Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu sự tác động của các nhân tố đầu vào đến tăng trưởng GDP của thành phố Đà Nẵng

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sự tác động của các nhân tố đầu vào đến tăng trưởng GDP của thành phố Đà Nẵng

  Tiểu luận môn kinh tế lượng:
  Nội dung đề tài: Đề tài tự chọn
  + Phải sử dụng kinh tế lượng
  + Phải viết về Việt Nam ( không được viết về nươc ngoài )
  + Tránh những quan hệ kiểu hằng số hoặc đảng thức
  - Độ dài của tiểu luận tùy ý ( không cần dài )
  - Kết cấu :
  + Đặt vấn đề: Vì sao nghiên cứu vấn đề đó ( chạy mô hình đó ).
  + Có mô hình trình bày
  + Số liệu trình bày: bảng số liệu, nguồn gốc.
  + kết quả:
  * Copy kết quả EVIEW
  * Trình bày kết quả
  * ý nghĩa thống kê
  * Kiểm định giả thuyết: Đa cọng tuyến, giả thiết
  - kết luận và liên hệ

  ĐỀ TÀI CHỌN: "Nghiên cứu sự tác động của các nhân tố đầu vào đến tăng trưởng GDP của thành phố Đà Nẵng"

  I. MỞ ĐẦU, TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  II.1 Tổng sản phẩm trong nước (GDP):
  Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là toàn bộ giá trị của các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm). Như vậy, GDP là kết quả của toàn bộ hoạt động kinh tế diễn ra trên lãnh thổ của một nước, nó không phân biệt kết quả thuộc về ai và từ do ai sản xuất ra.

  II.2 Tăng trưởng kinh tế:
  Tăng trưởng kinh tế được hiểu là sự gia tăng về quy mô, sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, thông thường quy mô sản lượng đầu ra được phản ánh qua quy mô GDP. Mức tăng trưởng thường được phản ánh bằng chênh lệch quy mô GDP thực tế giữa năm nghiên cứu và năm gốc theo công thức sau:
  Mức tăng trưởng = GDPt – GDPt-1
  Và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế so với năm gốc bằng:
  GDPt – GDPt-1
  GDPt-1
  Khi nền kinh tế tăng trưởng quy mô của nó lớn hơn, nhưng liệu quy mô dân số lớn, tốc độ tăng dân số nhanh thì cuộc sống của người dân không khấm khá hơn. Vì vậy, chỉ tiêu trên được mở rộng tính trên đầu người, sự gia tăng về quy mô và tốc độ GDP tính trên đầu người sẽ phản ánh sự tăng trưởng kinh tế chính xác hơn.

  II.3 Các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế (Các nhân tố về phía cung):
  Cho đến nay có rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm được công bố về lĩnh vực này đã bổ sung rất nhiều những kiến thức về tăng trưởng kinh tế, qua đó cũng xem xét vai trò của các nhân tố quan trọng tới tăng trưởng kinh tế. Các nhân tố quan trọng nhất gồm vốn đầu tư, lao động và công nghệ.
  Các doanh nghiệp trong nền kinh tế sử dụng lao động (N) và vốn đầu tư (K) đóng vai trò các đầu vào để sản xuất hàng hóa và dịch vụ (GDP).
  Công nghệ sản xuất hiện có quyết định mức sản lượng được sản xuất từ một khối lượng vốn đầu tư và lao động nhất định. Các nhà kinh tế biểu thị công nghệ hiện có bằng cách sử dụng hàm sản xuất. Hàm này cho biết các nhân tố sản xuất quyết định mức sản lượng được sản xuất như thế nào. Nếu ký hiệu Y là sản lượng của nền kinh tế (GDP), khi đó hàm sản xuất được viết:
  Y = F(K, N)
  Hàm sản xuất phản ánh cộng nghệ hiện có nghĩa công nghệ hiện có ẩn trong cách thức hàm này chuyền từ vốn đầu tư và lao động thành sản lượng. Nếu ai đó phát minh ra một cách thức tốt hơn đế sản xuất ra hàng hóa thì mức sản lượng cao hơn được sản xuất với cùng một lượng vốn đầu tư và lao động.
  Như vậy, các nhân tố sau sẽ tác động đến tốc độ tăng GDP:
  - Vốn đầu tư K
  - Lao động L (L phụ thuộc vào: Tốc độ tăng dân số (Sinh, chết, di dân); tỷ lệ tham gia của lực lượng lao động).
  - Công nghệ (Hàm F phụ thuộc vào sự thay đổi công nghệ, cơ chế chính sách).
  II.4. Mô hình tuyến tính logarit:
  Khi chúng ta quan tâm đến tốc độ tăng trưởng của biến phụ thuộc theo sự thay đổi tuyệt đối của biến độc lập, chúng ta sử dụng mô hình bán – loga.
  Dạng hàm bán – loga tổng quát:
  Ln (Y^) = ß1 + ß2 X2i + ß3 X3i + + ßk Xki + ui
  Bởi vì khi đó:
  Khi nhân với 100, ßi có thể được diễn dịch là phần trăm thay đổi của Y’ trên một đơn vị của Xki hay còn gọi là tốc độ tăng trưởng tức thời.
  II. THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁT:
  Qua lý thuyết kinh té thực nghiệm được trình bày ở trên, nhóm đã xác định mô hình toán học của mẫu nghiên cứu là mô hình tuyến tính lôgarit hay mô hình bán – lôga,cụ thể như sau:
  Ln (Y^) = ß1 + ß2 X2i + ß3 X3i + + ßk Xki + ui

