Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa đậu quả của cây bưởi Phúc Trạ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa đậu quả của cây bưởi Phúc Trạ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa đậu quả của cây bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê, Hà Tĩnh
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục ñồthị, biểu ñồ ix
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích và yêu cầu 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 Cơsởkhoa học của ñềtài 3
  2.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 3
  3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 35
  3.2 Nội dung nghiên cứu 35
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 35
  3.4 Phương pháp xửlý sốliệu 38
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39
  4.1 ðặc ñiểm khí hậu vùng Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh 39
  4.2 Ảnh hưởng của các công thức khoanh vỏ ñến tập tính sinh
  trưởng, ra hoa ñậu quảcủa cây bưởi Phúc Trạch 41
  4.2.1 Ảnh hưởng của các công thức khoanh vỏ ñến chất lượng các ñợt
  lộc của cây bưởi Phúc Trạch 41
  4.2.2 Diễn biến nởhoa của cây bưởi Phúc Trạch 43
  4.2.3 Ảnh hưởng của công thức khoanh vỏ ñến các loại hoa của cây
  bưởi Phúc Trạch 44
  4.2.4 Ảnh hưởng của các công thức khoanh vỏ ñến ñường kính tán của
  cây bưởi Phúc Trạch 46
  4.2.6 Ảnh hưởng của các công thức khoanh vỏ ñến tỷlệ ñậu quảcủa
  cây bưởi Phúc Trạch 47
  4.2.7 Ảnh hưởng của các công thức khoanh vỏ ñến sinh trưởng phát
  triển của quả ởcây bưởi Phúc Trạch 49
  4.2.8 Ảnh hưởng của các công thức khoanh vỏ ñến các ñặc tính vềquả
  của cây bưởi Phúc Trạch 50
  4.2.9 Ảnh hưởng của các công thức khoanh vỏ ñến năng suất và các
  yếu tốcấu thành năng suất của cây bưởi Phúc Trạch 52
  4.3 Ảnh hưởng của các công thức phun phân bón lá ñến sự ñậu quả,
  chất lượng và năng suất của cây bưởi Phúc Trạch 54
  4.3.1 Ảnh hưởng của các công thức phun phân bón lá ñến tỷlệ ñậu quả
  của cây bưởi Phúc Trạch 54
  4.3.2 Ảnh hưởng của các công thức phun phân bón lá ñến sinh trưởng
  phát triển của quả ởcây bưởi Phúc Trạch 55
  4.3.3 Ảnh hưởng của các công thức phun phân bón lá ñến các ñặc tính
  vềquảcủa cây bưởi Phúc Trạch 56
  4.3.4 Ảnh hưởng của phun phân bón lá ñến các ñặc tính phẩm chất quả
  của cây bưởi Phúc Trạch 57
  4.3.5 Ảnh hưởng của phun phân bón lá ñến năng suất và các y ếu tốcấu
  thành năng suất của cây bưởi Phúc Trạch 59
  4.4 Ảnh hưởng của các công thức cắt tỉa ñến tập tính sinh trưởng, ra
  hoa ñậu quảcủa cây bưởi Phúc Trạch 60
  4.4.1 Ảnh hưởng của các công thức cắt tỉa ñến chất lượng các ñợt lộc 60
  4.4.2 Ảnh hưởng của các công thức cắt tỉa ñến diễn biến nởhoa của
  bưởi Phúc Trạch 62
  4.4.3 Ảnh hưởng của các công thức cắt tỉa ñến ñường kính tán của cây
  bưởi Phúc Trạch 63
  4.4.4 Ảnh hưởng của công thức cắt tỉa ñến các loại hoa của cây bưởi
  Phúc Trạch 64
  4.4.5 Ảnh hưởng của các công thức cắt tỉa ñến tỷlệ ñậu quảcủa cây
  bưởi Phúc Trạch 66
  4.5.6 Ảnh hưởng của các công thức cắt tỉa ñến sinh trưởng phát triển
  của quả ởcây bưởi Phúc Trạch 67
  4.5.7 Ảnh hưởng của các công thức cắt tỉa ñến các ñặc tính vềquảcủa
  cây bưởi Phúc Trạch 69
  4.5.8 Ảnh hưởng của các công thức cắt tỉa ñến năng suất và các y ếu tố
  cấu thành năng suất của cây bưởi Phúc Trạch 70
  4.5.9 Ảnh hưởng của các công thức cắt tỉa ñến sựphân bốquả ởcác
  tầng tán của cây bưởi Phúc Trạch 71
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 74 5.1 Kết luận 74
  5.2 ðềnghị 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

  1. MỞ ðẦU
  1.1 ðặt vấn ñề
  Trong ngành sản xuất cây ăn quảnhóm cây ăn quảcó múi nói chung và
  cây bưởi nói riêng giữmột vai trò rất quan trọng. Cây bưởi là một loại quảrất
  quen thuộc với người Việt Nam. Quả bưởi dễ vận chuyển, bảo quản ñược
  nhiểu ngày mà vẫn giữnguyên hương vị, phẩm chất.
