Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số đặc điểm bệnh lý chứng xeton huyết của bò sữa cao sản trên đàn bò nuôi tại Hà Nội và vùng phụ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số đặc điểm bệnh lý chứng xeton huyết của bò sữa cao sản trên đàn bò nuôi tại Hà Nội và vùng phụ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Một số đặc điểm bệnh lý chứng xeton huyết của bò sữa cao sản trên đàn bò nuôi tại Hà Nội và vùng phụ cận
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ .viii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ .ix
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1 ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1 MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ BÒ SỮA VIỆT NAM 3
  2.1.1 Giống bò sữa HF (Holstein Frireian – HF) 3
  2.1.2 Giống bò Jersey . 3
  2.2 ðẶC ðIỂM TIÊU HOÁ VÀ CẤU TẠO DẠ DÀY LOÀI NHAI LẠI 4
  2.2.1 Cấu tạo dạ dày bò sữa 4
  2.2.2 Tiêu hóa thức ăn trong dạ dày bò sữa 5
  2.2.3 Quá trình chuyển hoá gluxit, lipit và proteinở bò sữa . 13
  2.2.3.1 Quá trình chuyển hóa Gluxit . 13
  2.2.3.2 Quá trình chuyển hóa Lipit . 16
  2.2.2.3 Quá trình chuyển hóa Protit 20
  2.3 NHU CẦU DINH DƯỠNG CHO BÒ SỮA . 21
  2.4 MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ HUYẾT HỌC .25
  2.5 BỆNH XETON HUYẾT Ở BÒ SỮA 29
  3. ðỐI TƯỢNG – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35
  3.1 ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 35
  3.2 ðỊA ðIỂM NGHIÊN CỨU . 35
  3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 35
  3.3.1 ðiều tra thực trạng chăn nuôi bò sữa tại một số nông hộ và trang trại
  thuộc Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. 35
  3.3.2 ðiều tra tỷ lệ thức ăn thô xanh và thức ăn tinh trong khẩu phần thức ăn
  của bò sữa mắc chứng xeton huyết. 35
  3.3.3 Tỷ lệ mắc chứng xeton huyết trên ñàn bò thuộc Hà Nội, Bắc Giang,
  Vĩnh Phúc 35
  3.3.4 Biểu hiện lâm sàng của bò mắc chứng xeton huyết 35
  3.3.5 Chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu ở bò mắc chứngxeton huyết 35
  3.3.6 Hàm lượng xeton ở trong máu, sữa và nước tiểu. 35
  3.3.7 Sản lượng sữa và chất lượng sữa của bò mắc chứng xeton huyết . 35
  3.3.8 Xây dựng phác ñồ ñiều trị thử nghiệm . 35
  3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .37
  3.4.1 ðiều tra thực trạng chăn nuôi, tỷ lệ thức thôxanh và thức ăn tinh trong
  khẩu phần ăn bò sữa . 35
  3.4.2 Phương pháp lấy mẫu phân tích . 36
  3.4.3 Phương pháp phân tích mẫu 36
  3.4.4 Xây dựng phác ñồ ñiều trị thử nghiệm . 37
  3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu . 37
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39
  4.1 THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI HÀ NỘI VÀ CÁCVÙNG
  PHỤ CẬN 39
  4.1.1 Cơ cấu ñàn bò sữa hiện ñang ñược nuôi tại Hà Nội và các vùng phụ cận
  . 39
  4.1.2 Thực trạng chăn nuôi bò sữa ở Hà Nội và các vùng phụ cận 40
  4.2 TỶ LỆ MẮC CHỨNG XETON HUYẾT TRÊN ðÀN BÒ SỮA NUÔI
  TẠI HÀ NỘI VÀ VÙNG PHỤ CẬN 46
  4.3 ðẶC ðIỂM BỆNH LÝ CHỨNG XETON HUYẾT TRÊN ðÀN BÒ SỮA
  NUÔI TẠI HÀ NỘI VÀ VÙNG PHỤ CẬN . 47
  4.3.1. Biểu hiện lâm sàng ở bò sữa mắc chứng xeton huyết 47
  4.3.2 Hàm lượng các thể xeton trong máu, sữa và nước tiểu trên ñàn bò sữa
