHỤ LỤC .71
  Phụ lục 1. Bảng câu hỏi sử dụng nghiên cứu định tính 71
  Phụ lục 2. Bảng câu hỏi định lượng .74
  Phụ lục 3. Thống kê mẫu nghiên cứu .78
  Phụ lục 4. Phân tích Cronbch alpha .83
  Phụ lục 5. Phân tích nhân tố .91
  Phụ lục 6. Phân tích hồi quy .123
  Phụ lục 7. Kiểm định Anvo 126


  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU CHUNG
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế nước ta đang dần đi vào phát
  triển ổn định, với sự du nhập của nhiều thành phần kinh tế, các chế độ, chính sách của
  nước ta có nhiều thay đổi nhằm phù hợp với thực tiễn. Ngành thuế không nằm ngoài
  xu thế chung đó, chính sách về thuế ngày càng có nhiều thay đổi, để hỗ trợ tuyên
  truyền cho người nộp thuế tại các Cục thuế tỉnh Kiên Giang đều có thành lập bộ phận
  tuyên truyền hỗ trợ. Công tác tuyên truyền hỗ trợ chính sách pháp luật về thuế là một
  trong những hoạt động hành chính công do ngành thuế cung cấp. Qua công tác tuyên
  truyền hỗ trợ giúp người dân hiểu biết về chính sách pháp luật thuế, hiểu biết về trình
  tự thủ tục trong việc kê khai đăng ký nộp thuế và các thủ tục khác liên quan đến thuế.
  Thời gian qua ngành thuế nói chung và từng Cục Thuế các tỉnh nói riêng đã bắt
  đầu áp dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử, tin học để nâng cao chất lượng dịch vụ
  thông qua việc tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế trên các phương tiện đài
  truyền thanh, truyền hình bằng các câu truyện truyền thanh, chuyên mục thuế nhà
  nước; thông qua các buổi đối thoại trực tiếp hay tư vấn, hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại,
  hay hỗ trợ, tư vấn trực tiếp tại văn phòng Cục Thuế từ đó giúp người dân và doanh
  nghiệp được nhiều thuận lợi trong việc tìm hiểu chính sách, pháp luật, dễ dàng hơn
  trong việc kê khai, nộp thuế, đồng thời sẽ giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí cho
  người nộp thuế, giúp người nộp thuế cảm thấy gần gũi hơn với các cơ quan công
  quyền. Cục thuế tỉnh Kiên Giang phải quản lý và cung cấp dịch vụ cho trên 800 doanh
  nghiệp và hàng ngàn hộ kinh doanh, cá nhân khác có nhu cầu về dịch vụ tuyên truyền
  hỗ trợ tại Cục Thuế. Tuy nhiên, hiện nay cũng còn nhiều đối tượng nộp thuế chưa hài
  lòng về công tác tuyên truyền hỗ trợ tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang thông qua việc nhiều
  đối tượng thực hiện việc kê khai thuế chưa đúng quy định, nhiều doanh nghiệp chưa
  nắm bắt kịp thời các quy định mới dẫn đến kê khai sai quy định, nộp thuế chậm, nhiều
  đơn vị cá nhân còn tìm mọi cách để tránh né việc kê khai và nộp thuế. Đặc biệt có
  nhiều trường hợp liên quan đến chế độ, chính sách thuế doanh nghiệp không đề nghị
  Cục Thuế tư vấn nhưng hỏi qua luật sư, hay hỏi vượt cấp về Tổng cục Thuế, một vài
  trường hợp khiếu nại với cấp trên về thái độ, phong cách làm việc của cán bộ thuế, .
  gây nhiều khó khăn trong việc quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trước thực
  2

  trạng trên Cục Thuế cần phải có những giải pháp cải cách dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ
  tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang nhằm đưa dịch vụ này đến với mọi người nộp thuế trên
  địa bàn và dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ phải tạo được sự tín nhiệm của mọi thành phần
  trong xã hội. Để giải quyết vấn đề trên thì việc đầu tiên là phải đánh giá được mức độ
  hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ để từ đó có
  hướng xây dựng hoàn thiện các loại dịch vụ công này ngày càng tốt hơn.
  Thời gian gần đây có nghiên cứu về chất lượng dịch vụ tuyên truyền tại một số
  Cục Thuế, tuy nhiên tại Kiên Giang đến nay chưa có bất kỳ một nghiên cứu nào liên
  quan đến việc đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với Cục thuế tỉnh Kiên
  Giang nói chung và đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ nói riêng. Xuất phát
  từ nhu cầu thực tiễn bản thân tác giả đề xuất đề tài nghiên cứu “Đánh giá mức độ hài
  lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại Cục thuế
  tỉnh Kiên Giang”. Thông qua nghiên cứu sẽ có một đánh giá tổng quan về mức độ hài
  lòng của NNT đối với CLDV TTHT do Cục thuế tỉnh Kiên Giang cung cấp. Xác định
  xem mức độ hài lòng ở các đối tượng NNT khác nhau có gì khác biệt không, từ đó sẽ
  đề xuất những giải pháp nhằm cải cách công tác này ngày càng hiệu quả hơn tạo được
  lòng tin và sự tín nhiệm của NNT. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra một mô hình nghiên
  cứu hoàn chỉnh để đo lường mức độ hài lòng của NNT đối với CLDV của ngành thuế.
  Chính vì vậy tự bản thân đề tài đã hàm chứa ý nghĩa khoa học và thực tiễn to lớn đối
  với các cơ quan quản lý nhà nước.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu chính của luận văn là đánh giá mức độ hài lòng của NNT đối với
  CLDV TTHT tại Cục Thuế từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng
  của NNT đối với CLDV này.
  Mục tiêu cụ thể như sau:
  - Xây dựng các thang đo đánh giá mức độ hài lòng của NNT đối với CLDV
  TTHT tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang.
  - Xây dựng mô hình nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của NNT đối với
  CLDV TTHT tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang.
  - So sánh sự khác biệt về mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ TTHT tại
  Cục thuế tỉnh Kiên Giang giữa các đối tượng khác nhau về giới tính, chức vụ, số năm
  công tác, loại hình doanh nghiệp, qui mô mức vốn,
  3

