Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tác động của một số dịch vụ công chủ yếu trong nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tác động của một số dịch vụ công chủ yếu trong nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồn

  Luận văn thạc sĩ năm 2010
  Đề tài: Nghiên cứu tác động của một số dịch vụ công chủ yếu trong nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình viii
  Danh mục sơ ñồ viii
  Danh mục ñồthị ix
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Một sốvấn ñề lý luận về dịch vụ công nông thôn 4
  2.2 Cung cấp dịch vụcông ởnông thôn Việt Nam 24
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 35
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 35
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 41
  3.3 Khung phân tích 51
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53
  4.1 Hệthống tổchức cung ứng và quản lý dịch vụ công trong nông thôn 53
  4.1.1 Hệthống tổ chức cung ứng dịch vụ công 53
  4.1.2 Cách thức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các
  dịch vụ công cho vùng ñồng bằng sông Hồng 54
  4.1.3 Tổng quát vềtình hình cung ứng dịch vụ công vùng ñồng bằng
  sông Hồng 58
  4.2 ðánh giá tác ñộng các dịch vụ công chủy ếu tại ñịa bàn nghiên cứu 71
  4.2.1 Khái quát tì nh hình cung ứng dịch vụ công tạ i ñịa bàn nghiên cứu 71
  4.2.2 ðóng góp của các hộ gia ñình trong vùng ñể hưởng dịch vụ công 78
  4.2.3 ðánh giá tác ñộng của các dịch vụ công chủyếu trong nông thôn 88
  4.2.3 Nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng ñến cung ứng dịch vụ công 101
  4.3 Một số ñề xuất về giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch
  vụ công 104
  4.3.1 Phân cấp ngân sách và gắn với vai trò – trách nhiệm của các cấp
  hành chính. 104
  4.3.2 Tăng tính hiệu lực dịch vụ công 105
  4.3.3 Thực hiện những giải pháp ñồng bộ ñể ñổi mới chế ñộ học phí,
  viện phí 106
  5 KẾT LUẬN 109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
  PHỤ LỤC 117

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong hơn 20 nămðổi mới, các dịch vụ công cơ bản ñã ñược cải thiện
  ñáng kể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế –xã hội nói chung và tác
  ñộng tích cực ñến cải thiện ñời sống, ñảm bảo công bằng ở các vùng nông
  thôn nói riêng.Trình ñộ phát triển kinh tế –xã hội và nhu cầu ñời sống ngày
  càng cao, ñặc biệt là khu vực nông thôn gần ñây có những cải biến rõ rệt sau
  khi có sự quan tâm của Nhà nước
  1
  , thì cũng ñòi hỏi các dịch vụ nàyphải dần
  nâng cao chất lượng và quy mô cung cấp.
  Theo quan niệm mới, các dịch vụ công không nhất thiết do nhà nước ñộc
  quyền cung cấp mà nhà nước ñóng vai trò “bà ñỡ”, tạo môi trường thuận lợi
  cho quá trình xã hội hóa dịch vụ công theo phương châm “nhà nước và nhân
  dân cùng làm”. Tuy ñã có những chủ trương ñúng ñắn nhưng số lượng và
  chất lượng dịch vụ công nông thôn vẫn còn yếu và thiếu, chỉ số hài lòng của
  người dân chưa cao mà gần ñây ñang có xu hướng giảm sút [43; 44]. Các dịch
  vụ công thiết yếu này nếu chưa ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển sẽ là một
  nhân tố cản trở sự phát triển chung của khu vực nông thôn và ngày càng tạo
  khoảng cách lớn so với khu vực thành thị, gây nên những bất ổn về kinh tế –
  chính trị –xã hội. Do vậy, một ñòi hỏi tất y ếu và cấp thiết là phải tiến hành
  nghiên cứu ñể ñưa ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng dịch
  vụ công.
  Trong vòng một thập kỷ qua, lĩnh vực dịch vụ công ở Việt Nam ñã bước
  ñầu ñược các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, kết hợp với các tổ chức,
  chính quyền ñịa phương ñưa ra các thử nghiệm, ñánh giá và giải pháp. Nhìn
  chung, các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc khái quát hóa vai trò của dịch
  vụ công [16]; cung cấp những lý luận cơ bản tạo tiền ñề cho việc cải cách
  dịch vụ công ở Việt Nam [4; 22] hay tìm hiểu các mô hình cung cấp dịch vụ
  công và ñề xuất phương hướng xã hội hóa dịch vụ công [33]. Gần ñây một số
  nghiên cứu khảo sát lấy ý kiến ñáng giá của người dân ñối với chất lượng dịch
  vụ công ñã diễn ra ở một số tỉnh/thành phố lớn [43; 44]. Bên cạnh ñó, các tổ
  chức quốc tế hỗ trợ chính thức cũng ñã ñưa ra những ñánh giá và khuyến nghị
  của mình trên cơsở phân tích thực trạng các dịch vụ công trọng yếu nhưcơsở
  hạ tầng, y tế, văn hóa giáo dục [25]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn chỉ
  mới tập trung vào một số dịch vụ cung cấp bởi các dự án hoặc một vài ñịa
  phương ñiển hình chứ chưa mang lại những ñịnh hướng và giải pháp cụ thểvề
  cấu trúc và tác ñộng của các dịch vụ công ở Việt Nam, ñặc biệt là khu vực
  nông thôn.
