Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG viii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ ix
  1. MỞ ðẦU .1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài .1
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñề tài .2
  1.2.1. Mục ñích 2
  1.2.2. Yêu cầu 2
  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý ñất ñai .3
  2.1.1. ðất ñai và chức năng của ñất ñai 3
  2.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng ñến sử dụng ñất . 3
  2.1.3. Những lợi ích khác nhau về sử dụng ñất 6
  2.1.5. Chiếm dụng ñất ñai 9
  2.1.6. Các xu thế phát triển sử dụng ñất 10
  2.2. Quy hoạch sử dụng ñất . 13
  2.2.1. Khái niệm và ñặc ñiểm quy hoạch sử dụng ñấtñai 13
  2.2.2. Các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñai 17
  2.2.3. Nhiệm vụ và nội dung quy hoạch sử dụng ñất ñai 20
  2.2.4. Những căn cứ pháp lý của quy hoạch sử dụng ñất ñai .22
  2.3. Tình hình triển khai Quy hoạch sử dụng ñất trong nước và
  thực tiễn công tác quy hoạch sử dụng ñất ở nước ngoài 24
  2.3.1. Tình hình triển khai quy hoạch sử dụng ñất trong nước 24
  2.3.2. Tình hình triển khai quy hoạch sử dụng ñất ở nước ngoài .28
  2.3.3. Tình hình quy hoạch sử dụng ñất tỉnh Lào Cai .30
  3. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 32
  3.1. ðối tượng, phạm vi nghiên cứu 32
  3.2. Nội dung nghiên cứu 32
  3.2.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Mường Khương, tỉnh
  Lào Cai 32
  3.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng ñất ñai . 33
  3.2.3. Biến ñộng sử dụng ñất giai ñoạn 2000-2010 .33
  3.2.4. ðánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phươngán quy hoạch sử dụng
  ñất và phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 .34
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 34
  3.3.1. Phương pháp ñiều tra, thu thập thông tin . 34
  3.3.2. Phương pháp thống kê, so sánh 35
  3.3.3. Phương pháp phân tích tổng hợp 35
  3.3.4. Phương pháp chuyên gia . 35
  3.3.5. Phương pháp ñiều tra thực ñịa 35
  3.3.6. Phương pháp xử lý thống kê . 35
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .36
  4.1. ðiều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường 36
  4.1.1. ðiều kiện tự nhiên 36
  4.1.2. Các nguồn tài nguyên . 39
  4.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên và tàinguyên thiên nhiên 42
  4.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội . 42
  4.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế .42
  4.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế . 44
  4.2.3. Dân số, lao ñộng, việc làm và thu nhập . 48
  4.2.4. Thực trạng phát triển ñô thị và các khu dâncư nông thôn .49
  4.2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 50
  4.2.6. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội . 55
  4.3. ðánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế, xã hội gây áp
  lực lên ñất ñai 56
  4.4. Tình hình quản lý ñất ñai 56
  4.4.1. Tình hình thực hiện các văn bản pháp quy 56
  4.4.2. Xác ñịnh ñịa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ ñịa giới hành
  chính, lập bản ñồ hành chính . 57
  4.4.3. Khảo sát, ño ñạc, ñánh giá, phân hạng ñất, lập bản ñồ ñịa chính,
  bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất và bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất 57
  4.4.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất . 58
  4.4.5. Quản lý việc giao ñất, cho thuê ñất, thu hồiñất, chuyển mục ñích
  sử dụng ñất 60
  4.4.6. ðăng ký quyền sử dụng ñất, lập và quản lý hồ sơ ñịa chính, cấp
  giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất . 61
  4.4.7. Công tác thống kê, kiểm kê ñất ñai . 62
  4.4.8. Tình hình quản lý tài chính về ñất ñai 62
  4.4.9. Tình hình quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng ñất trong
  thị trường bất ñộng sản 63
  4.4.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử
  dụng ñất .63
  4.4.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quyñịnh của pháp luật về
