Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục iv
  Danh mục các chữviết tắt vi
  Danh mục các bảng vii
  Danh mục các hình ix
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục ñích, yêu cầu 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Tình hình sửdụng ñất nông nghiệp trên thếgiới và Việt Nam 4
  2.2 Lý luận vềhiệu quảsửdụng ñất 6
  2.3 Lý luận vềphát triển bền vững và sửdụng ñất bền vững 16
  2.4 Những nghiên cứu liên quan ñến nâng cao hiệu quảsửdụng ñất
  và sửdụng ñất bền vững. 21
  3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 26
  3.2 Nội dung nghiên cứu 26
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 27
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29
  4.1 ðiều kiện tựnhiên, kinh tế- xã hội của huyện Yên ThếG 29
  4.1.1 ðiều kiện tựnhiên 29
  4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội 35
  4.2 Hiện trạng sửdụng ñất ñai của huyện Yên Thế 47 4.2.1 ðất nông nghiệp 47
  4.2.2 ðất phi nông nghiệp 47
  4.2.3 ðất chưa sửdụng 48
  4.2.4 Biến ñộng ñất giai ñoạn 2005-2009 49
  4.3 Thực trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp và phân bố hệ
  thống cây trồng 51
  4.3.1 Thực trạng sửdụng ñất sản xuất nông nghiệp. 51
  4.3.2 Hiện trạng cây trồng năm 2009 của huyện Yên Thế. 51
  4.3.3 Hiện trạng sửdụng ñất sản xuất nông nghiệp của các tiểu vùng. 53
  4.4 ðánh giá hiệu quảloại hình sửdụng ñất 58
  4.4.1 ðánh giá hiệu quảkinh tế 58
  4.4.2 ðánh giá hiệu quảxã hội. 67
  4.4.3 ðánh giá hiệu quảmôi trường 71
  4.5 ðịnh hướng sửdụng ñất sản xuất nông nghiệp 74
  4.5.1 Dựkiến sửdụng ñất sản xuất nông nghiệp theo các tiểu vùng 75
  4.6 ðềxuất giải pháp ñểthực hiện ñịnh hướng sửdụng ñất sản xuất
  nông nghiệp 81
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 85
  5.1 Kết luận 85
  5.2 ðềnghị 87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
  PHỤLỤC 92

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  ðất ñai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tưliệu sản xuất ñặc
  biệt, là tài nguyên thiên nhiên không có khảnăng tái tạo, là thành phần quan
  trọng của môi trường sống, là ñịa bàn phân bốcủa các khu dân cư, xây dựng
  cơsởkinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh Trong quá trình sửdụng
  ñất con người ñã làm thay ñổi các thuộc tính của ñất theo cảhai hướng tốt và
  xấu. Do ñiều kiện cơsởvật chất nghèo nàn, trình ñộcanh tác lạc hậu, nhận
  thức và tiếp thu khoa hoặc kỹthuật còn hạn chếdẫn ñến ñất ñai bịxói mòn,
  rửa trôi, phá vỡkết cấu ñất, nghèo dinh dưỡng, bạc màu hoá
  Nông nghiệp là một ngành sản xuất ñặc biệt, là hoạt ñộng có từxa xưa
  của loài người; hầu hết các nước trên thếgiới ñều xây dựng một nền kinh tếtừ
  phát triển nông nghiệp dựa vào khai thác các tiềm năng của ñất, trên cơsở ñó
  ñểphát triển các ngành khác Vì vậy, tổchức sửdụng nguồn tài nguyên ñất
  ñai hợp lý, có hiệu quảkinh tếcao là nhiệm vụquan trọng ñảm bảo cho nông
  nghiệp phát triển bền vững.
