Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ khai thác luật kết hợp bảo đảm tính riêng tư trên dữ liệu phân tán ngang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. khai thác luật kết hợp bảo đảm tính riêng tư trên dữ liệu phân tán ngang

  KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP BẢO ĐẢM TÍNH RIÊNG TƯ TRÊN DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Mục lục i
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt iii
  Danh mục các bảng iv
  Danh mục các hình vẽ, ñồ thị v
  Chương 1. TỔNG QUAN . 1
  1.1. Giới thiệu: . 1
  1.2. Khai thác dữ liệu bảo ñảm tính riêng tư: 4
  1.3. KTDL phân tán bảo ñảm tính riêng tư: . 6
  1.3.1. KTDL phân tán ảnh hưởng ñến tính riêng tư như thế nào ? . 6
  1.3.2. Các hướng giải quyết: 7
  1.3.3. Các trường hợp tấn công: 8
  1.3.4. Tính toán ña thành viên an toàn: 10
  1.4. Khai thác luật kết hợp bảo ñảm tính riêng tư trên dữ liệu phân tán ngang:
  11
  Chương 2. CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN . 14
  2.1. Giới thiệu chung: 14
  2.2. FI (Frequent itemset): 14
  2.3. MFI (Maximal Frequent Itemset): . 21
  2.4. Apriori: 25
  2.5. FPTree (Frequent Pattern Tree): 26
  2.6. Ma trận tương tự: 26
  2.7. Luật kết hợp số lượng: . 26
  Chương 3. KIẾN THỨC NỀN TẢNG 28
  3.1. Itemset tối ñại: . 28
  3.2. Thuật toán GENMAX: 28
  3.3. Mã hoá công khai ñồng hình Paillier: . 32
  3.3.1. Mã hoá công khai ñồng hình: 32
  3.3.2. Mã hoá Paillier: . 33


  ii
  3.3.3. Mã hoá Paillier cải tiến: 36
  Chương 4. GIAO THỨC ĐỀ XUẤT 38
  4.1. Đặt vấn ñề: . 38
  4.2. Các bước thực hiện: 39
  4.3. Đánh giá: 43
  4.3.1. Tính riêng tư: . 43
  4.3.2. Độ chính xác: . 43
  4.3.3. Hiệu năng: 45
  4.3.4. So sánh với các giao thức khác: 47
  4.4. Kết luận: . 48
  4.5. Chương trình cài ñặt: 49
  4.5.1. Giới thiệu: 49
  4.5.2. Kết quả thực nghiệm: . 51
  4.5.3. Đánh giá kết quả: . 54
  4.6. Tổng kết: . 54
  4.6.1. Kết luận: 54
  4.6.2. Hướng phát triển: . 55
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  Chương 1. TỔNG QUAN
  Với lượng dữ liệu gia tăng nhanh chóng thì KTDL là một công cụ hữu ích
  ñể rút trích những thông tin có ích từ dữ liệu, tuy nhiên trong các lĩnh vực ñặc thù
  như y khoa, bảo hiểm, ngân hàng, có chứa dữ liệu và thông tin nhạy cảm, không
  cho phép tiết lộ dữ liệu và thông tin nhạy cảm này do ñó gây khó khăn cho quá trình
  khai thác, từ ñó ñòi hỏi cần có các nghiên cứu ñể có thể khai thác dữ liệu nhưng
  không tiết lộ tính riêng tư của dữ liệu.
  Luận văn tập trung tìm hiểu về khai thác luật kết hợp bảo ñảm tính riêng tư
  trên dữ liệu phân tán ngang, trong chương này giới thiệu về tính riêng tư trong khai
  thác dữ liệu (KTDL) và tính riêng tư trong khai thác dữ liệu phân tán, phân tích
  những nguyên nhân làm ảnh hưởng ñến tính riêng tư, trình bày các phương pháp
  bảo ñảm tính riêng cùng với ưu ñiểm và nhược ñiểm của các phương pháp này.
  Phần tiếp theo trình bày về các giao thức tính toàn ña thành viên an toàn và áp dụng
  các giao thức này trong KTDL phân tán bảo ñảm tính riêng tư. Phần cuối ñi sâu
  phân tích tính riêng tư trong khai thác luật kết hợp trên dữ liệu phân tán ngang, xác
  ñịnh thông tin cần phải bảo ñảm tính riêng tư và ñưa ra các phương pháp ñể giải
  quyết.
  1.1. Giới thiệu:
  Khai thác dữ liệu (KTDL) là một kỹ thuật ñể rút trích tri thức từ lượng dữ
  liệu lớn và ñược xem là giai ñoạn chính trong quá trình khám phá tri thức. KTDL
  ñược ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tiếp thị, kinh doanh, khám phá khoa học,
  công nghệ sinh học, tìm kiếm trên Internet, giải trí ña phương tiện,
  Các ứng dụng gần ñây của KTDL cho việc thu thập và phân tích dữ liệu
  trong các ứng dụng liên quan ñến bảo mật, y học, kinh doanh, ñã ñặt ra mối
  quan tâm về vấn ñề tính riêng tư, khi áp dụng các kỹ thuật KTDL có thể làm tiết lộ
  dữ liệu và thông tin nhạy cảm.