  Trong đó, Y là GDP, X2i là vốn đầu tư, X3i là dân số và một biến giả X4i biểu thị “sắp xếp lại cơ chế, chính sách”.
  Mô hình sẽ nghiên cứu tốc độ tăng trưởng của biến phụ thuộc Y theo sự thay đổi tuyệt đối của biến độc lập X2, X3 hay nói cách khác là sự thay đổi một đơn vị của biến độc lập X2, X3 sẽ cho biết phần trăm thay đổi của Y cũng như so sánh sự tác động của biến sắp xếp lại cơ chế, chính sách đến tốc độ tăng trưởng của biến phụ thuộc.
  III. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU
  Bảng tên biến trong mô hình:
  Stt Tên biến Loại Định nghĩa Đơn vị đo Ghi chú
  1 Y Phụ thuộc GDP Tỷ đồng
  2 X2 Độc lập Vốn đầu tư Tỷ đồng
  3 X3 Độc lập Dân số Người
  4 X4 Biến giả Sắp xếp lại cơ chế,chính sách Trước năm 1987 là 0 và từ năm1987 là 1  IV.1. Nguồn số liệu GDP – Biến phụ thuộc Y:
  Đơn vị tính: Tỷ đồng
  GDP ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1976 – 2009 THEO GIÁ CỐ ĐỊNH
  Năm GDP (94) Phân theo thành phần kinh tế Phân theo ngành
  Nhà nước NQD FDI Thuế NK N-L-TS CN-XD DV
  1976 325,265 67,019 207,225 - 51,021 68,008 107,817 149,440
  1977 405,006 88,430 246,955 - 69,621 89,502 147,192 168,312
  1978 492,376 128,656 287,599 - 76,121 96,271 170,648 225,457
  1979 571,425 161,143 330,140 - 80,142 99,587 198,365 273,473
  1980 646,738 189,842 372,984 - 83,912 111,024 221,671 314,043
  1981 737,248 214,563 437,344 - 85,341 120,133 252,335 364,780
  1982 797,333 226,109 484,213 - 87,011 128,602 262,748 405,983
  1983 846,156 243,244 516,698 - 86,214 134,074 270,573 441,509
  1984 915,939 261,544 563,783 - 87,612 142,892 281,573 488,473
  1985 971,111 272,438 609,531 - 89,142 152,715 304,665 513,713
  1986 1014,589 276,710 639,238 - 98,641 167,055 310,173 537,361
  1987 1062,103 283,275 672,694 - 106,134 170,349 326,755 564,999
  1988 1138,847 311,489 716,907 - 110,451 172,457 341,164 625,226
  1989 1202,103 330,981 759,068 - 112,054 175,818 352,109 674,176
  1990 1260,232 357,902 795,120 - 107,210 180,921 367,740 711,571
  1991 1334,186 383,314 843,536 - 107,336 191,124 392,916 750,146
  1992 1422,855 436,505 880,954 - 105,396 200,734 425,274 796,847
  1993 1560,819 474,751 933,883 21,163 131,021 212,115 463,890 884,814
  1994 1808,297 621,543 976,862 38,063 171,829 225,130 559,768 1023,399
  1995 2051,620 752,533 981,966 133,638 183,509 229,523 676,937 1145,160
  1996 2298,011 1036,396 895,572 160,821 205,222 244,946 760,944 1292,121
  1997 2589,842 1229,43 989,343 176,109 194,960 252,160 928,065 1408,786
  1998 2817,748 1487,770 915,011 185,146 229,821 260,725 1066,212 1490,811
  1999 3085,434 1622,870 979,619 247,745 235,200 269,058 1216,374 1600,002
  2000 3390,199 1847,831 1090,284 264,356 187,728 276,292 1367,944 1745,963
  2001 3803,941 2087,255 1216,112 295,093 206,481 293,944 1585,057 1925,940
  2002 4282,947 2404,786 1320,026 331,305 226,830 306,664 1877,393 2098,890
  2003 4823,427 2789,199 1400,653 384,941 248,634 323,593 2285,595 2214,239
  2004 5462,841 3306,231 1578,455 450,099 128,058 339,184 2798,311 2325,346
  2005 6219,483 3532,608 2073,963 503,974 108,938 355,466 3233,480 2630,537
  2006 6776,200 3848,818 2259,607 549,086 118,689 333,600 3248,400 3194,200
  2007 7670,540 4356,795 2557,836 621,555 134,354 345,000 3610,000 3716,000
  2008 8302,130 4715,532 2768,447 668,119 150,032 350,350 3802,376 4149,404
  2009 9236,000 5023,475 2004,390 805,247 174,924 323,260 4267,032 4645,708

  (Nguồn Cục thống kê thành phố Đà Nẵng)

  Xem Thêm: Nghiên cứu sự tác động của các nhân tố đầu vào đến tăng trưởng GDP của thành phố Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sự tác động của các nhân tố đầu vào đến tăng trưởng GDP của thành phố Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status