Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của lợn Landrace, Yorkshire phối với đực Omega tại Công ty

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của lợn Landrace, Yorkshire phối với đực Omega tại Công ty

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của lợn Landrace, Yorkshire phối với đực Omega tại Công ty TNHH Quý Hạnh Hạ Long
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ .viii
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục ñích của ñề tài 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  2.1. Cơ sở khoa học . 4
  2.1.1. Tính trạng số lượng . 4
  2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến tính trạng số lượng 4
  2.1.3 Giá trị kiểu hình của tính trạng số lượng . 7
  2.1.4. Lai giống và ưu thế lai 7
  2.2. Các chỉ tiêu sinh sản và các yếu tố ảnh hưởngñến khả năng sinh
  sản của lợn nái 12
  2.2.1. Các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái . 12
  2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng sinh sản của lợn nái 14
  2.3. Các chỉ tiêu ñánh giá khả năng sinh trưởng vàcác yếu tố ảnh
  hưởng . 19
  2.3.1. Các chỉ tiêu ñánh giá khả năng sinh trưởng 19
  2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng . 20
  2.4. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước và trong nước . 25
  2.4.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 25
  2.4.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước . 27
  3. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU . 30
  3.1 .ðối tượng nghiên cứu 30
  3.2. ðịa ñiểm nghiên cứu 30
  3.3.Thời gian nghiên cứu 30
  3.4. Nội dung nghiên cứu . 31
  3.4.1. Khả năng sinh sản của lợn nái . 31
  3.4.2. Khả năng sinh trưởng của lợn lai nuôi thịt 31
  3.4.3. ðo siêu âm ñộ dày mỡ và cơ lúc kết thúc vỗ béo 31
  3.5. Phương pháp nghiên cứu . 32
  3.5.1. ðối với các chỉ tiêu về sinh sản . 32
  3.5.2. Theo dõi về sinh trưởng 32
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35
  4.1. Khả năng sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire phối với
  ñực Omega 35
  4.1.1. Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire tính chung 35
  4.1.2 Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire qua các
  lứa ñẻ 46
  4.2. Khả năng sinh trưởng của lợn lai OmegaxL và OmegaxY . 63
  4.2.1. Khả năng sinh trưởng của lợn lai tính chung . 63
  4.2.2. Khả năng sinh trưởng của lợn lai theo tính biệt 69
  4.3. ðộ dày mỡ lưng, ñộ dày cơvà tỷ lệ nạc của lợn lai Omega x L
  và Omega x Y . 77
  4.3.1. ðộ dày mỡ lưng, ñộ dày cơ và tỷ lệ nạc của lợn lai Omega x L
  và Omega x Y tính chung . 77
  4.3.2. ðộ dày mỡ lưng, ñộ dày cơ và tỷ lệ nạc của lợn lai OmegaxL
  và OmegaxY theo tính biệt . 80
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 85
  5.1. Kết luận 85
  5.2. ðề nghị 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong xu thế hội nhập hiện nay ñể bắt kịp với các nước phát triển trên
  thế giới, nước ta ñang phấn ñấu trở thành một nước công nghiệp. Tuy nhiên
  hiện tại Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp, nôngnghiệp chiếm một vị trí
  vô cùng quan trọng. Trong ñó ngành chăn nuôi là mộttrong những ngành chủ
  ñạo góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp cũngnhư cải thiện ñời sống
  cho người nông dân. Kinh tế xã hội phát triển kèm theo ñó là nhu cầu của con
  người cũng tăng lên.
  Thời gian qua ñàn lợn trong cả nước có sự tăng trưởng, cả nước hiện có
  27,3 triệu con, tăng 3,06% so với cùng kỳ năm 2009.Ước tính tổng sản lượng
  thịt lợn nhập khẩu vào Việt nam trong 05 tháng ñầu năm 2010 khoảng trên 50
  ngàn tấn, trong ñó chủ yếu là các sản phẩm và phụ phẩm lợn ñông lạnh
  (chiếm khoảng 95%). Xu hướng ñàn nái ngoại tăng cao, còn nái nội và nái lai
  tăng chậm hơn. Tổng ñàn lợn nái thời ñiểm 01/4/2010 là 4,18 triệu con
  (chiếm 15,3% tổng ñàn), tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2009.
  Sản lượng thịt lợn sản xuất thời gian qua tăng trưởng nhanh và tăng
  trưởng cao hơn tăng trưởng số ñầu con. Theo ước tính của Cục Chăn nuôi,
  mỗi tháng cả nước sản xuất và tiêu thụ khoảng 290-300 ngàn tấn thịt lợn hơi.
