Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 –TP. Nha Trang

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . 2
  DANH MỤC CÁC BẢNG 4
  MỞ ĐẦU 5
  1. Lý do chọn đề tài 5
  2. Mục đích nghiên cứu 7
  3. Mục tiêu nghiên cứu . 7
  4. Câu hỏi nghiên cứu . 7
  5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 8
  6. Giới hạn nghiên cứu . 9
  7. Nhiệm vụ nghiên cứu . 9
  8. Phương pháp nghiên cứu 9
  9. Phạm vi, thời gian khảo sát . 10
  10. Ý nghĩa của nghiên cứu 10
  11. Những vấn đề đạo đức có thể nảy sinh . 11
  Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ TỔNG QUAN 12
  1.1. Cơ sở giáo dục học dạy học tiểu học . 12
  1.1.1. Quá trình dạy học tiểu học . 12
  1.1.2. Hệ thống các nguyên tắc dạy học tiểu học . 14
  1.1.3. Hệ thống các phương pháp dạy học tiểu học . 16
  1.1.4. Các hình thức tổ chức dạy học tiểu học . 25
  1.2. Vai trò của hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp . 299
  1.2.1. Định nghĩa đánh giá 299
  1.2.2. Định nghĩa về Chuẩn 30
  1.2.3. Chuẩn nghề nghiệp là gì? . 30
  1.2.4. Chuẩn nghề nghiệp GVTH 31
  1.2.5. Bản chất của đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 32
  1.2.6. Mục đích của việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn 33
  1.2.7. Quy trình đánh giá giáo viên theo Chuẩn . 35
  1.2.8. Nội dung Chuẩn nghề nghiệp GVTH . 36
  1.2.9. Quy trình đánh giá giáo viên theo Chuẩn của Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 . 38
  1.3. Tổng quan tài liệu 39
  Chương 2. CHƯƠNGTRÌNH ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN Ở VIỆT
  NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 45
  2.1. Chương trình đánh giá giáo viên theo Chuẩn của Mĩ . 45
  2.2. Chương trình đánh giá giáo viên theo Chuẩn của Anh 47
  2.3. Chương trình đánh giá giáo viên theo Chuẩn của Úc . 50
  2.4. Chương trình đánh giá giáo viên theo Chuẩn của Việt Nam 51
  Chương 3. TÁC ĐỘNG CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP ĐẾN PHƯƠNG PHÁP
  GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LƯƠNG 1-TP.
  NHA TRANG . 55
  3.1. Quy trình nghiên cứu . 55
  3.1.1. Qui trình thu thập dữ liệu 55
  3.1.2. Qui trình phân tích dữ liệu 55
  3.2. Giới thiệu phiếu khảo sát . 56
  3.2.1. Giới thiệu phiếu khảo sát đối với giáo viên . 56
  3.2.2. Giới thiệu phiếu khảo sát đối với cán bộ quản lí 57
  3.3. Qui trình tiến hành điều tra khảo sát 57
  3.4. Phân tích kết quả nghiên cứu . 57
  KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ . 75
  1. Kết luận 75
  2. Hạn chế củanghiên cứu 77
  3. Đề xuất giải pháp, khuyến nghị . 77
  3.1. Đối với cán bộ quản lí 77
  3.2. Đối với chuyên mônvà giáo viên . 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80
  PHỤ LỤC 84

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Ngày nay, thế giới đang bước vào một kỉ nguyên phát triển sôi động đòi hỏi
  bất kì một quốc gia nào nếu không muốn rơi vào tình trạng lạc hậu, trì trệ đều phải
  dốc sức trang bị cho mình về mọi mặt. Trong đó, đầu tư phát triển giáo dục là một
  trong những biện pháp tích cực và thông minh nhất. Chính vì vậy giáo dục được
  xem là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân” (theo Luật
  Giáo dục). Giáo dục tiểu học (GDTH) là bậc giáo dục nền tảng của hệ thống giáo
  dục quốc dân. Giáo dục ở bậc học này nhằm giúp học sinh (HS)hình thành nên
