Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH vii
  1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích nghiên cứu 2
  1.3 Yêu cầu của ñề tài 3
  2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Cơ sở lý luận của Quy hoạch sử dụng ñất 4
  2.2 Cơ sở ñánh giá về tính khả thi và hiệu quả của quy hoạch sử
  dụng ñất 12
  2.3 Tình hình phát triển quy hoạch sử dụng ñất trên thế giới và
  Việt Nam 20
  2.4 Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng ñất ở Việt Nam 33
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 46
  3.2 Nội dung nghiên cứu 46
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 48
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49
  4.1 ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nam Sách 49
  4.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 49
  4.1.2 ðặc ñiểm kinh tế, xã hội 52
  4.2 Tình hình quản lý và sử dụng ñất ñai 59
  4.2.1 Tình hình quản lý ñất ñai 59
  4.2.2 Tình hình sử dụng ñất ñai 62
  4.3 ðánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 1998
  - 2010 70
  4.3.1 Một số chỉ tiêu quy hoạch ñất ñã ñược duyệt 70
  4.3.2 ðánh giá kết quả thực hiện theo phương án quy hoạch và ñiều
  chỉnh quy hoạch theo ba nhóm ñất chính 71
  4.3.3 ðánh giá kết quả thực hiện theo phương án ñiều chỉnh quy hoạch
  sử dụng ñất từ năm 2006 ñến năm 2010 76
  4.3.4 Tìm hiểu một số công trình theo phương án quyhoạch sử dụng
  ñất nhưng triển khai không ñúng tiến ñộ 87
  4.3.5 ðánh giá chung về tình hình thực hiện quy hoạch trên ñịa bàn
  huyện Nam sách 88
  4.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch 93
  4.4.1 Giải pháp nâng cao chất lượng phương án Quy hoạch sử dụng ñất 93
  4.4.2 Giải pháp ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất 95
  4.4.3 Giải pháp tăng cường vốn ñầu tư 96
  4.4.4 Giải pháp quản lý quy hoạch sử dụng ñất 96
  5. KẾT LUẬN 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  ðất ñai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất ñặc biệt không
  gì thay thế ñược, là nền tảng ñể phân bố và xây dựng các ngành kinh tế quốc
  dân, các khu dân cư, các công trình phục vụ ñời sống và sự nghiệp phát triển
  văn hóa và an ninh quốc phòng.
  Trong thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch
  kế hoạch sử dụng ñất luôn nhận ñược sự quan tâm chỉñạo của ðảng, Chính
  phủ ñược triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước và ñạt ñược một số kết
  quả nhất ñịnh. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất là một bộ phận quan trọng
  trong công tác quản lý Nhà nước thuộc hệ thống phápluật về ñất ñai của nước
  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  Quy hoạch sử dụng ñất có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng không chỉ cho
  trước mắt mà cả lâu dài, việc thực hiện ñúng phươngán quy hoạch ñóng vai
  trò quyết ñịnh tính khả thi và hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng ñất.
  Quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñai phải phù hợp với yêu
  cầu thực tế phát triển kinh tế, xã hội của từng ñịaphương. Việc sử dụng ñất
  phải triệt ñể, tiết kiệm, tránh lãng phí quỹ ñất, phân bổ hợp lý quỹ ñất cho nhu
  cầu sử dụng ñất khác nhau của nền kinh tế, ñặc biệtưu tiên ñất ñai cho nhiệm
  vụ ñổi mới và phát triển của nước ta hiện nay.
  Tỉnh Hải Dương là một trong các ñô thị trung tâm của vùng kinh tế trọng
  ñiểm phía Bắc. Không nằm ngoài tình hình chung của cả nước, quy hoạch sử
  dụng ñất của các huyện, thành phố và của cả tỉnh Hải Dương còn nhiều vấn ñề
  cần bàn. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là do những
  tồn tại, bất cập trong công tác lập và thực hiện quy hoạch sử dụng ñất.
