Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu bệnh thối củ hại trên cây Sì to và khảo sát một số biện pháp phòng trừ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu bệnh thối củ hại trên cây Sì to và khảo sát một số biện pháp phòng trừ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu bệnh thối củ hại trên cây Sì to và khảo sát một số biện pháp phòng trừ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữviết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình ix
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñềtài 2
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài 2
  1.4 ðối tượng phạm vi nghiên cứu 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 ðặc ñiểm nông sinh học và tác dụng dược lý của cây sì to 4
  2.2 Nguồn gốc và sựphân bốnấm Phytophthora cinnamomi 5
  2.3 Triệu chứng bệnh và sựgây hại của Phytophthora cinnamomi 9
  2.4 Tác ñộng ñến ña dạng sinh học 11
  2.5 Phạm vi ký chủcủa nấm Phytophthora cinnamomi 14
  2.6 ðặc ñiểm sinh học, sinh thái nấm Phytophthora cinnamomi. 15
  2.7 Chiến lược quản lý Phytophthora cinnamomi 20
  2.7.1 Sửdụng cây chỉthị ñểphát hiện bệnh do nấm P.cinnamomisớm 20
  2.7.2 Ngăn chặn sựlây lan của nấm Phytophthora cinnamomi 21
  3. VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  3.1 Vật liệu nghiên cứu 26
  3.2 Nội dung nghiên cứu 26
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 27
  3.3.1 Phương pháp phân lập, xác ñịnh tác nhân gây bệnh thối củrễ
  cây Sì to tại Sa Pa - Lào Cai và Tam ðảo - Vĩnh Phúc. 27
  3.3.2 Phương pháp nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học, sinh thái
  của tác nhân gây bệnh thối củrễcây Sì to tại Sa pa - Lào Cai
  và Tam ðảo - Vĩnh Phúc 29
  2.3.3 Phương pháp nghiên cứu quy luật phát sinh, phát triển của
  bệnh chết nhanh trên ñồng ruộng tại Sa Pa - Lào Cai và Tam
  ðảo - Vĩnh Phúc 30
  2.3.4 Nghiên cứu các biện pháp phòng trừbệnh thối củcây Sì to tại
  Sa Pa - Lào Cai và Tam ðảo - Vĩnh Phúc 30
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34
  4.1 Thành phần bệnh hại cây Sì to (Valeriana jatamansiJones ) tại
  Tam ðảo - Vĩnh Phúc và Sa pa - Lào Cai. 34
  4.2 ðặc ñiểm hình thái nấm Phytophthora cinnamomi gây bệnh 38
  4.3 Kết quảlây bệnh nhân tạo 40
  4.3.1 Ảnh hưởng của phương pháp lây khác nhau ñến khả năng
  nhiễm nấm P. cinnamomigây thối củrễcây Sì to 40
  4.3.2 Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học của nấm P. cinnamomi
  gây bệnh thối củrễcây sì to tại Tam ðảo - Vĩnh Phúc và Sapa
  - Lào Cai 43
  4.4 Nghiên cứu ðặc ñiểm phát sinh phát triển của bệnh thối củcây Sì
  to trên ñồng ruộng tại Tam ðảo - Vĩnh phúc và Sa pa - Lào Cai 46
  4.4.1 Mức ñộgây hại của bệnh ởnhững ñịa ñiểm trồng khác nhau 46
  4.4.2 Diễn biến của bệnh thối củ Sì to (P.cinnamomi) trên ñồng
  ruộng 49
  4.5 Ảnh hưởng của một số y ếu tốsinh thái ñến bệnh thối củhại
  cây Sì to trên ñồng ruộng 51
  4.5.1 Ảnh hưởng của việc sửdụng các loại phân bón khác nhau 51
  4.5.2 Ảnh hưởng của thời ñiểm thu hoạch ñến năng suất dược liệu và
  tỷlệbệnh thối củhại trên cây Sì to 53
  4.6 Ảnh hưởng của biện pháp canh tác ñến bệnh thối củSì to. 56
