Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những giải pháp chủ yếu phát triển tiểu thủ công nghiệp tại thành phố Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp chủ yếu phát triển tiểu thủ công nghiệp tại thành phố Hà Tĩnh

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Những giải pháp chủ yếu phát triển tiểu thủ công nghiệp tại thành phố Hà Tĩnh
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮVIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG .vi
  I. MỞ ðẦU . i
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3
  1.2.1 Mục tiêu chung 3
  1.2.2 Mục tiêu cụthể 3
  1.3 ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  II. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀPHÁT TRIỂN TIỂU THỦ
  CÔNG NGHIỆP .4
  2.1 CƠSỞLÝ LUẬN 4
  2.1.1 Một sốkhái niệm .4
  2.1.2 Vai trò của phát triển tiểu thủcông nghiệp 4
  2.1.3 ðặc ñiểm của tiểu thủcông nghiệp 9
  2.1.4 Những nhân tốchủyếu ảnh hưởng ñến sựphát triển TTCN 10
  2.2 CƠSỞTHỰC TIỄN 14
  2.2.1 Phát triển tiểu thủcông nghiệp ởmột sốnước Châu á 14
  2.2.2 Phát triển tiểu thủcông nghiệp ởViệt Nam .19
  2.2.3 Chính sách của ðảng và Nhà nước ta có liên quan ñến phát triển các
  nghểtiểu thủcông nghiệp .25
  2.2.4 Một sốbài học vềphát triển tiểu thủcông nghiệp .27
  III. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 29
  3.1 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU 29
  3.1.1 ðặc ñiểm tựnhiên 29
  3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .38
  3.2.1 Chọn ñiểm nghiên cứu .38
  3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin .39
  3.2.3 Phương pháp phân tích sốliệu .39
  3.2.4 Hệthống các chỉtiêu phân tích 40
  IV. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU .42
  4.1 ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TIỂU THỦCÔNG NGHIỆP
  CỦA THÀNH PHỐHÀ TĨNH .42
  4.1.1 Hình thức tổchức sản xuất và m ột sốnghềTTCN chủyếu trên ñịa bàn
  thành phốHà Tĩnh 42
  4.1.2 Khái quát tình hình phát triển một sốnghềTTCN chủyếu 43
  4.1.3 Giá trịsản xuất ngành TTCN của thành phốHà Tĩnh 47
  4.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRONG
  CÁC HỘ ðIỀU TRA 49
  4.2.1 Tình hình cơbản của các hộ ñiều tra .49
  4.2.2 Thực trạng phát triển nghềTTCN ởcác hộ ñiều tra .50
  4.2.3 ðánh giá chung vềthực trạng sản xuất các nghềtiểu thủcông nghiệp ở
  thành phốHà Tĩnh 69
  4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ðẨY MẠNH PHÁT TRIỂN TIỂU
  THỦCÔNG NGHIỆP ỞTHÀNH PHỐHÀ TĨNH 71
  4.3.1 ðịnh hướng phát triển 71
  4.3.2 Một sốgiải pháp chủyếu .74
  V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92
  5.1 KẾT LUẬN 92
  5.2 KIẾN NGHỊ .94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

  I. MỞ ðẦU
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI
  Trong ñịnh hướng phát triển kinh tế hi ện nay, lĩnh vực phát triển
  TTCN ñược xem là thành phần cơbản, ñóng vai trò quan trọng. Giữa bối
  cảnh hội nhập và cạnh tranh, vị th ế của sản xuất TTCN càng phải ñược
  nâng cao, bằng những chính sách cơchếphù hợp và sựnăng ñộng của mỗi
  cơsởsản xuất TTCN.
  Trong những năm qua, thực hiện chủtrương hỗtrợvà phát triển nông
  nghiệp, nông thôn của ðảng và Nhà nước, các ngành nghề, làng nghềtiểu thủ
  công nghiệp ởnước ta ñã và ñang ñược khôi phục và phát triển. Một cuộc
  ñiều tra của Bộcông nghiệp cho thấy làng nghềViệt Nam ñang sửdụng 1,3
  triệu thợthủcông chuyên nghiệp và 3 – 5 triệu lao ñộng thời vụ ñã khẳng
  ñịnh ñược vịtrí quan trọng của làng nghềtrong nền kinh tếnói chung. Làng
  nghềphát triển góp phần giải quy ết việc làm cho nông thôn ñang có quá nhiều
  người thất nghiệp; giữgìn và phát triển văn hoá truyền thống; ñặc biệt tạo ra
  bộmặt ñô thịmới cho nông thôn ñểnông dân ly nông nhưng không ly hương
  và làm giàu trên quê hương mình. Ngoài ra, việc phát triển các nghềtiểu thủ
  công nghiệp, ñặc biệt là các nghềtruy ền thống cũng có một khác nữa là sử
  dụng ñược lao ñộng già cả, khuy ết tật, trẻem mà các khu vực kinh tếkhác
  không nhận .
  Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có toạ ñộtừ17
  0
  54'00 ñến 18
  0
  46'00''
  vĩ ñộBắc và 105
  0
  06'40 ñến 106
  0
  30'40'' kinh ðông. Có dân sốgần 1,3 triệu
  người, chiếm 1,7% dân sốcảnước. Tỉnh Hà Tĩnh có vịtrí ñịa lý rất luận lợi là
  có trục ñường Quốc lộ1A, ñường sắt Bắc Nam, ñường quốc lộ8A, ñường Hồ
  Chí Minh ñi qua và nằm trên vùng hành lang kinh tế ðông Tây nối với nước
  bạn Lào và vùng ðông Bắc nước Thái Lan, có cảng biển nước sâu và khu
  kinh tếVũng Áng, mỏsắt Thạch Khê có trữlượng lớn nhất vùng ðông Nam
  á, có khoáng sản Titan và nhiều khoáng sản khác rất có giá trịlàm nguyên
  liệu cho phát triển công nghiệp, tiểu thủcông nghiệp.
  Thành phốHà Tĩnh là Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của
  tỉnh Hà Tĩnh, là thành viên của Hiệp hội các ñô thịViệt Nam, có vịtrí chiến
  lược quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ, vùng tỉnh Hà Tĩnh và ảnh hưởng
  của hành lang kinh tế ðông Tây với nước bạn Lào và ðông Bắc Thái Lan.
  Trong những năm qua kinh tếcủa thành phố Hà Tĩnh phát triển tương ñối
  nhanh và ổn ñịnh, mức tăng trưởng bình quân hàng năm ñạt 16,2%, cao hơn
  bình quân chung của cảtỉnh trên 6%, thu nhập bình quân ñầu người ñạt 20
  triệu ñồng/người/năm. Cơcấu kinh tếtrên ñịa bàn ñang chuyển dịch tích cực,
  cuối năm 2009 về công nghiệp, TTCN ñạt 62%, thương mại dịch vụ 30%,
  nông nghiệp thuỷsản 8%. Trong thời gian tới sản xuất TTCN của thành phố
  sẽcó nhiều thời cơvà ñiều kiện ñểphát triển, ñặc biệt hiện nay tỉnh Hà Tĩnh
  ñang triển khai nhiều dựán lớn mang tầm cỡquốc gia nhưdựán khai thác
  Mỏ Sắt Thạch Khê, dự án luy ện cán thép của Tập ñoàn FORMOUSA ðài
  Loan (7,5 tỷ ñô la giai ñoạn 1), dự án xây dựng nhà máy nhiệt ñiện Vũng
  Áng, dựán luy ện cán thép Cata Ấn ðộ, nhà máy luy ện cán thép Vạn Lợi của
  Trung Quốc và nhiều khu công nghiệp ñang ñược xây dựng tại khu kinh tế
  Vũng Áng. Việc ñẩy mạnh và phát triển sản xuất TTCN tại thành phố Hà
  Tĩnh có vai trò và vịtrí rất quan trọng trong phát triển kinh tếcủa thành phố,
  ngoài việc góp phần hỗ trợ và thúc ñẩy các ngành kinh tế khác phát triển,
  TTCN mởra nhiều cơhội làm việc, tăng thu nhập cho người lao ñộng, rút
  ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa thành thịvà nông thôn. Xuất phát từthực
  tiễn này, tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài "Những giải pháp chủyếu phát triển
  tiểu thủcông nghiệp tại thành phốHà Tĩnh".
