Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Bách Khoa Đại h

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Bách Khoa Đại h

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Bách Khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 7
  1. Lý do chọn đề tài 7
  2. Mục đích nghiên cứu . 9
  3. Phạm vi nghiên cứu . 9
  4. Phương pháp nghiên cứu . 9
  5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 10
  Chương 1: TỔNG QUAN . 11
  1.1. Tổng quan các nghiên cứu trong nước 11
  1.2. Tổng quan các nghiên cứu ngoài nước 13
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 17
  2.1. Khái niệm . 17
  2.2. Khung lý thuyết của đề tài . 22
  2.3. Mô hình lý thuyết của đề tài . 25
  Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
  3.1. Các bước thực hiện nghiên cứu . 28
  3.2. Thực hiện nghiên cứu . 29
  3.3. Xây dựng thang đo 31
  3.4. Thiết kế nghiên cứu định lượng . 35
  Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37
  4.1. Mẫu khảo sát 37
  4.2. Kiểm định thang đo 38
  4.3. So sánh mức độ đánh giá của giảng viên về các yếu tố theo thành quả nghiên
  cứu: . 46
  4.4. Đánh giá của giảng viên về các yếu tố theo lĩnh vực nghiên cứu: 52
  4.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu: 53
  KHUYẾNNGHỊ VÀ KẾT LUẬN . 57
   Khuyếnnghị: 57
   Kết luận: 59
   Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo: . 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 61
  PHỤ LỤC . 63
  Phụ lục 1: NỘI DUNG PHỎNG VẤN GẢNG VIÊN . 63
  Phụ lục 2: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN 64
  Phụ lục 3: PHIẾU KHẢO SÁT . 69
  Phụ lục 4: CÁC BẢNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU . 72
  Phụ luc 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ TỔNG HỢP 76
  Phụ lục 6: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNHĐỘ TIN CẬYCỦA CÁC THANGĐO 78
  Phụ lục 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA PHÂN NHÓM THEO THÀNH QUẢ
  NGHIÊN CỨU . 82
  Phụ lục 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA –PHÂN NHÓM THEO LĨNH VỰC
  NGHIÊN CỨU . 91

