Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý công tác Cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý công tác Cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Quản lý công tác Cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục hình vi
  Danh mục chữ viết tắt vii
  1 ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5
  2.1 Những vấn ñề lý luận chung về ma tuý 5
  2.2 Những vấn ñề lý luận cơ bản về quản lý và quản lý công tác cai
  nghiện ma tuý 18
  2.3 Cơ sở thực tiễn về quản lý công tác cai nghiệnma tuý 28
  2.4 Các chế ñộ chính sách liên quan ñến công tác cai nghiện ma
  tuý
  33
  2.5 Các công trình nghiên cứu có liên quan 37
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 38
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 42
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45
  4.1 Tình hình quản lý công tác cai nghiện tại tỉnh Bắc Giang 45
  4.1.1 Tình hình ma tuý ở tỉnh trong những năm gần ñây 45
  4.1.2 Thực trạng quản lý công tác cai nghiện tại tỉnh BắcGiang 48
  4.1.3 ðánh giá quản lý công tác cai nghiện 72
  4.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý cai nghiện ma
  tuý trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 76
  4.2.1 Cơ sở ñề xuất giải pháp 76
  4.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cai nghiện ma tuý trong
  những năm tới
  77
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81
  5.1 Kết luận 81
  5.2 Kiến nghị 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
  PHỤ LỤC 91
  1 Mẫu phiếu ñiều tra 91
  2 Câu hỏi phỏng vấn 97

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Ở nước ta trong những năm gần ñây cùng với sự phát triển về kinh tế,
  văn hoá, xã hội thì tệ nạn xã hội cũng có chiều hướng gia tăng và diễn biến
  phức tạp. Trong ñó nổi lên là tệ nạn ma tuý, ñặc biệt là tình hình phát triển
  của tệ nạn nghiện ma tuý. Phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn
  nghiện ma tuý nói riêng hiện nay ñã và ñang trở thành các chương trình toàn
  cầu. Cùng với tội phạm, tệ nạn ma tuý ở nước ta vẫnñang là một trong những
  tệ nạn ñặc biệt nguy hiểm, là vấn ñề nhức nhối. Ma tuý là nguồn gốc dẫn ñến
  tội phạm, là nguyên nhân của sự bần cùng hoá gia ñình, làm băng hoại sức
  khoẻ, ñạo ñức, nhân cách, là bạn ñồng hành của thảmhoạ HIV/AIDS, ñồng
  thời nó còn tác ñộng xấu ñến an ninh trật tự, sự ổnñịnh và sự phát triển của
  xã hội.
  Tệ nạn nghiện ma tuý ở nước ta hiện nay diễn ra rất ña dạng, phức tạp
  và có chiều hướng gia tăng. ðặc biệt là từ khi các chất ma tuý như hêrôin,
  côcain, morphine, ma tuý tổng hợp . ñược chuyển từ nước ngoài vào Việt
  Nam bằng nhiều ñường khác nhau. Với khả năng gây nghiện nhanh của các
  loại chất ma tuý mới này thì tệ nạn nghiện ma tuý như là một hiểm hoạ ñối
  với sự phát triển lành mạnh của dân tộc Việt Nam.
  Tệ nạn nghiện ma tuý ñược xác ñịnh là một trong những tệ nạn xã hội
  nghiêm trọng cần phải lên án và bài trừ ra khỏi cộng ñồng dân cư. Bởi lẽ, ñi
  liền với các hoạt ñộng nghiện ma tuý là tội phạm hàng năm ở nước ta xảy ra
  không ít các vụ án giết người, cướp của, trộm cắp, cưỡng ñoạt, lừa ñảo chiếm
  ñoạt tài sản công dân . do ñối tượng nghiện ma tuýgây ra. Tệ nạn nghiện ma
  tuý như là một thứ dịch bệnh nguy hiểm có sức cuốn hút, cám dỗ và lây lan
  rất mạnh ñến tầng lớp thanh, thiếu niên làm xuống cấp nền văn hoá, ñạo ñức
  và lối sống tốt ñẹp, ñẩy lùi sự phát triển của xã hội. Nó trực tiếp phá vỡ hạnh
  phúc gia ñình của những người mắc nghiện, ảnh hưởngnghiêm trọng ñến sức
  khoẻ, trí tuệ và nhân cách của người nghiện ma tuý,là mối hiểm hoạ ñối với
  tương lai, nòi giống dân tộc, ñể lại hậu quả nghiêmtrọng cho thế hệ mai sau.