  ñất ñai và xử lý vi phạm pháp luật về ñất ñai 64
  4.4.12. Giải quyết tranh chấp về ñất ñai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi
  phạm trong quản lý và sử dụng ñất ñai 64
  4.5. Hiện trạng sử dụng và biến ñộng các loại ñất 65
  4.5.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại ñất . 65
  4.5.2. Phân tích ñánh giá biến ñộng các loại ñất 69
  4.5.3. Quy luật biến ñộng ñất ñai . 78
  4.5.4. ðánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc
  sử dụng ñất 79
  4.6. ðánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất
  và phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 . 85
  4.6.1. ðánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quyhoạch sử dụng ñất 85
  4.6.2. ðánh giá nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử
  dụng ñất .101
  4.6.3. Phân tích những vấn ñề tồn tại trong việc thực hiện phương án
  quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 102
  4.7. ðề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả phương án quy hoạch
  giai ñoạn tiếp theo . 104
  4.7.1. Giải pháp kinh tế . 105
  4.7.2. Giải pháp chính sách 105
  4.7.3. Giải pháp kỹ thuật 106
  4.7.4. Giải pháp tổ chức, quản lý . 106
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .107
  5.1. Kết luận . 107
  5.2. Kiến nghị 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .109
  PHỤ LỤC

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  ðất ñai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là bộ phận hợp thành của
  môi trường sống, là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là ñịa bàn phân bố khu dân cư và tổ
  chức các hoạt ñộng kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
  Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm
  1992, tại chương 2, ñiều 17 quy ñịnh:”ðất ñai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà
  nước thống nhất quản lý”, tại ñiều 18 quy ñịnh:”Nhà nước thống nhất quản lý
  ñất ñai theo quy hoạch và pháp luật, ñảm bảo việc sử dụng ñất ñúng mục ñích
  và có hiệu quả”.(Hiến pháp 1992.
  Quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất là một trong những nội dung quan
  trọng của quản lý Nhà nước về ñất ñai.Trong thời gian qua, công tác lập quy
  hoạch, kế hoạch sử dụng ñất các cấp luôn nhận ñược sự quan tâm chỉ ñạo của
  ðảng, Chính phủ, ñược triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước và ñã ñạt
  ñược một số kết quả nhất ñịnh. Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 và kế
  hoạch sử dụng ñất ñến năm 2015 của cả nước ñã ñược Quốc hội thông qua
  ngày 15/6/2004 tại kỳ họp thứ 5, khoá IX. Quy hoạchsử dụng ñất cấp tỉnh ñã
  triển khai ở 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương. Quy hoạch sử dụng
  ñất cấp huyện ñã hoàn thành tại 411 huyện, quận, thị xã, thành phố - chiếm
  62% tổng số ñơn vị cấp huyện. Quy hoạch sử dụng ñấtcấp xã ñã triển khai
  và hoàn thành tại 5.878 xã, phường, thị trấn - chiếm 55% tổng số ñơn vị cấp
  xã. (TS. Nguyễn ðình Bồng).
  Huyện Mường Khương ñã xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất thời
  kỳ 2001-2010 ñược UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết ñịnh số 1145/QðCT ngày 20/05/2003 và ñã ñược phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch ñến
  năm 2010 tại Quyết ñịnh số 07/Qð-UBND ngày 02/01/2008 của UBND tỉnh
  Lào Cai, (Phòng TN-MT huyện Mường Khương). ðó là căn cứ quan trọng ñể
  huyện triển khai thực hiện các chương trình phát triển KT-XH của huyện. Tuy
  nhiên, quá trình triển khai và thực hiện quy hoạch,kế hoạch sử dụng ñất vẫn bộc
  lộ một số tồn tại nhất ñịnh. ðặc biệt sau khi quy hoạch sử dụng ñất ñược phê
  duyệt và ñưa vào thực hiện, tình hình theo dõi, giám sát việc thực hiện quy
  hoạch cũ nhiều bất cập dẫn ñến tình trạng “quy hoạch treo” hoặc không ñiều
  chỉnh kịp những biến ñộng về sử dụng ñất trong quá trình thực hiện quy hoạch
  tại ñịa phương.