  những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn, lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất,
  thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để HS tiếp tục học lên các bậc học cao hơn, do vậy
  GDTH có vị trí, vai trò to lớn. Những yêu cầu trên đây sẽ không thể thực hiện được
  nếu không có đội ngũ giáo viên (GV) đủ năng lực. Đội ngũ GV là yếu tố hàng đầu
  quyết định chất lượng giáo dục. Giáo viên tiểu học (GVTH) là người góp phần
  quyết định trong việc thực hiện có chất lượng hoạt động dạy và học, thực hiện phổ
  cậpGDTH. Lời nói, cử chỉ, cuộc sống lao động sư phạm của họ có ảnh hưởng rất
  lớn đến sự phát triển nhân cách của mỗi HS. Nhấn mạnh về ý nghĩa này,
  K.D.Usinxki đã chỉ ra: “Trong việc giáo dục, tất cả phải dựa vào nhân cách người
  giáo dục, bởi vì sức mạnh của giáo dục chỉbắt nguồn từ nhân cách của con người
  mà có. Không một điều lệ, chương trình, không một cơ quan giáo dục nào dù có
  được tạo ra một cách khôn khéo như thế nào cũng không thể thay thế được nhân
  cách của con người trong sự nghiệp giáo dục. Không một sách giáokhoa, một lời
  khuyên răn nào, một hình phạt, một khen thưởng nào có thể thay thế ảnh hưởng cá
  nhân người thầy giáo đối vớihọc sinh” (theo K.D.Usinxki. Toàn tập. Tập II, Nxb
  Viện KHGD Nước CHLB Nga, 1948, tr.63), trong đó phương pháp giảng dạy
  (PPGD) của người GV góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo
  dục. Vì thế Điều 24-Luật Giáo dục qui định: “Phương pháp giảng dạy tiểu họcphải
  phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo củahọc sinh; phù hợp với đặc
  điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng
  vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú
  học tập chohọc sinh”. Người GVTH có vị trí, vai trò quan trọng như vậy nên những
  yêu cầu cơ bản đối với GVTH phải bao gồm ba lĩnh vực: phẩm chất đạo đức, tư
  tưởng chính trị; kiến thức và kĩ năng sư phạm.
  Trong nhiều năm qua, GVTH nước ta được đào tạo từ nhiều thế hệ khác
  nhau để đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em ở khắp mọi vùng đất nước. Đến thời
  điểm hiện nay, sự phát triển GDTH đã đi vào ổn định, tình trạng thiếu GVTH dần
  dần được khắc phục. Công cuộc đổi mới Chương trình GDTH đang đặt ra những
  yêu cầu mới về phẩm chất và năng lực đối với ngườiGVTH. Do đó, để đánh giá
  (ĐG) đúng ch ất lượng GV, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Chuẩn nghề
  nghiệp GVTH (theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 04 tháng 5
  năm 2007). ĐG GV theo Chuẩn nghề nghiệp đã được các sở giáo dục trên toàn quốc
  tiến hành áp dụng kể từ cuối tháng 5 năm 2007, trong đó có sở Giáo dục Khánh
  Hoà. Việc ĐG GV tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp nhằm mục đích chủ yếu là giúp
  mỗi GVtự ĐGmình, từ đó tự đề ra kế hoạch rèn luyện phấn đấu, bồi dưỡng phẩm
  chất, năng lực nghề nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.Tuy
  nhiên, việc ĐG GV theo Chuẩn sau hơn ba năm thực hiện ở các trường tiểu học đến
  nay chưa có những nghiên cứu nhằm ĐG tác động của việc áp dụng Chuẩn đến hoạt
  động đổi mới phương pháp dạyhọc (PPDH) của GV.
  Nhiều nghiên cứu trong thời gian qua cho thấy chất lượng giáo dục phổ
  thông nói chung và ở bậc tiểu học nói riêng trong cả nước vẫn còn nhiều bất cập.
