Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tính kháng, nhiễm bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) trên một số dòng lúa triển vọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tính kháng, nhiễm bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) trên một số dòng lúa triển vọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2010
  Đề tài: Đánh giá tính kháng, nhiễm bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) trên một số dòng lúa triển vọng
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục hình vi
  PHẦN 1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñềtài 3
  PHẦN 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Bệnh bạc lá lúa 4
  2.2. Vi khuẩn gây bệnh bạc lá lúa 6
  2.3. Tính kháng bệnh bạc lá của cây trồng 12
  2.4. Các loại chỉthịdi truyền 17
  2.5. Phương pháp MAS 24
  PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
  3.1. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 29
  3.2. ðối tượng và vật liệu nghiên cứu 29
  3.3. Nội dung nghiên cứu 33
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 35
  PHẦN 4. KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN 39
  4.1. ðánh giá phổkháng nhiễm bạc lá của các dòng NILs mang các
  ñơn gen kháng khác nhau và phân nhóm 20 isolate vi khuẩn bạc
  lá 39
  4.2. Khảo sát giá trịkháng của các gen kháng và phối hợp các gen
  kháng bạc lá 43
  4.2.2. Khảo sát giá trịkháng của IRBB54 (xa5+Xa21) 46
  4.2.3. Khảo sát giá trịkháng của IRBB55 (xa13+Xa21) 47
  4.2.4. Khảo sát giá trịkháng của IRBB59 (xa5+xa13+Xa21) 49
  4.2.5. Khảo sát giá trịkháng của IRBB60 (Xa4+xa5+xa13+Xa21) 51
  4.2.6. Khảo sát giá trịkháng của IRBB61 (Xa4+xa5+Xa7) 53
  4.2.7. Khảo sát giá trịkháng của IRBB62 (Xa4+Xa7+Xa21) 55
  4.2.8. Khảo sát giá trịkháng của IRBB63 (xa5+Xa7+xa13) 56
  4.2.9. Khảo sát giá trịkháng của IRBB65 (Xa4+Xa7+xa13+Xa21) 58
  4.3. Chọn lọc các dòng lúa bằng một sốchỉthịphân tửliên kết
  gen kháng bạc lá 60
  4.3.1. Kết quảchọn lọc các dòng thuộc tổhợp HC x IRBB62 60
  4.3.2. Kết quảchọn lọc các dòng thuộc tổhợp HC x IRBB62 62
  4.3.3. Kết quảchọn lọc các dòng thuộc tổhợp HC x IRBB63 64
  4.4. ðánh giá tính kháng nhiễm bệnh bạc lá của các dòng triển
  vọng 66
  4.4.1. Kết quảlây nhiễm 10 isolate vi khuẩn ñại diện trên các dòng thuộc
  tổhợp lai HC x IRBB62 66
  4.4.2. Kết quả lây nhiễm 10 isolate vi khuẩn ñại diện trên các dòng
  thuộc tổhợp lai HC x IRBB63 68
  PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70
  5.1. Kết luận 70
  5.2. Kiến nghị 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
  PHỤLỤC 75

  PHẦN 1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Bệnh bạc lá ởlúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv.oryzae gây ra là
  một trong những bệnh gây thất thoát nghiêm trọng vềnăng suất và sản lượng
  của ngành trồng lúa. Bệnh bạc lá có diện phân bố rộng và tác hại nghiêm
  trọng ñối với cây lúa. Bệnh ñược phát hiện ñầu tiên ở Nhật Bản vào năm
  1884, sau ñó bệnh này ñược ghi nhận và thông báo lần lượt từcác vùng trồng
  lúa khác nhau của Châu Á, Bắc Úc, Châu Phi và Mỹ. Các nghiên cứu vềmức
  ñộthiệt hại chỉra rằng, thiệt hại vềnăng suất biến ñộng rất rộng tùy thuộc vào
  giai ñoạn bịnhiễm bệnh, mức ñộnhiễm của giống, ñiều kiện thời tiết và môi
  trường khi bệnh diễn ra và có thểdao ñộng từ20 ñến 30% thậm chí mất trắng.
  ðểgiảm thiểu thiệt hại do bệnh gây ra, người ta ñã phải sửdụng phương pháp
  hóa học. Một lượng lớn thuốc hóa học ñã ñược sửdụng gây ra những tác hại
  không nhỏtới môi trường và sức khỏe con người.