  ðể giúp Huyện ñánh giá kết quả ñã ñạt ñược và nhữngtồn tại trong quá
  trình thực hiện phương án quy hoạch và phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử
  dụng ñất ñến năm 2010 một cách chính xác; từ ñó ñề xuất các giải pháp thực
  hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng ñất;
  với sự phân công của khoa Tài nguyên và Môi trường,ñược sự hướng dẫn trực
  tiếp của thầy giáo TS. Nguyễn Quang Học, tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài
  “ðánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 huyện Mường
  Khương, tỉnh Lào Cai”.
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñề tài
  1.2.1. Mục ñích
  - Phân tích những biến ñộng trong sử dụng ñất ñai huyện Mường Khương
  (giai ñoạn 2000-2010), tìm ra những yếu tố tích cực, những hạn chế bất cập
  trong quá trình tổ chức thực hiện phương án quy hoạch.
  - ðề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả côngtác tổ chức thực
  hiện quy hoạch sử dụng ñất.
  1.2.2. Yêu cầu
  - ðánh giá chính xác thực trạng sử dụng các loại ñất trên ñịa bàn huyện
  Mường Khương về số lượng, chất lượng, phân bố loại hình sử dụng, hiệu quả sử
  dụng ñất, xu thế biến ñộng các loại ñất, mức ñộ ñápứng nhu cầu ñất ñai cho quá
  trình phát triển KT-XH của huyện.
  - ðề xuất ñiều chỉnh những bất hợp lý trong sử dụngñất ñối với từng loại
  hình sử dụng ñất cụ thể: ðất nông nghiệp, ñất phi nông nghiệp và ñất chưa sử
  dụng theo phương án quy hoạch sử dụng ñất ñã ñược phê duyệt.

  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU
  2.1. Cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý ñất ñai
  2.1.1. ðất ñai và chức năng của ñất ñai
  “ðất ñai” về mặt thuật ngữ khoa học có thể hiểu theo nghĩa rộng như sau:
  “ðất ñai là một diện tích cụ thể của bề mặt trái ñất, bao gồm tất cả các cấu thành
  của môi trường sinh thái ngay trên và dưới bề mặt ñó như: khí hậu, bề mặt, thổ
  nhưỡng, dạng ñịa hình, mặt nước (hồ, sông suối, ñầmlầy ), các lớp trầm tích
  sát bề mặt cùng với nước ngầm và khoáng sản trong lòng ñất, tập ñoàn ñộng vật
  và thực vật, trạng thái ñịnh cư của con người, những kết quả hoạt ñộng của con
  người trong quá khứ và hiện tại ñể lại (san hô, hồ chứa nước hay hệ thống tiêu
  thoát nước, ñường xá, nhà cửa )” [4].
  Các chức năng của ñất ñai ñối với hoạt ñộng sản xuất và sinh tồn của xã
  hội loài người ñược thể hiện theo các mặt sau: sản xuất, môi trường sự sống; cân
  bằng sinh thái; ñiều tiết khí hậu; tàng trữ và cung cấp nguồn nước; dự trữ
  (nguyên liệu và khoáng sản trong lòng ñất); kiểm soát ô nhiễm và chất thải;
  không gian sự sống; bảo tồn - bảo tàng sự sống; phân dị lãnh thổ.
