Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Khảo sát mối quan hệ giữa quan niệm và thói quen học tập ở đại học với kết quả học tập của sinh viên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khảo sát mối quan hệ giữa quan niệm và thói quen học tập ở đại học với kết quả học tập của sinh viên

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA QUAN NIỆM VÀ THÓI QUEN HỌC TẬP Ở ĐẠI HỌC VỚI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪVIẾT TẮT 4
  DANH MỤC CÁC BẢNG 5
  MỞ ðẦU .1
  1. Lý do chọn ñềtài 1
  2. Mục ñích nghiên cứu của ñềtài 4
  3. Phạm vi và giới hạn của nghiên cứu .5
  4. Câu hỏi nghiên cứu và giảthuyết nghiên cứu 5
  4.1. Câu hỏi nghiên cứu .5
  4.2. Giảthuyết nghiên cứu .5
  5. Khách thểvà ñối tượng nghiên cứu 6
  6. Quy trình chọn mẫu .6
  6.1. Chọn mẫu khảo sát bằng cách phát bảng hỏi 6
  6.2. Chọn mẫu khảo sát bằng cách phỏng vấn sâu (PVS) .6
  6.3. Mô tảmẫu 6
  Chương 1. LỊCH SỬNGHIÊN CỨU .7
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 7
  1.2. Tiểu kết 15
  Chương 2. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16
  2.1. Cơsởlý thuyết của nghiên cứu .16
  2.1.1. Những khái niệm cơ bản liên quan ñến vấn ñềnghiên cứu .16
  2.1.2. Khung lý thuyết 20
  2.2. Bối cảnh ñịa bàn nghiên cứu 23
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 26
  2.4. Phương pháp thu thập thông tin .27
  2.4.1. Thiết kếcông cụ ñiều tra khảo sát (bảng hỏi) .27
  2.4.2. Test bảng hỏi .28
  2.4.3. Phát bảng hỏi khảo sát ý kiến SV .28
  2.4.4. Tổng sốphiếu thu thập ñược trước khi phân tích .28
  2.4.5. Phỏng vấn sâu SV 29
  Chương 3. KẾT QUẢTHU THẬP VÀ XỬLÝ THÔNG TIN .30
  3.1. Mã hóa thông tin 30
  3.2. Xét vềnhân khẩu học của các SV tham gia khảo sát .32
  3.3. Thống kê mô tả .34
  3.4. Khảo sát mối tương quan giữa các câu trong bảng hỏi .39
  3.5. Phân tích nhân tốkhám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 44
  3.6. Kiểm ñịnh giảthuyết nghiên cứu .48
  Chương 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 56
  4.1. Vềbảng hỏi, thang ño 56
  4.2. Vềkiểm ñịnh các giảthuyết nghiên cứu 56
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 59
  1. Kết luận 59
  2. ðềxuất giải pháp và khuyến nghị 60
  3. ðềxuất hướng nghiên cứu tiếp theo 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
  PHỤLỤC 1 PHIẾU ðIỀU TRA KHẢO SÁT .69
  PHỤLỤC 2 BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT .72
  PHỤLỤC 3 HỆSỐTIN CẬY CRONBACH ALPHA .85
  PHỤLỤC 4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐKHÁM PHÁ EFA 95
  PHỤLỤC 5 KIỂM ðỊNH CHI - SQUARE 104


  MỞ ðẦU
  1. Lý do chọn ñềtài
  Thực trạng giáo dục phổthông ởViệt Nam hiện nay ñang ñược xem là
  một vấn ñềlàm ñau ñầu các nhà làm giáo dục. Giáo dục phổ thông là nơi
  cung cấp các kiến thức, xây dựng nền tảng học thuật cho học sinh (HS) sau
  khi tốt nghiệp trung học phổthông chuẩn bịbước vào ñại học. Nhưng thực
  chất của phương pháp dạy học (PPDH) ởgiáo dục phổthông những năm vừa
  qua chủyếu vẫn xoay quanh việc “thầy giảng trò ghi” thậm chí ởmột sốmôn
  do thúc bách của quỹthời gian mà phải giảng hết một dung lượng kiến thức
  lớn dẫn ñến việc “thầy ñọc trò chép”.Tuy nhiên, cũng không thểphủnhận
  rằng một sốkhông ít các thầy cô giáo có ý thức và tri thức nghềnghiệp vững
  vàng vẫn có nhiều giờ d ạy tốt, có phương pháp giảng dạy mang tính chủ
  ñộng, tích cực.
