Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu bệnh thối nhũn hành, tỏi vụ đông xuân năm 2009 - 2010 và biện pháp phòng trừ tại huyện Ki

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu bệnh thối nhũn hành, tỏi vụ đông xuân năm 2009 - 2010 và biện pháp phòng trừ tại huyện Ki

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu bệnh thối nhũn hành, tỏi vụ đông xuân năm 2009- 2010 và biện pháp phòng trừ tại huyện Kinh Môn, Kim Thành tỉnh Hải Dương
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình ix
  I. MỞ ðẦU 1
  1.1.ðặt vấn ñề .1
  1.2. Mục ñích, yêu cầu ñềtài .2
  1.2.1. Mục ñích 2
  1.2.2. Yêu cầu của ñềtài .2
  1.3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 2
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học 2
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3
  II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1. Tình hình sản xuất hành tỏi trên thếgiới và Việt Nam 4
  2.1.1. Tình hình sản xuất hành tỏi trên thếgiới .4
  2.2.2.Tình hình sản xuất hành tỏi ởViệt Nam 4
  2.3. Tình hình nghiên cứu bệnh hại hành tỏi trên thếgiới và Việt Nam .6
  2.3.1. Tình hình nghiên cứu bệnh hại hành tỏi trên thếgiới 6
  2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước 12
  2.3.1. Bệnh hại thối nhũn hành tỏi do vi khuẩn gây ra 12
  2.3.2.Bệnh do nấm Fusarium .13
  2.3.3. Bệnh do nấm Stemphylium botryosum.W .14
  III. VẬT LIỆU NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
  3.1. Vật liệu nghiên cứu .15
  3.1.1. Giống hành tỏi 15
  3.1.2. Dụng cụnuôi cấy vi khuẩn .15
  3.1.3. ðối tượng nghiên cứu: 16
  3.2. Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu .16
  3.3. Nội dung nghiên cứu 16
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 16
  3.4.1. Phương pháp ñiều tra thu mẫu ngoài ñồng ruộng 16
  3.4.2. Phương pháp nghiên cứu ngoài nhà lưới .17
  3.4.3. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm .18
  3.5. Chỉtiêu theo dõi .22
  3.6. Phương pháp xửlý sốliệu 23
  IV. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24
  4.1. Kết quả ñiều tra thành phần bệnh hại ngoài ñồng ruộng .24
  4.2. Kết quả ñiều tra mức ñộgây bệnh thối nh ũn hành tỏi trên ñồng ruộng .29
  4.2.2. Ảnh hưởng chân ñất khác nhau ñến bệnh thối nhũn hành tỏi 35
  4.3. Kết quảnghiên cứu trong phòng .44
  4.3.1. Kết quảphân lập giám ñịnh vi khuẩn trên môi trường SPA 44
  4.3.2. Khảo sát nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh hóa của vi khuẩn 46
  4.4.3.Khảo sát hiệu lực của một sốthuôc hóa học trong phòng chống vi
  khuẩn gây thối nhũn trong phòng thí nghiệm 51
  4.4. Kết quảnghiên cứu trong nhà lưới 53
  4.4s.1.Thửphản ứng siêu nhạy trên cây thuốc lá 53
  4.4.2. Khảo sát tính gây bệnh của vi khuẩn trên cây ký chủ 54
  4.4.3. Khảo sát hiệu lực của một sốthuốc trong phòng chống vi khuẩn
  ngoài sản xuất .59
  V. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 64
  5.1. Kết luận 64
  5.2. ðềnghị .65

  I. MỞ ðẦU
  1.1.ðặt vấn ñề
  Hành, tỏi (Allium) là cây gia vị ñược trồng lâu ñời và chiếm một vịtrí
  quan trọng trong ngành sản xuất rau trên thếgiới.
  Hành, tỏi không những ñược sử dụng rộng rãi làm thực phẩm theo
  nhiều cách khác nhau mà còn là dược liệu vô cùng quý giá, là vịthuốc trong y
  học cổtruy ền của nhiều nước ñặc biệt là các nước châu Á.
