Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ

  MỤC LỤC​

  Lời mở đầu:
  Phần I:
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP


  I. TỔNG QUAN VỀ TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN TRONG
  DOANH NGHIỆP
  1. Khái niệm về tiêu thụ và những vấn đề liên quan đến tiêu thụ.
  1.1 Khái niệm về tiêu thụ:
  1.2.Các phương thức bán hàng:
  2. Khái niệm về lợi nhuận và các bộ phận cấu thành lợi nhuận:
  2.1Khái niệm về lợi nhuận:
  2.2.Các bộ phận cấu thành lợi nhuận của doanh nghiệp:


  II. Y NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ
  LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP.
  1. Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích tình hình tiêu thụ :
  1.1.Ý nghĩa của việc phân tích tình hình tiêu thụ:
  1.2. Nhiệm vụ phân tích tình hình tiêu thụ.
  2. Ý Nghĩa Và Nhiệm Vụ Phân Tích Tình Hình Lợi Nhuận:
  2.1.Ý nghĩa của việc phân tích tình hình lợi nhuận:
  2.2.Nhiệm vụ phân tích tình hình lợi nhuận:
  III. NGUỒN TÀI LIỆU SỬ DỤNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH.
  1. Nguồn tài liệu sử dụng:
  1.1.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
  1.2. Bảng cân đối kế toán :
  1.3.Thuyết minh báo cáo tài chính:
  1.4.Các sổ chi tiết:
  2. Phương Pháp Phân Tích:
  2.1.Phương pháp so sánh:
  2.2.Phương pháp loại trừ:
  2.3.Phương pháp liên hệ cân đối:
  2.4.Phương pháp định tính:
  IV. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP :
  1. Phân Tích Chung Tình Hình Tiêu Thụ Trong Doanh Nghiệp :
  2. Phân Tích Tình Hình Hoàn Thành Kế Hoạch Tiêu Thụ
  Mặt Hàng Chủ Yếu:
  3. Phân Tích Tình Hình Tăng Trưởng Tiêu Thụ :
  4. Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Ở Đơn Vị Trực Thuộc:
  V. PHÂN TÍCH NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
  1. Phân Tích Những Nguyên Nhân Thuộc Về Bản Thân Doanh Nghiệp :
  2. Phân tích những nguyên nhân thuộc về khách hàng:
  3. Phân tích những nguyên nhân thuộc về nhà nước:
  VI. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.
  1. Phân Tích Chung Về Tình Hình Lợi Nhuận Trong Doanh Nghiệp
  2. Phân Tích Aính Hưởng Của Các Nhân Tố Đến Lợi Nhuận Tiêu Thụ
  Sản Phẩm Hàng Hoá:
  3. Phân tích tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp:
  3.1.Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần:
  3.2.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất kinh doanh:
  3.3.Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành sản xuất (giá vốn) :
  3.4.Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần:


  Phần II
  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ


  A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
  1. Quá trình hình thành
  2. Sự phát triển của công ty qua các thời kỳ


  II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
  1. Chức năng
  2. Nhiệm Vụ Của Công Ty


  III. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TỔ
  CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY
  THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ
  1. Tổ Chức Kinh Doanh
  1.1.Các lĩnh vực hoạt động của công ty.
  1.2.Tổ chức mạng lưới kinh doanh
  2. Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty


  IV. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
  1. Mô Hình Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Tại Công Ty.
  2. Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại Công Ty Thực Phẩm VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ
  B. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ.
  I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHÊ
  1. Phân Tích Chung Tình Hình Tiêu Thụ Tại Công Ty:
  1.1.Phân tích chung tinh hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ:
  1.2. Phân tích chung tinh hình biến động doanh thu tiêu thụ:
  2. Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Một Số Mặt Hàng Chủ Yếu
  Của Công Ty
  2.1 Phân tích tình tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ một số
  mặt hàng chủ yếu.
  2.2.Phân tích tình tình hình biến động doanh thu tiêu thụ một số
  mặt hàng chủ yếu:
  3. Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ
  3.1. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch doanh thu tiêu thụ ở
  các đơn vị trực thuộc:
  4. Phân Tích Các Nhân Tố Nhân Aính Hưởng Đến Tình Hình
  Tiêu Thụ Tại Công Ty Thực Phẩm và Đầu Tư Công Nghệ.
  4.1 Nhân tố thuộc về bản thân doanh nghiệp:
  4.2 Nhân tố thuộc về khách hàng:
  4.3. Nhân tố thuộc về nhà nước:


  II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ.
  1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận tại công ty:
  1.1. Phân tích chung tình hình thực hiên kế hoạch lợi nhận:
  1.2. Phân tích chung tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty
  2. Phân Tích Tình Hình Biến Động Kết Quả Tiêu Thụ Ơí Các Đơn Vị Trực Thuộc.
  3. Phân Tích Tỷ Suất Lợi Nhuận Tại Công Ty:


  Phần III:
  MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ NÂNG CAO LỢI NHUẬN VÀ DỰ BÁO MỨC SẢN LƯỢNG CHO KỲ KINH DOANH TIẾP THEO.


  I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ .
  1. Nhận Xét Chung Về Tình Hình Tiêu Thụ Và Lợi Nhuận :
  2. Nhận Xét Về Công Tác Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Và Lợi Nhuận :


  II. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ VÀ NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ.
  1. Mở Rộng Mạng Lưới Kinh Doanh:
  2. Xây dựng chính sách khuyến khích nhân viên bán hàng :
  3. Xây dựng chính sách chiết khấu:
  3.1. Cơ sở để xây dựng chính sách chiết khấu:
  3.2. Xác định phí tổn cơ hội :
  3.3 Xác định tỷ lệ chiết khấu:


  III.DỰ BÁO SỐ LƯỢNG TIÊU THỤ CHO KỲ KINH DOANH TIẾP THEO
  1. Lý Thuyết Dự Báo:
  1.1 Dự báo theo đường xu hướng:
  1.2 Dự báo theo tính thời vụ


  IV. DỰ BÁO SỐ LƯỢNG TIÊU THỤ VÀ ĐỀ RA MỨC KẾ HOẠCH TIÊU THỤ CHO CÁC MẶT HÀNG CHỦ YẾU.
  1. Dự Báo Sản Lượng Tiêu Thụ Mặt hàng Đường ăn
  2. Dự Báo Sản Lượng Tiêu Thụ Mặt hàng xe máy trung quốc
  3. Dự Báo Sản Lượng Tiêu Thụ Mặt hàng Xe máy Thái Lan:


  Phụ Lục
  Lời Kết

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status