Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu chất lượng điện trong lưới điện phân phối

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chất lượng điện trong lưới điện phân phối

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu chất lượng điện trong lưới điện phân phối
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU v
  DANH MỤC HÌNH VẼ vi
  DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ix
  MỞ ðẦU 1
  CHƯƠNG 1: LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ CÁC VẤN ðỀ CHUNG VỀ
  CHẤT LƯỢNG ðIỆN NĂNG 3
  1.1 Tổng quan vềlưới phân phối 3
  1.1.1 Khái niệm chung 3
  1.1.2. Cấu trúc lưới phân phối 3
  1.2 Các vấn ñềchung vềchất lượng ñiện năng 5
  CHƯƠNG 2: CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
  ðIỆN NĂNG TRONG LƯỚI PHÂN PHỐI 9
  2.1 Tần số 9
  2.1.1 ðộlệch tần số: 9
  2.1.2 ðộdao ñộng tần số: 9
  2.1.3 Ảnh hưởng của sựthay ñổi tần số: 9
  2.2 ðiện áp nút phụtải 10
  2.2.1 Dao ñộng ñiện áp 10
  2.2.2 ðộlệch ñiện áp 12
  2.2.3 ðộkhông ñối xứng 19
  2.2.4 ðộkhông sin 23
  CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ðIỆN 34
  3.1 ðánh giá chất lượng ñiện theo mô hình xác xuất thống kê 34
  3.2 ðánh giá chất lượng ñiện theo ñộlệch ñiện áp 36
  3.3 ðánh giá chất lượng ñiện theo tiêu chuẩn ñối xứng 36
  3.4 ðánh giá chất lượng ñiện theo tiêu chuẩn tích phân ñiện áp 40
  3.5 ðánh giá chất lượng ñiện theo tương quan giữa công suất và ñiện áp 41
  3.6 ðánh giá chất lượng ñiện theo ñộkhông sin của ñiện áp 42
  CHƯƠNG 4 : CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ðIỆN
  TRONG LƯỚI PHÂN PHỐI 44
  4.1 Nhóm các biện pháp tổchức quản lý vận hành 44
  4.2 Nhóm các biện pháp kỹthuật 45
  4.3 ðiều chỉnh ñiện áp 46
  4.4 Bù công suất phản kháng 47
  4.5 Các phương pháp khửsóng hài 75
  4.6 ðối xứng hóa lưới ñiện 84
  CHƯƠNG 5 : SỬDỤNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT ðÁNH GIÁ CHẤT
  LƯỢNG ðIỆN LỘ371 E28.2 98
  5.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm PSS/ADEPT 98
  5.1 ðánh giá chất lượng ñiện năng lộ371 E28.2 lưới ñiện Hưng Yên 107
  KẾT LUẬN 118
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 120
  PHỤLỤC 121