  - Đề xuất một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của NNT đối với CLDV
  TTHT tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang.
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là mức độ hài lòng của NNT đối với CLDV TTHT của
  Cục thuế tỉnh Kiên Giang.
  Phạm vi nghiên cứu tập trung chủ yếu là các cá nhân và doanh nghiệp đã thực
  hiện các thủ tục và tìm hiểu những quy định về CST tại bộ phận “một cửa” cụ thể:
  Đăng ký thuế, mua hóa đơn, khai thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán
  thuế, trả lời các câu hỏi qua điện thoại hoặc bằng văn bản từ NNT
  1.4. Thời gian nghiên cứu: thực hiện từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2011.
  1.5. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp
  định lượng. Phương pháp định lượng được thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát
  và xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS 16.0 để đánh giá mức độ hài lòng của NNT đối
  với CLDV TTHT.
  1.6. Đóng góp của luận văn
  Thứ nhất, thông qua kết quả nghiên cứu sẽ giúp người đọc có cái nhìn tổng
  quan về mức độ hài lòng của NNT đối với CLDV TTHT tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang
  nói riêng, ngành thuế nói chung. Nghiên cứu cũng sẽ so sánh mức độ hài lòng giữa các
  đối tượng NNT là doanh nghiệp và cá nhân, giữa các loại hình doanh nghiệp khác
  nhau.
  Thứ hai, kết quả nghiên cứu giúp đưa ra mô hình nghiên cứu hoàn chỉnh đánh
  giá mức độ hài lòng của NNT đối với CLDV TTHT tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang. Từ
  đó, giúp Cục thuế có những định hướng nhằm cải cách công tác TTHT ngày càng phù
  hợp và hiệu quả hơn.
  Thứ ba, đây là nghiên cứu khám phá làm cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về
  đánh giá mức độ hài lòng của mọi công dân đối với CLDV tại Việt Nam.
  1.7. Cấu trúc nghiên cứu của luận văn
  Ngoài các phần như tài liệu tham khảo Kết cấu luận văn gồm năm chương:
  Chương 1: Giới thiệu chung, Chương này nêu lên tính cấp thiết, mục tiêu, đối
  tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.
  4

  Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất, Chương này sẽ giới
  thiệu lý thuyết làm nền tảng cho việc đo lường mức độ hài lòng của NNT đối với
  CLDV nói chung và CLDV công nói riêng, tóm tắt các nghiên cứu thực tiễn về đo
  lường mức độ hài lòng đối với CLDV ở một số quốc gia và khu vực. Từ cơ sở lý
  thuyết tác giả sẽ giới thiệu mô hình nghiên cứu xây dựng ban đầu.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu, Chương này sẽ giới thiệu về việc xây
  dựng thang đo, cách chọn mẫu, công cụ thu thập dữ liệu, quá trình thu thập thông tin
  được tiến hành như thế nào và các kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê được sử dụng
  trong đề tài nghiên cứu.
  Chương 4: Kết quả nghiên cứu, Chương này sẽ trình bày các kết quả phân tích
  dữ liệu, diễn giải các dữ liệu thu thập được từ cuộc khảo sát bao gồm kết quả kiểm
  định độ tin cậy và độ phù hợp của thang đo và các kết quả thống kê suy diễn.
  Chương 5: Kết luận và đề xuất giải pháp, Chương này sẽ đưa ra những kết luận
  từ kết quả phân tích và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao CLDV TTHT tại
  Cục Thuế nói riêng và CLDV công nói chung, một số hạn chế và kiến nghị cho các
  nghiên cứu tương lai.
  5