  Theo ðào Châu Thu và Nguyễn Khang [11]: ðất ñai là tài nguyên cơ bản
  cho kiểu sử dụng như: Sử dụng trên sơ sở sản xuất trực tiếp và gián tiếp; sử
  dụng vì mục ñích bảo vệ và sử dụng theo các chức năng ñặc biệt (ñường xá, dân
  cư, công nghiệp, an dưỡng, du lịch sinh thái, ña dạng sinh học .). Như vậy, sử
  dụng ñất ñai là những hoạt ñộng sản xuất nông, lâm nghiệp hoặc các hoạt ñộng
  khác tạo ra các loại hình sử dụng ñất trên mỗi ñơn vị bản ñồ ñất ñai.
  2.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng ñến sử dụng ñất
  - Nhân tố ñiều kiện tự nhiên
  Khi sử dụng ñất ñai, ngoài bề mặt không gian gồm diện tích trồng trọt,
  mặt bằng xây dựng . phải quan tâm ñến sự phù hợp với ñiều kiện tự nhiên và
  sinh thái của ñất cũng như các yếu tố bao quanh mặtñất, bao gồm nhiệt ñộ, ánh

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Nguyễn ðình Bồng (2006), “Một số vấn ñề về quy hoạch sử dụng ñất ở nước
  ta trong giai ñoạn hiện nay”, Tài nguyên và môi trường, số 9 (35), tháng 9.
  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), Báo cáo công tác quy hoạch, kế hoạch
  sử dụng ñất ñai. Hà Nội.
  3. Chính phủ (2004), Báo cáo quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 và kế
  hoạch sử dụng ñất ñến năm 2005 của cả nước. Hà Nội.
  4. Hiến Pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. NXB Chính trị quốc
  gia, Hà Nội.
  5. Nguyễn Quang Học (2002), “Những vấn ñề về phương pháp luận trong quản
  lý sử dụng ñất bền vững theo quy hoạch sử dụng ñất ở vùng núi phía Bắc”,
  Tạp chí ñịa chính, (số 9/2000).
  6. Luật ðất ñai năm 2003 (2003). NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  7. Lý Nhạc, Nguyễn Hữu Tuyền, Phùng ðăng Chính (1987), Giáo trình canh tác
  học, NXB Nông nghiệp.
  8. ðoàn Công Quỳ (2001), ðánh giá ñất ñai phục vụ quy hoạch sử dụng ñất
  nông - lâm nhiệp huyện ðại Từ - tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sỹ nông
  nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  9. ðoàn Công Quỳ, Vũ thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học và ðỗ
  Thị Tám (2004), Giáo trình quy hoạch sử dụng ñất, NXB Nông nghiệp.
  10. Lê ðình Thắng, Trần Tú Cường (2007), “Quy hoạchsử dụng ñất trong nền
  kinh tế thị trường”, Tài nguyên và Môi trường, số 10 (48), tháng 10.
  11. ðào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), ðánh giá ñất, NXB Nông nghiệp.
  12. Nguyễn Dũng Tiến và các cộng sự (1998), Cơ sở lý luận và thực tiễn của
  quy hoạch sử dụng ñất ñai cấp tỉnh, tiếp cận mới về một phương pháp
  nghiên cứu, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, số ñăng ký 05-97,
  Viện ðiều tra quy hoạch ñất ñai, Hà Nội.
  13. Nguyễn Thị Vòng (2001), Nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ
  ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất thông qua chuyển ñổi cơ cấu cây trồng. ðề
  tài nghiên cứu khoa học cấp tổng cục, Hà Nội.
  14. Viện ñiều tra quy hoạch ñất ñai, Tổng cục ðịa chính (1998), Cơ sở lý luận
  khoa học của quy hoạch sử dụng ñất ñai, Hà nội.
  Tài liệu tiếng Anh
  15. Department of land Administration Kaohsiung city government (December
  1993), A briefing on the land consolidation of Kaohsiung municipaliti Tai
  wan, republic of China.
  16. FAO (1993), Guideline for use planning, Rome.
  17. Land use Law: verview, http:// www.cornell.edu/wex/index.php/Landuse/
  18. Land use planning for Berlin. Keeping up with change, Summary 2001, http:
  //www. Stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/index en.shtml

  Xem Thêm: Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status