  Hiện tượng này có nhiều nguyên nhân: việc đầu tư cho GDTH chưa đáp ứng yêu
  cầu tối thiểu, cuộc sống của đội ngũ GV gặp nhiều khó khăn, việc đào tạo, bồi
  dưỡng GV chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, cách dạy, học
  vẫn còn lạc hậu. Hiện tượng thầy giảng trò nghe, thầy đọc trò chép, thầy nói trò
  nhắc lại, đọc theo, nói theo, thầy tích cực giảng mọi điều trong khi trò chỉ ngoan
  ngoãn nghe thầy giảng, xem thầy làm diễn rakhá phổ biến trong các tiết dạy. Các
  phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại trong giảng dạy chưa được GV chú trọng sử
  dụng, do đó chưa phát huy được tính tích cực, tính ham học hỏi trongHS. Nói cách
  khác, việc dạy học chủ yếu do GV tiến hành chủ yếu bằngcác tiết giảng nhằm mục
  đích truyền thụ kiến thức do chương trình qui định vào đầu HS bằng các PPDH
  truyền thống như: phương pháp (PP) thuyết trình, PP giảng giải, PP v ấn đáp .,
  thiếu sự sáng tạo và sự phối hợp nhuần nhuyễn các PP khác nhau trong dạy học.
  Những hoạt động nhằm phát triển nhân cách cho HS cũng ít được chú ý.
  Là GVTH ở một trường tiểu học ven nội thành, cách thành phố Nha Trang
  10 km, nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, người dân chủ yếu sống bằng nghề làm
  nông, đánh bắt cá, trình độ dân trí còn thấp, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu
  thốn, tôi nhận thấy hằng ngày đến lớp HS nơi đây tiếp thu kiến thức từ GV thông
  qua các tiết dạy với PP sử dụng chủ yếu là giảng giải: thầy giảng, trò nghe và ghi
  chép một cách thụ động, chưa phát huy được tính sáng tạo, tính chủ động trong việc
  chiếm lĩnh tri thức của các em. PPDH nhằm phát huy tính tích cực của HShầu như
  chỉ được GVsử dụng trong các tiết dạy khi có sự tham gia ĐG của Ban Giám hiệu,
  của các tổ chuyên môn như: thao giảng cấp tổ, hội giảng cấp trường Với cách
  dạy, cách học nói trên không thể đào tạo được một thế hệ trẻ thông minh, năng
  động, sẵn sàng đáp ứng được những yêu cầu của cuộc sống trong xã hội hiện đại.
  Thực trạng này theo tác giả có lẽ đang diễn ra không chỉ ở Trường tiểu học Vĩnh
  Lương 1 mà còn ở nhiều trường tiểu học khác tại TP. Nha Trang.
  Từ thực trạng trên, tác giả chọn đề tài: “Tác động của Chuẩn nghề nghiệp
  đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 –TP.
  Nha Trang”để nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu tại Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 –TP. Nha Trang,
  tác giả mong muốn đề xuất giải pháp ĐG GV theo Chuẩn nghề nghiệp nhằm góp
  phần cải tiến PPGD của GVTH theo hướng tích cực.
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  - Sự thay đổi về PPDH của GV Trường tiểuhọc Vĩnh Lương 1 trước và
  sau khi áp dụng Chuẩn.
  - Những lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn góp phần làm thay đổi
  PPGD của GV theo hướng tích cực.
  - Cách thức tổ chứcviệc ĐG GV theo Chuẩn để góp phần cải tiến PPDH
  của GV theo hướng tích cực.
  4. Câu hỏi nghiên cứu
  - PPDH của GV Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 trước và sau khi áp dụng
  Chuẩnthay đổi như thế nào?
  - Hình thức dạy học (HTDH) được GV áp dụng trong giảng dạy trước và
  sau khi áp dụng Chuẩn thay đổi như thế nào?
  - Những thiết bị/đồ dùng dạy học (ĐDDH) nào được GV sử dụng trong tiết
  dạy trước và sau khi áp dụng Chuẩn?
  - Thái độ học tập của HS trước và sau khi áp dụng Chuẩn thay đổi như thế
  nào?
  - Những lĩnh vực, yêu cầu, tiêuchí nào của Chuẩn góp phần cảitiến PPDH
  của GV theo hướng tích cực?
  5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  5.1. Khách thể nghiên cứu
  - GV dạy tiểu học Trường tiểu học Vĩnh Lương 1
  - Cán bộ quản lí Trường tiểu học Vĩnh Lương 1
  5.2. Đối tượng nghiên cứu
  - Việc ĐG GV tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp
  - PPGD của GV Trường tiểu học Vĩnh Lương 1
  5.3. Mẫukhảo sát
  Việc khảo sát thu thập số liệu được tiến hành tại Trường tiểu học Vĩnh
  Lương 1. Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 hiện có 29 GV tham gia giảng dạy. Trong
  đó có 24 GV dạy tiểu học, còn lại 5 GV dạy bộ môn. Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu
  PPGD của GV dạy tiểu học và với số lượng GV ít nên tác giả tiến hành khảo sát
  trên toàn bộ 24 GV dạy tiểu học ở trường. Ngoài ra, tác giả còn tiến hành khảo sát
  lấy ý kiến của hai cán bộ quản lí nhà trường.