  Dự báo, tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng sảnxuất trong 06 tháng ñầu
  năm 2010 khoảng 1,77 triệu tấn, tăng khoảng 3,5% sovới cùng kỳ năm 2009.
  (Cục Chăn nuôi, 2010 [11]).
  Trong những năm trở lại ñây, lai giống là một trongnhững biện pháp
  quan trọng ñể sản xuất lợn thịt và chất lượng cao ởnhiều nước trên thế giới.
  ðã có nhiều tổ hợp lai kinh tế phức tạp 3, 4, 5 giống lợn và cao hơn nữa là
  chương trình lai tạo hybrid.
  Việt nam, trong những năm gần ñây, khi việc chăn nuôi lợn thương
  phẩm 3, 4 giống ngoại ñược nhân rộng thì lợn nái Landrace, Yorkshire và con
  lai giữa chúng F1 ( Landrace x Yorkshire) thường ñược sử dụng làm nái nền
  ñể phối với ñực Duroc(Du), Pietrain(pi) ñực lai PixDu và mới ñây là ñực
  Omega (Landrace x Duroc) tạo ra con lai thương phẩmnuôi lấy thịt có tốc ñộ
  sinh trưởng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, tỷ lệ nạccao.
  Tuy nhiên, tình hình chăn nuôi lợn ở nước ta ñã cótăng trưởng khá nhanh
  về tổng ñàn, chất lượng ñàn, quy mô sản xuất, kim ngạch xuất khẩu nhưng so
  với yêu cầu và khả năng thì kết quả này còn rất khiêm tốn và phần lớn lượng
  sản phẩm sản xuất chủ yếu ñược tiêu thụ ở thị trường nội ñịa. Sản phẩm thịt
  lợn xuất khẩu của ta từ trước ñến nay chủ yếu là thịt lợn sữa và thịt lợn choai,
  một số lượng thịt lợn mảnh. Trước ñây, người tiêu dùng không quan tâm
  nhiều ñến chất lượng thịt, nhưng hiện nay mức sống ñã tăng cao, nhu cầu sử
  dụng thịt cũng thay ñổi theo hướng nạc là chủ yếu. Ngoài ra nhu cầu của thị
  trường nước ngoài cũng chủ yếu là thịt lợn có tỷ lệnạc cao. ðể phục vụ cho
  nhu cầu thị trường, nhiệm vụ của các cơ sở giống làphải ñáp ứng cho các cơ
  sở chăn nuôi lợn cả về số lượng, chất lượng con giống. Muốn ñạt ñược yêu
  cầu ñó cần phải thay ñổi cơ cấu ñàn giống bằng biệnpháp nhập những giống
  lợn ngoại (có chọn lọc), sau ñó tiến hành cho lai tạo với các giống lợn nội và
  lai giữa các giống ngoại với nhau, tạo ra ñàn con lai thương phẩm nuôi thịt có
  năng suất thịt cao và nhiều nạc.
  Trước yêu cầu ñòi hỏi ngày càng cao của thị trườngtrong nước và thế
  giới về số lượng và chất lượng thịt lợn, ñồng thời theo ñịnh hướng, kế hoạch
  phát triển chăn nuôi lợn của Bộ NN&PTNT năm 2010 ñạt 30 triệu lợn có tỷ lệ
  nạc cao, bên cạnh nâng cao tiến bộ di truyền, chọn lọc tốt, cải tiến chế ñộ chăm sóc
  nuôi dưỡng và ñiều kiện chuồng trại, thì việc thay ñổi cơ cấu giống có ý nghĩa quan
  trọng trong sản xuất chăn nuôi.
  Xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường, nhằm ñưa ra những khuyến
  cáo phù hợp trong sản xuất về việc lựa chọn con giống ñể nâng cao năng suất
  và hiệu quả chăn nuôi, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá năng
  suất sinh sản, sinh trưởng của lợn Landrace, Yorkshire phối với ñực Omega
  tại Công ty TNHH Quý Hạnh Hạ Long”.
  1.2. Mục ñích của ñề tài
  - Xác ñịnh khả năng sinh sản của nái Landrace, Yorkshire phối với lợn
  Omega.
  - ðánh giá khả năng sinh trưởng của lợn lai Omega xL, Omega x Y.
  - Xác ñịnh tiêu tốn thức tăng trọng của lợn lai nuôi thịt.
