Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở cục thuế tỉnh bình dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở cục thuế tỉnh bình dương

  Đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ Ở CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Luận văn Th.S: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ Ở CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ 1
  1.1 Các lý luận cơ bản về kiểm tra, thanh tra thuế . 1
  1.1.1 Khái niệm về kiểm tra, thanh tra thuế . 1
  1.1.2 Mục tiêu của kiểm tra, thanh tra thuế 2
  1.1.3 Nguyên tắc kiểm tra, thanh tra thuế . 3
  1.1.4 Vai trò của kiểm tra, thanh tra thuế . 3
  1.2 Các hình thức và nội dung về kiểm tra, thanh tra thuế . 4
  1.2.1 Các hình thức kiểm tra, thanh tra thuế 4
  1.2.1.1 Theo tính kế hoạch 4
  1.2.1.2 Theo nội dụng và phạm vi kiểm tra, thanh tra thuế 5
  1.2.1.3 Theo địa điểm tiến hành kiểm tra, thanh tra 6
  1.2.2 Nội dung kiểm tra, thanh tra thuế 7
  1.2.3 Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế . 9
  1.2.4 Tổ chức kiểm tra, thanh tra thuế 9
  1.2.5 Kiểm tra, thanh tra thuế trong hệ thống tự khai tự nộp . 10
  1.2.6 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế 11
  1.2.6.1 Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế 11
  1.2.6.2 Các tiêu chuẩn đánh giá 11
  1.3.1 Khái niệm quản lý thuế 13
  1.3.2 Mục tiêu của quản lý thuế 13
  1.3.3 Nguyên tắc quản lý thuế . 14
  1.3.4 Nội dung quản lý thuế theo cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế 14
  1.3.4.1 Khái niệm về cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế . 14
  1.3.4.2 Mục tiêu quản lý thuế theo cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế 14
  1.3.4.3 Yêu cầu quản lý thuế theo cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế. 14
  1.3.4.4 Nội dung quản lý thuế theo cơ chế tự kê khai, tự nộp 16
  1.3.5 Một số mô hình quản lý thuế . 17
  1.3.5.1 Mô hình tổ chức quản lý theo sắc thuế 17
  1.3.5.2 Mô hình tổ chức bộ máy theo nhóm NNT 19
  1.3.5.3 Mô hình tổ chức bộ máy theo chức năng 20
  1.3.5.4 Mô hình kết hợp giữa các nguyên tắc quản lý thuế 21
  1.4 Kinh nghiệm kiểm tra, thanh tra thuế trong quản lý thuế ở một số nước 22
  1.4.1 Kinh nghiệm kiểm tra, thanh tra thuế của Malaysia 22
  1.4.2 Kinh nghiệm kiểm tra, thanh tra thuế của Indônêxia . 23
  1.4.3 Kinh nghiệm kiểm tra, thanh tra thuế của Hàn Quốc . 23
  1.4.4 Kinh nghiệm kiểm tra, thanh tra thuế của Mỹ 24
  1.4.5 Kinh nghiệm kiểm tra, thanh tra thuế của Anh 25
  1.5 Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước trên thế giới về công tác kiểm tra, thanh tra thuế 26
  1.5.1 Về mô hình tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm tra, thanh tra thuế 26
  1.5.2 Công tác tuyển chọn và đào tạo cán bộ kiểm tra, thanh tra . 26
  1.5.3 Về công tác xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm 27
  1.5.4 Về chiến lược xử lý rủi ro 27
  1.5.5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh tra thuế 28
  1.5.6 Khả năng vận dụng vào hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế tại Việt Nam. 28
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ Ở CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG 30
  2.1 Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở Cục thuế tỉnh Bình Dương 30
  2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ phòng Kiểm tra thuế 31
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra thuế 33
  2.2 Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương 34
  2.2.1 Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế . 34
  2.2.2 Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra thuế 35
  2.2.3 Nội dung kiểm tra, thanh tra thuế 37
  2.2.3.1 Kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế 37
  2.2.3.2 Kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở NNT . 37
  2.2.4 Tổ chức kiểm tra, thanh tra thuế 42
  2.3 Thực trạng quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp . 44
  2.3.1 Quá trình hình thành hệ thống thuế tự khai tự nộp . 44
  2.3.2 Kết quả thu NSNN 45
  2.3.3 Tổ chức bộ máy quản lý thuế: . 46
  2.3.4 Công tác tuyên truyền và hỗ trợ, công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế 46
  2.4 Đánh giá thực trạng kiểm tra, thanh tra thuế và quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương 48
  2.4.1 Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế 48
  2.4.1.1 Những ưu điểm 48
  2.4.1.2 Những hạn chế . 49
  2.4.1.2.1 Công tác xây dựng kế hoạch 49
  2.4.1.2.2 Công tác phân tích sâu hồ sơ của doanh nghiệp tại cơ quan thuế 50
  2.4.1.2.3 Công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại cơ sở NNT 50
  2.4.1.2.4 Về công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan 51
  2.4.1.2.5 Về cơ sở dữ liệu và thông tin về ĐTNT tại cơ quan thuế 52
  2.4.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế trên 53
  2.4.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế 55
  2.4.2.1 Những ưu điểm 55
  2.4.2.2 Những hạn chế . 55
  2.4.2.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý thuế . 57
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG 61
  3.1 Định hướng công tác kiểm tra, thanh tra thuế và quản lý thuế tại Cục thuế Bình Dương 61
  3.1.1 Định hướng kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế Bình Dương 61
  3.1.2 Định hướng quản lý thuế . 61
  3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thanh tra thuế ở tầm vĩ mô 62
  3.2.1 Các giải pháp đối với nhà nước 62
  3.2.2 Các giải pháp đối với Bộ tài chính và Ngân hàng nhà nước. 63
  3.2.3 Các giải pháp đối với Tổng cục thuế . 64
  3.2.3.1 Công tác kiểm tra, thanh tra thuế 64
  3.2.3.2 Công tác quản lý thuế 64
  3.2.3.2.1 Hoàn thiện công tác truyên tuyền và hỗ trợ . 64
  3.2.3.2.2 Nâng cao hiệu quả công tác thu nợ và cưỡng chế thuế 64
  3.2.3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tổ chức cá nhân nộp thuế 65
  3.2.3.2.4 Phát triển tin học phục vụ công tác quản lý thuế 65
  3.2.3.2.5 Nâng cao năng lực cán bộ thuế phục vụ quản lý thuế . 65
  3.2.3.2.6 Xây dựng, cải tạo công sở ngành thuế 66
  3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương . 66
  3.3.1 Đối với hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế . 66
  3.3.1.1 Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm 66
  3.3.1.2 Nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ khi tiến hành kiểm tra, thanh tra tại cơ sở của ĐTNT 67
  3.3.1.3 Đào tạo lực lượng cán bộ kiểm tra, thanh tra thuế 68
  3.3.1.4 Xây dựng các phần mềm hỗ trợ cho công tác kiểm tra, thanh tra thuế 68
  3.3.1.5 Tổ chức tốt công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra 69
  3.3.1.6 Thường xuyên tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra 69
  3.3.1.7 Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ . 69
  3.3.2 Đối với hoạt động quản lý thuế . 69
  3.4 Các giải pháp đối với người nộp thuế 73
  KẾT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở cục thuế tỉnh bình dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở cục thuế tỉnh bình dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status