  Việt Nam là một nước nông nghiệp ñất chật, người ñông, ñất ñai ñược
  sửdụng vào mục ñích nông nghiệp chiếm tỷlệthấp (chỉchiếm 28,43% tổng
  diện tích ñất tựnhiên), nên chỉsốvề ñất nông nghiệp bình quân ñầu người là
  1133m
  2
  /người [29]. Trong những năm gần ñây sản xuất nông nghiệp Việt
  Nam ñã ñạt ñược những thành tựu rất ñáng tựhào và ñã từng bước chuyển
  sang sản xuất hàng hoá. ðảng và Nhà nước ñã có nhiều chủ trương, chính
  sách khuy ến khích phát triển nông nghiệp và kinh tếnông thôn. Nông nghiệp
  ñã ñóng góp gần 20% tổng GDP tính theo giá trịhiện hành và ñóng góp tới 70%
  GDP khu vực nông thôn; tỷ trọng nông nghiệp hàng hoá chiếm khá, nhiều nông
  sản có giá trịhàng hoá lớn nhưlương thực (50% là hàng hoá, trong ñó 20% là
  xuất khẩu), các loại cây công nghiệp chiếm tới (90 - 97% ) [27]. Kim ngạch xuất
  khẩu nông sản chiếm 30 - 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của cảnước [6]. Cùng
  với tăng trưởng sản lượng và sản lượng hàng hoá là quá trình ña dạng hoá các
  mặt hàng nông sản trên cơsởkhai thác lợi thếso sánh từng vùng.
  Tuy nhiên, nền nông nghiệp nước ta vẫn mang dáng dấp của nền nông
  nghiệp sản xuất nhỏ, hiệu quảkinh tếthấp không còn phù hợp với kinh tếthị
  trường thời kỳhội nhập. Việc ưu tiên thu hút ñầu tư ñểphát triển các khu công
  nghiệp ñã tạo nên sựmất cân ñối trong phát triển kinh tếxã hội nông thôn. M ột
  sốdiện tích ñất phù sa màu m ỡchuyên trồng lúa ñã phải chuy ển sang sửdụng
  làm m ặt bằng sản xuất công nghiệp. Người nông dân có ñất bịthu hồi chưa ñược
  giúp ñỡtrong việc sửdụng tiền bồi thường, hỗtrợvào việc ñầu tưphát triển sản
  xuất nên ñời sống gặp khó khăn và không ổn ñịnh. Hoạt ñộng của nhiều khu
  công nghiệp chưa chấp hành nghiêm Luật Môi trường, vi phạm các cam kết thực
  hiện các biện pháp bảo vệmôi trường. Từ ñó dẫn ñến tài nguyên ñất bịsuy thoái,
  môi trường bịô nhiễm, việc chuy ển ñổi cơcấu cây trồng, vật nuôi cũng mang
  tính tựphát không theo quy hoạch . Nhiều văn bản pháp luật quan trọng vềquản
  lý, sửdụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệmôi trường ñã không ñược ñáp ứng
  kịp thời nhu cầu chuyển dịch cơcấu kinh tếtrong quá trình công nghiệp hoá,
  hiện ñại hoá nông thôn. Tất cảnhững vấn ñề ñó ñe doạtính bền vững trong quá
  trình phát triển. Vì vậy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả,
  bền vững, tạo giá trịlớn vềkinh tế ñang là mục tiêu của cảnước nói chung và
  huyện Yên Thếnói riêng.
  Huyện Yên Thếlà huy ện miền núi nằm ởphía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang.
  Huyện Yên Thếcó 21 ñơn vịxã, thịtrấn; trung tâm văn hoá-chính trị-xã hội
  của huy ện là thịtrấn Cầu Gồ, cách thành phốBắc Giang 27 km theo tỉnh lộ398
  vềphía Tây Bắc. Diện tích ñất tựnhiên của huyện là 30.141,3 ha; trong ñó ñất
  nông nghiệp có 23.923,1 ha, chiếm 79,4 % tổng diện tích ñất tựnhiên. Diện
  tích ñất sản xuất nông nghiệp toàn huyện là 11.765,5 ha, chiếm 39,03% tổng
  diện tích ñất tựnhiên. Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện
  ñã ñạt ñược những kết quả ñáng khích lệ; tuy nhiên việc chuy ển ñổi cơcấu sản
  xuất giữa các xã không ñồng ñều, sản xuất còn manh mún, hiệu quảkinh tếtrên
  một ñơn vịdiện tích còn thấp, chưa tạo ñược vùng thâm canh tập trung, sản
  phẩm nông nghiệp hàng hoá chưa nhiều, chưa tạo ñà cho công nghiệp chếbiến
  nông sản, hiệu quả ñồng vốn ñầu tưcòn thấp .