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Mục tiêu chung của nghiên cứu này là nhằm phân tích thực trạng phát
  triển sản xuất tiểu thủcông nghiệp trên ñịa bàn thành phốHà Tĩnh, từ ñó ñề
  xuất một sốgiải pháp chủyếu nhằm ñẩy mạnh phát triển tiểu thủcông nghiệp
  trên ñịa bàn thành phốHà Tĩnh trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hoá các cơsởlý luận và thực tiễn vềphát triển tiểu thủcông
  nghiệp.
  - Phân tích và ñánh giá thực trạng phát triển tiểu thủcông nghiệp trên
  ñịa bàn thành phốHà Tĩnh từ ñó rút ra những ưu ñiểm, hạn chếvà nguyên
  nhân trong phát triển tiểu thủcông nghiệp của thành phố.
  - ðềxuất một sốgiải pháp chủyếu nhằm ñẩy mạnh phát triển tiểu thủ
  công nghiệp trên ñịa bàn thành phốtrong thời gian tới
  1.3 ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  - ðối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển sản xuất tiểu thủcông
  nghiệp của một sốloại hình tổchức sản xuất chủyếu nhưhộgia ñình hộsản
  xuất, các loại hình sản xuất và tập trung vào nghềcó sản phẩm tiêu biểu, sử
  dụng nhiều lao ñộng, có tiềm năng phát triển nhưnghềsản xuất cơkhí, nghề
  chếbiến gỗvà nghềmay mặc.
  - Phạm vi nghiên cứu
  + Vềkhông gian: Tại ñịa bàn thành phốHà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trong
  ñó tập trung vào một số phường như : Phường Bắc Hà, phường Nam Hà,
  phường Trần Phú và xã Thạch ðồng.
  + Vềthời gian:Sốliệu nghiên cứu của ñềtài là sốliệu thống kê qua 3
  năm (từnăm 2007 - 2009) .

  II. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  VỀPHÁT TRIỂN TIỂU THỦCÔNG NGHIỆP
  2.1 CƠSỞLÝ LUẬN
  2.1.1 Một sốkhái niệm
  - Nghềthủcông:Là những nghềsản xuất ra sản phẩm mà kỹthuật sản
  xuất chủyếu là làm bằng tay. Cùng với sựphát triển của khoa học kỹthuật,
  các nghềthủcông có thểsửdụng máy, hoá chất và các giải pháp kỹthuật của
  công nghiệp trong một sốcông ñoạn, phần việc nhất ñịnh nhưng phần quyết
  ñịnh chất lượng và hình thức ñặc trưng của sản phẩm vẫn nằm trong tay.
  Nguyên liệu của các nghềthủcông thường lấy trực tiếp từthiên nhiên, công
  cụsản xuất thường là công cụcầm tay ñơn giản .
  - Thủcông nghiệp: Là lĩnh vực sản xuất bao gồm tất cảcác nghềthủ
  công. Cũng có khi gọi là ngành nghềthủcông.
  - Ngành tiểu công nghiệp, thủcông nghiệp: Là lĩnh vực sản xuất bao
  gồm các nghềthủcông và các cơsởcông nghiệp nhỏ. Thường các cơsởcông
  nghiệp nhỏnày có nguồn gốc từcác nghềthủcông phát triển thành .
  - Làng nghềtiểu thủcông nghiệp: Là làng có nghềtiểu thủcông nghiệp
  phát triển với một tỷlệsốhộvà tỷlệthu nhập từnghềTTCN nhất ñịnh, trở
  thành nguồn thu nhập quan trọng không thểthiếu ñược của người dân trong
  làng. Nhiều nước trên thếgiới lấy tỷlệ20% hay 30%, ởViệt Nam ñang có xu
  hướng lấy tỷlệ30% hay 50% sốhộdân làm nghềvà thu nhập của làng từ
  nghềthủcông. Tỷlệ ñó ñược duy trì và ổn ñịnh trong nhiều năm.
  2.1.2 Vai trò của phát triển tiểu thủcông nghiệp
  * Phát triển các nghềTTCN là góp phần phát triển công nghiệp nông
  thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp nông thôn.
  Phát triển các nghềTTCN góp phần giải quy ết việc làm, tăng thu nhập ,
  tạo ra sản phẩm phục vụxã hội và góp phần tích cực vào chuyển dịch cơcấu
  kinh tếnông nghiệp và nông thôn.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hoàng Hữu Bình (2006), Những tác ñộng của yếu tốvăn hoá - xã
  hội trong quản lý nhà nước ñối với tài nguyên, môi trường trong quá trình
  công nghiệp hoá, hiện ñại hoá,NXB Lý luận chính trị– Hà Nội.