  6. Giới hạn nghiên cứu
  6.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu
  ĐG GV tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp có thể tác động đến nhiều mặt của
  GV. Tuy nhiên đề tài này chỉ giới hạn nghiên cứu tác động đến PPGD củaGV.
  6.2. Giới hạn khách thể và địa bàn nghiên cứu
  Nghiên cứu này chỉ được thực hiện đối với GV dạy tiểu học Trường tiểu học
  Vĩnh Lương 1 –TP. Nha Trang (ngoại trừ GV dạy môn năng khiếu)
  7. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục đích nghiên cứu đã đề ra, đề tài xác định các nhiệm vụ sau:
  - Nghiên cứu và hệ thống hóa các vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài
  như:
   Lí luận giáo dục học dạy học tiểu học: Tìm hiểu lí luận về quá trình,
  nguyên tắc, cũng như nội dung, PP và các HTDH tiểu học.
   Lí luận về vai trò của hoạt động ĐG GV.
   Tìm hiểu nội dung Chuẩn nghề nghiệp và qui trình ĐG GV tiểu học
  theo quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT củaBộ GDĐT.
  - Tìm hiểu hoạt động ĐG GV tại Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 về quy
  trình và kết quả ĐG GV theo Chuẩn.
  - Tìm hiểu PPGD của GV Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 trước và sau khi
  áp dụng Chuẩn.
  - Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của GVTrường tiểu học Vĩnh Lương 1
  đối với việc ĐG GV theo Chuẩn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
  8. Phương phápnghiên cứu
  8.1. Dạng thiết kế nghiên cứu:
  Để tiến hành nghiên cứu đề tài, tác giả chọn PP nghiên cứu định tính kết hợp
  với PP nghiên cứu định lượng vì mỗi một PP có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Sự
  kết hợp này sẽ giúp nghiên cứu đưara những kết luận có giá trị. PP nghiên cứu định
  tính bao gồm sự phối hợp của nhiều PP khác nhau: PP phỏng vấn sâu, PP quan sát,
  PP nghiên cứu tài liệu để thu được những thông tin về đề tài theochiều sâu. Ở PP
  định lượng, PP thống kê mô tả sẽ góp phần giúp tác giả đưa ra những kết luận chính
  xác.
  8.2. Phương pháptiếp cận nghiên cứu:
  8.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
  Mục tiêu của nghiên cứu tài liệu nhằm xác định những cơ sở lí luận có liên
  quan đến vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu các tài liệu lí luận, sách, báo, tạp chí, các
  công trình nghiên cứu khoa học, các văn bản, chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào
  tạo có liên quan đến vấn đề về PPGD, về ĐG GV nói chung và ĐG GV tiểu học
  nói riêng nhằm hệ thống hóa để làm cơ sở lí luận cho vấn đề nghiên cứu.
  8.2.2. Phương phápnghiên cứu thực tiễn
  8.2.2.1. Phương phápphỏng vấn sâu
  Phương pháp phỏng vấn sâu nhằm có được những ĐGban đầu về cách ĐG
  GV theo Chuẩn và ảnh hưởng của việc ĐG này đến PPGD củaGV.
  8.2.2.2. Phương phápkhảo sát
  Phương pháp khảo sát bằng phiếu hỏi nhằm thu thập thông tin về các phương
  pháp, các thiết bị dạy học được GV sử dụng. Ngoài ra, ở phương pháp khảo sát này
  tác giả còn thu thập được dữ liệu về mức độ ảnh hưởng của cácyêu cầu/ tiêu chí của
  Chuẩn nghề nghiệp đến PPGD củaGV.
  8.2.2.3. Phương pháp quan sát
  Phương pháp quan sát lớp học bằng cách dự giờ tại lớp hoặc quan sát ngoài
  lớpgiúp mô tả rõ hơn thực trạng về PPGD của GV Trường tiểu học Vĩnh Lương 1.