  MỞ ðẦU
  Trong những năm gần ñây, nền kinh tếnước ta có bước tăng trưởng một cách
  ấn tượng, kéo theo ñó là nhu cầu dùng ñiện tăng rất nhanh. Thực tế trên ñòi hỏi
  chúng ta phải ñẩy nhanh tốc ñộxây dựng các loại nhà máy ñiện, ñồng thời tập trung
  thiết lập một cấu trúc quản lý mới, tái cơcấu công ty ñiện lực hiện nay ñang thống
  lĩnh ngành ñiện và từng bước xây dựng một thịtrường ñiện cạnh tranh. Sự ñồng
  thời diễn ra trên ñã tạo ra những thách thức ñối với ngành ñiện Việt Nam. Tăng
  trưởng của nhu cầu ñiện ởViệt Nam hiện nay chủyếu do gia tăng nhu cầu ñi ện của
  ngành công nghiệp và gia tăng sửdụng ñiện cho sinh hoạt của người dân.
  Ngoài việc cần sản xuất ra lượng ñiện năng ñủlớn, chúng ta biết rằng ñiện
  năng tuy là một loại sản phẩm nhưng nó có những ñặc ñiểm khác biệt không giống
  bất kỳcác loại sản phẩm nào. Nó phụthuộc ñồng thời vào các quá trình sản xuất,
  truyền tải, phân phối và tiêu thụ. Sởhữu những ñặc tính khác biệt và trực tiếp tham
  gia vào các quá trình sản xuất các dạng sản phẩm khác nhau, nó ñược coi là một
  nhân tốquan trọng ảnh hưởng ñến chất lượng của các sản phẩm này. Không những
  vậy với sựra ñời và sửdụng rộng rãi của các thiết bịphụtải nhạy cảm với chất
  lượng ñiện nhưmáy tính, các thiết bị ño lường, bảo vệrơle, hệthống thông tin liên
  lạc, chúng ñòi hỏi phải ñược cung cấp ñiện với chất lượng cao. Việc suy giảm chất
  lượng ñiện làm cho thiết bịvận hành với hiệu suất thấp, tuổi thọbịsuy giảm, ảnh
  hưởng trực tiếp ñến kinh tếkhông chỉcủa mỗi cá nhân mà còn ñối với toàn xã hội
  nhất là trong thời kỳ mà Việt Nam ñã gia nhập WTO. Do ñó việc nâng cao chất
  lượng ñiện ñặc biệt là trong lưới ñiện phân phối mang một ý nghĩa chiến lược và
  cần sựphối hợp nhận thức của toàn xã hội.
  Trước những yêu cầu ñó ngoài việc mởrộng, phát triển nguồn ñiện thì vấn
  ñềnghiên cứu, ñưa ra các giải pháp ñảm bảo các thông sốchất lượng ñiện là một
  vấn ñềcấp bách hiện nay.
  Mục ñích nghiên cứu:
  Cơsởlý thuyết vềlưới phân phối, các vấn ñềvềchất lượng ñiện năng của
  lưới phân phối. Trong phạm vi luận văn này tác giả chủ yếu nghiên cứu vềchất
  lượng ñiện áp, các phương pháp ñánh giá và biện pháp nâng cao chất lượng ñiện áp.
  Áp dụng tính toán chất lượng ñiện áp bằng máy tính cho một lưới ñiện cụthể.
  ðối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  ðối tượng nghiên cứu chung của ñềtài tập trung chủyếu ởlưới phân phối ñó
  là các lộxuất tuyến ñường dây trung áp của TBA 110 kV. Trong ñiều kiện thời gian
  có hạn luận văn chủyếu nghiên cứu các vấn ñềvềchất lượng ñiện trong lưới trung
  áp, các lưới ñiện phân phối hình tia hay lưới ñiện kín nhưng vận hành hởvà áp dụng
  ñánh giá thực tếcho lưới ñiện của một lộxuất tuyến ñiển hình.
  Ý nghĩa thực tiễn của luận văn:
  Vấn ñềnâng cao chất lượng ñiện cho phép cải thiện chế ñộlàm việc kinh tế
  của các thiết bị ñiện, ñồng thời cho phép tiết kiệm ñiện năng, một nhiệm vụcấp
  bách mang tính toàn cầu nhất là trong ñiều kiện thịtrường ñiện cạnh tranh. Việc áp
  dụng khoa học công nghệ ñểnâng cao chất lượng ñiện nhưviệc sửdụng các thiết bị
  bù linh hoạt vào lưới phân phối ñược triểu khai ởnhiều nước trên thếgiới ñã mạng
  lại hiệu quảrất cao. Tuy nhiên ởnước ta việc áp dụng các tiến bộ ñó còn khá dè dặt
  và chỉmang tính manh mún ởmột số ñịa phương và cơsởsản xuất.
  Nội dung chính của luận văn:
  Luận văn thực hiện với nội dung sau:
  Lời mở ñầu.
  Chương 1: Lưới phân phối và các vấn ñềchung vềchất lượng ñiện năng.
  Chương 2: Các chỉtiêu cơbản ñánh giá chất lượng ñiện năng trong lưới
  phân phối.
  Chương 3: Các phương pháp ñánh giá chất lượng ñiện.
  Chương 4: Các biện pháp nâng cao chất lượng ñiện
  Chương 5: Sửdụng phần mềm PSS/ADEPT tính toán chất lượng ñiện áp cho
  lưới ñiện tỉnh Hưng Yên.
  Kết luận.