  Tệ nạn nghiện ma tuý cũng là một trong những nguy cơ dẫn ñến lây nhiễm
  căn bệnh thế kỷ HIV/ AIDS.
  Trong thời gian qua các cấp lãnh ñạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc
  Giang ñã ñạt ñược nhiều tiến bộ trên cả lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và
  xây dựng con người, nhưng cũng có nhiều vấn ñề nẩy sinh ñang ñặt ra cần
  giải quyết trong thời gian tới.
  ðấu tranh tệ nạn ma tuý và giáo dục nhân cách thanhniên ñang là vấn
  ñề bức xúc hiện nay của tỉnh Bắc Giang khi số ngườinghiện có hồ sơ quản lý
  trên 1.300 người, nhưng số liệu thực tế chưa thống kê ñược có thể gấp 2 lần.
  Giai ñoạn cai nghiện ma tuý ñồng thời cũng là quá trình phục hồi nhân
  cách của người cai nghiện. ðó là một quá trình vô cùng khó khăn, phức tạp,
  ñòi hỏi không chỉ nỗ lực phi thường của bản thân người nghiện, mà còn cần
  sự hỗ trợ của gia ñình, cộng ñồng và xã hội.
  Ý thức ñược tình hình cấp bách và trách nhiệm to lớn ñối với từng số
  phận con người, với cộng ñồng và xã hội Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang ñã
  ra chủ trương xoá bỏ triệt ñể tệ nạn ma tuý, xây dựng xã hội văn minh, lành
  mạnh. Tuy nhiên, tỷ lệ người tái nghiện còn rất cao, chiếm tới trên 80% . Một
  trong những nguyên nhân tái nghiện là môi trường sinh sống của họ chưa
  trong sạch về ma tuý. Mặt khác, những người sau cai nghiện chưa có một
  nghề nghiệp vững chắc giúp họ có thể kiếm sống, có ñiều kiện thuận lợi ñể tái
  hoà nhập cộng ñồng, trở thành lao ñộng chân chính góp phần xây dựng xã
  hội, ñất nước. Do vậy, nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng công tác quản lý cai
  nghiện ma tuý và ñề ra giải pháp nâng cao hiệu quả,giúp người cai nghiện
  thành công vững vàng ñể hoà nhập cộng ñồng, góp phần hạn chế tối ña hậu
  quả của tệ nạn ma tuý, xây dựng môi trường tốt ñẹp cho xã hội là vấn ñề cần
  thiết không chỉ ñối với các cấp ngành có liên quan mà là mối quan tâm của
  mỗi gia ñình, của cộng ñồng và của toàn xã hội. Xuất phát từ thực tế trên,
  chúng tôi nghiên cứu ñề tài: “Quản lý công tác Cai nghiện ma tuý trên ñịa
  bàn tỉnh Bắc Giang”.
  1.2 Mục ñích nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý cai nghiện ma tuý
  trên ñịa bàn tỉnh những năm gần ñây, ñề xuất một sốgiải pháp khả thi nhằm
  quản lý tốt hơn công tác cai nghiện ma tuý trên ñịabàn tỉnh trong thời gian
  tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về ma tuý; quản lý và quản lý cai nghiện ma tuý.
  - Nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý cai nghiện ma tuý trên ñịa bàn
  tỉnh những năm gần ñây.
