Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Khang dân 18 trên nền

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Khang dân 18 trên nền

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Khang dân 18 trên nền phân bón thấp tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  môc lôc
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Danh mục các chữviết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ viii
  1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2. Mục ñích nghiên cứu 3
  1.3. Yêu cầu của ñềtài .3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1. ðặc ñiểm dinh dưỡng của cây lúa .4
  2.2. Tình hình sửdụng phân bón cho lúa .8
  2.3. Vấn ñềcanh tác phân bón thấp .16
  2.4 ðặc ñiểm ñẻnhánh cây lúa và những nghiên cứu vềmật ñộtrên
  thếgiới và Việt Nam .23
  3. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  3.1. Nội dung 1: ðiều tra tình hình sản xuất nông nghiệp 32
  3.2. Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật ñộcấy ñến khảnăng
  sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Khang dân 18
  trên nền phân bón thấp tại huy ện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 32
  3.5. Phương pháp nghiên cứu 33
  3.6. Phương pháp phân tích và xửlý sốliệu 39
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40
  4.1. Kết quả ñiều tra 40
  4.1.1. Kết quả ñiều tra tình hình thâm canh lúa tại một sốxã của Lý
  Nhân, Hà Nam 40
  4.1.2. Tình hình sửdụng phân bón cho lúa thuần tại m ột sốxã 41
  4.2. Kết quảthí nghiệm “Nghiên cứu ảnh hưởng của mật ñộcấy ñến
  sinh trưởng và năng suất của giống lúa Khang dân 18 trên nền
  phân bón thấp tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam” .44
  4.2.1. Ảnh hưởng của mật ñộcấy ñến thời gian sinh trưởng .44
  4.2.2. Ảnh hưởng của mật ñộcấy ñến khảnăng sinh trưởng của giống
  lúa Khang dân 18 trên nền phân bón thấp .47
  4.2.3. Ảnh hưởng của mật ñộcấy ñến chỉsốdiện tích lá (LAI) của
  giống lúa Khang dân 18 trên nền phân bón thấp .55
  4.2.4. Ảnh hưởng của mật ñộcấy ñến chỉsốSPAD của giống lúa
  Khang dân 18 trên nền phân bón thấp .58
  4.2.5. Ảnh hưởng của mật ñộcấy ñến chất khô tích lũy của giống
  Khang dân 18 trên nền phân bón thấp .60
  4.3.6. Ảnh hưởng của mật ñộcấy ñến hiệu suất quang hợp thuần của
  giống lúa Khang dân 18 trên nền phân bón thấp .63
  4.3.7. Ảnh hưởng của mật ñộtới sâu bệnh hại vụXuân và vụMùa của
  giống lúa Khang dân 18 trên nền phân bón thấp .65
  4.2.8. Ảnh hưởng của mật ñộcấy tới năng suất và các y ếu tốcấu thành
  năng suất của giống lúa Khang dân 18 67
  4.2.9. Ảnh hưởng của mật ñộ ñến năng suất thực thu và hệsốkinh tế
  trên nền phân bón thấp của giống Khang dân 18 .75
  4.2.10. Hiệu quảkinh tế .76
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 79
  5.1. Kết luận 79
  5.2. ðềnghị .79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  PHỤLỤC 88
  1. Phụlục 1: Một sốhình ảnh lúa thí nghiệm 88

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1.Tính cấp thiết của ñềtài
  Ngày nay, Việt Nam là một nước sản xuất và xuất khẩu lúa gạo hàng
  ñầu thếgiới với sản lượng xuất khẩu hàng năm ñạt khoảng 6 triệu tấn gạo.
  Tổng cục DS-KHHGðdựbáo dân sốViệt Nam 2020 là 99,6 triệu người, tăng
  gần 14 triệu dân so với năm 2009 (85,8 triệu người). Trong khi ñó, bình quân
  lúa gạo ñầu người hiện nay xấp xỉ 500kg/người/năm (Tổng cục thống kê,
  2010). Nhưvậy việc không những Việt Nam không còn gạo cho xuất khẩu mà
  còn trởnên thiếu lương thực trong tương lai. ðiều ñó ñặt ra yêu cầu tăng sản
  lượng lúa gạo bằng thâm canh tăng năng suất.