  mắc chứng xeton huyết nuôi tại Hà Nội và các vùng phụ cận . 48
  4.3.3 Một số chỉ tiêu huyết học . 49
  4.3.3.1 Các chỉ tiêu của hệ hồng cầu . 50
  4.3.3.2 Các chỉ tiêu về hệ bạch cầu . 52
  4.3.3.3. Một số chỉ tiêu sinh hóa máu . 53
  4.4 ẢNH HƯỞNG CỦA CHỨNG XETON HUYẾT TỚI SẢN LƯỢNG SỮA
  CỦA BÒ 57
  4.5 ðIỀU TRỊ THỬ NGHIỆM . 60
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 67
  5.1 KẾT LUẬN 67
  5.2 ðỀ NGHỊ . 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
  A. Tài liệu tham khảo trong nước 70
  B. Tài liệu tiếng nước ngoài . 72
  PHỤ LỤC 75

  1. MỞ ðẦU
  1.1 ðẶT VẤN ðỀ
  Trong những năm gần ñây, mức sống của con người ngày càng nâng
  cao thì nhu cầu về thực phẩm từ các sản phẩm ñộng vật càng ñược sử dụng
  nhiều trong những bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam. ðặc biệt là
  các sản phẩm từ sữa bò tươi, ñây là một trong nhữngthực phẩm thiết yếu và
  cần thiết ñối với người già và trẻ nhỏ. ðể ñáp ứng ñược nhu cầu tiêu thụ sữa,
  nhiều cơ sở chăn nuôi bò sữa của nhà nước và tư nhân ñã lần lượt ra ñời.
  ðiển hình như: Công ty sữa Mộc Châu, công ty sữa Ba Vì, công ty sữa
  Vinamilk,
  Cùng với nhiều chương trình của quốc gia về phát triển sữa và bò sữa
  hiện ñã và ñang ñược thực hiện ở hơn 60% tỉnh thànhtrong cả nước, nhiều
  giống bò sữa cao sản ñã ñược nhập và nuôi thuần hoátại những vùng sinh
  thái khác nhau trong cả nước ñưa số lượng bò sữa tăng lên từ 30.000 con
  năm 2000 lên 104.000 con năm 2005 (tăng 25%), sản lượng sữa cả nước từ
  52.000 tấn năm 2000 lên 197.700 tấn năm 2005 (tăng 30%/năm) ñáp ứng
  nhu cầu sữa tươi tiêu dùng trong nước từ 7% lên 22%. Năng suất sản lượng
  sữa ở ñàn bò lai từ 3,1 tấn/chu kì năm 2000 lên 3,85 tấn/chu kì năm 2005; ở
  bò thuần từ 3,8 tấn/chu kì năm 2000 lên 4,6 tấn/chukì, năng suất sữa trung
  bình cả nước là 3,93 tấn/chu kì. ðối với một bò sữachuyên dụng có khả năng
  cho 5000 – 6000 lít sữa/1 năm[4].
  Song song với việc ñầu tư và phát triển nghề chăn nuôi bò sữa ñem lại
  hiệu quả ở các ñịa phương, thì một số cơ sở khác lại không thành công như
  mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu là khó khăn về kỹ thuật chăn nuôi, về ñiều
  kiện chăm sóc, nuôi dưỡng mà các hộ chăn nuôi gặp phải khi mới nuôi loại
  ñộng vật cao cấp này. Chăn nuôi bò sữa không chỉ theo hình thức quảng canh
  như các loại gia súc bản ñịa mà còn ñòi hỏi người chăn nuôi phải có ñầu tư,
  có hiểu biết nhất ñịnh về kỹ thuật [26].
  Do sự nhìn nhận và ñánh giá chưa ñúng kể về chính sách phát triển
  cũng như khâu chuẩn bị về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, công tác thú y dẫn
  ñến sự phát triển chăn nuôi bò sữa mang tính chất phong trào thiếu hiểu biết
  và hết sức nóng vội nên ñã dẫn ñến sự phá sản của một số cơ sở chăn nuôi bò
  sữa như xí nghiệp bò sữa Sơn Dương - Tuyên Quang. Mặt khác, do số lượng
  bò sữa tăng nhanh nên người chăn nuôi chưa tính toán tỉ mỉ ñầy ñủ nguồn
  cung cấp và dự trữ thức ăn cho bò sữa từ ñó phải thay thế bằng nhiều nguồn
  thức ăn khác, rất tuỳ tiện, thiếu khoa học làm cho khẩu phẩn ăn mất cân ñối,
  dẫn ñến các bệnh rối loạn trao ñổi chất rất nghiêm trọng, ñiển hình như bệnh
  xeton huyết ở bò sữa.