  - ðề xuất một số giải pháp khả thi nhằm quản lý tốthơn công tác cai nghiện
  ma tuý trên ñịa bàn tỉnh trong thời gian tới.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Hoạt ñộng quản lý công tác cai nghiện ở các Trung tâm Giáo dục
  LðXH tỉnh Bắc Giang.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi không gian
  Luận văn ñược thực hiện trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. ðịa bàn nghiên
  cứu chủ yếu tại Trung tâm Giáo dục Lao ñộng xã hội.Cơ sở I: số 95 ñường
  Thân Khuê, thành phố Bắc Giang; Trung tâm Giáo dục Lao ñộng xã hội. Cơ
  sở II: xã Ngọc Châu, Tân Yên; Các huyện/ thành phố trọng ñiểm gồm thành
  phố Bắc Giang, huyện Tân Yên và huyện Yên Dũng.
  - Phạm vi thời gian
  Số liệu chủ yếu sử dụng trong Luận văn từ năm 2008 ñến năm 2010.
  Luận văn ñược thực hiện từ tháng 8 năm 2010 ñến tháng 8 năm 2011.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Những vấn ñề lý luận chung về ma tuý
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản về tệ nạn xã hội, ma tuý
  - Tệ nạn xã hội
  Tệ nạn xã hội là những hoạt ñộng do con người gây ra có ảnh hưởng
  ñến sự sống của con người, phá vỡ quan hệ lành mạnhcủa xã hội. Tệ nạn xã
  hội có thể liên quan ñến ít người hoặc nhiều người.Song chưa bao giờ tệ nạn
  xã hội xảy ra ở nhiều quốc gia ảnh hưởng ñến sự sống, an ninh của con người
  có tính phổ biến do những kẻ vô lương tâm tổ chức thực hiện như vài ba thập
  niên gần ñây: Buôn lậu, ma túy, mại dâm, cờ bạc, hàng giả . trong ñó tệ nạn
  ma túy ngày càng phát triển và ngày càng có chiều hướng gia tăng.
  - Ma tuý
  Theo từ Hán - Việt: Ma là “tê”, tê liệt; túy là “say”, say mê. Ma túy là
  tên gọi chung của chất gây nghiện có ñặc tính: Làm cho người sử dụng luôn
  có ham muốn phải sử dụng bất cứ lúc nào; Làm cho người sử dụng có khuynh
  hướng tăng liều dùng, ngày càng cao mới ñủ ñộ “phê”; Làm cho người sử
  dụng nô lệ về vật chất lẫn tinh thần. Nếu ngưng sử dụng sẽ bị lên cơn vật vã,
  ñau ñớn, thậm chí tính mạng bị ñe dọa.
  Do vậy khái niệm ma túy ñược các chuyên gia của Liên hợp quốc cho
  rằng: “Ma túy là các chất hóa học có nguồn gốc tự nhiên vànhân tạo khi xâm
  nhập vào cơ thể con người sẽ có tác ñộng làm thay ñổi tâm trạng, ý thức và
  trí tuệ, làm con người bị lệ thuộc vào chúng gây nên tổn thương cho cá nhân
  và cộng ñồng”.
  Các chuyên gia nghiên cứu về ma túy của Việt Nam cho rằng: “Ma túy
  là các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi ñược ñưa vào cơ thể
  con người nó có tác dụng làm thay ñổi trạng thái ý thức và sinh lý con người
  ñó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó, khi ñó gây tổn thương
  và nguy hại cho người sử dụng và cộng ñồng”.
  Theo Bộ luật Hình sự ñược Quốc hội nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa
  Việt Nam thông qua ngày 21/12/1999, trong ñó quy ñịnh các tội phạm ma túy
  ñã chỉ rõ: “Ma túy bao gồm nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao côca, lá, hoa
  quả cây cần sa; lá cây côca; quả thuốc phiện khô; quả thuốc phiện tươi;
  heroin; côcain; các chất ma túy khác ở thể lỏng; các chất ma túy khác ở thể
  rắn”.