  Theo TạThịThu Cúc và cộng sự, năm 2000, ngày nay hành tỏi ñược
  trồng nhiều ở Tiên Sơn (Bắc Ninh), Mê Linh (Vĩnh Phúc), Hà Nội, Hưng
  Yên, Hải Dương, Quãng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và ðà Lạt.
  Hành, tỏi có thời gian sinh trưởng ngắn, ñáp ứng ñược yêu cầu tăng vụ,
  chuyển ñỏi cơcấu cây trồng cho nông nghiệp. Và là cây trồng rất thích hợp
  cho vụthu ñông và ñông xuân sau khi thu hoạch lúa mùa ởmiền Bắc nước ta.
  Trong những năm gần ñây diện tích rau màu vụ ñông ñã tăng dần do cơ
  cấu chuyển ñổi cây trồng ở vùng ðBSH và phổ biến nhất là các tỉnh: Hải
  Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh phúc, Bắc Giang cây rau màu ñã phát
  triển mạnh thay thếdần cây có thu nhập thấp nhằm ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng
  và suất khẩu. Ngoài những cây rau truyền thống như: Cà chua, su hào, bắp cải,
  cây ñậu ăn rau thì cây hành, cây tỏi ñang ñược ñầu tưphát triển sản xuất.
  Ởnước ta ñiều kiện khí hậu nhiệt ñới gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều rất
  thích hợp cho bệnh thối nhũn vi khuẩn gây ra. Trong thực tếbệnh có thểphát
  triển gây hại ñến nhiều vùng trồng hành tỏi.
  Việc phòng chống dịch hại cho cây trồng nông nghiệp ñã và ñang là
  nhân tốquan trọng có ý nghĩa quyết ñịnh trong việc mởrộng diện tích, thâm
  canh tăng vụ, tăng năng suất và hiệu quảsản xuất nông nghiệp.
  Bệnh thối nhũn gây hại do vi khuẩn gây ra có nguồn gốc từ ñất phổ
  biến và gây hại nghiêm trọng ởvùng nhiệt ñới và cận nhiệt ñới. Bệnh thối
  nhũn vi khuẩn gây ra khó phòng trừdo vi khuẩn có khảnăng tồn tại trong ñất,
  trong cơ thể cây ký chủ, tàn dư thực vật, hạt giống, củ giống. Vi khuẩn
  Erwinia carotova có phổ ký chủ rất rộng gây hại trên củ khoai tây, cà rốt,
  hành tây, cải bắp, hành ta, tỏi ta
  ðểdáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu thì nhiều vùng ñã tiến hành
  ñầu tưthâm canh nâng cao năng suất cho các vùng trồng hành tỏi cùng với
  quá trình phát triển sản xuất là sựphát phát triển của các loài vi sinh vật gây
  bệnh mà chủyếu là do nấm và vi khuẩn gây ra. Xuất phát từthực tiễn trên
  chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài “Nghiên cứu bệnh thối nhũn hành, tỏi
  vụ ñông xuân năm 2009- 2010 và biện pháp phòng trừ tại huyện Kinh
  Môn, Kim Thành tỉnh Hải Dương.”
  1.2. Mục ñích, yêu cầu ñềtài
  1.2.1. Mục ñích
  Nghiên cứu tác nhân gây bệnh thối nhũn hại hành tỏi và ñềxuất biện
  pháp phòng trừtrên ñồng ruộng cho nông dân vùng trồng hành, tỏi tại huy ện
  Kinh Môn, Kim Thành tỉnh Hải Dương.
  1.2.2. Yêu cầu của ñềtài
  - Phân ly giám ñịnh tác nhân gây bệnh thối nhũn trên hành tỏi.
  - Xác quy luật phát sinh phát triển của bệnh thối nhũn hanh tỏi trong
  các ñiều kiện canh tác kỹ thuật tại Hải Dương.
