Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của Gà thịt đen nuôi tại nông hộ tỉnh Cao Bằng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của Gà thịt đen nuôi tại nông hộ tỉnh Cao Bằng

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của Gà thịt đen nuôi tại nông hộ tỉnh Cao Bằng
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  STT Trang
  Lời cảm ơn i
  Lời cam ñoan ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt trong luận văn vi
  Danh mục các bảng trong luận văn Vii
  Danh mục các ñồthị, biểu ñồvà hình ảnh Viii
  MỞ ðẦU 1
  1. ðặt vấn ñề 1
  2. Mục tiêu của ñềtài 2
  3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài 2
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠSỞ
  KHOA HỌC CỦA ðỀTÀI
  3
  1.1. Cơsởkhoa học của việc nghiên cứu 3
  1.1.1. Vịtrí phân loại của gà nhà 3
  1.1.2. Chọn lọc tựnhiên với viêc hình thành các giống gia cầm 3
  1.1.3 Sựthuần hoá gà nhà 6
  1.1.4. Ảnh hưởng của môi trường ñến sưc ñềkháng và khảnăng
  sản xuất của gà
  7
  1.1.4.1. Nhiệt ñộkhông khí 8
  1.1.4.2. Ẩm ñộkhông khí 8
  1.1.4.3. Không khí và sựlưu thông không khí 8
  1.1.4.4. Ánh sáng mặt trời và tia tửngoại 9
  1.1.4.5. Nước uống 9
  1.1.5. Cơsởkhoa học của việc nghiên cứu sựdi truyền các tính
  trạng ởgia cầm
  10
  1.1.5.1. Bản chất di truy ền các tính trạng chất lượng 10
  1.1.5.2. Bản chất di truy ền của các tính trạng sốlượng 11
  1.1.5.3. Các tính trạng năng suất gia cầm và các yếu tố ảnh hưởng 13
  1.1.5.4. Khảnăng cho thịt 21
  1.1.5.5. Sức sống và khảnăng kháng bệnh 22
  1.1.5.6. ðặc ñiểm sinh sản của gà và các yếu tố ảnh hưởng 23
  1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 26
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 26
  1.2.1.1. Tình hình nghiên cứu bảo tồn các giống gà trong nước 26
  1.2.1.2. Vài nét vềGà thịt ñen Cao Bằng 28
  1.2.1.3. Tình hình nghiên cứu các giống gà xương ñen, thịt ñen
  trong nước
  30
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 33
  1.2.2.1. Vấn ñềbảo tồn các nguồn gen quý hiếm và xu thếphát
  triển chăn nuôi gia cầm trên thếgiới
  33
  1.2.2.2. Các nghiên cứu vềgiống gà xương ñen,thịt ñen ngoài
  nước
  33
  CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU
  35
  2.1. Vật liệu ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu. 35
  2.1.1. Vật liệu nghiên cứu 35
  2.1.2. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 35
  2.2. Nội dung nghiên cứu 35
  2.2.1. ðiều tra tình hình phát triển chăn nuôi gà thịt ñen trong
  các nông hộgia ñình tại huy ện Hoà an, Bảo Lạc và Bảo
  Lâm.
  35
  2.2.2. Nuôi khảo nghiệm theo phương pháp chăn thảtựnhiên có 35
  kiểm soát tại các hộgia ñình huy ện Hoà An.
  2.3. Phương pháp nghiên cứu. 35
  2.3.1. Phương pháp ñiều tra ñại trà 35
  2.3.2. Với ñàn khảo nghiệm chăn thảtập trung 36
  2.3.3. Chế ñộchăm sóc nuôi dưỡng. 36
  2.3.4 Các chỉtiêu theo dõi và phương pháp xác ñịnh 38
  2.3.5. Phương pháp xửlý sốliệu 41
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 42
  3.1. ðiều tra tình hình phát triển chăn nuôi gà thịt ñen
  trong nông hộgia ñình tại huyện Hoà an, Bảo Lạc và
  BảoLâm.
