Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đề xuất phát triển chè Shan tuyết nhằm góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên đất huyện Văn c

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuất phát triển chè Shan tuyết nhằm góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên đất huyện Văn c

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu đề xuất phát triển chè Shan tuyết nhằm góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên đất huyện Văn chấn, tỉnh Yên Bái
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  ðẶT VẤN ðỀ . 1
  CHƯƠNG I 2
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ðỀ TÀI 2
  1.1. NHỮNG NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÓ LIÊN QUAN
  ðẾN SỬ DỤNG ðẤT DỐC 2
  Khái niệm về ñất dốc 2
  1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước . 2
  1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước 9
  1.2. NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ CÂY CHÈ TRÊN THẾ GIỚI VÀ ỞVIỆT NAM 14
  1.2.1. Vị trí của cây chè trong ñời sống và trong nền kinh tế quốc dân . 14
  1.2.2. Tình hình sản xuất chè 16
  1.2.3. Nghiên cứu về yêu cầu sinh lý, sinh thái củacây chè 19
  CHƯƠNG 2 . 23
  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
  2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23
  2.1.1. Nghiên cứu các ñặc ñiểm tự nhiên, kinh tế, xã hội có liên quan ñến khả
  năng thích hợp của ñất ñai với trồng và phát triển cây chè Shan Tuyết . 23
  2.1.2. ðặc ñiểm các loại ñất trồng chè 23
  2.1.3. ðiều tra ñánh giá hiện trạng sử dụng ñất và hiện trạng trồng và chất
  lượng chè Shan tuyết huyện Văn Chấn . 23
  2.1.4. Phân hạng mức ñộ thích hợp ñất ñai ñối với cây chè shan tuyết huyện
  Văn Chấn. 23
  2.1.5. ðề xuất ñịnh hướng phát triển cây chè . 24
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 24
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp . 24
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp thông qua ñiều tra thực ñịa . 24
  2.2.3. Phương pháp xây dựng bản ñồ với sự trợ giúp của hệ thống thông tin
  ñịa lý 24
  2.2.4. ðánh giá ñất ñai theo yếu tố hạn chế của FAOvới sự trợ giúp của hệ
  thống thông tin ñịa lý . 24
  2.2.5. Xử lý, phân tích và tổng hợp các kết quả 24
  2.2.6. Phương pháp kế thừa 25
  2.2.7. ðiều tra thực ñịa . 25
  2.2.8. Xử lý, phân tích và tổng hợp các kết quả 26
  CHƯƠNG 3 . 27
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 27
  3.1. ðẶC ðIỂM VÙNG CÓ LIÊN QUAN ðẾN ðẤT VÀ SỬ DỤNG ðẤT 27
  3.1.1. ðặc ñiểm tự nhiên 27
  3.1.2. ðặc ñiểm kinh tế xã hội 31
  3.2. ðẶC ðIỂM CÁC LOẠI ðẤT TRỒNG CHÈ 42
  3.2.1. ðất nâu ñỏ trên ñá mác ma ba zơ và trung tính (Fk) . 43
  3.2.2. ðất ñỏ nâu trên ñá vôi (Fv) 47
  3.2.3. ðất ñỏ vàng trên ñá sét và biến chất (Fs) 49
  3.2.4. ðất vàng ñỏ trên ñá mác ma a xít (Fa) 50
  3.2.5. ðất vàng nhạt trên ñá cát (Fq) . 51
  3.2.6. ðất mùn ñỏ vàng trên ñá sét và biến chất (Hs) 53
  3.2.7. ðất mùn vàng ñỏ trên ñá mac ma a xít (Ha) 54
  3.2.8. ðất mùn vàng nhạt trên ñá cát (Hq) 55
  3.3. ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ðẤT VÀ THỰC TRẠNG PHÁT
  TRIỂN CÂY CHÈ Ở VĂN CHẤN 56
  3.3.1. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt 56
  3.3.2. ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện . 58
  3.3.3. Phát triển chè Shan tuyết ở Văn Chấn . 65
  3.4. PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ðẤT ðAI CHO CÂY CHÈ SHAN 70
  3.4.1. Cơ sở lựa chọn các chỉ tiêu . 70
  3.4.2. Yêu cầu sử dụng ñất ñai của cây chè Shan 70
  3.4.3. Kết quả xác ñịnh quỹ sinh thái phát triển chè 70
  3.5. ðỀ XUẤT PHÁT TRIỂN CÂY CHÈ SHAN TUYẾT VÀ CÁC GIẢI
  PHÁP PHÁT TRIỂN . 72
  3.5.1 Quan ñiểm trong ñề xuất sử dụng ñất ñai . 72
  3.5.2 ðề xuất hướng phát triển cây chè shan 72
  3.5.3. Một số giải pháp chủ yếu phát triển chè shan phục vụ du lịch sinh thái 75
  3.5.3. Một số giải pháp chủ yếu phát triển chè shanphục vụ du lịch sinh thái 76
  KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 84
  1. Kết luận 84
  2. ðề nghị . 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
  PHẦN PHỤ LỤC . 89

  ðẶT VẤN ðỀ
  Văn Chấn, Yên Bái là một huyện miền núi phía Bắc Việt Nam có diện
  tích tự nhiên 122.700 ha trong ñó có 116.000 ha là ñất ñồi núi. Phần lớn diện
  tích canh tác trên ñồi núi bón phân ít, không cân ñối, không ñủ bù ñắp ñược
  lượng dinh dưỡng cây trồng ñã lấy ñi từ ñất. Mặt khác, trong canh tác không coi
  trọng biện pháp bảo vệ ñất, hạn chế xói mòn. Hậu quả dẫn ñến ñất chua hoá và
  suy giảm ñộ phì tự nhiên, suy giảm năng suất, ñứng trước nguy cơ bị suy thoái
  nghiêm trọng ảnh hưởng ñến môi trường sinh thái trong vùng và hạ lưu.