  - Bước ñầu thửnghiệm biện pháp hóa học phòng trừbệnh thối nhũn
  hành tỏi trong phòng thí nghiệm và trên ñồng ruộng.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Kết quảnghiên cứu ñềtài là xác ñịnh ñược tác nhân gây bệnh thối
  nhũn hành tỏi tại Hải Dương và ñặc ñiểm phát triển của bệnh làm cơsởcho
  biện pháp phòng trừcó hiệu quả.
  - Thửnghiệm và xây dựng các biện pháp phòng trừbệnh thối nhũn hại
  hành, tỏi ứng dụng trong vụ ðông xuân (2009 – 2010) tại huy ện Kinh Môn,
  Kim Thành tỉnh Hải Dương.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Góp phần xây dựng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp trên hành, tỏi
  làm giảm tỷlệbệnh thối nhũn gây ra, nhằm nâng cao năng suất góp phần và
  thu nhập cho người dân vùng trồng hành, tỏi tại Hải Dương.

  II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Tình hình sản xuất hành tỏi trên thếgiới và Việt Nam
  2.1.1. Tình hình sản xuất hành tỏi trên thếgiới
  Trên thếgiới, hành tỏi ñược trồng trên 175 quốc gia (FAO), ñem lại
  nguồn thu nhập lớn cho người sản xuất. Theo hiệp hội hành tỏi Hoa Kỳ, năm
  2004 diện tích trồng hành tỏi trên thếgiới là 2.680.000 ha, năng suất 17,77
  triệu tấn/ha, sản lượng 47.670.000 tấn. Nước dẫn ñầu vềdiện tích là Hoa Kỳ,
  về sản lượng là Trung Quốc (chiếm 31%) và năng suất là Nga. Ngoài ra
  Trung Quốc còn là nước trồng tỏi chiếm 1/2 châu Á, 1/3 thếgiới (Xu và QU,
  2001).
  Hiện nay diện tích trồng hành tỏi ngày càng có chiều hướng ngày càng
  tăng. Tại nước Mỹcó khoảng 18.000 vùng trồng hành tỏi.
  2.2.2.Tình hình sản xuất hành tỏi ởViệt Nam
  Hiện nay tỏi ñang ñược trồng chủ y ếu tại các tỉnh Hải Dương, Bắc
  Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Ninh Thuận .
  * Huyện Sơn ðộng Tỉnh Bắc Giang:
  Theo ðoàn Hạnh, Kinh tếNông thôn, (2007). Trước ñây, nông dân xã
  Giáo Liêm - Sơn ðộng - Bắc Giang chỉ cấy hai vụ lúa. Nhưng nay, ñồng
  ruộng ñược canh tác thêm vụthứba trong năm với cây trồng chính là tỏi, loại
  cây chịu hạn tốt và cho hiệu quảkinh tếcao. Thấy trồng tỏi có hiệu quảkinh
  tếcao, nhiều hộ ñã trồng tỏi vào vụ ñông.
  Khảnăng mởrộng diện tích: ðến nay, toàn xã Giáo Liêm mởrộng
  diện tích lên 30 ha tỏi.
  * ðảo Lý Sơn - Quảng Ngãi:
  Theo Báo Người Lao ðộng - Quảng Ngãi, (2004). Trong số gần hai
  vạn dân trên ñảo Lý Sơn thì có ñến 2/3 là sống bằng nghềtrồng tỏi. Tỏi ñược
  xem là cây chủlực, nguồn thu nhập chính của nông dân. Riêng vụtỏi năm
  nay, năng suất ñạt 90 tạ/ha (trồng theo lối truy ền thống chỉ ñạt 60 tạ/ha).

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  6.1.TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG NƯỚC
  1. “Chữa bệnh thối cây ởkhoai tây bằng phương pháp mới”, Bản tin khám
  phá sinh vật học của www.khoahoc.com.vn ngày 12/11/2007
  http://www.khoahoc.com.vn/khampha/sinh-vat-hoc/thucvat/18175_Chua-benh-thoi-cay-o-khoai-tay-bang-phuong-phapmoi.aspx, ngày truy cập 15/03/2010.
