Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình Thành phố

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình Thành phố

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình Thành phố Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN I. ðẶT VẤN ðỀ .1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2
  1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2
  1.2.2 Mục tiêu cụthể 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  PHẦN II. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 4
  2.1 Cơsởlý luận 4
  2.1.1 Khái niệm và bản chất vềhiệu quảkinh doanh trong doanh nghiệp .4
  2.1.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quảkinh doanh .6
  2.1.3 Các loại hiệu quảkinh doanh .7
  2.1.4 ðặc ñiểm ngành kinh doanh vật tưbảo vệthực vật 8
  2.1.5 Các yếu tốtác ñộng ñến hiệu quảkinh doanh của doanh nghiệp kinh
  doanh vật tưbảo vệthực vật .11
  2.2 Cơsởthực tiễn .16
  2.2.1 Thịtrường thuốc bảo vệthực vật trên thếgiới .16
  2.2.2 Tình hình kinh doanh thuốc bảo vệthực vật ởViệt Nam .17
  PHẦN III. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 20
  3.1.1 Khái quát vềcông ty cổphần vật tưbảo vệthực vật Hòa Bình 20
  3.1.2 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của công ty cổphần vật tưbảo vệ
  thực vật Hòa Bình .27
  3.1.3 Những thuận lợi và khó khăn hiện nay của công ty cổphần vật tưbảo
  vệthực vật Hòa Bình 29
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 32
  3.2.1 Khung phân tích 32
  3.2.2 Phương pháp thu thập sốliệu .35
  3.2.3 Hệthống chỉtiêu ñánh giá hiệu quảkinh doanh của doanh nghiệp 36
  3.2.4 Phương pháp phân tích 38
  PHẦN IV. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .40
  4.1 Thực trạng kết quảvà hiệu quảkinh doanh của công ty cổphần vật tư
  bảo vệthực vật Hòa Bình .40
  4.1.1 ðặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh của công ty cổphần vật tưbảo vệ
  thực vật Hòa Bình .40
  4.1.2 Kết qu ảkinh doanh của công ty cổphần vật t ưbảo vệth ực v ật Hòa Bình .42
  4.1.3 Hiệu quảkinh doanh của công ty cổphần vật t ưbảo vệth ực vật Hòa Bình 44
  4.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến kết quảvà hiệu quảkinh doanh
  của công ty cổphần vật tưbảo vệthực vật Hòa Bình. 49
  4.2.1 Phân tích doanh thu thu ầ n c ủ a công ty c ổ ph ầ n v ậ t t ư b ả o v ệ th ự c v ậ t Hòa Bình 49
  4.2.2 Phân tích lợi nhuận trước thuếcủa công ty cổphần vật tưbảo vệthực
  vật Hòa Bình 57
  4.2.3 Phân tích hiệu quảsửdụng chi phí .61
  4.2.4 Phân tích khảnăng sinh lời của công ty .62
  4.2.5 Nguyên nhân ảnh hưởng ñến hiệu quả kinh doanh của công ty cổ
  phần vật tưbảo vệthực vật Hòa Bình .64
  4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quảkinh doanh của công ty 71
  4.3.1 Tăng cường công tác quản lý nợphải thu khách hàng 71
  4.3.2 Tiết kiệm chi phí bán hàng của công ty 74
  4.3.3 Xây dựng các chính sách xúc tiến bán hàng . 77
  4.3.4 Thay thếdần nguồn cung ứng nguyên vật liệu chính từnước ngoài
  bằng những nguồn cung ứng trong nước .83
  4.3.5 Thành lập bộphận chuyên phụtrách công tác nghiên cứu thịtrường .87
  V. KẾT LUẬN .91
  5.1 Kết luận 91
  5.2 Khuyến nghị ñối với Nhà nước 92
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