  - Xác ñịnh tỷ lệ nạc của lợn lai nuôi thịt thông qua ño ñộ dày mỡ và cơ.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơ sở khoa học
  Bản chất sinh học của mọi giống vật nuôi ñược thể hiện qua kiểu hình
  ñặc trưng riêng của nó. Kiểu gen, dưới tác ñộng củacác nhân tố môi trường
  cụ thể sẽ biểu hiện thành kiểu hình tương ứng của vật nuôi ñó. ðể công tác
  chọn lọc giống vật nuôi ñạt kết quả tốt, trước hết cần có những kiến thức cơ
  bản về di truyền, ñặc biệt là bản chất của di truyền và ưu thế lai của từng
  tính trạng.
  2.1.1. Tính trạng số lượng
  Tính trạng số lượng là những tính trạng ñược quy ñịnh bởi nhiều cặp
  gen có hiệu ứng nhỏ nhất ñịnh, tính trạng số lượng bị tác ñộng lớn bởi các
  nhân tố môi trường (Hazel L.N, M.L.Baker, C.F.Reinmiller, 1943[52];
  Handerson C.R, 1963 [51] và Hill .W.G. 1982)[53]. Sự sai khác giữa các cá
  thể là sự sai khác về mức ñộ hơn sự sai về chủng loại, ñó là bản chất của tính
  trạng ña gen.
  Các tính trạng sản xuất của vật nuôi là các tính trạng số lượng do nhiều
  gen ñiều khiển, mỗi gen ñóng góp một mức ñộ khác nhau vào cấu thành năng
  suất của con vật. Giá trị kiểu hình của các tính trạng sản xuất có sự phân bố
  liên tục và chịu tác ñộng nhiều bởi nhân tố ngoại cảnh.
  Phần lớn các tính trạng có giá trị kinh tế của vật nuôi ñều là các tính
  trạng số lượng.
  2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến tính trạng số lượng
  Giá trị kiểu hình (P) của bất kỳ tính trạng số lượng nào cũng có thể
  phân chia thành giá trị kiểu gen (G) và sai lệch môi trường (E). Giá trị kiểu
  hình (P) ñược biểu thị như sau:
  P = G + E
  P: Giá trị kiểu hình.
  G: Giá trị kiểu gen.
  E: Sai lệch môi trường.
  Giá trị kiểu gen (G)
  Giá trị kiểu gen của tính trạng số lượng do nhiều cặp gen qui ñịnh. Giá
  trị kiểu gen bao gồm các thành phần khác nhau: giá trị cộng gộp A hoặc giá
  trị giống, sai lệch trội D và sai lệch tương tác gen hoặc sai lệch át gen I.
  G = A + D + I
  Giá trị cộng gộp (A): Bố mẹ chỉ truyền cho con cái các gen của chúng
  chứ không phải truyền kiểu gen cho thế hệ sau. ðể ño lường giá trị truyền ñạt
  từ bố mẹ sang ñời con phải có một giá trị ño lường có quan hệ với gen chứ
  không phải có liên quan với kiểu gen. Trong một tậphợp các gen qui ñịnh
  một tính trạng số lượng nào ñó thì mỗi gen ñều có một hiệu ứng nhất ñịnh ñối
  với tính trạng số lượng ñó. Tổng các hiệu ứng mà các gen nó mang (tổng các
  hiệu ứng ñược thực hiện với từng cặp gen ở mỗi locus và trên tất cả các locus)
  ñược gọi là giá trị cộng gộp hay còn gọi là giá trịgiống của cá thể.
  Giá trị giống là thành phần quan trọng của kiểu genvì nó cố ñịnh và có
  thể di truyền ñược cho thế hệ sau. Do ñó, nó là nguyên nhân chính gây ra sự
  giống nhau giữa các con vật thân thuộc, nghĩa là nólà yếu tố chủ yếu sinh ra
  ñặc tính di truyền của quần thể và sự ñáp ứng của quần thể với sự chọn lọc.
  Hơn nữa, ñó là thành phần duy nhất mà người ta có thể xác ñịnh ñược từ sự
  ño ñạc các tính trạng ñó ở quần thể.
  Tác ñộng của các gen ñược gọi là cộng gộp khi giá trị kiểu hình của
  kiểu gen dị hợp luôn là trung gian so với kiểu hìnhcủa hai kiểu gen ñồng hợp,
  bố mẹ luôn truyền một nửa giá trị cộng gộp của mỗi tính trạng của chúng cho

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I/ TÀI LIỆU TRONG NƯỚC
  1. Trần Kim Anh (2000), “Sự cần thiết mở rộng ứng dụnghệ thống giống lợn
  hình tháp và sử dụng ưu thế lai trong chăn nuôi lợn”, Chuyên san chăn
  nuôi lợn, Hội Chăn nuôi Việt Nam, tr. 94- 112
  2. ðặng Vũ Bình (1999), “Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới các tính
  trạng năng suất sinh sản trong một lứa ñẻ của lợn nái ngoại”, Kỷ yếu kết
  quả nghiên cứu khoa học Chăn nuôi - Thú y (1996-1998), NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội, tr.5 - 8.