  CHƯƠNG 2
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT
  2.1. Khái niệm về các loại dịch vụ
  2.1.1. Khái niệm dịch vụ
  Trong nền kinh tế hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về dịch vụ. Theo
  quan niệm của Zeithaml & Britner (2000) cho rằng dịch vụ là những hành vi, quá
  trình, cách thức thực hiện một công việc như cung cấp, hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn
  vướng mắc của khách hàng nhằm làm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
  Sở dĩ dịch vụ là loại hàng hóa phi vật chất bởi các đặc điểm khác với các loại
  hàng hóa thông thường như: tính vô hình, tính không đồng nhất, tính không thể tách
  rời và tính không thể cất giữ. Những đặc điểm này làm cho dịch vụ trở nên khó định
  lượng và không thể nhận dạng bằng mắt thường được.
  Tính vô hình: Dịch vụ không giống như những sản phẩm vật chất, không nhìn
  thấy được, không nếm được, không nghe thấy được và không ngửi được trước khi
  người ta mua chúng.
  Tính không đồng nhất: Không có chất lượng đồng nhất vì dịch vụ bắt nguồn từ
  sự khác nhau về tính chất tâm lý, trình độ của nhân viên. Ngoài ra dịch vụ còn chịu sự
  đánh giá từ cảm nhận của khách hàng.
  Tính không thể tách rời: Dịch vụ thường được tạo ra và sử dụng đồng thời.
  Điều này không đúng với hàng hóa vật chất được sản xuất ra nhập kho, phân phối
  thông qua nhiều nấc trung gian mua bán, rồi sau đó mới được tiêu dùng. Đối với sản
  phẩm hàng hóa, khách hàng chỉ sử dụng sản phẩm ở giai đoạn cuối cùng, còn đối với
  dịch vụ, khách hàng đồng hành trong suốt hoặc một phần của quá trình tạo ra dịch dụ.
  Tính không lưu giữ được: Dịch vụ không thể cất giữ và lưu kho rồi đem bán
  như hàng hóa khác. Khi nhu cầu ổn định thì tính không cất giữ của dịch vụ sẽ không
  quan trọng.
  Như vậy dịch vụ là một loại hàng hóa phi vật chất nó không có hình dạng, còn
  chất lượng thì không đồng nhất, không lưu trữ được. Đó là điểm khác biệt của dịch vụ
  với các hàng hóa thông thường khác.
  2.1.2. Khái niệm về dịch vụ công
  Dịch vụ công là dịch vụ do các cơ quan Nhà nước hay các tổ chức phi chính
  phủ hay tư nhân thực hiện. Dựa vào tính chất và tác dụng của dịch vụ được cung ứng


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tiếng việt
  Tổng cục thuế (2010), tài liệu bồi dưỡng kỹ năng cơ bản về tuyên truyền pháp
  luật thuế, Hà Nội, trang 6.
  Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005),phân tích dữ liệu nghiên cứu
  với SPSS, Nhà xuất bản thống kê.
  Nguyễn Hữu Hải & Lê Văn Hoà (2010), tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ
  công tại các cơ quan hành chính nhà nước,
  http://caicachhanhchinh.gov.vn/uploa...10/t4-2010.doc,
  tải ngày 04/11/2011.
  Lê Dân & Nguyễn Thị Trang (2010), xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài
  lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại trường đại học kinh tế, đại học Đà
  Nẵng, Báo cáo hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 7 đại học Đà Nẵng năm
  2010.
  Phan Tấn Phát (2010), sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ ở
  phòng tuyên truyền hỗ trợ của Cục thuế tỉnh Bến Tre, luận văn thạc sĩ, Đại học Nha
  Trang.
  Lê Dân (2011), Phương án đánh giá sự hài lòng về dịch vụ hành chính công
  của công dân và tổ chức, tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng số 3 (44)
  2011, trang 163 – 168.
  Nguyễn Thành Long (2006), Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất
  lượng đào tạo ĐH tại trường ĐHAG, đề tài nghiên cứu khoa học Trường đại học An
  Giang.
  Đinh Phi Hổ (2011), Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp
  có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, Nhà xuất
  bản Phương Đông (2011), trang 126 – 139.
  Kotler, P. (2003),Quản trị Marketing, NXB Thống kê, Hà Nội
  B. Tiếng Anh
  Marla Royne Stafford, Thomas F. Stafford, Brenda P. Wells (1998)
  “Determinants of service quality and satisfaction in the auto casualty claims process”.
  The Journal Of Services Marketing, Volume 12 NO. 6, pp. 426-440.
  70

  Kotler, P., & Keller, K.L. (2006), Marketing Management, Pearson Prentce
  Hall, USA.
  Zeithaml, V.A & Bitner, M.J (2000), Service Marketing, Boston: Mc Graw-Hill.
  Cronin, J.J., & Taylor, S. A. (1992), Measuring service quality: A
  reexamination and extension, Journal of Marketing, Vol 56 (July): 55-68.
  Smith PC, Kendall LM, Hulin CL. The Measurement of Satisfaction in Work
  and Retirement. Chicago: Rand McNally; 1969.
  Lassar, W.M., Manolis, C. & Winsor, R.D. (2000), Service quality perspectives
  and satisfaction in private banking, International Journal of Bank Marketing, 18/4:
  181-199.
  Gronroos, C. (1984), “A Service Quality Model and Its Marketing
  Implications”. European Journal of Marketing.


  Xem Thêm: Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại cục thuế tỉnh kiên giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại cục thuế tỉnh kiên giang sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 24-11-2013 lúc 20:20.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status