  2
  Tính riêng tư: dữ liệu nhạy cảm như ñịnh danh, tên, ñịa chỉ, ñiện thoại, thu
  nhập, của các cá nhân, tổ chức, và tri thức nhạy cảm ñược khai thác từ cơ sở dữ
  liệu thông qua các thuật toán khai thác dữ liệu. Các thông tin này là bí mật kinh
  doanh, những thông tin gây bất lợi cho cá nhân, tổ chức, hay do quy ñịnh của
  pháp luật nên không thể tiết lộ ra [1][2][4]. Một số ví dụ:
  Ví dụ 1, trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC, Mỹ) muốn khai thác hồ sơ sức
  khỏe ñể tìm hiểu về vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh từ ñó làm giảm gia tăng của
  vi khuẩn này. Các công ty bảo hiểm có thông tin dịch bệnh liên quan như ñơn
  thuốc, thông tin bệnh nhân. CDC muốn khai thác các luật kết hợp có dạng X Y,
  tìm ra luật Augmentin & Mùa hè Nhiễm bệnh & Mùa thu, nghĩa là, người dùng
  Augmentin trong mùa hè có thể bị nhiễm bệnh tái phát trong mùa thu. Các công ty
  bảo hiểm ngoài việc bảo ñảm tính riêng tư của bệnh án, họ không muốn chia sẻ
  thông tin khai thác ñược này. Nếu người dùng bảo hiểm biết ñược thông tin này họ
  có thể cải thiện chính sách chăm sóc bệnh nhân, ñiều này có thể gây thiệt hại cho
  các công ty bảo hiểm. Với những rủi ro này các công ty bảo hiểm sẽ không muốn
  cung cấp dữ liệu cho CDC [4][7].
  Ví dụ 2, một nhóm công ty kinh doanh muốn xác ñịnh các mẫu tốt nhất ñể
  giúp ñỡ các thành viên nhưng một số mẫu là bí mật kinh doanh. Vậy làm thế nào ñể
  có thể cung cấp các kết quả cho các thành viên nhưng vẫn bảo ñảm bí mật ? Ví dụ:
  việc sản xuất sử dụng chất hóa học ñược cung cấp từ nhà cung cấp X có tỷ lệ thất
  bại cao, quy trình sản xuất Y cho tỷ lệ thành công thấp [26].
  Ví dụ 3, các công ty ña quốc gia muốn khai thác dữ liệu của các công ty ñể
  có ñược kết quả toàn cục, nhưng luật pháp của các quốc gia có thể ngăn chặn việc
  chia sẻ dữ liệu [26].
  Ví dụ 4, KTDL nghiên cứu về dân cư nhưng người dân không muốn ñể lộ
  thông tin cá nhân [26].
  Ví dụ 5, người sử dụng KTDL trên một CSDL mà họ không sở hữu, họ
  không muốn ñể lộ ra các câu truy vấn của mình với người quản trị CSDL [2].