  Nam Sách là một huyện của tỉnh Hải Dương có diện tích tự nhiên
  10907,70 ha với 18 xã, 1 thị trấn. Trong tương lai không xa theo hướng phát
  triển của tỉnh ñến năm 2020, Nam Sách sẽ trở thành một trong những trung
  tâm ñô thị hành chính, góp phần quan trọng trong việc tạo thành chuỗi ñô
  thị. Trên thực tế, huyện là ñịa phương có những bước phát triển khá nhanh
  và mạnh mẽ với nhiều dự án lớn ñã, ñang và sẽ ñược thực hiện. Vì vậy, ñể
  phát triển ñúng hướng và bền vững, công tác quản lýñất ñai có ý nghĩa quan
  trọng ñặc biệt là quy hoạch sử dụng ñất. Huyện Nam Sách ñã tiến hành lập
  quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 1998 - 2010. Phương án này ñã ñược
  UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt theo quyết ñịnh số 2849/Qð-UB ngày
  04/11/1998. Năm 2006 huyện Nam Sách tiến hành ñiều chỉnh quy hoạch sử
  dụng ñất ñến năm 2010, kế hoạch sử dụng ñất 5 năm 2006 - 2010. Phương
  án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñã ñược UBND tỉnh Hải Dương phê
  duyệt theo quyết ñịnh số 2057/Qð-UB ngày 15/7/2007.ðây là cơ sở pháp lý
  quan trọng ñể ñịa phương thực hiện việc quản lý và sử dụng ñất từ năm 1998
  ñến nay. Sau một thời gian thực hiện, huyện Nam Sách ñã ñạt ñược nhiều
  thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên một số nội dung của
  phương án quy hoạch sử dụng ñất chưa ñược thực hiện triệt ñể do nhiều
  nguyên nhân, dẫn ñến tính khả thi của phương án chưa cao. Vì vậy, ñề tài
  “ðánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sửdụng ñất huyện Nam
  Sách - tỉnh Hải Dương” cần thiết ñược lựa chọn nghiên cứu.
  1.2 Mục ñích nghiên cứu
  Nghiên cứu ñánh giá thực trạng tình hình thực hiện các chỉ tiêu quy
  hoạch sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương giai ñoạn
  1998 - 2010 và phương án ñiều chỉnh quy hoạch từ năm 2006 - 2010, làm rõ
  những vấn ñề tồn tại trong phương án quy hoạch sử dụng ñất, từ ñó ñề ra các
  giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính khảthi của phương án quy
  hoạch sử dụng ñất.
  1.3 Yêu cầu của ñề tài
  - Tìm hiểu chỉ tiêu sử dụng ñất theo nhóm ñất ñã ñược thực hiện của
  phương án quy hoạch sử dụng ñất và một số công trình dự án nằm trong
  phương án quy hoạch sử dụng ñất và phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử
  dụng ñất;
  - Tổng hợp, phân tích, ñánh giá tình hình thực hiệnquy hoạch sử dụng
  ñất theo các số liệu ñã ñiều tra và từ ñó ñưa ra các giải pháp nhằm nâng cao
  tính khả thi của quy hoạch sử dụng ñất của huyện Nam Sách.

  2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơ sở lý luận của Quy hoạch sử dụng ñất
  2.1.1 Khái niệm về quy hoạch sử dụng ñất
  “ðất ñai” là một phần lãnh thổ nhất ñịnh có vị trí,hình thể, diện tích
  với những tính chất tự nhiên hoặc mới tạo thành (ñặc tính thổ nhưỡng, ñiều
  kiện ñịa hình, ñịa chất, thuỷ văn, chế ñộ nước, thảm thực vật, các tính chất lý
  hoá tính .),tạo ra những ñiều kiện nhất ñịnh cho việc sử dụng theo các mục
  ñích khác nhau. Như vậy, ñể sử dụng ñất cần phải làm quy hoạch - ñây là quá
  trình nghiên cứu, lao ñộng sáng tạo nhằm xác ñịnh ýnghĩa mục ñích của từng
  phần lãnh thổ và ñề xuất một trật tự sử dụng ñất nhất ñịnh.
  Về mặt bản chất: ñất ñai là ñối tượng của các mối quan hệ sản xuất
  trong lĩnh vực sử dụng ñất và việc tổ chức sử dụng ñất như “tư liệu sản xuất
  ñặc biệt” gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội.Như vậy, quy hoạch sử dụng
  ñất là một hiện tượng kinh tế - xã hội thể hiện ñồng thời 3 tính chất: kinh tế,
  kỹ thuật và pháp chế. Trong ñó:
  - Tính kinh tế:Thể hiện bằng hiệu quả sử dụng ñất ñai.
  - Tính kỹ thuật:Bao gồm các tác nghiệp chuyên môn kỹ thuật như ñiều
  tra, khảo sát, xây dựng bản ñồ, khoanh ñịnh, xử lý số liệu .