  42
  3.1.1. ðặc ñiểm tình hình nuôi dưỡng gà thịt ñen tại vùng ñiều
  tra
  42
  3.1.2. ðặc ñiểm ngoại hình của ñàn gà ñược ñiều tra 44
  3.1.2.1 Ngoại hình 44
  3.1.2.2 Một số ñặc ñiểm sinh học 47
  3.1.3 Khảnăng sinh trưởng 48
  3.1.4 Khảnăng sinh sản 50
  3.2. Kết quảnuôi khảo nghiệm tại các hộgia ñình. 53
  3.2.1 Tỷlệphôi và kết quả ấp nởcủa gà thịt ñen 54
  3.2.2 ðặc ñiểm ngoại hình 55
  3.2.3 Tỷlệnuôi sống của gà thịt ñen 58
  3.2.4 Khối lượng cơthểgà thịt ñen tại các thời ñiểm 61
  3.2.5 Sinh trưởng tuyệt ñối và tương ñối của gà thịt ñen 63
  3.2.5.1. Sinh trưởng tuyệt ñối 63
  3.2.5.2 Sinh trưởng tương ñối 66
  3.3. Khảnăng thu nhận thức ăn 68
  3.3.1 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng 69
  3.3.2 Chỉsốsản xuất và chi phí thức ăn/1 kg tăng khối lượng 70
  3.4. Năng suất và chất lượng thịt của gà thịt ñen 72
  3.4.1 Năng suất thịt của gà nuôi khảo nghiệm 72
  3.4.2 Chất lượng thịt 73
  KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

  MỞ ðẦU
  1. Tính cấp thiết của ñềtài:
  Trong sản xuất nông nghiệp nói chung ngành chăn nuôi ởViệt Nam nói
  riêng, chăn nuôi gia cầm ñặc biệt là chăn nuôi gà ñã có những chuyển biến
  tích cực, ñạt ñược những thành tựu khả quan như tổng ñàn tăng lên về số
  lượng và chất lượng, năng suất chăn nuôi ñạt ñược mức khá cao tương ñương
  với các nước trong khu vực.
  ðạt ñược những thành tựu trên là nhờchúng ta ñã có sựquan tâm ñầu
  tư ñúng mức vềnhiều mặt, trong ñó phải kể ñến công tác giống. Chúng ta ñã
  nhập nuôi nhiều giống gà chuyên dụng thịt, trứng năng suất cao của thếgiới,
  áp dụng những tiến bộkhoa học kỹthuật mới nhất trong công tác nhân giống
  và tạo các tổhợp lai từnhiều dòng, ứng dụng ñặc tính di truyền liên kết giới.
  ðồng thời cũng áp dụng nhiều tiến bộkỹthuật mới trong nuôi dưỡng, chăm
  sóc, chuồng trại, thức ăn, thú y, do ñó ñã góp phần nâng cao ñược hiệu quả
  trong chăn nuôi gia cầm.
  Nhưnhiều giống gia súc, gia cầm khác, gà là vật nuôi truy ền thống của
  người dân từngàn ñời nay. ỞViệt Nam có nhiều giống gà ñịa phương ñược
  nuôi ởmọi miền ñất nước, do tập quán chăn nuôi quảng canh lạc hậu, nhỏlẻ
  và chưa ñược ñầu tưkhoa học kỹthuật, cho nên các giống gà ñịa phương của
  chúng ta tuy chất lượng thịt ngon nhưng năng suất còn rất thấp, ñó là những
  nguồn gen rất quý. Tuy nhiên chúng ta chưa quan tâm ñúng mức, chưa tìm
  hiểu hết giá trịcủa vật nuôi và còn thiếu thông tin vềnhiều giống gà, nhất là
  các giống ñược nuôi nhiều ởcác vùng sâu, vùng xa nhưgiống Gà thịt ñen của
  tỉnh Cao Bằng. Hơn nữa nhu cầu của người dân trong ñịa bàn vềsửdụng Gà
  thịt ñen nhưmột vịthuốc ñểchữa trịbệnh trong y học, làm thuốc bồi bổsức
  khoẻcho người già và phụnữsau khi sinh ñẻ. Chính vì thếmà loại thịt gà này
  ngày một tăng cao và có nhu cầu rất lớn cho các nhà hàng, ñã trởthành món
  ăn ñặc sản ñểtiếp ñãi khách quý.