  2. ðỗTấn Dũng(2001), Bệnh héo rũhại cây trồng cạn, NXB, Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  3. ðỗTấn Dũng (2003), Nghiên cứu phạm vi ký chủcủa nấm Fusarium sp hại
  trên một sốcây trồng, cây cảnh và cỏdại vùng Hà Nội, ðại học Nông
  nghiệp 1, Hà Nội.
  4. GS.TS. VũTriệu Mân (2007). Giáo trình Bệnh cây ñại cương. NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội, 91-108, 134-155.
  5. GS.TS. Vũ Triệu Mân (2007), Giáo trình bệnh cây chuyên khoa, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  6 .Lê Lương Tề(2007). Giáo trình bệnh cây nông nghiệp. NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  7. Lê Lương Tề, VũTriệu Mân (1999). Bệnh virus và vi khuẩn hại cây trồng.
  NXB Giáo dục, Hà Nội.
  8. Lê Minh Thi & CTV, Nghiên cứu bệnh hại hành tại Mê Linh- Vĩnh Phú,
  Viện BVTV, Báo cáo khoa học năm (1982).
  9. Nguyễn ðình Hiền(1996),Tin học, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  10. Nguyễn ThịLan, Phạm Tiến Dũng (2006). Giáo trình phương pháp thí
  nghiệm, NXB Nông nghiệp.
  11. Nguyễn ThịNghiêm (2006). Tài liệu tập huấn khuyến nông tài liệu lưu
  hành nội bộ. BộMôn Bảo VệThực Vật Khoa Nông Nghiệp Trường ðại
  Học Cần Thơ.
  12. Nguyễn Thanh Trà, ðặng VũThịThanh, Lưu Tham Mưu và Dương Anh
  Tuấn (2008). “Khảo sát khảnăng phòng trừbệnh thối nhũn ðịa lan do vi
  khuẩn Erwinia carotovora Holl gây ra của Plumbagin và một số dẫn
  xuất”, Kết quảnghiên cứu khoa học. Tập san BVTV, Cục Bảo vệthực
  vật, Số4.
  13. Nguyễn Văn Luật (2008), Rau gia vị kỹ thuật trồng thuốc nam và nấu
  nướng, NXB Nông nghiệp.
  14. Nguyễn Văn Tuất, “Phương pháp chuẩn ñoán giám ñịnh bệnh nấm và vi
  khuẩn hại cây trồng”, phương pháp nghiên cứu bảo vệthực vật, tập 1,
  trang 58 – 78.
  15. Nguyễn Văn Tuất (2002), kỹthuật chuẩn ñoán giám ñịnh bệnh hại cây
  trồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  16. Nguyễn Trần Oánh (1997), Hóa bảo vệthực vật, NXB Nông nghiệp Hà
  Nội.
  17. Phạm Chí Thành (1997), Giáo trình phương pháp thí nghiệm ngoài ñồng
  ruộng, NXB Nông Nghiệp Hà Nội.
  18. TạThu Cúc, HồHữu An, Nghiêm ThịBích Hà (2000),Giáo trình cây rau.
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  19.Tiêu chuẩn ngành 10TCN 224-2003, phương pháp ñiều tra phát hiện sinh
  vật hại cây trồng,(2003), Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hà
  Nội.
  20. Tuyển tập tiêu chuấn Nông nghiệp Việt Nam, Tiêu chuẩn bảo vệthực vật.
  Quyển 1 - tập II , (2001), Bộnông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội.
  21. Viện bảo vệthực vật (1997), Phương pháp nghiên cứuNXB Nông nghiệp
  Hà Nội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu bệnh thối nhũn hành, tỏi vụ đông xuân năm 2009 - 2010 và biện pháp phòng trừ tại huyện Ki
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu bệnh thối nhũn hành, tỏi vụ đông xuân năm 2009 - 2010 và biện pháp phòng trừ tại huyện Ki sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status