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Cùng với xu hướng hội nhập vàphát triển của đất nước ngày càng sâu rộng với thế
  giới, giáo dục đại học Việt Nam cũng đang đứng trước những thời cơ và thách thức không
  nhỏ. Chúng ta có nhiều cơ hội để tiếp cận với những thành tựu trong lĩnh vực giáo dục của
  các nước trên thế giới và đó cũng là thách thức đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải đổi mới để
  đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của xã hội v à quá trình hội nhập.
  Trong những năm gần đây, giáo dục Việt Nam luôn đưa ra các mục tiêu phát triển
  ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới, đã có nhiều trường đại họcđượcxây
  dựng mới và các chính sách nhằm phát triển một số trường đại học đẳng cấp quốc tế. Theo
  hệ thống xếp hạng trường đại học trên thế giới, hai hệ thống được nhiều người biết đến
  nhất là Bảng xếp hạng học thuật các trường đại h ọc trên thế giới (tiếng Anh là Academic
  Ranking of World Universities, viết tắt là ARWU) của Viện Giáo dục đại học thuộc
  Trường Đại học Giao thông Thượng Hải (tiếng Anh là Shanghai Jiao Tong University,
  viết tắt là SJTU) và bảng xếp hạng các trường đại học quốc tế của THES. Cả 2 hệ thống
  này đều có đặt vấn đề về chỉ số nghiên cứu khoa học. Một trường đại học phải có các công
  trình nghiên cứu công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín, đư ợc nhiều người trích dẫn.
  Theo giải pháp chiến lược giáo dục đại học Việt Nam có nêu: “T ổ chức một số
  trư ờng đại học theo định hướng nghiên cứu. Đến năm 2020 có khoảng 30 trường đại học
  theo định hướng nghiên cứu cơ bản. Tăng cường gắnkết giữa nghiên cứu khoa học với
  nhu cầu xã hội thông qua việc hình thành các liên k ết giữacác viện nghiên cứu, trường đại
  học với các doanhnghiệp. Nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ sẽ chiếm giữ
  một tỉ lệ quan trọng trong tổng nguồn thu của một cơ sở giáo dục đại học, đạt 20% vào
  năm 2020”.
  Như vậy, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của trường đại học là hiệu
  quả hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ đó vấn đề được đặt ra là đội ngũ giảng viên của
  nhà trường phải thực sự đủ mạnh, là những người có năng lực chuyên môn tốt để giúp nhà
  trư ờng nâng cao chất lượng đào tạo. Một học viện được xếp vào hàng các trường đạihọc
  mạnh về nghiên cứu khoa học thường được cho rằng có chất lượng chương trình, ban
  giảng huấn v à sinh viên tốt (Hu & Gill , 2000).
  Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong thì hoạt động khoa học công
  nghệ là một trong những lĩnh vực quan trọng của bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt trong
  giai đoạn quan trọng, có tính bước ngoặt của dân tộc. Những năm qua, đội ngũ tham
  gia nghiên cứu khoa học khá đông đảo, chất lượng khá đảm bảo. Tuy nhiên, so với
  nhịp độ phát triển nhanh như hiện nay, lực lượng làm công tác khoa học tuy đông
  nhưng vẫn chưa đủ. Đội ngũ làm công tác khoa học chưa được thống kê và chăm lo,
  thúc đẩy phát triển như mong muốn. Muốn đưa được khoa học công nghệ vào cuộc
  sống, tác động vào nền kinh tế, đây phải là lực lượng quan trọng, là chủ thể và trung
  tâm của công tác nghiên cứu khoa học.
  Trường Đại học Bách Khoa –ĐHQG-HCM là trường đại học thuộc khối ngành k ỹ
  thu ật. Mục tiêu của nhà trường là “trở thành một trong các trường hàng đầu của cả nước
  theo định hướng nghiên cứu, ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực Châu
  Á ở các mặt: Môi trường làm việc, học tập v à nghiên cứu; Chương trình và chất lượng đào
  tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”. Do đó, hoạt động nghiên
  cứu khoa họcluôn là m ục tiêu quan trọng của nhà trường trong quá trình phát tri ển. Điều
  đó cũng đồng nghĩa với việc nhà trường cần khuyến khích các giảng viên tham gia thực
  hiện nhiều công trình NCKH có giá trị.
  Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của trường còn nhiều
  bất cập. Theo kết quả tự đánh giá của nhà trường thì tiêu chuẩn về Nghiên cứu khoa học
  được đánh giá là thấp so với các tiêu chuẩn khác. Bìnhquân số bài đăng tạp chí trong
  nước và ngoài nước trên giảng viên cơ hữu trong 5 năm gần đây khoảng 1,27. Một trong
  những tồn tại nhà trường đưa ra là giảng viên chưachú trọng công tác nghiên cứu khoa
  học. Đó cũng là thực trạng chung đối với các trường đại học tại Việt Nam.
  Việc thực hiện nghiên cứukhoa học còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó
  bản thân người nghiên cứu là yếu tố quan t rọng nhất để có thể có một công trình
  nghiên cứu khoa học tốt. Vì vậy, việc tìm ra nguyên nhân thúc đẩy các cá nhân này
  trong việc nghiên cứu khoa học là rất cần thiết. Đề tài nghiên cứu “các yếu tố ảnh
  hưởngđến hoạt độngnghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Bách Khoa –
  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện nhằm tìm ra các yếu tốtác
  động đến giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và đề xuất các kiến nghị nhằm
  nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Đề tài nhằm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giảng viên Trường đại học
  Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minhthực hiện nghiên cứu khoa
  học, thông qua đó so sánh đánh giá của giảng viên giữa các nhóm ngành khoa học khác
  nhau, giảng viên giữa các nhóm có năng suấtnghiên cứu khác nhau; từ đó đề xuất các
  giải pháp nhằm cải tiến công tác nghiên cứu khoa học tại trường.
  3. Phạm vi nghiên cứu:
  Nghiên cứu này tiến hành khảo sát các giảng viên có học vị tiến sĩ đanggiảng dạy
  ở các lĩnh vực khoa học: cơ bản, kỹ thuật và quản lý tại trường đại học Bách Khoa –
  ĐHQG-HCM.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  4.1. Câu hỏi nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu sẽ giúp trả lờicho các câu hỏi sau:
  (1) Các yếu tố nào ảnh hưởng đến giảng viên Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
  thực hiện nghiên cứu khoa học ?
  (2) Có hay không sự khác biệt về đánh giá của giảng viên giữa các nhóm ngành
  khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật và khoa học quản lý ?
  (3) Có hay không sự khác biệt về đánh giá của giảng viên giữa các nhóm có thành
  quả nghiên cứu khoa học khác nhau ?
  4.2. Phương pháp nghiên cứu:
  Nghiên cứu được tiến h ành thông qua nghiên cứu sơ bộ v à nghiên cứu chính thức.
  Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp định tính thông qua
  phương pháp phỏng vấn sâu với 6 giảng viên và phương pháp phỏng vấn chuyên gia
  để điều chỉnh các thuật ngữ trong thang đo.
  Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua
  phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi với các giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên tại
  6 Khoa của trường.
  Các dữ liệu được thu thập, mã hóa và thực hiện các thống kê dựa trên phần mềm
  SPSS. Kiểm định thang đo sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá, hệ số tin
  cậy Cronbach alpha. Thực hiện phân tích ANOVA g ồm: phân tích phương sai 1 yếu tố
  (One –way ANOVA), thực hiện phân tích sâu ANOVA (Post Hoc).
  5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:
  Khách thể nghiên cứu: Do thời gian có hạn nên nghiên cứu chỉ tập trung vào
  xem xét ý kiến của các giảng viên có học vị tiến sĩ đang giảng dạy tại trường Đại học
  Bách Khoa –ĐHQG-HCM.
  Đối tượng nghiên cứu:Đề tài tập trung xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giảng
  viên nghiên cứu khoa học.