  Trong thâm canh thì bón phân hóa học là một trong những biện pháp
  quan trọng ñểtăng năng suất lúa. Bên cạnh ñó, mặt trái của phân bón là khi
  cung cấp thừa vềlượng bón cũng nhưsai chủng loại thì không những không
  mang lại hiệu quảmà còn gây nên những bất lợi cho sựphát triển của cây lúa
  và là ñiều kiện thuận lợi ñểsâu bệnh phát sinh, phát triển dẫn ñến giảm năng
  suất lúa. ðặc biệt, nó còn gây tác hại với môi trường và canh tác mất ñi tính
  bền vững. Trong thực tế sản xuất lúa của người nông dân, lượng bón và
  phương pháp bón phân chủyếu dựa trên kinh nghiệm và kinh tếgia ñình. Bón
  phân cho lúa hiện nay không ñồng nhất giữa các gia ñình trong một khu vực
  và giữa các khu vực trong một vùng, bón phân không phù hợp với ñặc ñiểm
  riêng của từng giống lúa và thậm chí là không phù hợp với từng thời ñiểm
  sinh trưởng của cây trồng (Phạm Văn Cường, 2008). Do ñó, phương pháp bón
  phân cho lúa của người dân có thểkhông phù hợp với canh tác lúa ngày nay.
  Hiện nay việc thâm canh lúa ñược thực hiện chủyếu bằng cách sửdụng
  những giống lúa chịu phân chịu thâm canh cao cùng với thói quen là lạm
  dụng quá nhiều phân bón hóa học. Việc thâm canh nhưvậy ñểlại hậu quảrất
  xấu cho môi trường sinh thái, làm ô nhiễm các nguồn tài nguyên như ñất,
  nước mặt khác cũng không tiết kiệm ñược lượng phân bón trong sản xuất.
  Nhằm hạn chế hậu quả trên ñã có rất nhiều hướng nghiên cứu khác
  nhau ñểtìm cách giảm lượng phân bón trong sản xuất mà vẫn duy trì ñược
  năng suất lúa. Trong ñó kỹthuật canh tác mà chủ y ếu là mật ñộcấy ñã và
  ñang ñược các nhà nông học quan tâm nghiên cứu.
  Chủtrương “Ba giảm ba tăng” của BộNông nghiệp và Phát triển Nông
  thôn ñã ñược triển khai ởnhiều nơi. Thực hiện chủtrương trên, việc xác ñịnh,
  ñánh giá hiện trạng sửdụng phân bón cho sản xuất lúa từ ñó nâng cao hiệu
  quảsản xuất lúa và giảm lượng phân bón hóa học là việc làm cần thiết ñể
  mang lại sự ổn ñịnh và bền vững.
  Mặt khác, việc cấy ñúng mật ñộkhông những tạo ñiều kiện tối ưu cho
  sinh trưởng phát triển, cho năng suất cao mà còn vô cùng có ý nghĩa trong vấn
  ñềchăm sóc cho lúa của bà con nông dân. Bên cạnh ñó, việc xác ñịnh mật ñộ
  cấy ñúng còn có ý nghĩa lớn trong việc sửdụng phân bón một cách hợp lý
  hơn, góp phần nâng cao hiệu quảkinh tế, khắc phục tình trạng sửdụng phân
  bón quá mức cần thiêt gây ảnh hưởng xấu tới ñất canh tác.
  Lý Nhân (Hà Nam) là một huy ện ñồng chiêm trũng thuộc khu vực
  ðồng bằng sông Hồng. ðây là lợi thế ñểhuyện phát triển kinh tế, xã hội. Tuy
  nhiên, với hơn 85% dân sốsống bằng nghềsản xuất nông nghiệp, vì vậy ñời
  sống người dân còn gặp nhiều khó khăn; Thu hập bình quân ñầu người còn
  thấp do trình ñộthâm canh trồng trọt chăn nuôi còn hạn chế, chưa nắm vững
  ñược những quy trình thâm canh trong sản xuất, chưa tiếp thu ñược những
  tiến bộkhoa học kỹthuật m ới ñểtạo ra ñược những sản phẩm có giá trịhàng
  hoá cao.
  Chính vì thế, chúng tôi thực hiện ñềtài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của
  mật ñộcấy ñến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Khang dân 18 trên
  nền phân bón thấp tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ” nhằm xác ñịnh lượng
  phân N, P, K bón và mật ñộcấy thích hợp, tăng năng suất và tiết kiệm chi phí
  phân bón trong trồng lúa mang lại hiệu quảkinh tế.