  Chứng xeton huyết là một bệnh gây thiệt hại lớn chongành chăn nuôi
  bò sữa của thế giới vào thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước. Ở Việt Nam,
  bệnh cũng ñã xuất hiện trong vài năm gần ñây nhưng có rất ít công trình
  nghiên cứu về bệnh này, ñặc biệt là những nghiên cứu về ñặc ñiểm bệnh lý
  của bệnh. ðể ñi sâu tìm hiểu rối loạn bệnh lý của chứng xeton huyết, từ ñó có
  cơ sở khoa học ñể ñưa ra phác ñồ ñiều trị hiệu quả,chúng tôi tiến hành nghiên
  cứu ñề tài: “Một số ñặc ñiểm bệnh lý chứng xeton huyết của bò sữa cao sản
  trên ñàn bò nuôi tại Hà Nội và vùng phụ cận”.
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1. Xác ñịnh khẩu phần ăn của bò sữa gây ra chứng xeton huyết.
  2. Xác ñịnh biểu hiện lâm sàng và một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu
  ở bò mắc chứng xeton huyết.
  3. Xác ñịnh hàm lượng xeton trong máu, trong sữa và trong nước tiểu
  của bò mắc chứng xeton huyết.
  4. Xây dựng phác ñồ ñiều trị thử nghiệm.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ BÒ SỮA VIỆT NAM
  2.1.1 Giống bò sữa HF (Holstein Frireian – HF)
  ðây là một giống bò sữa nổi tiếng nhất của Hà Lan, ñược nuôi phổ
  biến trên thế giới. Bò HF thuộc nhóm bò Bostaurus primigenus – Hollandicus.
  Theo tài liệu của hội giống bò Mỹ, bò lang trắng ñen của Mỹ, Canada có
  nguồn gốc từ Frislan (Hà Lan) và một số ít vùng Holstein (ðức). Vì vậy,
  chúng có tên ghép của hai ñịa phương nói trên [3]. ðây là giống bò thích nghi
  tốt ở nhiều vùng khí hậu khác nhau trên thế giới mặc dù có nguồn gốc ôn ñới
  nhưng ñã ñược lai tạo thành những dòng có thể nuôi ñược cả những nước
  nhiệt ñới. Bò ñực giống tốt nặng 950-1000 kg, bò cái nặng 450-600 kg. Bê sơ
  sinh nặng 35-40 kg. Sản lượng sữa bình quân 5000-6000 lít/chu kỳ vắt sữa
  300 ngày, tỷ lệ mỡ sữa 3,2-3,7%.
  Bò có ngoại hình ñặc trưng cho bò sữa là thân hìnhtam giác, phần sau
  sâu hơn phần trước, thân hẹp về phía trước giống như cái nêm (trước nhỏ sau
  to). Bầu vú phát triển, da mỏng ñàn hồi tốt. Lôngmàu ñen xen các vạt trắng
  ñặc biệt, có vòng ñai trắng sau bả vai và lồng ngực.
  Tại Pháp giống bò này có năng suất sữa trung bình 6000 kg/con/chu kỳ
  và tại Việt Nam năng suất sữa ñạt 5000 kg/con/chu kỳ [14].
  2.1.2 Giống bò Jersey
  ðược tạo ra bằng phương pháp lai giữa bò Normandie với bò ñịa
  phương ở ñảo Jersi- nước Anh. Là giống bò ñược tạora ở vùng khí hậu ôn
  hòa. Bò ñực giống trưởng thành nặng 650-700 kg. Bò cái 360-400 kg, bê sơ
  sinh 25-30 kg. Năng suất sữa bình quân 2.800- 3500 kg/chu kỳ, tỷ lệ mỡ cao
  5,6-6,0%, chu kỳ sữa dài (có con 12-14 tháng cho sữa). Bò có thân hình nhỏ,
  ñầu thanh, mắt lồi, cổ thanh dài, yếm lớn nhưng mỏng. Lông ngắn và thưa có
  mầu nâu vàng, có con lông xám ñậm hoặc ñen nâu, ñôikhi có ñốm trắng ở
  bụng và chân. Bò có thân dài, bụng to, 4 chân thấp và hơi mảnh, không kén
  ăn, ít bệnh tật, dễ thích nghi với khí hậu nước ta.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tài liệu tham khảo trong nước
  1. Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Tường (2007), Giáo trình chăn nuôi trâu bò,
  Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Bộ NN&PTNT (2003), Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện chương trình phát
  triển bò sữa theo -Qð 167/2001/Qð- TTg của thủ tướng chính phủ.