  ðồng bằng sông Hồng là vùng trọng ñiểm kinh tế của cả nước. Từ ñó
  hàng loạt các chính sách, thể chếkinh tế- xã hội ñược ưu ñãi, trong ñó có cả
  sự cung cấp các dịch vụ công. Mặt khác, khu vực nông thôn củavùng có kinh
  tế khá phát triển nên mức ñộ ñầu tư và sẵn có ñể tiếp nhận dịch vụ công khá
  thuận lợi, ñiều ñó ñảm bảo ñược các mục tiêu của chính sách ñi ñúng hướng.
  Thực tế có ñúng diễn ra nhưnhững gì chúng ta ñã kỳ vọng?
  Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi: Dịch vụcông ởkhu vực nông
  thôn ñược cung cấp thếnào? ðối tượng hưởng lợi là ai? Tác ñộng nhưthế
  nào ñến phát triển kinh tế- xã hội nông thôn? Cần phải cải tiến những gì và
  bắt ñầu từ ñâu? ðây là những vấn ñềmà ñềtài “Nghiên cứu tác ñộng của
  một sốdịch vụcông chủyếu trong nông thôncác tỉnh vùng ñồng bằng sông
  Hồng”muốn lý giải nhằm ñưa ra những giải pháp hợp lý cho cải cách dịch vụ
  công nông thôn cho vùng ñồng bằng sông Hồng nói riêng và trên cả nước nói
  chung.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơsởnghiên cứu thực trạng cung ứng và ñánh giá tác ñộng của các
  dịch vụcông chủyếu tại ñịa bàn nghiên cứu, từ ñó góp phần gợi ý ñưa ra một
  sốgiải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công vùng nông thôn.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  ã Hệ thống hóa cơsở lý luận về tình hình cung ứng dịch vụ công.
  ã ðánh giá tác ñộng các dịch vụcông ñến phát triển khu vực nông thôn
  vùng ñồng bằng sông Hồng.
  ã Góp phần ñềxuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của các
  dịch vụcông trên ñịa bàn nông thôn
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Hệ thống cung ứng và quản lý dịch vụ công.
  - Các ñối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dịch vụ công.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  ã Phạm vi về nội dung: Các dịch vụcông chủ y ếu trong nông thôn như
  dịch vụ phát triển kinh tế(khuyến nông)và dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục cơ
  sở); nội dung ñánh giá tác ñộng các dịch vụ công ñến thu nhập của hộ nông
  dân/ ñối tượng hưởng lợi.
  ã Phạm vi vềthời gian: sử dụng sốliệu ñiều tra năm 2009và các số liệu
  thứ cấp các năm 2002 - 2008.
  ã Phạm vi không gian: Vùng nông thôn của các tỉnh thuộc vùng ñồng
  bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Một sốvấn ñề lý luận về dịch vụ công nông thôn
  2.1.1 Khái quát về dịch vụcông
   Một sốkhái niệm cơbản
  Hàng hóa, hàng hóa công
  Về khía cạnh kinh tế chính trị,hàng hóa ñược ñịnh nghĩa là sản phẩm của
  lao ñộng thông qua trao ñổi, mua bán có thể ở dạng vật chất hay phi vật chất.
  Hàng hóa có hai thuộc tính cơ bản là giá trị sử dụng (ñó là những công năng,
  tiện dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của con người) và
  giá trị (là lao ñộng xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa). Khi
  hàng hóa ñưa ra ngoài thị trường ñể mua bán, trao ñổi thì giá trị của nó ñược
  thể hiện qua giá trị trao ñổi hay giá cả của hàng hóa. Hàng hóa gồm hai loại là
  hàng hóa công cộng và hàng hóa tưnhân (bảng 2.1)
  Bảng 2.1: Phân biệt hàng hóa tưnhân và hàng hóa công cộng
  Hàng hóa công cộng
  Chỉ tiêu Hàng hóa tưnhân
  Thuần túy Không thuần túy
  Phạm vi
  sử dụng
  Việc sử dụng thuộc phạm
  vi sở hữu của tưnhân
  Việc sử dụng không thuộc phạm vi của tư
  nhân, mọi người ñều có thể sử dụng
  Các
  thuộc
  tính
  ư Có tính loại trừ hoàn
  toàn
  ư Cạnh tranh hoàn toàn
  ư Không có tính loại trừ
  ư Không có tính cạnh
  tranh trong tiêu dùng
  Khi chúng thiếu ít
  nhất một trong các
  thuộc tính của
  HHCC thuần túy
  Nguồn:[42].