  CHƯƠNG 1
  LƯỚI PHÂN PHỐI VÀ CÁC VẤN ðỀCHUNG VỀ
  CHẤT LƯỢNG ðIỆN NĂNG
  1.1 Tổng quan vềlưới phân phối
  1.1.1 Khái niệm chung
  Lưới phân phối là một bộphận của hệthống ñiện làm nhiệm vụphân phối
  ñiện năng từcác trạm biến áp trung gian cho các phụtải. Lưới phân phối nói chung
  gồm 2 thành phần ñó là lưới phân phối ñiện trung áp 6-35kV và lưới phân phối ñiện
  hạáp 380/220 V hay 220/110 V.
  Lưới phân phối có tầm quan trọng ñặc biệt ñối với hệthống ñiện và mang
  nhiều ñặc ñiểm ñặc trưng:
  1. Trực tiếp ñảm bảo chất lượng ñiện cho các phụtải.
  2. Giữvai trò rất quan trọng trong ñảm bảo ñộtin cậy cung cấp ñiện cho phụ
  tải. Có ñến 98 % ñiện năng bịmất là do sựcốvà ngừng ñiện kếhoạch lưới phân
  phối. Mỗi sựcốtrên lưới phân phối ñều có ảnh hưởng rất lớn ñến sinh hoạt của
  nhân dân và các hoạt ñộng kinh tế, xã hội.
  3. Sửdụng tỷlệvốn rất lớn: khoảng 50 % vốn cho hệthống ñiện (35 % cho
  nguồn ñiện, 15 % cho lưới hệthống và lưới truyền tải).
  4. Tỷlệtổn thất ñiện năng rất lớn: khoảng (40 ư50) % tổn thất xảy ra trên lưới
  phân phối.
  5. Lưới phân phối trực tiếp cung cấp ñiện cho các thiết bị ñiện nên nó ảnh
  hưởng trực tiếp ñến tuổi thọ, công suất và hiệu quảcủa các thiết bị ñiện.
  1.1.2. Cấu trúc lưới phân phối
  Lưới phân phối gồm lưới phân phối trung áp và lưới phân phối hạáp. Lưới
  phân phối trung áp có cấp ñiện áp trung bình từ6-35 kV, ñưa ñiện năng từcác trạm
  trung gian tới các trạm phân phối hạ áp. Lưới phân phối hạ áp có cấp ñiện áp
  380/220 V hay 220/110 V cấp ñiện trực tiếp cho các hộtiêu th ụ ñiện.
  Nhiệm vụ của lưới phân phối là cấp ñiện cho phụ tải với chất lượng ñiện

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Trần Bách (2000), Lưới ñiện và hệ thống ñiện, NXB Khoa học và Kỹthuật,
  Hà Nội.
  2. Lê ThịThái Biên (2009), Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quảvận
  hành của lưới phân phối ñiện-Áp dụng cho lưới ñiện Thái Nguyên,
  Luận văn thạc sĩkỹthuật, ðại học kỹthuật công nghiệp Thái Nguyên.
  3. Trần Quang Khánh (2006), Hệ thống cung cấp ñiện, NXB Khoa học và Kỹ
  thuật, Hà Nội.
  4. Trần Quang Khánh, Quy hoạch ñiện nông thôn, NXB Nông nghiệp – 2000.
  5. Phan ðăng Khải, Huỳnh Bá Minh (2001), Bù công suất phản kháng lưới
  cung cấp và phân phối ñiện, NXB Khoa học và Kỹthu ật, Hà Nội.
  6. Nguyễn Xuân Phú (1998), Cung cấp ñiện, NXB Khoa học và Kỹthuật, Hà
  Nội.
  7. Nguyễn Hữu Phúc, Áp dụng PSS/ADEPT 5.0 trong lưới phân phối, ðại học
  ðiện lực.
  8. Trần Vinh Tịnh, Trương Văn Chương (2008), Bù tối ưu công suất phản
  kháng lưới phân phối, Tạp chí khoa học và công nghệsố2(25).
  9. Lã Văn Út (2000), Phân tích và ñiều khiển ổn ñịnh hệ thống ñiện, NXB
  Khoa học và Kỹthuật, Hà Nội.
  10. Nghị ñịnh của chính phủ: Số 105/2005/Nð-CP ngày 17/8/2005, quy ñịnh chi
  tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của luật ñiện lực.
  11. Thông tư, 09/2001/TTLT-BCNBVGCP ngày 31 tháng 10 năm 2001.
  12. Thông tư, 08/2010/TT-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2010, Bộcông thương.
  TIẾNG ANH
  13. R. C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty, “Electrical Power
  Systems Quality ’’, Second Edition, McGraw-Hill, New York, 1996.

  Xem Thêm: Nghiên cứu chất lượng điện trong lưới điện phân phối
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chất lượng điện trong lưới điện phân phối sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status