  Trong một thời gian dài, người thầy ñược trang bị phương pháp ñể
  truyền thụtri thức cho HS theo quan hệmột chiều “Thầy truyền ñạt, trò tiếp
  nhận”. Ởmột phương diện nào ñó, khi sửdụng phương pháp này thì các em
  HS - một chủthểcủa giờdạy - ñã trởnên thụ ñộng, ngoan ngoãn, cốgắng và
  thiếu tính ñộc lập. Trong PPDH truyền thống, các hoạt ñộng sưphạm thường
  chú ý ñến người giáo viên và ít quan tâm tới HS. Tính thụ ñộng của HS ñược
  bộc lộrất rõ ràng, HS chỉphải ghi nhớnhững gì mà giáo viên ñã truyền ñạt,
  do ñó, ñểHS chủ ñộng, tích cực, sáng tạo trong học tập thì tất yếu phải ñổi
  mới phương pháp giảng dạy. Nếu PPDH cũcó một ưu ñiểm lớn là phát huy trí
  nhớ, tập cho HS làm theo một ñiều nào ñó, thì phương pháp mới vẫn cần
  những ưu ñiểm trên. Song cái khác căn bản ở ñây là phương pháp giảng dạy
  cũ ñã phần nhiều “bỏ quên HS”, HS thụ ñộng tiếp nhận kiến thức. Còn
  phương pháp giảng dạy mới cần phải phát huy tính tích cực, chủ ñộng, sáng
  tạo của HS. Nhờphát huy ñược tính tích cực mà HS không còn bịthụ ñộng.
  Thay vì “ñọc, chép” thì giáo viên nên tạo ra nhiều “tình huống có vấn ñề” ñể
  kích thích sựham muốn, khám phá, chủ ñộng tìm hiểu vấn ñềtừphía HS.
  Theo Lê Hải Yến, “Mục tiêu của bậc học phổthông là hình thành và
  phát triển ñược nền tảng tưduy của con người trong thời ñại mới” [26]. Việc
  dạy kiến thức và kỹnăng ñể ñạt ñược mục tiêu hình thành và phát triển năng
  lực tưduy, trí tuệcủa HS, thông qua việc dạy và học tưduy chúng ta sẽtạo
  ñược nền móng trí tuệ, cách suy nghĩ ñểgiải quyết các vấn ñềtrong thực tiễn.
  Vậy mục tiêu quan trọng nhất của quá trình dạy và học là giúp cho HS phát
  triển ñược tưduy. Giáo viên sửdụng PPDH tích cực trong ñó lấy người học
  làm trung tâm nhằm tạo hứng thú, kích thích khảnăng tưduy ñểhình thành
  nên thói quen tưduy. HS nắm bắt ñược cách giải quyết vấn ñềbằng phân tích,
  tổng hợp, so sánh và ñưa ra kết luận cho bản thân.