  Xuất phát từnhững tình hình thực tế ñã nêu ởtrên, ñểcó ñược những
  thông tin cơbản vềloại gà này, chúng tôi thực hiện ñềtài: “Nghiên cứu ñặc
  ñiểm ngoại hình và khảnăng sản xuất của Gà thịt ñen nuôi tại nông hộ
  tỉnh Cao Bằng”, nhằm phục vụcho việc bảo tồn quỹgen và là cơsở ñểkhai
  thác thêm tiềm năng di truyền của một giống gà ñịa phương ởmiền núi.
  2. Mục tiêu của ñềtài:
  - Xác ñịnh ñược ñặc ñiểm ngoại hình, khảnăng sản xuất của Gà thịt ñen nuôi
  tại nông hộtỉnh Cao Bằng, làm cơsở ñềxuất các giải pháp kỹthuật ñểbảo
  tồn, khai thác và sửdụng hợp lý giống gà này.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài:
  - Kết quả của nghiên cứu ñã xác ñịnh ñược một cách hệ thống về các ñặc
  ñiểm ngoại hình và khảnăng sản xuất của giống gà thịt ñen Cao Bằng.
  - Kết quả ñạt ñược làm cơsởcho công tác bảo tồn và khai thác phát triển
  nguồn gen thành sản phẩm hàng hoá thịt gà ñen ñặc sản phục vụtiêu thụtrong
  nước, ñồng thời là tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy.

  CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠSỞKHOA HỌC CỦA ðỀTÀI
  1.1. Cơsởkhoa học của việc nghiên cứu:
  1.1.1. Vịtrí phân loại của gà nhà.
  Theo Neumeister(1978), vịtrí của gà nhà trong phân loại ñộng vật như
  sau:
  Giới (King dom): Animal ðộng vật
  Ngành (Phylum): Chordata Có xương sống
  Lớp (Class): Aves Chim
  Bộ(Oder): Galliformes Gà
  Họ(Family): Phasianidae Trĩ
  Chủng (Genus) Banquiva Gallus
  Loài (Species) Gallus gallus Gà nhà
  1.1.2. Chọn lọc tựnhiên với việc hình thành các giống gia cầm.
  Gà nhà có nguồn gốc từmột sốloài chim cổ ñại, trong ñó có giống cổ
  ñiển Archeopteryx mang ñặc ñiểm: thân có lông vũ, chi trước biến thành
  cánh, xương bảvai hình kiếm, nhưng xương ñòn ñặc và ñốt sống lõm 2 mặt
  Nguyễn Duy Hoan (1998).
  Trải qua lich sửtiến hoá hàng triệu năm dưới ảnh hưởng của quy luật
  chọn lọc từthiên nhiên, từcác giống chim cổ, hàng ngàn loài chim ñã có mặt
  trên trái ñất và phát triển theo 3 hướng chính: Chim bơi (Impennes) sống ở
  các vùng có mặt nước, ñầm hồ, sông, biển nhưcác loài thuỷcầm và tổtiên
  của chúng. Hướng thứhai là chim chạy các loài ñà ñiểu (Rititae) và hướng
  thứ3 là chim bay (Volantes). Sựphân chia nhưvậy chỉlà tương ñối và căn cứ
  vào hình thức vận ñộng chính của các loài chim trong ñời sống của chúng,
  trong thực tếcó nhiều loài sửdụng thành thạo hơn một hình thức vận ñộng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT:
  1. Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguy ễn Văn Thiện, Trần Xuân
  Thọ(1983), Di truyền học ñộng vật,Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Nguyễn Ân và cộng sự 1983, Di truyền chọn giống ñộng vật, Nxb
  Nông nghiệp (1994)
  3. Nguyễn Quế Côi, Trần Phùng Thanh Thuỷ, Phạm Văn Giới (1999),
  “ðặc ñiểm sinh trưởng và một sốchỉtiêu sinh lý, sinh hoá máu gà Ri,
  gà ác, gà Hồ và gà ðông Tảo”, “Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y
  1998 – 1999, (phần chăn nuôi gia cầm), tr.118-126.