  2. Bộ Công nghi ệp (2005), Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát tri ển
  ngành tiểu thủ công nghi ệp Việt Nam giai ñoạn 2006-2015, tầm nhìn ñến năm
  2010, Hà Nội.
  3. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006), Hội thảo “Mỗi làng
  mỗi nghề”,Hà Nội.
  4. Trần Ngọc Bút (2002), “ Phát triển làng nghềthúc ñẩy chuyển dịch
  cơcấu kinh tếnông thôn”, Kinh tếvà dựbáo số1/2002.
  5. Chính phủ(2004), Nghị ñịnh số134/2004/Nð-CP vềkhuyến khích
  phát triển công nghiệp nông thôn Hà Nội.
  6. Chính phủ(2006), Nghị ñịnh số66/2006/Nð-CP vềphát triển ngành
  nghềnông thôn Hà Nội.
  7. Cục xúc tiến thương mại (2004), Báo cáo tình hình xuất khẩu hàng
  thủcông mỹnghệ ởViệt Nam ñi các nước trên thếgiới, Hà Nội.
  8. Nguyễn Văn ðại và Trần Văn Luận ( 1997), Tạo việc làm thông qua
  khôi phục và phát triển làng nghềtruyền thống, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  9. Phạm Vân ðình, ðinh Văn Hiến và Nguyễn Phượng Lê, (4/2000),
  Nghiên cứu những vấn ñềcần giải quyết trong phát triển làng nghềtruyền
  thống ởcùng ñất cổKinh Bắc, ñềtài nghiên cứu khoa học, Hà Nội.
  10. Phạm Vân ðình, Ngô Văn Hải và cộng sự(2002), Thực trạng sản
  xuất và tiêu thụ trong nước hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt
  Nam, Hà Nội.
  11. Nguyễn ðiền (1997), Công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn các
  nước Châu á và Việt Nam,NXB Chính trịquốc gia, Hà Nội.
  12. Hoàng Kim Giao (1996), Làng nghềtruyền thống – Mô hình làng
  nghề và phát triển nông thôn, Kỷ y ếu Hội thảo Bảo tồn và phát triển làng
  nghềtruy ền thống Việt Nam, tr.73-82.
  13. ðỗThịHảo (2001), Nghềthủcông truyền thống ởViệt Nam và các
  vịtổnghề, NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội.
  14. Trần Minh Huân, Phạm Thanh Tùng (2007), “Kinh nghịêm phát
  triển làng nghềtruyền thống ởmột sốnước châu Á”, Tạp chí Công nghiệp,
  tr53-54.
  15. Nguy ễn Hữu Khải, ðào Ngọc Tiến (2006),Thương hiệu hàng thủ
  công mỹnghệtruyền thống,NXB Lao ñộng – Xã hội, Hà Nội.
  16. Nguyễn ðình Phan (2005),Vấn ñềphát triển nghềTTCN trong quá
  trình hội nhập,Khuyến công, 11(2), tr7-9.
  17. Nguyễn Viết Sự (2001), Tuổi trẻ với nghề truyền thống Việt
  Nam,NXB Thanh niên, Hà Nội, 2001.
  18. Minh Thu (2003), “Nghềthêu xưa và nay”, tạp chí Di sản, 11(1),
  tr.56-57.
  19. Nguyễn ðức Toàn (2005), “Làng thêu Quất ðộng”, Tạp chí di sản,
  4(13), tr7-8.
  20. Nguyễn kếTuấn (1996), “Một sốvấn ñềvềtổchức sản xuất ởcác
  làng nghềthủcông”, Kỷyếu Hội thảo Bảo tồn và phát triển làng nghềtruy ền
  thống Việt Nam, tr.83-92.
  21. Tỉnh uỷHà Tĩnh năm 2010, Báo cáo chính trịcủa Ban chấp hành
  ðảng bộtỉnh khoá XVI trình ðại hội ðại biểu ðảng bộtỉnh Hà Tĩnh lần thứ
  XVII.

  Xem Thêm: Những giải pháp chủ yếu phát triển tiểu thủ công nghiệp tại thành phố Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp chủ yếu phát triển tiểu thủ công nghiệp tại thành phố Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status