  Lịch sửphát triển giáo dục cho thấy, trong nhà trường một thầy dạy cho
  một lớp ñông học trò, cùng lứa tuổi và trình ñộtương ñối ñồng ñều thì giáo
  viên khó có ñiều kiện chăm lo cho từng HS nên ñã hình thành kiểu dạy "thông
  báo - ñồng loạt". Giáo viên quan tâm trước hết ñến việc hoàn thành trách
  nhiệm của mình là truyền ñạt cho hết nội dung quy ñịnh trong chương trình và
  sách giáo khoa, cốgắng làm cho mọi HS hiểu và nhớnhững ñiều giáo viên
  giảng vô tình hình thành cho chính HS của mình quan niệm rằng học chỉlà ñể
  nhớ, ñểbiết và ñểthi ñậu. Cách dạy này sinh ra cách học tập thụ ñộng, thiên
  vềghi nhớ, ít chịu suy nghĩ, cho nên ñã hạn chếchất lượng, hiệu quảdạy và
  học. Trong quá trình dạy học, người học vừa là ñối tượng của hoạt ñộng dạy,
  lại vừa là chủthểcủa hoạt ñộng học. Thông qua hoạt ñộng học, dưới sựchỉ
  ñạo của thầy, người học phải tích cực chủ ñộng cải biến chính mình vềkiến
  thức, kỹ năng, thái ñộ, hoàn thiện nhân cách, không ai làm thay cho mình
  ñược.
  Thực trạng dạy học ởphổthông hiện nay ñang rơi vào một tình trạng
  ñáng báo ñộng như nhà giáo ưu tú Hàn Liên Hải nhận xét "Giáo dục phổ
  thông vẫn ñang tiếp tục trong tình trạng khủng hoảng" [16] và chắc chắn rằng
  ñiều này sẽcó ảnh hưởng ít nhiều ñến sinh viên (SV) khi vào ñại học. Rõ
  ràng, bậc ñại học và bậc phổthông không những khác nhau mà còn khác rất
  nhiều cảvềcách dạy lẫn cách học, ñặc biệt ý thức và phương pháp học tập
  của SV nhưthếnào, ñó là ñiều quan trọng, Nói cách khác, liệu quan niệm và
  thói quen học tập của SV ñã có từbậc học phổthông có thích hợp khi lên ñại
  học hay không? Chúng có ảnh hưởng gì ñến kết quảhọc của SV hay không?
  Theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực?
  Thực tế, tác ñộng của quan niệm và thói quen học tập ñến kết quảhọc
  tập của người học nhưthếnào còn tùy vào quan niệm và thói quen học tập
  của chính họ. Theo cách dạy truyền thống, “Học” ñược quan niệm là quá trình
  tiếp thuvà lĩnh hội, qua ñó hình thành kiến thức, kĩnăng, tưtưởng, tình cảm
  và bằng cách truyền thụkiến thức một chiều sẽdẫn ñến việc học ñể ñối phó
  với thi cử, sau khi thi xong những ñiều ñã học thường bịbỏquên hoặc ít dùng
  ñến. Ngược lại, PPDH mới, tích cực quan niệm “Học” là quá trình kiến tạo;
  HStìm tòi, khám phá, phát hiện,luyện tập, khai thác và xửlý thông tin, tự
  hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất nhằm chú trọng hình thành các
  năng lực (sáng tạo, hợp tác, ) dạy phương pháp và kĩthuật lao ñộng khoa
  học, dạy cách học, học ñể ñáp ứng những yêu cầu của cuộc sống hiện tại và
  tương lai. Người học có quan niệm học ñúng ñắn và có ñược các thói quen
  học tập tốt thì sẽcó tác ñộng tích cực ñến kết quảhọc tập của chính họvà
  ngược lại. Việc hình thành quan niệm và thói quen học tập cho HS cần ñược
  quan tâm ngay từbậc học phổthông bởi “thói quen khó bỏ”, việc tạo cho HS
  có thói quen học tập không tốt sẽcó ảnh hưởng tiêu cực ñến kết quảhọc hiện
  tại và sau này là ñiều không tránh khỏi.