  Từnhững vấn ñềkhoa học và thực tiễn sản xuất nông nghiệp và sử
  dụng ñất nông nghiệp ñang diễn ra ởhuyện Yên Thếnhư ñã trình bày ởtrên.
  ðểgóp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển nông nghiệp của
  huyện ñến năm 2015 và lâu dài hơn, tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài: "ðánh
  giá hiệu quảsửdụng ñất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền
  vững trên ñịa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang".
  1.2 Mục ñích, yêu cầu
  * Mục ñích:
  - ðiều tra, khảo sát, ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông
  nghiệp, trên cơsở ñó lựa chọn một sốloại hình sửdụng ñất phù hợp với ñiều
  kiện cụthểcủa huyện.
  - ðịnh hướng và ñềxuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảsửdụng
  ñất sản xuất nông nghiệp ñáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững.
  * Yêu cầu:
  Các thông tin, sốliệu, tài liệu ñiều tra trung thực, chính xác, ñảm bảo ñộ
  tin cậy và phản ánh ñúng thực trạng sửdụng ñất sản xuất nông nghiệp. Việc
  phân tích, xửlý sốliệu trên cơsởkhoa học, có ñịnh tính ñịnh lượng bằng các
  phương pháp nghiên cứu thích hợp.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Tình hình sửdụng ñất nông nghiệp trên thếgiới và Việt Nam
  2.1.1 Tình hình sửdụng ñất nông nghiệp trên thếgiới
  ðất nông nghiệp là nhân tốvô cùng quan trọng ñối với sản xuất nông
  nghiệp. Trên thếgiới, mặc dù nền sản xuất nông nghiệp của các nước phát
  triển không giống nhau nhưng tầm quan trọng ñối với ñời sống con người thì
  quốc gia nào cũng thừa nhận. Hầu hết các nước coi sản xuất nông nghiệp là
  cơsởnền tảng của sựphát triển. Tuy nhiên, khi dân sốngày một tăng nhanh
  thì nhu cầu lương thực, thực phẩm là một sức ép rất lớn. ðể ñảm bảo an ninh
  lương thực loài người phải tăng cường các biện pháp khai hoang ñất ñai. Do
  ñó, ñã phá vỡcân bằng sinh thái của nhiều vùng, ñất ñai bịkhai thác triệt ñể
  và không còn thời gian nghỉ, các biện pháp gìn giữ ñộphì nhiêu cho ñất chưa
  ñược coi trọng. Kết quảlà hàng loạt diện tích ñất bịthoái hoá trên phạm vi
  toàn thếgiới qua các hình thức bịmất chất dinh dưỡng và chất hữu cơ, bịxói
  mòn, bịnhiễm mặn và bịphá hoại cấu trúc của tầng ñất . Người ta ước tính
  có tới 15% tổng diện tích ñất trên trái ñất bịthoái hoá do những hành ñộng
  thiếu ý thức của con người gây ra [31]. Theo P.Buringh [38], toàn bộ ñất có
  khảnăng nông nghiệp của thếgiới chừng 3,3 tỷha (chiếm 22% tổng diện tích
  ñất liền); khoảng 78% (xấp xỉ11,7 tỷha) không dùng ñược vào nông nghiệp.
  ðất trồng trọt là ñất ñang sửdụng, cũng có loại ñất hiện tại chưa sửdụng
  nhưng có khảnăng trồng trọt. ðất ñang trồng trọt của thếgiới có khoảng 1,5 tỷ
  ha (chiếm xấp xỉ10,8% tổng diện tích ñất ñai và 46% ñất có khảnăng trồng
  trọt). Nhưvậy, còn 54% ñất có khảnăng trồng trọt chưa ñược khai thác [38].