  1.2. Mục ñích nghiên cứu
  - Xác ñịnh mật ñộcấy phù hợp cho giống lúa Khang dân 18 trên nền
  phân bón thấp.
  1.3.Yêu cầu của ñềtài
  - ðánh giá ảnh hưởng của mật ñộcấy ñến các chỉtiêu sinh trưởng, sâu
  bệnh và năng suất cho giống lúa Khang dân 18 trên nền phân bón thấp.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. ðặc ñiểm dinh dưỡng của cây lúa
  2.1.1. Dinh dưỡng ñạm
  ðạm là một trong những nguyên tốcơbản của cây trồng, là thành phần
  cơbản của axit amin, axit nucleotit và diệp lục. Trong thành phần chất khô của
  cây có chứa từ0,5 – 6,0% ñạm tổng số(Phạm Văn Cường, 2003). Hàm lượng
  ñạm trong lá liên quan chặt chẽvới cường ñộquang hợp. ðối với cây lúa thì
  ñạm lại càng quan trọng hơn, nó có tác dụng trong việc hình thành bộrễ, thúc
  ñẩy nhanh quá trình ñẻnhánh và sựphát triển thân lá của lúa dẫn ñến làm tăng
  năng suất lúa. Các bộphận khác nhau, giai ñoạn sinh trưởng khác nhau thì có
  hàm lượng ñạm không giống nhau. Trong thực tếcây lúa cần nhiều ñạm trong
  những thời kỳ ñầu.
  Ởthời kỳ ñẻnhánh (nhất là khi ñẻnhánh rộ), cây lúa hút nhiều ñạm
  nhất. Thông thường lúa hút 70% lượng ñạm cần thiết trong thời gian ñẻ
  nhánh, quyết ñịnh tới 74% năng suất (Bùi Huy ðáp, 1980; ðào Thế Tuấn,
  1980; Yoshida, 1985). Phân tích các bộphận non của cây trồng, người ta thấy
  trong các bộ phận non hàm lượng ñạm nhiều hơn ở các bộphận già. Hàm
  lượng ñạm trong các mô non có từ5,5 - 6,5% . Khi sửdụng ñạm ñểnâng cao
  diện tích lá cần phải căn cứvào ñặc tính của từng giống, ñộmàu mỡ ñất và
  mật ñộgieo cấy. ðối với mỗi giống lúa có một giá trịdiện tích lá tốt nhất, ñạt
  ñược hệsố ñó sẽ ñảm bảo sản lượng chất khô và sản lượng kinh tếcao.
  Lúa cũng cần nhiều ñạm trong thời kỳ phân hóa ñòng và phát triển
  ñòng thành bông, tạo các bộphận sinh sản. Giai ñoạn này lúa hút 10 - 15%
  lượng ñạm. Phần ñạm còn lại ñược cây lúa hút tiếp tới lúc chín. Việc cung cấp
  ñạm lúc cây trưởng thành là ñiều kiện cần thiết ñểlàm chậm quá trình già hóa
  của lá, duy trì cường ñộquang hợp khi hình thành hạt chắc và tăng trưởng
  protein tích lũy vào hạt.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ðỗViệt Anh (2008), ðặc trưng hình thái giải phẫu thân và tính chống ñổ
  của một sốgiống lúa mới – ngắn ngày, Tạp chí Khoa học và Phát triển,
  trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, số3/2008, tr223 – 227.
  2. Nguyễn Văn Bộ(1995), “Vai trò của kali trong cân ñối dinh dưỡng với cây
  lương thực trên ñất có hàm lượng kali tổng sốkhác nhau”, Hội thảo Hiệu
  lực phân kali trong mối quan hệvới bón phân cân ñối ñểnâng cao năng
  suất và chất lượng nông sản ởViệt Nam, Hà Nội.
  3. Nguyễn Văn Bộ. Cơchế hiệu lực kali bón cho lúa. ðềtài KN 01 – 10.
  NXB Nông nghiệp, 1995, 197 – 214.
  4. Nguy ễn Văn Bộvà cs (2002), Một sốkết quảnghiên cứu phân bón cho lúa lai
  ởViệt Nam, Trung tâm thông tin BộNông nghiệp và phát triển nông thôn.