  Có thể nói, chi phí sử dụng cận biên của hàng hóa công cộng thuần túy
  bằng không. Quốc phòng là một ví dụ ñiển hình về hàng hóa công cộng, biến
  ñộng dân số hàng ngày nhưng cũng không làm giảm lợi ích của những người
  thụ hưởng ngay ở hiện tại. Tính không thể loại trừ ñược hiểu là không th ể

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Vũ Trọng Anh, 2008, Ước lượng suất sinh lời của giáo dục ở Việt Nam,
  Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường ðại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí
  Minh.
  2. M. Ataman Aksoy and Aylin Isik – Dikmelik, 2007, “The role of
  services in rural income: the case of Vietnam”, World Bank Policy
  research working paper 4180.
  3. AusAID –Chính phủ Australiatài trợ, 2004, ðánh giá ñói nghèo theo
  vùng, Vùng ñồng bằng sông Cửu Long, ngày truy cập 24/06/2010, từ
  trang web http://namkyluctinh.org/a-ctri-kte/ngheodoicuulong.pdf.
  4. ðinh Văn Ân, Hoàng Thu Hòa, 2006, ðổi mới cung ứng dịch vụ công ở
  Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), Nhà xuất
  bản Thống kê, Hà Nội.
  5. Bộ Kế hoạch và ñầu tư, 2006, Tăng cường phối hợp giữa các cơquan
  quản lý nhànước ñối với các ngành dịch vụ, Hà Nội, [Tài liệu chưa xuất
  bản].
  6. Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội, 2009, ðánh giá giữa kỳ chương
  trình mục tiêu quốc gia, nghèo ñói năm 2008 – 2010, Nhà xuất bản
  Thanh niên, Hà Nội.
  7. Bộ Y tế Việt Nam và Nhóm ñối tác y tế, 2008, Báo cáo chung Tổng quan
  ngành y tế năm 2008: Tài chính y tế ở Việt Nam, ngày truy cập
  28/06/2010, từ http://kcb.vn/Uploaded/ExpertDoc/JAHD2008(Vn).pdf.
  8. Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, 2005, Việt Nam quản lý chi
  tiêu công ñể tăng trưởng và giảm nghèo, Nhà xuất bản Tài chính, Hà
  Nội.
  9. Frank Cowell, 1998, Mesurement of Inequanlity, London School of
  Economics and Political Science, truy cập 28/05/2010, từ trang web
  http://sticerd.lse.ac.uk/dps/darp/darp36.pdf.
  10. ðặng ðức ðạm, 2005, Một số vấn ñề về ñổi mới quản lý dịch vụ công ở
  Việt Nam, Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Nhà xuất bản
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  11. ðặng ðức ðạm và các cộng sự, 2009, Cải cách nền hành chính Việt
  Nam: thực trạng và giải pháp, “Chương 4 - Cơcấu tổ chức chính phủ ñể
  cung ứng dịch vụ công tốt nhất: trường hợp Việt Nam và một số kiến
  nghị ñổi mới”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  12. Giáo trình ðịa lý kinh tế – xã hội Việt Nam, 2010, ngày truy cập
  20/06/2010, từ trang web http://server1.butnghien.vn/files/30/giaotrinh
  dialy-cacnguonlucPTKT.doc
  13. Thanh Hà, 2008, “Cần làm rõ việc “bung” ra nhiều trường cao ñẳng, ñại
  học”, Báo Tuổi trẻ, ngày truy cập 07/01/2010, từ trang web
  http://tuoitre.vn/Giaoduc/293398/Can-lam-ro-viec-bung-ra-nhieu-truongCD-DH.html
  14. Trần Linh Hậu, 2009, Nghiên cứu quản lý và cung ứng một sốdịch vụ
  công ích phục vụsản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Báo
  cáo tốt nghiệp, Trường ðạihọc Nông nghiệp, Hà Nội.
  15. Nguyễn Thị Hiên, 2007, “Cung cấp dịch vụ công ở nông thôn: thực trạng
  và giải pháp thực hiện”, Tạp chí Quản lý kinh tế, số 13 (3+4/2007), trang
  11- 24.
  16. Nguyễn Ngọc Hiến, 2002, Vai trò của Nhà nước trong cung ứng dịch vụ
  công: Nhận thức thực trạng và giải pháp, Nhà xuất bản Văn hóa – Thể
  thao, Hà Nội.
  17. Vũ TrọngHoài, 2007, Các phương pháp phân tích dạng hàm trong kinh
  tế, Chương trìnhgiảng dạy kinh tế Fulbright, ngày truy cập 26/06/2010

  Xem Thêm: Nghiên cứu tác động của một số dịch vụ công chủ yếu trong nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động của một số dịch vụ công chủ yếu trong nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status