  - Tính pháp chế:Xác nhận tính pháp lý về mục ñích và quyền sử dụng
  ñất theo quy hoạch nhằm ñảm bảo sử dụng và quản lý ñất ñai ñúng pháp luật.
  Từ ñó, có thể ñưa ra ñịnh nghĩa: “Quy hoạch sử dụng ñất là hệ thống
  các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của Nhànước về tổ chức, sử dụng
  và quản lý ñất ñai ñầy ñủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quả cao nhất thông
  qua việc phân bổ quỹ ñất ñai (khoanh ñịnh cho các mục ñích và các ngành)
  và tổ chức sử dụng ñất như tư liệu sản xuất (các giải pháp sử dụng ñất cụ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A - Tiếng Việt
  1. Vũ Thị Bình (1999), Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2004), Quy hoạch sử dụng ñất cả nước ñến
  năm 2010 và kế hoạch sử dụng ñất ñến năm 2005 của cả nước, Hà Nội.
  3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2004), Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT
  ngày 01/11/2004của về việc hướng dẫn lập, ñiều chỉnh và thẩm ñịnh
  quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñai, Hà Nội.
  4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm
  2010 và ñịnh hướng sử dụng ñất ñến năm 2020 vùng Trung du và
  Miền núi Bắc Bộ, Hà Nội.
  5. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị
  số 09/2007/CT-TTg về tăng cường quản lý sử dụng ñất của các quy
  hoạch và dự án ñầu tư trên ñịa bàn cả nước, Hà Nội.
  6. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Báo cáo về tình hình quy hoạch, kế
  hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006-2010) và tình hình thực hiện quy
  hoạch, kế hoạch sử dụng ñất nông nghiệp của cả nước, Hà Nội.
  7. Võ Tử Can (2006), Nghiên cứu phương pháp luận và chỉ tiêu ñánh giá
  tính khả thi và hiệu quả của phương án quy hoạch sửdụng ñất cấp
  huyện, Hà Nội.
  8. Chính phủ (2004),Nghị ñịnh số 181/200/Nð-CP ngày 29/10/2004 về thi
  hành Luật ðất ñai, Hà Nội.
  9. Chủ tịch Hội ñồng Bộ trưởng (1983), Chỉ thị số 212 - CT ngày 4/8/1983
  của Lập Tổng sơ ñồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất của Việt
  Nam thời kỳ 1986 -2000, Hà Nội.
  10. Chủ tịch Hội ñồng Bộ trưởng (2003), Về tài nguyên ñất ñai và phát triển
  nông nghiệp, nông thôn, Hà Nội.
  11. Ninh Văn Lân (1994), Quy hoạch phân bố sử dụng ñất ñai cấp tỉnh, Hà Nội.
  12. Trương Phan (1996), Quan hệ giữa quy hoạch ñất ñai và phát triển kinh
  tế, Hà Nội.
  13. Quốc hội (1993), Luật ðất ñai, Hà Nội.
  14. Quốc hội (2003), Luật ðất ñai, Hà Nội.
  15. Nguyễn Dũng Tiến (1998), Tính khả thi xây dựng mức sử dụng ñất của
  Việt Nam thời kỳ 1996 - 2010,Hà Nội.
  16. Nguyễn Dũng Tiến (2005) “Quy hoạch sử dụng ñất - Nhìn lại quá trình
  phát triển ở nước ta từ năm 1930 ñến nay”, Tạp chí ðịa chính, Số 3
  tháng 6/2005, Hà Nội.
  17. Hà Ngọc Trạc (1999), Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng dài hạn
  ñến năm 2020,Hà Nội.
  18. Từ ñiển Tiếng việt, Hà Nội.
  19. Uỷ ban phân vùng kinh tế Trung ương (1986), Báo cáo tổng kết chương
  trình nghiên cứu khoa học trọng ñiểm nhà nước 70- 01 Lập Tổng sơ
  ñồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất Việt Nam thời kỳ 1986 -
  2000, Hà Nội.
  20. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Báo cáo
  ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 và kếhoạch sử dụng
  ñất 5 năm (2006-2010) của 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  21. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Báo cáo kết
  quả thống kê diện tích ñất ñai năm 2007 của 64 tỉnh, thành phố trực
  thuộc Trung ương.
  22. Uỷ ban nhân dân huyện Nam Sách (1998), Quy hoạch, kế hoạch sử dụng
  ñất huyện Nam Sách- tỉnh Hải Dương thời kỳ 1998- 2010, Nam Sách.
  Xem Thêm: Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status