  3. ðinh Văn Cải (2009), Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt
  Nam,Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
  4. Cục Chăn nuôi “Tình hình chăn nuôi bò sữa 2001- 2005 và ñịnh hướng
  phát triển giai ñoạn 2006-2015”.
  5. N.V. Kurilov- A.P. Krotkova (1979) Sinh lý và hóa sinh tiêu hóa của ñộng
  vật nhai lại. Nxb khoa học & Kỹ thuật (Bản dịch của Trần Cừ, Nguyễn
  Thanh Dương, Nguyễn Phước Nhuận )
  6. Trần Cừ, Cù Xuân Dần (1975), Sinh lý gia súc, Nxb Nông thôn, Hà Nội,
  tr 263-268.
  7. Nguyễn Quốc ðạt (1996), Một số chỉ tiêu về giống của ñàn bò cái lai
  (Holstein Friesian x Sindhy) hướng sữa nuôi tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Luận án tiến sỹ khoa học Nông nghiệp
  8. Vũ Duy Giảng (1983), thức ăn bổ sung cho gia súc, Nxb Nông nghiệp
  9. Vũ Duy Giảng, Nguyễn Xuân Bá, Lê ðức Ngoan, Nguyễn Xuân Trạch,
  Vũ Chí Cương, Nguyễn Hữu Văn (2008), Dinh dưỡng và thức ăn cho bò,
  Nxb Nông nghiệp, Hà Nội
  10. Nguyễn Xuân Hoạt, Phạm ðức Lộ (1980), Tổ chức phôi thai học, Nxb,
  ðại học – Trung học chuyên nghiệp
  11. Nguyễn Văn Kiệm, Nguyễn Văn Kình, Nguyễn Bá Mùi(2005), Hoá sinh
  ñộng vật, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  12. Nguyễn Văn Kiệm (1999),Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và
  sức sản xuất góp phần ñánh giá thực trạng ñàn bò HF nuôi tại Mộc Châu
  – Sơn La .Luận án tiến sỹ khoa học Nông nghiệp
  13. Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị ðào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1999), Chẩn
  ñoán lâm sàng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội
  14. Vũ Văn Nội, Phạm Kim Cương, Vũ Chí Cương (2002) Giống bò sữa
  thích hợp cho các tỉnh phía Bắc, các biện pháp giải quyết. Chuyên ñề
  khoa học
  15. Orskov, E.R. (1998), Nuôi dưỡng gia súc nhai lại những nguyên lý cơ
  bản và thực hành (Phạm Kim Cương và Nguyễn Mạnh Dũng dịch).
  16. Phillips, W.D; Chilton, T.J. (2003), Sinh học (Nguyễn Bá, Nguyễn Mộng
  Hùng, Trịnh Hữu Hằng, Hoàng ðức Cự, Phạm Văn Lập, Nguyễn Xuân
  Huấn và Mai ðình Yên dịch), Nxb Giáo Dục, Hà Nội.
  17. Phùng Quốc Quảng, Nguyễn Xuân Trạch (2002), Khai thác sữa năng suất
  - chất lượng - vệ sinh, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  18. Phùng Quốc Quảng, Nguyễn Xuân Trạch (2003), Thức ăn và nuôi dưỡng
  bò sữa, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  19. Phùng Quốc Quảng (2005), Nuôi bò sữa năng suất cao hiệu quả lớn, Nxb
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  20. Duane. , N. R, Grant, R. (2001), Sức khỏe của bò sữa và các bệnh trao ñổi
  chất liên quan ñến các yếu tố dinh dưỡng (ðỗ Kim Tuyên dịch).
  21. Phạm Ngọc Thạch, Hồ Văn Nam, Chu ðức Thắng (2006), Bệnh nội khoa
  gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  22. Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học ñộng vật
  nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  23. Lê Khắc Thận, Nguyễn Thị Phức Nhuận (1974), Sinh hóa ñộng vật, Nxb
  Nông nghiệp, Hà Nội, tr502-507.
  24. Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng Loan
  (1996), Sinh lý học gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

  Xem Thêm: Một số đặc điểm bệnh lý chứng xeton huyết của bò sữa cao sản trên đàn bò nuôi tại Hà Nội và vùng phụ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số đặc điểm bệnh lý chứng xeton huyết của bò sữa cao sản trên đàn bò nuôi tại Hà Nội và vùng phụ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status