Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire phối với đực PiDu (Pietrain x Duroc) n

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire phối với đực PiDu (Pietrain x Duroc) n

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire phối với đực PiDu (Pietrain x Duroc) nuôi tại một số trang trại tỉnh Tuyên Quang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục ñích của ñềtài 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 Tình hình chăn nuôi lợn ởnước ta và ởtỉnh Tuyên Quang 3
  2.2 Cơsởkhoa học của chăn nuôi lợn nái sinh sản 7
  2.3 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 27
  3. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  3.1 Nguyên liệu 35
  3.2 ðịa ñiểm nghiên cứu 35
  3.3 Nội dung nghiên cứu 36
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 37
  3.5 Phương pháp xửlý sốliệu 39
  4. KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN 40
  4.1 Ảnh hưởng của một sốyếu tố ñến năng suất sinh sản của lợn nái
  L và Y 40
  4.2 Một số ñặc ñiểm sinh sản của lợn L và Y 41
  4.3 Một sốchỉtiêu năng suất sinh sản của lợn nái L và Y 42
  4.3.1 Năng suất sinh sản của lợn nái theo trại chăn nuôi 42
  4.3.2 Năng suất sinh sản của lợn nái theo năm 46
  4.3.3 Năng suất sinh sản của lợn nái L và Y theo công thức phối giống 50
  4.3.4 Một sốchỉtiêu năng suất sinh sản của lợn nái L và Y theo lứa ñẻ 55
  4.4 Tiêu tốn thức ăn ñểsản suất ra 1 kg lợn cai sữa 75
  4.4.1 Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn cai sữa theo trại chăn nuôi 75
  4.4.2 Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn cai sữa theo công thức phối giống 76
  4.5 Hiệu quảkinh tếcủa chăn nuôi lợn nái ngoại trong các trang trại 77
  4.5.1 Hiệu quảkinh tếcủa chăn nuôi lợn nái ngoại theo trại chăn nuôi 78
  4.5.2 Hiệu quảkinh tếcủa chăn nuôi lợn nái ngoại theo công thức
  phối giống 79
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 80
  5.1 Kết luận 80
  5.2 ðềnghị 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Chăn nuôi lợn ởnước ta gần ñây ñã có những bước phát triển nhất ñịnh
  cả về năng suất, chất lượng cũng như quy mô và phương thức chăn nuôi.
  Tổng ñàn lợn năm 2001 là 21,8 triệu con. Tại thời ñiểm 01 tháng 4 năm 2010
  là 27,3 triệu con, tăng 3,06% so với cùng kỳnăm 2009. Trong ñó tổng ñàn
  lợn nái thời ñiểm 01/4/2010 là 4,18 triệu con (chiếm 15,3% tổng ñàn), tăng
  2,4% so với cùng kỳnăm 2009[40]. ðặc biệt là sản lượng thịt tăng nhanh hơn
  số ñầu con, bình quân là 10,2%/năm. Một trong những nguyên nhân ñể ñạt
  ñược kết quảtrên là chất lượng con giống ñã ñược cải thiện một bước, nhiều
  giống mới có năng suất cao và chất lượng thịt tốt ñã ñược nhập khẩu vào Việt
  Nam nhưYorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain ñểnuôi nhân giống thuần hoặc
  cho lai tạo ñểt ạo ra những tổhợp lai m ới.
  Theo ñịnh hướng phát triển chăn nuôi thời kỳ2006-2015 và kếhoạch
  giai ñoạn 2006-2010 của Cục Chăn nuôi thì mục tiêu của chăn nuôi lợn giai
  ñoạn 2006-2010 là ñàn lợn ñạt 32,8 triệu con, khối lượng lợn xuất chuồng
  bình quân ñạt 71 kg/con (lợn ngoại 84 - 90 kg, lợn lai 60 – 64 kg, lợn nội 40 –
  42 kg), năng suất sản xuất thịt lợn của lợn nái bình quân cảnước ñạt 750 –
  780 kg/nái/năm. Sản lượng thịt ñạt 3,2 triệu tấn.[10]
  ðể ñạt ñược yêu cầu ñó cần phải thay ñổi cơcấu ñàn giống bằng biện
  pháp nhập những giống lợn ngoại, ñểtiến hành nhân thuần và cho lai tạo ñể
  tạo ra ñàn con lai thương phẩm nuôi thịt có năng suất thịt cao và nhiều nạc.
  Gần ñây, nhiều giống lợn ngoại như: Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain .
  ñã ñược nhập vào nước ta ñểnuôi thuần chủng và lai tạo thành những tổhợp
  lai mới có năng suất cho thịt cao, ñược ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu
  quả. Vì vậy trong thời gian qua nhiều ñàn lợn nái ngoại ñã ñược phát triển
  mạnh ởnhiều nơi trên cảnước.
  Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc có diện tích ñất tựnhiên là
  5.860km
  2
  với 73% diện tích là ñồi núi, dân số khoảng trên 870.000 người
  gồm 22 dân tộc sinh sống. Những năm qua nền kinh tếtỉnh Tuyên Quang tăng
  trưởng khá; từng bước chuyển dịch cơcấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản
  xuất hàng hoá. Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân hàng năm trên
  10,9%; cơcấu kinh tếchuyển dịch theo hướng tăng dần tỷtrọng ngành công
  nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷtrọng ngành nông lâm nghiệp.
  Năm 2009 tổng ñàn lợn của Tuyên Quang ñạt 485,4 ngàn con, mục tiêu
  ñến năm 2010 ñạt 499 ngàn con, tốc ñộtăng trưởng hàng năm ñạt 6%/năm.
  Cùng với các chính sách của Nhà nước và ñịa phương vềkhuyến khích phát
  triển chăn nuôi trang trại, một sốtrang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung với
  quy mô từ50 ñến 150 nái ñã ñược hình thành và ñi vào hoạt ñộng. Tuy vậy
  việc nuôi lợn ngoại ở Tuyên Quang vẫn còn là vấn ñề cần quan tâm giải
  quyết: trình ñộlao ñộng, trình ñộkỹthuật, kỹnăng, phương pháp liên kết hợp
  tác còn y ếu, còn mang tính kinh nghiệm, chi phí sản xuất cao, năng suất
  không ổn ñịnh. Vì vậy việc ñánh giá hoạt ñộng của các trang trại một cách
  toàn diện, nhằm rút ra các kết lu ận ñểkhuy ến cáo cho người ch ăn nuôi là m ột ñòi
  hỏi b ức xúc hiện nay.
  Xuất phát từthực tếvà yêu cầu trên chúng tôi tiến hành ñềtài:
  “ðánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire phối với
  ñực PiDu (Pietrain x Duroc) nuôi tại một s ốtrang tr ại t ỉ nh Tuyên Quang”.
  1.2 Mục ñích của ñềtài
  - ðánh giá khảnăng sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire phối
  với ñực PiDu (Pietrain x Duroc) qua các lứa ñẻ.
  - ðánh giá hiệu quảkinh tếcủa chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản của
  các giống Landrace và Yorkshire.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Tình hình chăn nuôi lợn ởnước ta và ởtỉnh Tuyên Quang
  2.1.1 Tình hình chăn nuôi lợn ởViệt Nam
  Chăn nuôi lợn ở Việt Nam trong những năm gần ñây ñã và ñang có
  nhiều sựthay ñổi tích cực. Bên cạnh phương thức chăn nuôi truy ền thống mà
  ñặc trưng là chăn nuôi hộgia ñình với quy mô nhỏ, năng suất thấp, thì chăn
  nuôi theo phương thức trang trại ñang có xu hướng ngày càng phát triển cảvề
  sốlượng cũng nhưquy mô.
  Theo sốliệu thống kê tại thời ñiểm 01/4/2010, cảnước có 27,3 triệu
  con, tăng 3,06% so với cùng kỳnăm 2009. Các vùng có số ñầu lợn nhiều là
  vùng ðBSH có 7,2 triệu con, chiếm 27,1% tổng ñàn lợn trong cảnước; ðông
  Bắc 4,6 triệu con, chiếm 17,3%; ðBSCL 3,6 triệu con, chiếm 13,6%; Bắc
  Trung Bộ3,4 triệu con, chiếm 12,9%; ðNB 2,5 triệu con, chiếm 9,3%; Duyên
  hải Nam trung bộ2,4 triệu con, chiếm 9,0%.
  Các tỉnh có số ñầu lợn lớn trên 1 triệu con tại thời ñiểm 01/4/2010 là
  Hà Nội, ðồng Nai, NghệAn, Thái Bình, Bắc Giang.
  Tổng ñàn lợn nái thời ñiểm 01/4/2010 là 4,18 triệu con (chiếm 15,3%
  tổng ñàn), tăng 2,4% so với cùng kỳnăm 2009. Trong ñó: nái ngoại chiếm
  khoảng 13,2%, nái lai khoảng 74,4%.