  9. Phạm vi, thời gian khảo sát
  - Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian nghiên cứu ngắn và do nguồn kinh phí
  hạn hẹp nên nghiên cứu này chỉ được thực hiện ở Trường tiểu học Vĩnh Lương 1.
  - Thời gian triển khai nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài dự kiến sẽ được tiến
  hành trong 6 tháng kể từ tháng 5/2010 đến tháng 6/2011.
  10. Ý nghĩa của nghiên cứu
  Nghiên cứu đưa ra cái nhìn tổng thể về PPGD cũng như việc ĐG GV theo
  Chuẩn hiện nay của Trường tiểu học Vĩnh Lương 1. Đồng thời nghiên cứu cho thấy
  tác động của việc ĐG GV tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp đến PPGD của GV
  Trường tiểu học Vĩnh Lương 1. Từ đó, tác giả xin đưa ra một vài đề xuất trong công
  tác ĐG GV nhằm cải tiến PPGD củaGV.
  11. Những vấn đề đạo đức có thể nảy sinh
  - Trong việc thu thập thông tin bằng phiếu hỏi, phỏng vấn haydự giờ quan
  sát lớp học nghiên cứu viên cần được sự cho phép của đơn vị, cá nhân cần khảo sát
  và cần đảm bảo việc thu thập thông tin bằng phiếu khảo sát đúng địa bàn nghiên
  cứu.
  - Trong quá trình phân tích và lí giải dữ liệu cần đảm bảo bảo mật thông tin
  cũng như đảm bảo tính khuyết danh. Sau khi đã phân tích dữ liệu, cần đảm bảo việc
  lưu giữ dữ liệu, không tuỳ tiện chuyển cho người khác.

  Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ TỔNG QUAN
  1.1. Cơ sở giáo dục học dạy học tiểu học
  1.1.1. Quá trình dạy học tiểu học
  1.1.1.1. Khái niệm về quá trình dạy học[10]
  Quá trình dạy học là toàn bộ hoạt động của GV và HSđược GV hướng dẫn
  nhằm làm cho HStự giác nắm vững hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và trong quá
  trình đó phát triển được năng lực nhận thức, năng lực hành động và hình thành
  những cơ sở của thế giới quan.
  1.1.1.2. Bản chất quá trình dạy học tiểu học[10]
  a, Tính chất hai mặt của quá trình dạy học
  Quá trình dạy học luôn bao gồm hoạt động dạy (GV) và hoạtđộng học (HS).
  - Hoạt động dạy:GVcó vai trò chủ đạo, truyền đạt tri thức, kĩ năng, kĩ
  xảo, giáo dục cho HS thế giới quan. GV chỉ đạo nhận thức của HS.
  - Hoạt động học:HScó vai trò tích cực, chủ động với tư cách là chủ thể
  nhận thức. Đây là quátrình lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của HS. HSkhông chỉ
  nắm kiến thức của thầy, họ còn tiếp thu từ nhiều nguồn khác.
  Tóm lại, hoạt động nhận thức của loài người (HS) là hoạt động dạy học cho
  thế hệ trẻ (GV) chính là hai dạng hoạt động đặc biệt: hoạt động dạy và hoạt động
  học, phản ánh tính chất của quá trình dạy học. Nói một cách khác, quá trình dạy học
  về bản chất là quá trình nhận thức của HS.
  b, Học tập là một hình thức đặc biệt của nhận thức cá thể của con người
  Học tập là nhận thức thế giới khách quan, phản ánh nó vào ý thức của mình:
  HSnhận thức khoa học dưới hình thức đặc biệt đó là những tri thức khoa học được
  rút gọn, hệ thống hóa và được gia công về mặt sư phạm dưới hình thức các môn
  học, tài liệu, sách giáo khoa.
  c, Mối quan hệ thầy-trò trong quá trình dạy học
  c1, Sự thống nhất biện chứng dạy (GV)-học (HS)
  D (GV) H (HS)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Các tài liệu tiếng Việt
  1. Bộ GD&ĐT-Dự án phát triển GVTH (2005), Đổi mới phương pháp dạy
  học ở Tiểu học,Nxb. Giáo dục.