  Ngày nay con người ñang hướng tới một nền sản xuất thân thiện với
  môi trường. ðối phó với tình trạng biến ñổi khí hậu toàn cầu chỉcó thểbằng
  cách hạn chếsửdụng hoá chất bảo vệthực vật và tìm phương thức khác ñể
  giải quy ết vấn ñềsâu bệnh. Bên cạnh những phương pháp phòng trừ mang
  tính thân thiện với môi trường thì phương pháp sửdụng các dòng/giống lúa
  kháng bệnh ñược ñánh giá là quan trọng nhất và có tiềm năng nhất. Và cũng
  nhờsựphát triển mạnh mẽcủa khoa học công nghệcuối thếkỷ20 - ñầu thế
  kỷ21, ñặc biệt là lĩnh vực công nghệsinh học thực vật như: nuôi cấy mô tế
  bào, sinh học phân tử, chuy ển gen . mà nhân loại ñã ñạt ñược rất nhiều
  thành tựu to lớn trong chọn tạo giống cây trồng kháng sâu bệnh, chống chịu
  với stress môi trường hay những cây trồng và sản phẩm cây trồng phục vụ
  những mục ñích riêng của con người. Một trong những phương pháp ñược coi
  là có hiệu quảvà ñang ñược ứng dụng rộng rãi tại các phòng nghiên cứu, các
  trung tâm chọn tạo giống cây trồng nói chung và chọn tạo giống lúa nói riêng
  là phương pháp chọn tạo giống nhờ sự hỗtrợcủa chỉthịphân tử(MarkerAssisted Selection – MAS).
  ðề tài: “Chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá bằng công
  nghệchỉthịphân tử”thuộc chương trình Công nghệSinh học Nông nghiệp
  giai ñoạn 2006 – 2010 ñặt mục tiêu, thông qua phương pháp MAS, chọn tạo
  các dòng lúa thuần triển vọng có ñặc tính nông sinh học tốt và mang gen
  kháng bạc lá. ðể ñảm bảo thành công cho mục tiêu cuối cùng là chọn tạo
  ñược giống lúa thuần kháng bạc lá, các công việc cần thiết như lây nhiễm
  nhân tạo, ñánh giá tính kháng/ nhiễm bạc lá . cần ñược tiến hành như m ột
  phần quan trọng của ñềtài. Vì mục ñích ñó, chúng tôi tiến hành ñềtài: “ðánh
  giá tính kháng, nhiễm bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) trên
  một sốdòng lúa triển vọng”.
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñềtài
  1.2.1. Mục ñích
  Trên cơ sở ñánh giá tính kháng nhiễm bệnh bạc lá của một số dòng
  NILs mang ñơn hay ña gen kháng, ñưa ra ñịnh hướng cho việc quy tụcác gen
  kháng hữu hiệu cho công tác chọn tạo giống lúa kháng bạc lá.
  Trên cơsở ñánh giá tính kháng nhiễm bệnh bạc lá của một sốdòng lúa
  thu ñược qua phép lai chuyển gen kháng, tuyển chọn ra các dòng có tính
  kháng cao ñểtiếp tục chọn lọc thành các dòng triển vọng và giống lúa thuần
  kháng bạc lá cho vùng ñồng bằng Bắc Bộ.
  1.2.2. Yêu cầu
  ðánh giá hiệu lực kháng và phổkháng của một sốdòng NILs mang
  ñơn gen kháng với các nòi vi khuẩn thu thập ñược.
  ðánh giá hiệu lực kháng của một số dòng NILs mang hai hay nhiều
  hơn các gen kháng bạc lá hữu hiệu.
  ðánh giá tính kháng của các dòng chọn lọc ñược bằng MAS.

  PHẦN 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
  2.1. Bệnh bạc lá lúa
  2.1.1. Triệu chứng
  Bệnh bạc lá lúa phát sinh phá hoại suốt thời kỳmạ ñến khi lúa chín,
  nhưng có triệu chứng ñiển hình là thời kỳ lúa cấy trên ruộng từsau khi ñẻ
  nhánh - trỗ- chín sữa.
  Triệu chứng trên mạ không ñặc trưng nên dễ nhầm lẫn với các hiện
  tượng khô ñầu lá do sinh lý. Vi khuẩn hại mạgây ra triệu chứng ởmép lá, ñầu
  lá với những vệt có ñộdài ngắn khác nhau, ban ñầu có màu xanh vàng sau ñó
  chuyển nâu bạc rồi khô xác.
  Trên lúa cấy, triệu chứng bệnh thểhiện rõ rệt hơn, tuy nhiên có thểbiến
  ñổi ít nhiều tuỳtheo giống và ñiều kiện ngoại cảnh. Vết bệnh từmép lá, ñầu
  lá lan dần vào trong phiến lá hoặc kéo dài theo gân chính; nhưng cũng có vết
  bệnh từngay giữa phiến lá lan rộng ra. Vết bệnh lan rộng theo ñường gợn
  sóng màu vàng; mô bệnh ban ñầu xanh tái, vàng lục, nâu bạc rồi khô xác.