  Liên hệthực tiễn, Trường ðại học Khoa học Tựnhiên (ðHKHTN), ðại
  học Quốc gia Thành phốHồChí Minh (ðHQG TP. HCM) ñã triển khai thực
  hiện ñào tạo theo học chếtín chỉ ñối với hệ ðại học chính quy từnhiều năm
  nay. Theo quy ñịnh của BộGiáo dục và ðào tạo, ñểhọc một giờtín chỉ, SV
  phải chuẩn bịtrước khi lên lớp và tựhọc từ2 – 4 giờ. ðểSV tựhọc tốt và tự
  nhận thức ñược các vấn ñềkhoa học, giảng viên ngoài việc truyền thụkiến
  thức cho SV còn phải ñịnh hướng, hướng dẫn cho SV tựtìm kiếm thêm các
  kiến thức khác có liên quan ñến môn học. Liệu cách học này có thích nghi
  ñược ñối với các HS lớp 12 vừa rời khỏi ghếnhà trường cũng nhưcác SV
  năm 2, năm 3, năm 4 ñang theo học tại trường khi mà quan niệm và thói quen
  học tập của các SV là không nhưnhau? Và ñiều ñó sẽ ảnh hưởng nhưthếnào
  ñến kết quảhọc tập của từng SV? ðây là một vấn ñềxã hội cần ñược quan
  tâm bởi lẽmuốn ñổi mới giáo d ục ñại học thì không chỉ ñổi m ới phương pháp
  giảng dạy của giảng viên mà còn cần ñổi mới cảphương pháp, thói quen học
  tập cũng nhưnhận thức tầm quan trọng của việc học từphía SV.
  Do ñó, trong nghiên cứu này, tác giả s ẽ tìm hiểu về “Khảo sát mối
  quan hệgiữa quan niệm và thói quen học tập ở ñại học với kết quảhọc tập
  của SV Trường ðHKHTN, ðHQG TP. HCM”.
  2. Mục ñích nghiên cứu của ñềtài
  o Khảo sát mối tương quan giữa quan niệm và thói quen học tập với kết
  quảhọc tập ởbậc ñại học của SV trường ðHKHTN.
  o Tìm hiểu mức ñộ ảnh hưởng của yếu tốquan niệm và thói quen học tập
  ñến kết quảhọc tập của SV.
  3. Phạm vi và giới hạn của nghiên cứu
  Nghiên cứu này ñược thực hiện tại Trường ðHKHTN, nghiên cứu vềquan
  niệm và thói quen học tập có mối quan hệnhưthếnào với kết quảhọc tập ở
  bậc ñại học của SV tại trường.
  Mẫu khảo sát sẽ ñược chọn ở5 khoa trên tổng số9 khoa của toàn trường
  gồm các khoa Toán – Tin học, CNTT, Hóa học, Khoa học Môi trường và
  Sinh học. Mỗi khoa, thực hiện khảo sát 160 SV, khảo sát kết quả học tập
  tương ứng theo từng năm học, mỗi SV ñăng ký học không quá 35 tín chỉ
  trong học kỳ.
  Do giới hạn của nghiên cứu chỉ thực hiện tại một số khoa của trường
  ðHKHTN nên chỉcó thểmang tính ñại diện cho tất cảSV của trường, không
  mang tính ñại diện cho các trường ñại học khác mà chỉnhằm ñạt ñến một kết
  quảphù hợp và có ý nghĩa.
  4. Câu hỏi nghiên cứu và giảthuyết nghiên cứu
  4.1. Câu hỏi nghiên cứu
  1. SV hiện nay có những quan niệm và thói quen học tập gì? Những quan
  niệm và thói quen này thay ñổi nhưthếnào theo thời gian học tập ở
  trường ñại học?
  2. Quan niệm và thói quen học tập của SV ảnh hưởng nhưthếnào ñến kết
  quảhọc tập ởbậc ñại học?
  4.2. Giảthuyết nghiên cứu
  Giảthuyết H
  1
  : SV vẫn còn giữnhững quan niệm và thói quen học tập
  ởphổthông với mức ñộgiảm dần theo thời gian.