  PHẦN I. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Kinh tếthịtrường là việc tổchức nền kinh tếxã hội dựa trên cơsởmột
  nền sản xuất hàng hoá. Thịtrường luôn mởra các cơhội kinh doanh mới,
  nhưng ñồng thời cũng chứa ñựng những nguy cơ ñe doạ ñối với các doanh
  nghiệp. ðểcó thể ñứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơchế
  thịtrường ñòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận ñộng, tìm tòi một hướng ñi
  cho phù hợp và hoạt ñộng kinh doanh phải có hiệu quả.
  Hiệu quảkinh doanh là một chỉtiêu chất lượng tổng hợp. ðánh giá hiệu
  quảkinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏra và kết quảthu
  ñược. Hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp thường phụ thuộc vào
  nhiều yếu tốchủquan và khách quan nhưphương thức quản lý, chiến lược
  ñầu tưphát triển của công ty, .
  Hiệu quảkinh doanh không những là thước ño chất lượng, phản ánh
  trình ñộ tổ chức, quản lý kinh doanh mà còn là vấn ñề sống còn của mỗi
  doanh nghiệp. Vì vậy hiệu quảkinh doanh là mục tiêu mà bất kỳmột doanh
  nghiệp nào cũng muốn ñạt tới, ñặc biệt trong ñiều kiện nền kinh tếthịtrường.
  Hầu nhưbất kỳmột nhà quản lý doanh nghiệp nào ñều quan tâm ñến vấn ñề
  nâng cao hiệu quảkinh doanh của doanh nghiệp mình. Bởi nâng cao hiệu quả
  kinh doanh sẻgiúp doanh nghiệp ngày càng khẳng ñịnh ñược vịthếcủa mình
  trên thịtrường, qua ñó nâng cao ñời sống cho cán bộnhân viên của công ty.
  Tuy nhiên việc nâng cao hiệu quảkinh doanh ñang là một bài toán khó ñối
  với mỗi doanh nghiệp.
  Công ty cổphần vật tưbảo vệthực vật Hòa Bình là một công ty hoạt
  ñộng kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất nông nghiệp tức là cung ứng ra thị
  trường các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Hiện nay hoạt ñộng kinh
  doanh của công ty rất có hiệu quả. Tuy nhiên, thịtrường luôn thay ñổi ñồng
  thời phải chịu sựcạnh tranh từphía các công ty kinh doanh thuốc BVTV khác
  nên hiệu quảkinh doanh của công ty có thểsẻbịgiảm xuống. ðiều này ñòi
  hỏi công ty phải luôn ñưa các giải pháp phù hợp ñểcó thểnâng cao hiệu quả
  kinh doanh của mình. Bên cạnh ñó, công ty cổphần vật tưbảo vệthực vật
  Hòa Bình nói riêng và các công ty kinh doanh trong lĩnh vực này nói chung
  thì ngoài mục tiêu là lợi nhuận, công ty còn phải quan tâm ñến vấn ñềmôi
  trường và ñạo ñức xã hội.
  Xuất phát từ yêu cầu thực tế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài:
  “Giải pháp nâng cao hiệu quảkinh doanh của công ty cổphần vật tưbảo vệ
  thực vật Hòa Bình – Thành phốHà Nội”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu tổng quát
  Trên cơsởnghiên cứu kết quảvà hiệu quảkinh doanh của công ty cổ
  phần vật tưbảo vệthực vật Hòa Bình, ñềra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu
  quảkinh doanh cho công ty.
  1.2.2 Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hóa cơsởlý luận vềhiệu quảkinh doanh nói chung và hiệu
  quảkinh doanh vật tưbảo vệthực vật nói riêng.
  - Phản ánh và phân tích hiệu quảhoạt ñộng kinh doanh của công ty cổ
  phần vật tưbảo vệthực vật Hòa Bình trong thời gian qua. Qua ñó xác ñịnh
  những nhân tốtác ñộng ñến hiệu quảsản xuất kinh doanh của công ty.
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảkinh doanh của
  công ty trong thời gian tới.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñềtài là hoạt ñộng kinh doanh của công ty
  cổphần vật tưbảo vệthực vật Hòa Bình.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  (1) Phạm vi không gian: ðềtài nghiên cứu trong phạm vi công ty cổ
  phần vật tưbảo vệthực vật Hòa Bình trên ñịa bàn thành phốHà Nội.
  (2) Phạm vi thời gian: ðề tài tiến hành nghiên cứu hoạt ñộng kinh
  doanh của công ty từnăm 2007 ñến năm 2009. Do ñó sốliệu phản ánh trong
  ñềtài tập trung trong phạm vi 3 năm 2007 – 2009.
  (3) Phạm vi nội dung: ðềtài tập trung vào những nội dung chủyếu sau:
  - ðềtài tập trung nghiên cứu những hoạt ñộng kinh doanh mặt hàng
  thuốc BVTV của công ty cổphần vật tưBVTV Hòa Bình.
  - Phản ánh và phân tích kết quảvà hiệu quảkinh doanh của công ty cổ
  phần vật tưbảo vệthực vật Hòa Bình.
  - Nghiên cứu những giải pháp giúp nâng cao hiệu quảkinh doanh của
  công ty cổphẩn vật tưbảo vệthực vật Hòa Bình.