  Bưởi Phúc Trạch là loại cây ăn quả ñặc sản có giá trịkinh tếcao chiếm
  vịthếquan trong nguồn thu nhập của người dân trong vùng. Bưởi Phúc Trạch
  cũng từng ñăng quang "Hoa hậu bưởi" xứ ðông Dương, sánh ngang với
  những giống bưởi ngon nhất trên ñất nước ta như, bưởi Năm Roi, bưởi ðoan
  Hùng, bưởi Diễn ðã ñược Cục sởhữu trí tuệthuộc BộKhoa Học- Công
  NghệViệt Nam cấp “Giấy chứng nhận ñăng ký nhãn hiệu hàng hoá” số57021
  theo quy ết ñịnh số A6212/Qð-ðK ngày 9/9/2004. Năm 2006, bưởi Phúc
  Trạch vinh dự ñược chọn là một trong những sản phẩm phục vụ Hội nghị
  APEC tại thủ ñô Hà Nội
  Những năm gần ñây, bưởi Phúc Trạch có hiện tượng ra hoa, ñậu quả
  không ổn ñịnh và có chiều hướng suy giảm một cách rõ rệt vềnăng suất cũng
  nhưchất lượng, không ñáp ứng nhu cầu của thịtrường trong và ngoài nước.
  Trước nguy cơbịsuy thoái vườn quảvà sự ñánh mất thương hiệu của
  một loại trái quí, nhiều nhà khoa học trên cả nước ñã tiến hành vào cuộc
  nhằm tìm ra các giải pháp khôi phục lại năng suất phẩm chất của cây trồng
  này. Cũng xuất phát từmục tiêu ñó, trong phạm vi nghiên cứu chúng tôi tiến
  hành triển khai ñềtài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một sốbiện pháp kỹ
  thuật ñến khảnăng ra hoa ñậu quảcủa cây bưởi Phúc Trạch tại Hương
  Khê - Hà Tĩnh”.
  1.2 Mục ñích và yêu cầu
  1.2.1 Mục ñích
  - ðánh giá ảnh hưởng của thời gian khoanh vỏ ñến khảnăng ra hoa và
  ñậu quảcủa bưởi Phúc Trạch.
  - ðánh giá ảnh hưởng các biện pháp cắt tỉa ñến sinh trưởng, phát triển
  của giống bưởi Phúc Trạch .
  - Xác ñịnh ảnh hưởng của một sốloại phân bón lá ñến khảnăng ra hoa,
  sức sống hạt phấn và khảnăng ñậu quảcủa bưởi Phúc Trạch.
  - Tìm hiểu một sốnguyên nhân ñồng thời khắc phục hiện tượng suy
  giảm năng suất của bưởi Phúc Trạch
  1.2.2 Yêu cầu
  -Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian khoanh vỏ, biện pháp cắt tỉa ñến
  sinh trưởng, phát triển, khảnăng ra hoa và ñậu quả.
  - Nghiên cứu ảnh hưởng của một sốloại phân bón lá ñến sức sống hạt
  phấn, tỉlệvà ñộng thái ñậu quảcủa bưởi Phúc Trạch

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Cơsởkhoa học của ñềtài
  Bưởi Phúc trạch là một trong những giống bưởi ngon nhất hiện có ở
  Việt Nam, giá trịcủa chúng ñã ñược khẳng ñịnh trong Hội thi trái cây 3 nước
  ðông Dương tổchức vào năm 1938 và ñược chọn làm món ăn tiếp các ñại
  biểu dựHội nghịAPEC tại Hà Nội năm 2006. Với ưu thếvềchất lượng và
  giá trịkinh tếbưởi Phúc Trạch từlâu ñã ñược coi là cây ăn quảchủlực của
  huyện Hương Khê, ñóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế của
  huyện, nâng cao ñời sống nhân dân. Tuy nhiên, cây bưởi Phúc Trạch ñang có
  hiện tượng suy giảm năng suất và chất lượng nghiêm trọng. Năm 2000, nông
  dân Hương Khê- Hà Tĩnh phải ghánh chịu hậu quảrất nặng nềdo sựgiảm sút
  năng suất. Từnăm 2003 ñến năm 2007 người trồng bưởi liên tục mất mùa mà
  hiện tượng chủyếu là do cây bưởi nhiều năm không ra hoa, hoặc các quảbưởi
  non bịrụng hàng loạt. ðiều này dẫn ñến nhiều hộnông dân chặt bỏcây bưởi
  quí chuyển sang trồng các loại cây trồng mới (từdiện tích trồng 1.250 ha với
  sản lượng trên 10.000 tấn trước năm 2000 ñến năm 2007 diện tích trồng bưởi
  còn dưới chỉ1000ha, sản lượng chỉvài trăm tấn).