  Giả thuyết H
  2: Có mối tương quan ñáng kể giữa quan niệm và thói
  quen học tập với kết quảhọc tập của SV.
  5. Khách thểvà ñối tượng nghiên cứu
  o Khách thể nghiên cứu: SV hệ ðại học chính quy của Trường
  ðHKHTN.
  o ðối tượng nghiên cứu: Quan niệm và thói quen học tập của SV ởbậc
  ñại học.
  6. Quy trình chọn mẫu
  Chọn mẫu SV từ5 khoa: Toán – Tin học, CNTT, Sinh học, Hóa học và
  Môi trường. Phương pháp chọn ngẫu nhiên theo cụm và phân tầng.
  6.1. Chọn mẫu khảo sát bằng cách phát bảng hỏi
  Ởmỗi khoa, mỗi khóa học ñược chọn 40 SV (gồm 20 SV nam và 20
  SV nữ) ứng với các SV từnăm thứnhất ñến năm thứtư(khóa 2006, 2007,
  2008 và 2009). Tổng cộng, chọn mỗi khoa 160 SV ñểphát bảng hỏi và có tất
  cả800 SV tham dự ñiều tra khảo sát.
  6.2. Chọn mẫu khảo sát bằng cách phỏng vấn sâu (PVS)
  Mỗi khoa ñược chọn 2 SV, do ñó sẽcó tất cả10 SV tham gia phỏng
  vấn sâu (gồm các SV có giới tính, học lực và nơi thường trú khác nhau).
  6.3. Mô tảmẫu
  Mẫu chọn gồm 800 SV tham gia ñiều tra bằng cách phát bảng hỏi, hình
  thức chọn ngẫu nhiên theo từng khóa học nên chắc chắn rằng kết quảhọc tập
  của SV sẽkhác nhau, quan niệm và thói quen học tập của các SV là không
  nhưnhau. Kết quảsau khi phân tích sẽlàm rõ vấn ñề ñang nghiên cứu.

  Chương 1. LỊCH SỬNGHIÊN CỨU
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
  Tại Việt Nam, ñã có khá nhiều bài nghiên cứu, báo cáo vềthực trạng
  giáo dục ñại học Việt Nam hiện nay và các yếu tố ảnh hưởng ñến kết quảhọc
  tập của SV ởbậc ñại học. Tác giảsẽtrình bày tóm tắt một sốtài liệu ñểqua
  ñó thấy ñược tổng quan vềvấn ñề ñang nghiên cứu.
  Năm 2005, tác giả ðinh Tiến Minhvới bài viết về“Cải tiến phương
  pháp dạy và học” ñã nêu rõ thực trạng vềviệc nhồi nhét kiến thức tại các
  trường học hiện nay mà không quan tâm ñến tựhọc, học mọi thứkhoa học mà
  không học cách làm khoa học, giáo viên dạy chữnghĩa và con sốmà không
  dạy cho HS cách tựhọc và sáng tạo. Theo tác giả, từlâu nay ít có giáo viên
  chú tâm dạy cho SV vềcách học, nhất là cách tựhọc, chính ñiều này dẫn tới
  việc người học sẽdần hình thành thói quen học và tiếp thu bài trên lớp rất thụ
  ñộng. Do ñó, ñối với b ản thân các giáo viên thì cải tiến trong phương pháp
  giảng dạy là rất quan trọng và ñểviệc dạy và học ngày càng hiệu quảvà bổ
  ích hơn, cũng nhưbắt kịp phương pháp dạy và học của các nước tiên tiến trên
  thếgiới ñòi hỏi rất nhiều nỗlực từphía người d ạy lẫn người học. ðồng thời,
  nên quan tâm, cải cách phương pháp dạy và học từcác cấp bậc học phổthông,
  nơi xây dựng nền tảng học thuật cho HS.Tác giảbài viết cũng ñã nêu lên ưu
  và nhược ñiểm của một sốphương pháp giảng dạy nhưgiảng dạy ñộc thoại,
  giảng dạy bằng máy tính Tuy nhiên, bài viết chỉnêu lên thực trạng, quan
  ñiểm của tác giảvà một sốbiện pháp cần ñược áp dụng ñối với giảng viên và
  SV, nhìn chung các biện pháp khắc phục chỉ mang tính lý thuyết mà chưa
  thấy tính thực tiễn.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Các tài liệu trong nước
  1. Trần Lan Anh (2008), Những yếu tố ảnh hưởng tới tính tích cực học
  tập của SV ñại học, luận văn thạc sĩQuản lý giáo dục khóa 1, Trung tâm
  ðảm bảo chất lượng ñào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục - ðHQG
  Hà Nội.