  3
  Dó ñó cần có giải pháp ñể có thể khai thác dữ liệu nhưng vẫn bảo ñảm tính
  riêng tư. Với các ứng dụng sử dụng CSDL phân tán có kích thước dữ liệu lớn, hạn
  chế về chi phí, tốc ñộ truyền thông và tính riêng tư của dữ liệu nên không thể tập
  trung dữ liệu, từ ñó cần ñưa ra giải pháp bảo ñảm tính riêng tư trong khai thác dữ
  liệu phân tán. Giải pháp cần phải phù hợp loại dữ liệu, nhu cầu về tính riêng tư, hạ
  tầng mạng, yêu cầu về ñộ chính xác của kết quả khai thác ñể có thể ứng dụng ñược
  trong thực tế.
  Khai thác luật kết hợp ñược sử dụng phổ biến, ứng dụng ñể phân tích giỏ
  mua hàng, phân tích chiến lược bán hàng, web log, . Đã có nhiều giao thức ñề
  xuất ñể khai thác luật kết hợp cho dữ liệu tập trung và phân tán, tuy nhiên các giao
  thức vẫn còn hạn chế về tính riêng tư và chi phí tính toán và truyền thông.
  Luận văn ñề xuất giao thức khai luật kết hợp bảo ñảm tính riêng tư trên dữ
  liệu phân tán ngang có tính riêng tư cao và chi phí truyền thông thấp, giao thức
  cải tiến giao thức do Mahmoud Hussein và các ñồng nghiệp ñề xuất năm 2008 trong
  [14], giao thức ñề xuất cải tiến bước tìm tập ứng viên bằng cách sử dụng hướng tiếp
  cận sử dụng itemset tối ñại cục bộ (MFI) và cải tiến bước tính ñộ hỗ trợ toàn cục
  bằng cách sử dụng mã hóa Paillier, từ ñó cho tính riêng tư cao hơn và chi phí truyền
  thông thấp hơn. Sử dụng bộ dữ liệu thực tế ñể cài ñặt thử nghiệm giao thức và cho
  kết quả khai thác hoàn toàn chính xác.
  Nội dung luận văn gồm 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan - trình bày về tính riêng tư và các phương pháp ñể bảo
  ñảm tính riêng tư cho dữ liệu tập trung và dữ liệu phân tán, cuối chương trình phân
  tích các vấn ñề trong khai thác luật kết hợp bảo ñảm tính riêng tư trên dữ liệu phân
  tán ngang.
  Chương 2: Các công trình liên quan - trình bày về các giao thức ñã ñề xuất
  ñể khai thác luật kết hợp bảo ñảm tính riêng tư trên dữ liệu phân tán ngang.
  Chương 3: Kiến thức nền tảng - trình bày nội dung liên quan ñến giao thức
  ñề xuất như itemset phổ biến tối ñại, thuật toán GenMax, mã hoá ñồng hình Paillier.


  4
  Chương 4: Giao thức ñề xuất - trình bày về những cải tiến của giao thức ñề
  xuất, ñánh giá tính riêng tư và hiệu năng của giao thức, so sánh giao thức ñề xuất
  với các giao thức trước ñó, tiếp theo là kết quả cài ñặt với dữ liệu thực tế, kết luận
  và hướng phát triển.

  Xem Thêm: khai thác luật kết hợp bảo đảm tính riêng tư trên dữ liệu phân tán ngang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu khai thác luật kết hợp bảo đảm tính riêng tư trên dữ liệu phân tán ngang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status