  Văn Chấn nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, với nhiều ñặcthù về ñộ cao, ñất
  ñai và khí hậu ñã tạo nên nhiều nông sản ñặc sản với những cảnh ñẹp và ñặc
  trưng văn hoá rất riêng.Với những ñịa danh nổi tiếng như Suối Giàng, nơi hiện
  diện của những cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi với không gian
  văn hoá ñặc trưng của người Mông, là mảnh ñất mang một vẻ ñẹp thuần khiết,
  hoang sơ, nơi diễn ra các hoạt ñộng văn hoá truyền thống của các dân tộc ít
  người. Hình ảnh những thiếu nữ Tày, Dao, Mông, Thái dịu dàng, chăm chỉ và
  khéo léo như những bông hoa khoe sắc giữa núi rừng ñã ñể lại ấn tượng khó
  quên trong lòng du khách.
  Phát triển cây trồng thích hợp, ñặc biệt là cây chèShan tuyết ñặc sản gắn
  với du lịch sinh thái trên vùng ñất dốc ở ñây khôngchỉ là biện pháp hữu hiệu
  bảo vệ ñất, mà còn là một trong những giải pháp gópphần tăng thu nhập, cải
  thiện ñời sống cho người dân (mà chủ yếu là dân tộcít người) ở ñây.
  Vì vậy chúng tôi lựa chọn ñề tài: “Nghiên cứu ñề xuất phát triển chè
  Shan tuyết nhằm góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên ñất huyện Văn chấn,
  tỉnh Yên Bái”

  Chương I
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ðỀ TÀI
  1.1. NHỮNG NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÓ LIÊN
  QUAN ðẾN SỬ DỤNG ðẤT DỐC
  Khái niệm về ñất dốc
  ðất dốc là ñất có bề mặt nghiêng, thường gồ ghề không bằng phẳng hay
  nhấp nhô lượn sóng. Mặt nghiêng ñó gọi là sườn dốc hay mặt dốc, góc ñược tạo
  thành giữa mặt dốc và mặt bằng (mặt phẳng nằm ngang) gọi là ñộ dốc của mặt
  ñất hay ñộ dốc của ñịa hình.
  1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước
  1.1.1.1. Phát triển bền vững
  Cho ñến nay ñã có khá nhiều nghiên cứu về phát triển bền vững, Theo
  WCED “Phát triển bền vững là phát triển ñể ñáp ứng ñược nhu cầu của ñời này
  nhưng không làm tổn hại ñến khả năng ñáp ứng ñược nhu cầu của ñời sau”. Một
  số tổ chức tài chính Quốc tế ñã phát triển vấn ñề trên theo hướng xây dựng chỉ
  tiêu và chỉ số ñể ñánh giá sự bền vững. Theo WB, ph át triển bền vững phải thể hiện
  ñược cả 3 mặt: kinh tế, môi trường, xã hội và phải ñược lượng hoá bằng các chỉ số.
  Nhiều khái niệm “Tam giác bền vững” và sau này ñổi thành “Ma trận bền vững” là
  những ñóng góp về phương pháp luận của WB cho phát triển bền vững.