  3. ðặng Vũ Bình (2005), Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi, Giáo
  trình Sau ñại học, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  4. Trần Văn Chính (2001), “Khảo sát năng suất của một số nhóm lợn lai tại
  trường ðại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh”, Tạpchí Chăn nuôi,
  (6), tr. 13 - 14.
  5. Nguyễn Quế Côi, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn ðức Hán, Nguyễn Văn
  Lâm (1996), “Một số ñặc ñiểm di truyền và chỉ số chọn lọc về khả năng
  sinh trưởng của lợn ñực hậu bị Landrace”, Kết quả nghiên cứu KHNN
  1995- 1996, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 272 - 276.
  6. ðinh Văn Chỉnh và cộng sự (1995), “Năng suất sinh sản của lợn nái
  Landrace và Yorkshire nuôi tại trung tâm giống gia súc Hà Tây”, Kết quả
  nghiên cứu khoa học khoa chăn nuôi thú y, 1991 – 1995, Trường ðại học
  Nông nghiệp Hà nội, NXB Nông nghiệp.
  7. ðinh Văn Chỉnh, ðặng Vũ Bình, Nguyễn Hải Quân, Phan Xuân Hảo,
  Hoàng Sĩ An (1999), “Kết quả bước ñầu xác ñịnh khả năng sinh sản của
  lợn nái Landrace và F
  1
  (LY) có các kiểu gen halothan khác nhau nuôi tại Xí
  nghiệp thức ăn chăn nuôi An Khánh”, Kết quả nghiên cứu KHKT khoa
  Chăn nuôi thú y (1996- 1998), NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 9- 11.
  8. Phạm Thị Kim Dung (2005), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới một số
  tính trạng về sinh sản và cho thịt của lợn lai F
  1(LY), F
  1
  (YL), D(LY) và
  D(YL) ở miền Bắc Việt Nam, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Viện Chăn nuôi.
  9. Trương Hữu Dũng, PhùngThị Vân, Nguyễn Khánh Quắc (2003),Khảo sát
  khả năng sinh trưởng và cho thịt của hai tổ hợp laiDx(LY) và Dx(YL), Tạp
  chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3, tr.282 - 283.
  10. Trương Hữu Dũng, PhùngThị Vân, Nguyễn Khánh Quắc (2004), Khả
  năng sinh trưởng và thành phần thịt xẻ của tổ hợp lai Dx(LY) và Dx(YL),
  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4), tr.471.
  11. Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Báo cáo tình
  hình chăn nuôi năm ñến ngày 01/4/2010.
  12. Nguyễn Văn ðức, Tạ Bích Duyên, Phạm Nhật Lệ và Lê Thanh Hải
  (2000), “Nghiên cứu các thành phần ñóng góp vào tổ hợp lai giữa 3 giống
  MC, LR và LW về tốc ñộ tăng trọng tại ñồng bằng sông Hồng”, Tạp chí
  Nông nghiệp & CNTP, (9), tr.398- 401.
  13. Nguyễn Văn ðức, Tạ Thị Bích Duyên, Giang Hồng Tuyến, Nguyễn Văn
  Hà và Lê Viết Ly (2001), “Kết quả chọn lọc lợn MóngCái về tăng trọng,
  tiêu tốn thức ăn và tỷ lệ nạc”, Báo cáo Hội nghị KH Bộ Nông nghiệp &
  PTNT 1999-2000, Phần chăn nuôi gia súc,tr. 189-196.
  14. Lê Thanh Hải và cộng sự (2001), “Nghiên cứu chọn lọc, nhân thuần
  chủng và xác ñịnh công thức lai thích hợp cho heo cao sản ñể ñạt tỷ lệ từ
  50- 55%”, Báo cáo tổng hợp ñề tài cấp Nhà nước KHCN 08- 06.
  15. Phan Xuân Hảo (2006), “ðánh giá khả năng sản xuất của lợn ngoại ñời bố
  mẹ và con lai nuôi thịt”, Báo cáo tổng kết ñề tài khoa học và công nghệ
  cấp bộ.

  Xem Thêm: Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của lợn Landrace, Yorkshire phối với đực Omega tại Công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của lợn Landrace, Yorkshire phối với đực Omega tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status