  PHẦN II. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN
  2.1 Cơsởlý luận
  2.1.1 Khái niệm và bản chất vềhiệu quảkinh doanh trong doanh nghiệp
  2.1.1.1 Khái niệm vềhiệu quảkinh doanh
  Hiệu quảhiểu theo nghĩa phổthông, phổbiến trong cách nói của mọi
  người “Kết quảnhưyêu cầu của việc làm mang lại hiệu quả”(Từ ñiển tiếng
  việt, trang 440 – Viện Ngôn NgữHọc – 2002).
  Xét ởgóc ñộthuật ngữchuyên môn, hiểu hiệu quảtheo nghĩa kinh tếlà
  “Mối quan hệgiữa ñầu vào các yếu tốkhan hiếm với ñầu ra hàng hóa và dịch
  vụ, có thể ñược ño lường theo hiện vật gọi là hiệu quảkỹthuật hoặc theo chi
  phí ñược gọi là hiệu quảkinh tế. Khái niệm hiệu quảkinh tế ñược dùng như
  một tiêu chuẩn ñểxem xét các tài nguyên ñược thịtrường phân phối nhưthế
  nào”(Từ ñiển thuật ngữkinh tếhọc, trang 224 – Nhà xuất bản từ ñiển Bách
  Khoa Hà Nội – 2001)
  Hiệu quảkinh doanh biểu hiện mối tương quan giữa chi phí ñầu vào và
  kết quảnhận ñược ở ñầu ra của một quá trình. Nếu gọi H là hiệu quảkinh
  doanh: Hiệu quảkinh doanh (H) = Kết quả ñầu ra/ Chi phí ñầu vào
  Công thức này thểhiện hiệu quảcủa việc bỏra một sốvốn ñểthu ñược
  kết quảcao hơn tức là ñã có một sựxuất hiện của giá trịgia tăng với ñiều kiện
  H>1, H càng lớn càng chứng tỏquá trình ñạt hiệu quảcàng cao. ðểtăng hiệu
  quả(H), chúng ta có thểsửdụng những biện pháp như: giảm ñầu vào, ñầu ra
  không ñổi; hoặc giữ ñầu vào không ñổi, tăng ñầu ra; hoặc giảm ñầu vào, tăng
  ñầu ra,
  Nhưvậy, chúng ta có thểcải tiến quản lý ñiều hành nhằm sửdụng hợp
  lý hơn các nguồn lực, giảm tổn thất, ñểtăng cường giá trị ñầu ra. Nhưng nếu
  quá trình sản xuất, kinh doanh ñã hợp lý thì việc áp dụng các biện pháp trên
  sẽbất hợp lý. Bởi ta không thểgiảm ñầu vào mà không làm giảm giá trị ñầu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TS. Ngô Trần Ánh (2000), Kinh tếvà quản lý doanh nghiệp, NXB Thống
  Kê, Hà Nội.
  2. Nguyễn Công Bình, ðặng Kim Cương (2008), Phân tích các báo cáo tài
  chính, NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội.
  3. ð.T. Chánh, Lê Hoàn Vũ(2010), bát nháo thịtrường phân bón, thuốc bảo
  vệthực vật: Minh bạch ñểkiểm soát tốt hơn, http://www.nongnghiep.vn
  4. GS.TS.Ngô ThếChi, PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ(2008), Giáo trình phân
  tích tài chính doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội
  5. Chương trình giảng dạy kinh tếFulbright (2009), phân tích Dupont và quản
  lý tăng trưởng, http://www.fetp.edu.vn
  6. Công ty chứng khoán Bảo Việt (2010), Phân tích ngành thuốc bảo vệthực
  vật, Hà Nội.
  7. Công ty cổphần vật tưkỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ(2009), Báo cáo tài
  chính hợp nhất ñã ñược kiểm toán, http://www.tsccantho.com.vn
  8. Công ty cổphần bảo vệthực vật Sài Gòn (2010), Biên bản kiểm toán báo
  cáo tài chính năm 2009 của công ty cổphần BVTV Sài Gòn,
  http://www.spchcmc.com.vn
  9. Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguy ễn Thị Ngọc Trang (2008), Phân tích tài
  chính, NXB Lao ðộng, Hà Nội.
  10. Trần Thị Thu Hiền (2008), gia tăng năng lực tài chính nhằm tăng khả
  năng cạnh tranh của công ty cổphần nông dược HAI, luận văn thạc sỹ
  quản trịkinh doanh, ðại học kinh tế, thành phốHồChí Minh
  11. Lê ThịPhương Hiệp (2006), Phân tích hoạt ñộng kinh tếdoanh nghiệp,
  NXB Khoa Học và KỹThuật, Hà Nội.
  12. Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài Chính doanh nghiệp căn bản, NXB Thống
  Kê, Thành phốHồChí Minh.
  13. Hồng Liên (2000), Tình hình chung vềkinh doanh, buôn bán và sửdụng
  thuốc BVTV ởViệt Nam, Tạp chí công nghiệp hóa chất, số11/2000.
  14. Th.S Ngô Kim Phượng (chủ biên) (2009), Phân tích tài chính doanh
  nghiệp, NXB ðại học Quốc Gia Thành phốHồChí Minh.
  15. TS. Nguyễn Quan Thu (2007), Quản trịtài chính căn bản, NXB Thống
  Kê, Hà Nội.
  16. Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (2009), Báo cáo
  ngành thuốc BVTV Việt Nam quý I/2009, Hà Nội.
  17. Hoàng Công Tuấn (2009), Công thức Dupont – Kinh ñiển trong phân tích
  tài chính, http://www.vinacorp.vn
  18. Từ ñiển tiếng việt(2002), Viện ngôn ngữhọc, Hà Nội
  19. Từ ñiển thuật ngữkinh tếhọc(2001), NXB Từ ðiển Bách Khoa, Hà Nội
  20. Hồng Văn (2010), Thuốc trừsâu giá rẻTrung Quốc tràn vào Việt Nam,
  http://www.thesaigontimes.vn

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình Thành phố
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình Thành phố sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status