  Như vậy, phát triển bền vững ñược ñặt ra như là mộtñòi hỏi cấp bách của
  chính sự tồn vong con người hôm nay và của các thế hệ con cháu chúng ta trong
  tương lai. Hiện nay phát triển bền vững ñược sử dụng như là ñiểm xuất phát ñể
  xem xét một cách sâu rộng hơn, toàn diện hơn các vấn ñề kinh tế học, môi
  trường và xã hội. Cách tiếp cận bền vững ngày càng ñược phát triển và ñược mở
  rộng cho nhiều ngành trong ñó có vấn ñề về phát triển nông nghiệp bền vững.
  1.1.1.2 Các nghiên cứu về ñất dốc
  Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật canh tác nông lâmnghiệp ñể sử dụng
  ñất dốc bền vững:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Bộ môn Cây Công nghiệp (1996), Trường ðại học Nông nghiệp I Hà
  Nội; Cây Công nghiệp; Nxb Nông nghiệp, trang 177-201.
  2. Bộ NN & PTNT ( Nội 2001), Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và
  thu hoạch chè, Tiêu chuẩn ngành 10 TCN - 446-2001.
  3. Bộ NN & PTNT ( Nội 2001), Tuyển tập Tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt
  Nam – Tập IV, Tiêu chuẩn Nông sản – Phần II , Tiêu chuẩn Chè.
  4. Chương trình hỗ trợ Lâm nghiệp Xã hội (2002) Bài giảng Nông Lâm
  kết hợp. Bộ NN và PTNT.
  5. Cục Thống kê Yên Bái (2009); Niên giám thống kê huyện Văn Chấn,
  tỉnh Yên Bái, năm 2009
  6. ðào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998) Bài giảng ñánh giá ñất,
  ðHNNHN, Hà Nội.
  7. ðào Thế Tuấn (1997), ''Cơ sở khoa học xác ñịnh cơ cấu cây trồng''
  NXB Nông nghiệp Hà Nội, trang 14 - 17
  8. ðỗ ðình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình (2000), ðánh giá tiềm năng sản
  xuất ñất lâm nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội
  9. ðỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Kim Phong (1997), Cây chè Việt Nam, Nxb
  Nông nghiệp.
  10. Lê Trọng Cúc (1990), Hệ sinh thái nông nghiệp Trung du miền núi
  Việt Nam.Trung tâm ðông - Tây, Hawaii, USA, N0 12.
  11. Nguyễn Thế ðặng (2003), ðất ñồi núi Việt Nam.NXB Nông nghiệp.
  12. Nguyễn Tử Xiêm (1999), ðất ñồi núi Việt Nam, thoái hóa và phục hồi.
  NXBNN
  13. Nguyễn Văn Mấn, Trịnh Văn Thịnh (1995), Nông nghiệp bền vững -
  cơ sở và ứng dụng.NXB Nông nghiệp, Hà nội.
  14. Nguyễn Văn Thuận (1994), Hệ thống cây trồng trên một số loại ñất
  nông nghiệp vùng ðông Bắc Bắc bộ. Luận án Phó tiến sỹ KNHH,
  ðHNNI Hà Nội.
  15. Trần An Phong và ctg (1995), ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất theo
  quan ñiểm sinh thái và phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  16. Viện nghiên cứu và PT Du Lịch (2008), Quy hoạch Tổng thể phát
  triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái giai ñoạn
  2010 - 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025.
  17. Viện QH và TKNN (2006); Báo cáo ñất tỉnh Yên Bái; Hà Nội, 2006.
  18. Viện QH và TKNN (2009), Báo cáo kết quả ñề tài “Hoàn thiện cơ sở
  khoa học và thủ tục ñăng bạ chỉ dẫn ñịa lý Suối Giàng cho chè Shan
  Tuyết, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”.
  19. Viện QHTKNN (2006), ðiều chỉnh Quy hoạch Sản xuất Chè cả nước
  ñến năm 2005 và 2010.
  20. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (2003). ðiều tra, ñánh giá tài nguyên ñất
  nông nghiệp làm căn cứ khoa học ñể ñề xuất hướng bốtrí cây trồng
  hợp lý cho huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  Tiếng Anh
  1. Dent. D and Young.A (1987), Soil survey and evaluation. George
  Allen and Unwin, London.
  2. FAO (1976), “A Famework for land Evaluation”, Soil Bulletin, FAO,
  Rome, pp 13 -15.
  3. FAO (1976), A Framework for Land Evaluation, Soil Bulletin 32,
  Rome, Italy, 72 pp.
  4. FAO, (1989), Guidelines: Land Evaluation for Farming System
  Analysys forLand Use Planning, FAO, Rome.
  5. FAO, (1990), Guidelines: Land Evaluation for Delelopment, Soil
  Bulletin 64, FAO Rome.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuất phát triển chè Shan tuyết nhằm góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên đất huyện Văn c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuất phát triển chè Shan tuyết nhằm góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên đất huyện Văn c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status