  2. Báo cáo của các ðoàn Khảo sát Thực ñịa thuộc Viện Hàn lâm Quốc gia
  Hoa Kỳ (2006), Những quan sát về giáo dục ñại học trong các ngành
  CNTT, Kỹthuật ðiện-ðiện tử-Viễn thông và Vật lý tại một sốTrường ðại
  học Việt Nam.
  3. VũCao ðàm (1999), Nghiên cứu khoa học Phương pháp luận và thực
  tiễn, NXB. Chính trịQuốc gia.
  4. Nguyễn Thuần Ngọc Hân và Anh Côi (2002) dịch bài của tác giả
  N.A.Rubakin, Tựhọc nhưth ếnào?, NXB TrẻTP. HCM.
  5. Trần Bá Hoành (1995), ðánh giá trong giáo dục, Trường ðại học Sư
  phạm I Hà Nội.
  6. Trần Bá Hoành (2003), Dạy học lấy người học làm trung tâm, Tạp chí
  Thông tin khoa học giáo dục (số 96), trích từ
  http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/.
  7. ðặng VũHoạt, Hà Thị ðức (2004), Lí luận dạy học ñại học, Trường
  ðHSP Hà Nội.
  8. Luật Giáo dục, NXB Chính trịQuốc gia 2005.
  9. Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh (2001), Phương pháp nghiên
  cứu xã hội học, NXB. ðại học Quốc gia Hà Nội.
  10. Lâm Quang Thiệp (2008), Trắc nghiệm và ứng dụng, NXB. Khoa học
  và kỹthuật Hà N ội.
  11. Dương Thiệu Tống (1995), Trắc nghiệm và ño lường thành quả học
  tập, Trường ðại học Tổng hợp TP. HCM.
  12. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu
  nghiên cứu với SPSS, NXB. Thống kê.
  13. Trường ðHKHTN – ðHQG TP. HCM, Quy chếhọc chếtín chỉ.
  14. Nguyễn NhưÝ (1999), ðại từ ñiển Tiếng Việt, NXB V ăn hóa thông tin.
  B. Các tài liệu tham khảo trên Internet
  15. Phan Thiều Xuân Giang, Mô hình hành vi, trích từ
  www.tamlyhocthankinh.com/tam-benh-ly/cac-hoc ./mo-hinh-hanh-vi.
  16. Hàn Liên Hải (2006), Giáo dục phổ thông – Nh ững tồn tại lưu niên,
  trích từ www.chungta.com/ . Pho-Thong/Giao_duc_pho_thongton_tai_luu_nien/.
  17. Lê Văn Hảo (2008), Bảy nguyên tắc dạy tốt ởbậc ñại học, Tạp chí Tia
  sáng:http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=65&CategoryID=6&
  News=2586.
  18. ðinh Tiến Minh (2005), Cải tiến phương pháp dạy và học, Trường ðại
  học Kinh tếHuế, trích từwww.hce.edu.vn/readarticle.php?.

  Xem Thêm: Khảo sát mối quan hệ giữa quan niệm và thói quen học tập ở đại học với kết quả học tập của sinh viên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát mối quan hệ giữa quan niệm và thói quen học tập ở đại học với kết quả học tập của sinh viên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status