  Luật phòng chống ma túy ñã khái niệm các từ ngữ:
  - Chất gây nghiện: Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng
  nghiện ñối với người sử dụng.
  - Chất ma túy: Là các chất gây nghiện, chất hướng thần ñược quy ñịnh trong
  các danh mục ñược Chính phủ ban hành.
  - Chất hướng thần: Là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu
  sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới trạng thái nghiện ñối với người sử dụng.
  2.1.2 Phân loại ma tuý
  Có nhiều cách phân loại ma túy nhưng nhìn chung có một số dạng phân
  loại cơ bản sau ñây:
  2.1.2.1 Căn cứ vào nguồn gốc ma túy
  Căn cứ vào cách phân loại này ma túy ñược chia làm ba nhóm:
  * Ma túy tự nhiên: bao gồm ba thứ cây chủ yếu: cây Anh túc; cây Côca;
  cây Cần sa.
  * Ma túy bán tổng hợp gồm các chất chủ yếu, thông dụng như:
  Morphine, heroin
  * Ma túy tổng hợp bao gồm các chất: LSD (Lisergic Axit Diethylamit)
  ñây là chất ma tuý nguy hiểm nhất; ngoài ra còn có các loại dược phẩm:
  Amphetamin; Amphetamin Xunphat; Dextro Amphetamin Xunphat ; các

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1 Mác –Ănghen toàn tập, tập 3, Nxb. Sự thật, Hà Nội1984
  2 V.I.Lê nin toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995
  3 Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 và Luật sửa ñổi bổ sung về
  phòng, chống ma túy ma tuý năm 2008
  4 Tâm lý học trị liệu và tư vấn tâm lý, Nxb. TP.HCM2003
  5 Lịch sử ñảng bộ tỉnh Bắc Giang tập I, Nxb. Chính trị quốc gia 2003
  6 Phòng chống ma tuý cuộc chiến cấp bách của toàn xã hội, Nxb. Lao
  ñộng 2007
  7 Hoàng Chúng và Phạm Thanh Liêm, Một số vấn ñề của lý luận quản
  lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý và nghiệp vụ, Bộ giáo dục,
  TP.HCM 1982
  8 Nguyễn Thị Doan, ðỗ Minh Cương, Phương Kỹ Sơn. Các học thuyết
  quản lý,Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội 1996
  9 Nguyễn Văn ðoá, bản dịch các phong cách quản lý của Chalvin.D,
  Nxb. Khoa học & kỹ thuật, Hà Nội 2001
  10 Nguyễn Kỳ và Bùi Trọng Tuân, Một số vấn ñề của của Lý luận quản
  lý giáo dục. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Trung ương Hà Nội
  1982
  11 Châu Kim Lang, Tổ chức quản lý quá trình ñào tạo. Bộ Giáo dục và
  ðào tạo. Trường ðại học Sư phạm Kỹ thuật. Tp. Hồ Chí Minh 2002
  12 Nguyễn Văn Lê. Khoa học quản lý nhà trường, Nxb. Tp. Hồ Chí
  Minh 1985
  13 Trần Lương Ngọc và Cung Thúc Tiến, bản dịch Nguyên tắc quản trị
  (tập 1), koontz. H và C.O’Donnel, Nxb. Hiện ñại SàiGòn 1973
  14 Tổng cục dạy nghề. Một số vấn ñề tổ chức và lãnh ñạo quá trình dạy
  học trong trường dạy nghề, Nxb. Công nhân kỹ thuật. Hà Nội 1985
  15 Nguyễn Ngọc Quang. Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý
  giáo dục. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Trung ương, Hà Nội1989
  16 Nguyễn Hữu Tâm, bản dịch Quản lý và kỹ thuật quản lýcủa Thomas