  ðểxác ñịnh rõ nguyên nhân ñồng thời ñưa ra các giải pháp phù hợp tác
  ñộng các biện pháp kỹthuật làm tăng chất lượng hoa, tăng tỷlệ ñậu quả
  nhằm ổn ñịnh năng suất, chất lượng của loài cây ñặc hữu của vùng thì việc
  tiến hành triển khai ñềtài nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ
  thuật ñến khảnăng ñậu quảcủa bưởi Phúc Trạch có một ý nghĩa rất thiết thực.
  2.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
  2.2.1 Nguồn gốc phân bốcủa cây bưởi
  Cây bưởi có tên khoa học: Citrus grandis L. Osbeck

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Lý Gia Cầu (1993), Kỹ thuật trồng bưởi năng suất cao nổi tiếng của
  Trung Quốc, NXB Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây (bản dịch Nguyễn
  Văn Tôn)
  2. Ngô Xuân Bình (2003), Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cung cấp hạt
  phấn khác nhau ñến khả năng ñậu quả trên cây bưởi pummelo tại
  Hương Khê- Hà Tĩnh
  3. Dựán phát triển chè và cây ăn quả, Kỹthuật trồng chăm sóc cây ăn quả
  theo ISO- Quyển 1, NXB Lao ñộng- Xã hội
  4. Trần Văn Hậu (1999), Giáo trình xửlý ra hoa cây ăn trái, NXB ðại học
  Quốc gia Tp,HCM
  5. Hoàng Thị Minh Huệ (2003), Nghiên cứu ñặc ñiểm ra hoa ñậu quả và
  một sốbiện pháp kỹthuật nâng cao năng suất bưởi Thanh Trà, Luận
  văn thạc sĩnông nghiệp, ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội
  6. VũViệt Hưng, ðỗ ðình Ca, ðoàn Văn Lư(2002), Ảnh hưởng của việc
  thụphấn bổxung ñến năng suất và phẩm chất của bưởi Phúc Trạch 7.
  Phạm ThịHương (2008), Bài giảng cây ăn quảI, II, Dựán giáo dục
  ðại học ñịnh hướng nghềnghiệp Việt Nam - Hà Lan
  7. Võ Hữu Thoại (2005), Xửlý ra hoa cho cây bưởi, Viện Cây ăn quảMiền
  Nam
  8. Trần Thê Tục, Cao Anh Long, Phạm Văn Côn, Hoàng Ngọc Thuận, ðoàn
  ThếLư(1998), Giáo trình Cây Ăn Quả, NXB Nông Nghiệp - Hà Nội,
  9. Nguyễn Văn Uyển (1995), Phân bón lá và các chất kích thích sinh
  trưởng, NXB Nông nghiệp
  10. Nguyễn Danh Vàn (2008), Kỹthuật canh tác cây ăn trái- Quyển 1, NXB
  Tp, HồChí Minh
  Tài liệu tiếng Anh
  11. Abeles, F. B. and R. E. Holm. (1966), "Enhancement of RNA synthesis,
  protein synthesis, and abscission by ethylene", Plant Physiol, (41), pp.
  1337 - 1342.
  12. Addicott, F. T (1965), "Phisiology of abscission", Encycl. Plant Physiol.
  15 (2), pp. 1094 - 1126
  13. Addicott, F. T. and R. S. Lynch (1957), "Defo-Eation and desiccation:
  harvest-aid practices”, Advan. Agron. (9), pp. 67 - 93.
  14. Addicott, F. T (1961), "Auxin in the regulation of abscission", Encycl.
  Plant Physiol,(14), pp. 829 – 838
  15. Bemier, G,Kinet, J, M and Sachs, R.M (1981), “The physiology of
  flowering CRC”, Dress Boca Raton
  16. Contry report Viet Nam (2007) “ Information of citrus in Viet Nam”
  17. Digry, J. and P. F. Wreing. (1966), "The relationship between endogenous
  hormone levels in the plant and seasonal aspects ofcambial activity",
  Ann. Botany. (30), pp. 607 – 622
  18. Embleton W. T et al, (1988), Citrus Zinc and Manganese nutrition, Ctriculture
  6th international citrs congress Middne East, Volume2, pp. 681 - 688.
  19. Georgh E. F (1963), Plant Propogation by tissue cultural, Part 1
  Technology - Exgentive LTd Edington, Wilts, England.
  20. Hall, W. C. and J. L. Liverman (1956), "Effect ofradiation and growth
  regulators on leaf abscission in seedling cotton and bean", Plant
  Physiol. (31), pp. 471 - 476.
  21. Hambidge, G. (1941), Hunger signs in crop, Am. Soc. Agron Natl.
  Fertilizer Assn. Washington, D. C.
  22. Heinicke, A. J. (1919), "Concerning the shedding of flowers and fruit and
  other abscission phenomena in apples and pears". Am. Soc. Hort Sci

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa đậu quả của cây bưởi Phúc Trạ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa đậu quả của cây bưởi Phúc Trạ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status