  5. Nguyễn Văn Bộvà cs (2003), Một số ñặc ñiểm dinh dưỡng của lúa lai,
  Trung tâm thông tin Bộnông nghiệp và PTNT.
  6. Nguyễn Văn Bộ(2003). Bón phân cho cây trồng ởViệt Nam, Nhà xuất bản
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Lê văn Căn. Hiệu lực 1 sốloại phân bón trong ñiều kiện nhiệt ñới ẩm ởmiền
  Bắc Việt Nam . T ạp chí KHKYNN 11/1976, 810 – 815.
  8. Lương ðình C ủa. ðể ñạt 5 tấn thóc một ha m ột n ăm trên diện rộng. Tuy ển tập
  các công trình nghiên cứu KHKTNN, NXB Nông nghiệp, 1980, 11 – 14
  9. Cục Khuy ến nông và khuy ến lâm (1998), Bón phân cân ñối và hợp lý cho cây
  trồng, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  10. Phạm Văn Cường, Hà Thị Minh Thùy (2006), Ảnh hưởng của mật ñộ
  trồng ñến tốc ñộtích lũy chất khô ởcác giai ñoạn sinh trưởng và năng
  suất hạt của lúa lai F1 và lúa thuần, Báo cáo Khoa học hội thảo KHCN
  Quản lý Nông học vì sựphát triển Nông nghiệp Bền vững ởViệt Nam,
  NXB Nông nghiệp, tr67-75.
  11. Phạm Văn Cường and Lui Yologialong (2008), Ảnh hưởng của biện pháp
  không bón lót N kết hợp với cấy thưa ñến năng suất hạt của giống lúa lai
  Việt Lai 24 trong ñiều kiện ñạm thấp ởVụXuân, Tạp chí Nông nghiệp và
  Phát triển Nông thôn, số8, tháng 8/2008, tr7-12.
  12. Phạm Văn Cường, Ngô Văn Toản, Dương Thị Thu Hằng (2008), Ảnh
  hưởng của liều lượng kali ñến một sốchỉtiêu quang hợp và năng suất
  hạt của lúa lai F1 trong ñiều kiện bón phân ñạm thấp, Tạp chí Nông
  nghiệp và Phát triển Nông thôn, số10 tháng 10/2008, tr24-28.
  13. Phạm Văn Cường và Trần ThịVân Anh (2006), ảnh hưởng của liều lượng
  ñạm ñến các ñặc tính quang hợp của lúa lai, lúa cải tiến và lúa ñịa
  phương, Hội nghịkhoa học vềcông nghệquản lý nông học, ðHNN I,
  Hà Nội, trang 67 - 72.
  12. Bùi ðình Dinh (1993), "Vai trò phân bón trong sản xuất cây trồng và hiệu
  quảkinh tếcủa chúng”, Bài giảng lớp tập huấn vềsửdụng phân bón cân
  ñối ñểtăng năng suất cây trồng và cải thiện môi trường, 26 – 29/4/1993.
  13. Bùi ðình Dinh. Tổng quan sửdụng phân bón ởViệt Nam. Hội thảo Quốc
  gia, chiến lược phân bón với ñặc ñiểm ñất Việt Nam. Hà Nội 7/1995, 17-27.
  14. ðinh D ĩnh. Bón phân cho lúa. Nghiên c ứu vềlúa ởnước ngoài – tập 1 – Bón
  phân cho lúa. NXB Khoa học, 1970.
  15. Bùi Huy ðáp (1978), Cây lúa Việt Nam trong vùng Nam và ðông Nam
  châu Á, NXB Nông nghiêp, Hà Nội.
  16. Bùi Huy ðáp (1980), Cây lúa Việt nam, NXB Khoa học Kỹthuật Hà Nội.
  17. Bùi Huy ðáp (19850). Văn minh lúa nước và nghềtrồng lúa Việt Nam–
  Kết quảnghiên cứu khoa học nông nghiệp 1995 – 1996.
  18. Bùi Huy ðáp (1999). Một số vấn ñề về cây lúa, Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  19. Nguyễn NhưHà (1999), Phân bón cho lúa ngắn ngày, thâm canh trên ñất
  phù sa Sông hồng, Luận án tiến sĩNông nghiệp, TðHNN I, Hà Nội 20.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Khang dân 18 trên nền
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Khang dân 18 trên nền sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status