  J.Robbins & wayne D.morrison, Nxb. Giao thông vân tải, Hà Nội
  1999
  17 Tập thể tác giả, Quản lý và kỹ thuật quản lý, Nxb, Licosaxuba, Hà
  Nội 1990
  18 Phạm Thị Kim Thư. Hoạt ñộng quản lý việc thực hiện nhiệm vụ dạy
  nghề của hiệu trưởng tại một số trường THCS trong Tp Hồ Chí
  Minh, luận văn Thạc sỹ, ðại học Sư phạm TP. HCM 2005
  19 Thông báo số 132/TB-UBND ngày 1/12/2010 của UBND tỉnh Bắc
  Giang về phát triển kinh tế năm 2010 và giai ñoạn 2005-2010
  20 Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 25/ 12/ 2010 về tốc ñộ tăng trưởng
  kinh tế Bắc Giang năm 2010
  21 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện NQ 01/2005/NQ-LTBLðTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN và NQ 01/2008. (ngày
  8/10/2010- Sở Lao ñộng TBXH Bắc Giang)
  22 Báo cáo tổng kết ñánh giá công tác cai nghiện cho người nghiện ma
  tuý giai ñoạn 2006-2010 tỉnh BG (ngày 2/ 8/ 2010 – Sở Lao ñộng
  TBXH Bắc Giang)
  23 Báo cáo kết quả 10 năm phòng chống AIDS, ma tuý,mại dâm (ngày
  16/ 12/ 2010 – BCð phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm tỉnh BG)
  24 Báo cáo kết quả phòng chống ma tuý theo chương trình mục tiêu
  quốc gia 2006-2010 (Ban chỉ ñạo PCMT tỉnh BG) tháng8/ 2009
  25 Báo cáo tổng kết ñợt ñiều tra, khảo sát ma tuý năm 2010 ngày
  19/8/2010 – Công an tỉnh BG
  26 Báo cáo kết qủa công tác phòng chống AIDS và PCTN ma tuý, mại
  dâm năm 2010 (ngày 31.12.10 – BCð phòng chống AIDS,ma tuý,
  mại dâm tỉnh Bắc Giang)
  27 Phạm Minh Hạc, Xã hội hoá công tác giáo dục, Nxb Giáo dục Hà
  Nội năm 1997
  28 Nguyễn Ngọc Bích , Tâm lý học nhân cách, Nxb Giáo dục Hà Nội
  1998.
  29 Thông tư 41/2010/TTLT/BLðTBXH-BYT ngày 31/12/2010 hướng
  dẫn quy trình cai nghiện ma tuý
  30 Báo cáo của Chi cục phòng chống TNXH tỉnh Bắc Giang về việc
  người nghiện ma tuý ñược cai nghiện tại gia ñình, cộng ñồng giai
  ñoạn 2006-2010
  31 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội nước Việt Nam
  năm 2002
  32 Nghị quyết của HðND tỉnh Bắc Giang ngày 29 tháng12 năm 2009,
  quy ñịnh về chế ñộ cho người cai nghiện ma tuý ở cộng ñồng và
  Trung tâm Giáo dục LðXH
  33 Quyết ñịnh số 215/Qð-UB ngày 4/ 11/ 2002 của UBND tỉnh Bắc về
  việc thành lập cơ sở chữa bệnh và việc quản lý côngtác cai nghiện
  trên ñịa bàn tỉnh
  34 Báo cáo tổng kết 5 năm về công tác cai nghiện matuý (2006 – 2010)
  và ñịnh hướng 5 năm (2011-2015) ngày 2/8/2010 của Sở Lao ñộng
  TBXH Bắc Giang
  35 Báo cáo hàng năm giai ñoạn 2006-2010 của Trung tâm Giáo dục lao
  ñộng xã hội Bắc Giang về việc cai nghiện ma tuý tậptrung
  36 Nghị ñịnh số 94/2009/Nð-CP ngày 26/ 10/2009 của Chính phủ, quy
  ñịnh chi tiết thi hành Luật sửa ñổi, bỏ sung một số ñiều của Luật
  phòng chống ma tuý về quản lý sau cai nghiện ma tuý

  Xem Thêm: Quản lý công tác Cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý công tác Cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status