  ðất ñai trên thếgiới phân bố ởcác châu lục không ñều. Châu Á là nơi có diện
  tích ñất nông nghiệp khá cao so với các châu lục khác, nhưng Châu Á lại có
  tỷlệdiện tích ñất nông nghiệp trên tổng diện tích ñất tựnhiên thấp. Mặt khác,

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Lê Văn Bá (2001), “Tổchức lại việc sửdụng ruộng ñất nhằm thúc ñẩy
  sản xuất nông nghiệp hàng hoá”, Tạp chí kinh tếvà dựbáo, (6), tr.8-10
  2. Báo cáo Kinh tế-Xã hội huy ện Yên Thếnăm 2006
  3. Báo cáo Kinh tế-Xã hội huy ện Yên Thếnăm 2007
  4. Báo cáo Kinh tế-Xã hội huy ện Yên Thếnăm 2008
  5. Báo cáo Kinh tế-Xã hội huy ện Yên Thếnăm 2009
  6. Hà ThịThanh Bình (2000), Bài giảng hệthống canh tác nhiệt ñới, Trường
  ðHNN I, Hà Nội.
  7. VũThịBình (1993), "Hiệu quảkinh tếsửdụng ñất canh tác trên ñất phù sa
  sông Hồng huy ện Mỹ Văn, tỉnh Hải Hưng", Tạp chí Nông nghiệp và
  Công nghiệp thực phẩm, số10, NXBNN, Hà Nội, trang 391-392.
  8. Nguyễn Văn Bộ (2000), Bón phân cân ñối và hợp lý cho cây trồng,
  NXBNN, Hà Nội.
  9. Nguyễn Duy Bột (2001), "Tiêu thụnông sản - thực trạng và giải pháp",
  Tạp chí kinh tếvà phát triển, số3/2001, trang 28-30
  10. Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ ñổi
  mới. NXB Thống kê, Hà Nội
  11. Ngô ThếDân (2001), "Một sốvấn ñềkhoa học công nghệnông nghiệp
  trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện ñại hoá nông nghiệp”, Tạp chí
  Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số1/2001, trang3-4,13
  12. ðảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện ðại hội ñảng toàn quốc lần
  thứ X - Báo ñiện tử ðảng cộng sản Việt Nam, Website:
  http://www.cpv.org.vn/vankien/vankiendaihoi.asp?
  13. ðường Hồng Dật và các cộng sự(1994), Lịch sửNông nghiệp Việt Nam.
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 1, 262-293
  14. Phạm Vân ðình, ðỗ Kim Chung và các cộng sự (1997), Kinh tế nông
  nghiệp, NXB Nông nghiệp Hà Nội
  15. Phạm Duy ðoán (2004), Hỏi và ñáp về Luật ñất ñai năm 2003, NXB
  Chính trịquốc gia.
  16. Dựán quy hoạch tổng thể ñồng bằng sông Hồng (1994), Báo cáo nền số
  9, Hà Nội
  17. VũNăng Dũng (1997), ðánh giá hiệu quảmột sốmô hình ña dạng hoá
  cây trồng vùng ñồng bằng sông Hồng, Hà Nội
  18. Nguyễn NhưHà (2000), Phân bón cho lúa ngắn ngày trên ñất phù sa sông
  Hồng, Luận án Tiến sĩNông nghiệp ðHNN I, Hà Nội
  19. Quyền ðình Hà (1993), ðánh giá kinh tế ñất lúa vùng ñồng bằng sông
  Hồng, Luận án Tiến sĩNông nghiệp, ðHNN I, Hà Nội
  20. ðỗ Nguyên Hải (2001), ðánh giá ñất và hướng sử dụng ñất bền vững
  trong sản xuất nông nghiệp của huyện Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh, Luận
  án tiến sĩkhoa học nông nghiệp - Hà Nội 2001
  21. Nguyễn ThịHoa (2007)- ðánh giá hiệu quảsửdụng ñất nông nghiep trên
  ñịa bàn huyện ðông Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Luận án thạc sỹ- ðại học
  Nông nghiệp Hà nội
  22. Nguyễn ðình Hợi (1993), Kinh tếtổchức và quản lý sản xuất kinh doanh
  nông nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội
  23. Lê Hội (1996), Một sốphương pháp luận trong việc quản sửdụng ñất ñai,
  Tạp chí Nghiên cứu kinh tếsố193
  24. Hội Khoa học ðất Việt Nam (2000), ðất Việt Nam, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội
  25. ðặng Hữu (2000), "Khoa học và công nghệphục vụcông nghiệp hoá, hiện
  ñại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn", Tạp chí Cộng sản, số17,
  trang 32

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status