  Chương1: TỔNG QUAN
  Chương này tác giả sẽ trình bày các công trình nghiên cứu,bài báo, hội nghị/hội
  thảo, các nhận định của chuyên gia về các vấn đề có liên quan đến đề tài luận văn.
  Để có thể khuyến khích cán bộ giảng dạy tích cực tham gia vào hoạt động
  NCKH cần phải nhận biết các nhân tố tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nghiên
  cứu. Các nhân tố này có thể là nhân tố bên ngoài như thu nhập, thăng ti ến, học hàm
  , cũng có thể là các yếu tố ảnh hưởng từ bên trong mỗi cá nhân như sự yêu thích
  nghiên cứu, sự tò mò muốn tìm hiểu tri thức mới, nhu cầu đượcsự tôn trọng, ngưỡng
  mộ từ sinh viên, đồng nghiệp.
  Cho đến nay, tại Việt Nam có rất ít các nghiên cứu liên quan đến vấn đề này.
  Trên thế giới đã có một số nghiên cứu liên quan như: Behymer (1974), Finkelstein
  (1984) đã khẳng định tác động của các yếu tố bên ngoài và bên trong đến năng suất
  nghiên cứu trong các khoa giảng dạy, Bulter và Cantrell (1991) đã chứng minh tác
  động của 6 yếu tố bên ngoài đến việc thực hiện NCKH, hay Chen, Gupta và Hoshower
  (2006) cũngđã công bố nghiên cứu của mình về những yếu tố thúc đẩy đến từ môi
  trườngbên ngoài và từbên trong cá nhân trong việc thực hiện nghiên cứu khoa học.
  1.1.Tổng quan các nghiên cứu trong nước:
  Một số nghiên cứu trong nước về vai tròNCKH trong trường đại học như nghiên
  cứu của Nguyễn Thúy Nga (2005)với đề tài“Nghiên cứu khoa học trong giảng viên
  nhằm nâng cao chất lượng dạy và học”.Mục đích nghiên cứu nhằm khảo sát ý kiến
  của giảng viên về các vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học. Kết quả nghiên cứu
  cho thấy: Ða số các giảng viên đều cho rằng việc nghiên cứu khoa học có tác động đến
  giảng viên: 10/16 ý kiến cho là nhiều và rất nhiều cho câu hỏi Việc nghiên cứu khoa
  học có tác động như thế nào đến quá trình giảng dạy? 62.5% giáo viên trả lời rằng
  chúng ta rất cần phải nghiên cứu tìm hiểu về sinh viên và việc học tập của họ trong quá
  trình giảng dạy. 47.5% đồng ý ở mức độ cần. Nhận thức được tầm quan trọng của công
  tác nghiên cứu, các giảng viên có thực sự có kinh nghiệm đối với việc nghiên cứu hay

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt:
  1. Hoàng Trọng và Chu Mộng Ngọc, 2005, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS,
  NXB Thông Kê.
  2. Hồ Tú Bảo, 2008, Nghĩ về nghiên cứu và giáo dục ở Việt Nam.
  3. Nguyễn Hữu Lam, 2007, Hành vi tổ chức –NXB Thống kê.
  4. Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đình Nguyên, 2007, Chất lượng nghiên cứu khoa
  học tại Việt Nam qua một số trích dẫn.
  5. Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG TP.HCM - Tìm hiểu
  về nghiên cứu tác động trong giáo dục, 2011.
  6. Vũ Thị Phương Anh, 2007, Các Hệ Thống Xếp Hạng Trường đại Học
  (university Ranking) Phổ Biến Trên Thế Giới.
  Tiếng Anh:
  7. Azad, A.N., & Seyyed, F.J. (2007). Factor influencing faculty research
  productivity: Evidence from AACSB accredited schools in the GCC countries.
  8. Azjen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and
  human decision processes.
  9. Chen, Y. và các tác giả (2006). Factors that motivate Business Faculty to
  conduct research: An expectancy Theory Analysis.
  10. Dundar, H., & Lewis, D.R. (1998). Determinants of research productivity in
  Higher Education. Research in higher Education.
  11. Hirsch, Jorge E., (2005), An index to quantify an individual's scientific research
  output.
  12. Lertputtarak, S. (2008). An Investigation of factors related to research
  productivityin a public university in Thailand: A case study.
  13. Lawani SM. Citation analysis and the quality of scientific productivity.
  BioScience 1977; 27:26-31.
  14. Molecular Pain, 2008, Z factor: a new index for measuring academic research
  output.
  15. Print, M. & Hattie, J. (1997). Measuring quality in universities: An Approach to
  weighting research productivity.
  16. Sax, L.J và các tác giả(2002). Faculty research productivity: Explorin g the role
  of gender and Family-related factor .
  17. Faculty of General Dental Pratice (2007). Research Competency framework.
  The Royal College of Surgeon of England.

  Xem Thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Bách Khoa Đại h
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Bách Khoa Đại h sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status