  Các vùng có sốlượng lợn nái nhiều là ðBSH có khoảng 1,18 triệu con,
  chiếm 28,4% tổng sốlợn nái trong cảnước; ðông Bắc khoảng 643 ngàn con,
  chiếm 15,4%; Bắc trung Bộ khoảng 590 ngàn con, chiếm 14,1%; ðB sông
  Cửu Long khoảng 513 ngàn con, chiếm khoảng 12,3%.[40]
  Theo ước tính của Cục Chăn nuôi, mỗi tháng cảnước sản xuất và tiêu
  thụkhoảng 290-300 ngàn tấn thịt lợn hơi. Dựbáo, tổng sản lượng thịt lợn hơi
  xuất chuồng sản xuất trong 06 tháng ñầu năm 2010 khoảng 1,77 triệu tấn,


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tài liệu tiếng Việt
  1. ðặng VũBình (1994), các tham sốthống kê di truyền và chỉsốchọn lọc
  năng suất sinh sản của lợn nái Y và L, Báo cáo khoa học phần tiểu gia
  súc, Hội nghịKHKT Chăn nuôi - Thú y toàn quốc tháng 7/1994.
  2. ðặng VũBình (1999), “Phân tích một số y ếu tố ảnh hưởng tới các tính
  trạng năng suất sinh sản trong một lứa ñẻcủa lợn nái ngoại”, Kết quả
  nghiên cứu KHKT Khoa Chăn nuôi-Thú y (1996 – 1998), Trường ðại
  học Nông nghiệp I, Hà Nội, tr. 5- 8.
  3. ðặng Vũ Bình (1999), Một số giải pháp và công nghệ nhằm nâng cao
  năng suất và chất lượng lợn thịt hướng nạc, Báo cáo ñềtài cấp Bộmã
  sốB96.32.07 Tð, Hà Nội.
  4. ðặng VũBình (2002), Di truyền sốlượng và chọn giống vật nuôi, Giáo
  trình sau ñại học, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Chính phủ Việt Nam (2000), Nghị quyết số 03/2000/NQ- CP ngày
  02/02/2000.
  6. ðinh Văn Chỉnh, ðặng VũBình, Trần Xuân Việt, VũNgọc Sơn (1995),
  “Năng suất sinh sản của lợn nái Y và L nuôi tại Trung tâm giống gia
  súc Hà Tây, “Kết quảnghiên cứu khoa học Khoa Chăn nuôi- Thú y
  (1991- 1995),Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  7. ðinh Văn Chỉnh, Phan Xuân Hảo, ðỗVăn Chung (2001), ðánh giá khả
  năng sinh sản của lợn nái Y và L nuôi tại Trung tâm Giống vật nuôi
  Phú Lãm – Hà Tây, Kết quảnghiên cứu KHKT Khoa CNTY (1999 –
  2001), Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  8. ðinh Văn Chỉnh (2006), Nhân giống lợn, Giáo trình sau ñại học, Trường
  ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  9. Nguyễn QuếCôi (2006), Chăn nuôi lợn,Bài giảng dành cho sau ñại học,
  Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  10. Cục Chăn nuôi, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006), Báo cáo
  tình hình chăn nuôi lợn giai ñoạn 2001 – 2005 và ñịnh hướng phát
  triển giai ñoạn 2006 – 2010 và 2015.Hà Nội.
  11. Lê Xuân Cương (1980), Năng suất sinh sản của lợn nái, Nhà xuất bản
  Khoa học và Kỹthuật, Hà Nội.
  12. Trần ThịDân (2006), Sinh sản heo nái và sinh lý heo con, Nhà xuất bản
  Nông nghiệp, TP HồChí Minh.
  13. Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ(2000), Kỹthuật nuôi lợn nái mắn ñẻsai con,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  14. Trương Văn ða, Lê Thanh Hải (1990), Kết quả nghiên cứu xây dựng
  vùng giống lợn Y ở quận Gò Vấp- TP Hồ Chí Minh, Thông tin
  KHKT Nông nghiệp, tr. 26- 31.
  15. Trần Thị ðạo (2005), “ðánh giá tình hình chăn nuôi lợn nái lai CA và
  C22 theo mô hình trang trại tại huyện Quỳnh Phụ- Tỉnh Thái Bình”,
  Luận văn thác sỹNông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà
  Nội.
  16. Lê Thanh Hải, ChếQuang Tuyến, Phan Xuân Giáp (1997), Những vấn ñề
  kỹthuật và quản lý trong sản xuất heo hướng nạc, Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, TP HồChí Minh, tr. 98- 100.
  17. Phan Xuân Hảo, ðinh Văn Chỉnh, VũNgọc Sơn (2001), “ðánh giá khả
  năng sinh sản và sinh trưởng của lợn cái L và Y tại trại giống lợn
  Thanh Hưng, Hà Tây”, Kết quả nghiên cứu khoa học Khoa CNTY
  (1999 – 2001), Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  18. Lasley J.E. (1974), Di truyền học và ứng dụng vào cải tạogiống gia súc,
  (Nguyễn Phúc Giác Hải, dịch), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹthuật,
  Hà Nội.

  Xem Thêm: Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire phối với đực PiDu (Pietrain x Duroc) n
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire phối với đực PiDu (Pietrain x Duroc) n sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status