  2. Bộ GD&ĐT (2009), Tài liệu tập huấn giáo viên cốt cán cấp Tỉnh, Thành
  phố về đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH.
  3. Bộ GD&ĐT- Dự án phát triển GVTH (2005), Quản lí chuyên môn ở
  trường Tiểu học theo chương trình và sách giáo khoa mới, Nxb. Giáo dục.
  4. Bộ GD&ĐT-Dự án phát triển GVTH (2005), Nâng cáo chất lượng đội
  ngũ giáo viên và đổi mới quản lí GDTH, Nxb. Giáo dục.
  5. Đỗ Ngọc Bích (1989), Cải tiến công tác kiểm tra quá trình dạy học và
  giáo dục hiệu trưởng trường PTCS chuyên ngành Lí luận và lịch sử Giáo dục,Luận
  án Phó Tiến sĩ KHGD, Học viện KHGD.
  6. Chiến lược phát triển Giáo dục 2001-2010.
  7. Chuyên đề Giáo dục Tiểu học các số 11-14, Nxb Giáo dục.
  8. Luật Giáo dục (2005), Nxb. Chính trị Quốc gia.
  9. Lâm Quang Đông (2008), Đánh giá cán bộ nhằm mục tiêu đảm bảo chất
  lượng đào tạo.
  10. Phó Đức Hòa (1994), Giáo dục học Tiểu học, ĐHSP Hà Nội, xưởng in
  ĐHSP1.
  11. Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  12. Lê Văn Hồng (cb), Lê Ngọc Lan-Nguyễn Văn Thàng (1997), Tâm lí học
  lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
  13. Sái Công Hồng (2008), Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng
  dạy của GV THCS áp dụng thí điểm tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn
  Thạc sĩ.
  14. Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê (1999), Giáo dục học đại cương,
  Nxb. Giáo dục.
  15. Đặng Huỳnh Mai (cb), Bộ GD&ĐT-Dự án phát triển GVTH (2005), Một
  số vấn đề đổi mới quản lí GDTH vì sự phát triển bền vững, Nxb. Giáo dục.
  16. Đại học Quốc gia TP.HCM (2006), Kỷ yếu Hội thảo: “Đảm bảo Chất
  lượng trong đổi mới Giáo dục”, Nxb. Đại học Quốc gia Tp.HCM.
  17. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học Tập 1-2, Nxb.Giáo
  dục.
  18. Sở GD&ĐT Hà Nội (2006), Giáo trình Bồi dưỡng Hiệu trưởng trường
  tiểu học(học phần 5), Nxb.Hà Nội.
  19. Hoàng Phê (cb) (1998), Từ điển Tiếng Việt, Nxb.Khoa học Xã hội.
  20. Nguyễn Thị Quy, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hồ Văn Liên, Mai Ngọc
  Luông-Vũ Khắc Tuân, Bộ GD&ĐT-Dự án phát triển GVTH (2005), Giáo dục học,
  Nxb Giáo dục.
  21. Những vấn đề cơ bản về: Giáo dục đạo đức công dân đối với HS, SV
  trong nhà trường, gia đình. Xây dựng nhân cách HS, SV thế hệ Hồ Chí Minh
  (2009), Nxb. Thời Đại, Hà Nội.
  22. Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo (2005), Giáo dục Đại học-Chất
  lượng và Đánh giá,Nxb. ĐHQG Hà Nội.
  23. Nguyễn Quang Uẩn (cb), Nguyễn Kế Hào, Phan Thị Hạnh Mai, Bộ
  GD&ĐT-Dự ánphát triển GVTH (2005), Tâm lí học, Nxb. Giáo dục.
  24. Nguyễn Quang Uẩn (cb), Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành (2000),
  Tâm lí học đại cương; Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Các tài liệu tiếng Anh
  25. Daniel Weisberg, Susan ***ton, Jenifer Mulhern, David Keeling (2009),
  The Widget Effect-Our National Failure to Acknowledge and Act on Diffferences in
  Teacher Effectiveness.
  26. Darling-Hammond, L (2000), Teacher Quality and Student Achievement:
  A Review of State Policy Evidence, Education Policy Analysis Archives 81).
  Retrieved 10/2/09 from epaa.asu.edu/epaa/v8n1/.

  Xem Thêm: Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status