  Theo kết quảnghiên cứu của Bộmôn Bệnh cây, Trường ðại học Nông
  nghiệp I, có hai loại hình triệu chứng của bệnh bạc lá lúa là: bạc lá gợn vàng
  và bạc lá tái xanh [11]. Loại hình bạc lá gợn vàng phổbiến trên hầu hết các
  giống và các mùa vụ; còn loại hình bạc lá tái xanh thường chỉthấy xuất hiện
  trên một sốgiống lúa, ñặc biệt ñối với các giống lúa ngắn ngày, chịu phân,
  phiến lá to, thếlá ñứng, ví dụnhưgiống T1, X1, NN27 Ngoài ra, theo kết
  quảnghiên cứu của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, khi vi khuẩn xâm
  nhập vào cây lúa qua rễvà gốc, cây có thểbiểu hiện ngay triệu trứng Kresek:
  lá và toàn bộcây lúa bịhéo. ðôi khi lá bệnh của giống lúa dễnhiễm bệnh có
  màu nhạt. Lá già có vẻ bình thường và có màu xanh, lá non có màu vàng
  trắng ñồng ñều hoặc vàng hoặc sọc vàng pha xanh [10].

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tài liệu tiếng Việt
  1. Bùi Chí Bửu, Nguyễn ThịLang (2000), Những nguyên tắc cơbản trong chọn
  giống cây trồng, Di truyền phân tửI, NXB Nông nghiệp TP HồChí Minh.
  2. Bùi Trọng Thủy (2009), Phát hiện thêm 2 nhóm nòi mới vi khuẩn gây bệnh
  bạc lá lúa Xanthomonas oryzaepv oryzae ởvùng ñồng bằng sông Hồng, Hội
  thảo quốc gia bệnh cây và sinh học phân tử, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  3. Cục Bảo vệ thực vật (2010), Sự ña dạng di truyền 1 số chủng vi khuẩn
  Xanthomonas oryzae gây bệnh bạc lá lúa ở miền Bắc Việt Nam,
  http://www.ppd.gov.vn.
  4. ðỗTấn Dũng (2009), Giáo trình Miễn dịch, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  5. Lê Duy Thành (2000), Cơsởdi truyền chọn giống thực vật, NXB ðHQG Hà
  Nội, Hà Nội.
  6. Nguyễn Duy Bảy, Bùi Chí Bửu và Bùi Bá Bổng (2001), "Chỉ thị phân tử
  trong nghiên cứu gen và chọn giống cây trồng", Chọn giống nhờMarker và
  phân tích QTL, Viện lúa ðồng Bằng sông Cửu Long, tr. 44-58.
  7. Nguyễn Quang Thạch (2002), Giáo trình Công nghệsinh học nông nghiệp,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 33.
  8. Nguyễn ThịMinh Nguyệt (2003), Khảo sát và ứng dụng chỉthịphân tửliên
  kết với tính kháng ñạo ôn trong ñánh giá các giống lúa bốmẹphục vụcông
  tác chọn tạo giống kháng bền vững, Luận văn Thạc sĩKhoa học Sinh học,
  Trường ðH Khoa học Tựnhiên, ðHQG Hà Nội.
  9. Nguyễn Văn Tiếp (2009), Cách nào hạn chế bệnh bạc lá?,
  http://www.kinhtenongthon.com.vn.
  10. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (2010), Bài 74: Bệnh bạc lá,
  http://vaas.org.vn.
  11. VũTriệu Mân (2007), Giáo trình bệnh cây chuyên khoa, NXB Nông nghiệp
  HN, tr. 135-138.
  12. Vũ Triệu Mân (2007), Giáo trình bệnh cây ñại cương, NXB Nông nghiệp
  HN, tr. 96 - 97.
  B. Tài liệu tiếng Anh
  13. Chen, H., S. Wang, and Q. Zhang (2002), A new gene for bacterial blight
  resistance in rice located on chromosome 12 identified from Minghui 63 - an
  elite restorer line. Phytopathology,pp. 92, 750 - 754.
  14. Chu Z.H., B.Y. Fu, H. Yang, C.G. Xu, Z.K. Li, A. Sanchez, Y.J. Park, J.L.
  Bennetzen, Q.F. Zhang, and S.P. Wang (2005), Targeting xa13, a recessive
  gene for bacterial blight resistance in rice, Tag theoretical and applied
  genetics, pp. 455.
  15. Collins N. C., Webb C. A., Seah S., Ellis J. G., Hulbert S. H. and Pryor A.
  (1998), The isolation and mapping of disease resistance gene analogs in
  maize, Molecular Plant- Microbe Interactions, 11(10), pp. 968 - 978.
  16. International Atomic Energy Agency (2002), Mutant Germplasm
  characterization using Molecular Markers, A Manual prepared by Joint
  FAO/IAE Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Vienna,
  pp. 11 - 13.
  17. Kangle Zheng, Ning Huang, John Bennett and Gurdev S.Khush (1995), PCRbase marker assisted selection in rice breeding, pp. 1 - 3.
  18. Khush G.S. and Brar D.S. (2007), Rice genetics from Mendel to functional
  genomics, pp. 10.

  Xem Thêm: Đánh giá tính kháng, nhiễm bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) trên một số dòng lúa triển vọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tính kháng, nhiễm bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) trên một số dòng lúa triển vọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status