  4. Nguyễn Hữu Cường, Bùi ðức Lũng (1996), “Yêu cầu mật ñộnuôi gà
  broiler tối ưu khi trên nền có ñệm lót qua hai mùa ở miền Bắc Việt
  Nam” , Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật gia cầm
  1986-1996” Nxb Nông nghiệp, tr.73-76.
  5. Bạch ThịThanh Dân, Nguyễn ðăng Vang, Bùi Quang Tiến, Nguyễn
  Quý Khiêm (1997), “Nghiên cứu một sốyếu tố ảnh hưởng ñến tỷlệ ấp
  nởtrứng ngan bằng phương pháp ấp nhân tạo”, Báo cáo khoa học chăn
  nuôi thú y 1996-1997, (phần chăn nuôi gia cầm), Bộnông nghiệp và
  PTNT, tr. 222-234.
  6. Nguyễn Huy ðạt, Trần Long, Vũ ðài, Nguyễn Thanh Sơn, Lưu Thị
  Xuân, Nguyễn Thành ðồng, Nguyễn ThịSan (1996), “Nghiên cứu xác
  ñịnh tính năng sản xuất của giống gà trứng Goldline-54”, Tuyển tập
  công trình nghiên cứu khoa học kỹthuật gia cầm 1986-1996, Liên hiệp
  xí nghiệp gia cầm Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, 1996. tr73-76.
  7. Triệu Xương ðình và Vương Tuyền (2001), Làm thếnào ñểnuôi gà tốt
  gà xương ñen, Nxb ñại học Nông nghiệp Trung Quốc – Bắc Kinh tháng
  3 năm 2001. (Dịch từtài liệu tiếng Trung Quốc).
  8. H. Brandsch và H. Biichel, Cơsởcủa sựnhân giống và nuôi dưỡng ở
  gia cầm.Cơsởsinh học của nhân giống và nuôi dưỡng gia cầm. Người
  dịch Nguyễn Chí Bảo, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật (1978).
  9. Nguyễn Văn Hải, Lê ThịHoa, Nguyễn Xuân Khoái, Nguyễn Văn Tuấn
  (1999), “Chếbiến một sốsản phẩm mới từthịt gà công nghiệp và thịt
  gà ác nhằm nâng cao chất lượng và giá trịsản phẩm’, Kết quảnghiên
  cứu khoa học kỹthuật chăn nuôi 1998-1999.
  10. ðào LệHằng (2001), Bước ñầu nghiên cứu một sốtính trạng của gà
  H’Mông nuôi bán công nghiệp tại ñồng bằng miền Bắc Việt Nam, Luận
  văn thạc sỹkhoa học sinh học, Trường ñại học sưphạm Hà Nội.
  11. Nguyễn Duy Hoan, Trần Thanh Vân, Nguyễn ThịThuý Mỵ, ðào Văn
  Khanh, Nguyễn Quang Tuyên, Giáo trình thực hành chăn nuôi gia
  cầm. ðại học Nông lâm Thái Nguyên (1998).
  12. Nguyễn Duy Hoan, Trần Thanh Vân, Giáo trình chăn nuôi gia cầm,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp (1998), tr. (137-138), (179-183).
  13. Nguyễn Duy Hoan và cộng sự, Chăn nuôi gia cầm – Giáo trình dùng
  cho học viên cao học – Nxb Nông nghiệp (1999)
  14. Nguyễn Duy Hoan và ctv (2001), “Sức sống, sinh trưởng và khảnăng
  cho thịt của giống gà Mèo”,Tạp chí Nông nghiệp và PTNT,số2.
  15. Phạm Quang Hoán, Nguyễn Kim Anh (1994), “Nghiên cứu sửdụng
  cám ép ñểthay thếngô trong thức ăn hỗn hợp của gà broiler”, Thông
  tin KHKT gia cầm số1- 1994, tr.287-294
  16. Nguyễn Huy Hoàng (1998), Nuôi gà Ri và 27 toa thuốc, Nxb tổng hợp
  ðồng Tháp.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của Gà thịt đen nuôi tại nông hộ tỉnh Cao Bằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của Gà thịt đen nuôi tại nông hộ tỉnh Cao Bằng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status