  4.6.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu tủgốc ñến bệnh thối củSì to 56
  4.6.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón ñến bệnh thối củcây Sì to 58
  4.7 Ảnh hưởng của biện pháp hoá học 62
  4.7.1 Hiệu quả ức chế của một số lo ại thuốc hoá học ñến sự phát
  triển của nấm P.cinnamomi(Thí nghiệm trong phòng) 62
  4.7.2 Ảnh hưởng của một sốloại thuốc hoá học ñến bệnh thối củcây
  Sì to (Thí nghiệm ngoài ñồng ruộng) 65
  4.7.3 Hiệu lực của m ột sốloại thuốc hoá học ñến bệnh thối củcây Sì to 67
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 68 5.1 Kết luận 68
  5.2 ðềnghị 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
  PHỤLỤC 74

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Cây Sì to (Nữ lang nhện) – Valeriana jatamansi Jones thuộc họ Nữ
  lang (Valerianaceae) là cây thuốc quí ñược người H’Mông ởSa Pa - Lào Cai;
  Quản Bạ- Hà Giang và KỳSơn – NghệAn sửdụng làm thuốc an thần trong
  trường hợp trẻem bịsốt cao, quấy khóc, chống co thắt, chữa bệnh tim, bồi bổ
  sức khỏe và dùng cho phụnữsau khi sinh .[2, 3, 4, 5]. Do trữlượng ít, phân
  bốhạn hẹp, nên trong nhiều năm nay loài cây này ñược ñưa vào Sách ñỏViệt
  Nam và Danh lục ðỏcây thuốc Việt Nam ñểchú ý bảo vệ[1,7,8].
  Trong vài năm gần ñây, Viện Dược liệu ñã tiến hành những nghiên cứu
  sơbộvềmặt sinh học, hóa học cũng nhưtác dụng sinh học của loài Sì to [3]
  Những kết quảban ñầu ñạt ñược rất khảquan và ñang ñược tiếp tục
  nghiên cứu sản xuất thuốc an thần từloài cây thuốc này.
  Do nhu cầu sửdụng Sì to ngày một tăng cao mà qua quá trình trồng trọt
  và theo dõi, chúng tôi nhận thấy vào mùa mưa tháng 6 trở ñi khi nhiệt ñộvà
  ñộ ẩm môi trường cao Sì to bịthối củ, rễchết hàng loạt do dịch bệnh phát
  sinh và gây hại, thậm chí còn không cho thu hoạch [9]
  Kết quảgiám ñịnh ban ñầu tại Trung tâm nghiên cứu trồng và chếbiến
  cây thuốc Hà Nội, Viện Dược liệu, cho thấy nấm Phytophthora cinnamomilà
  nguyên nhân gây bệnh thối củSì to. Tuy nhiên hiện nay ởViệt Nam chưa có
  kết quảnghiên cứu một cách cụthểnào vềloài nấm này. Do vậy ñểchủ ñộng
  việc phòng trừnấm bệnh ñạt hiệu quảcao phục vụsản xuất tạo nguồn nguyên
  liệu làm thuốc, chúng tôi ñềnghị ñi sâu nghiên cứu nấm bệnh Phytophthora
  cinnamomihại trên cây Sì to và khảo sát một sốbiện pháp phòng trừ. Xuất
  phát từnhững vấn ñềtrên, ñược sự ñồng ý của bộmôn bệnh cây- nông dược,
  khoa nông học, dưới sựhướng dẫn của PGS.TS Ngô Bích Hảo - trường ðại
  học Nông Nghiệp Hà Nội và TS. Phan Thuý Hiền - Viện Dược Liệu, chúng
  tôi tiến hành thực hiện ñềtài: “Nghiên cứu bệnh thối củhại trên cây Sì to và
  khảo sát một sốbiện pháp phòng trừ".
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñềtài
  Nghiên cứu xác ñịnh nấm bệnh gây thối củ cây sì to, ñặc ñiểm phát
  sinh, phát triển của bệnh và các biện pháp phòng trừbệnh có hiệu quảcao
  phục vụcho nhu cầu sản xuất giống và dược liệu Sì to.
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  + Ý nghĩa khoa học:
  - Kết quảnghiên cứu của ñềtài cung cấp dẫn liệu chi tiết vềsinh học
  sinh thái nấm gây bệnh thối củcây sì to, có ý nghĩa về ña dạng sinh học của
  các vi sinh vật gây hại trên cây trồng.
  - Mô tả triệu chứng bệnh thối củ hại trên cây sì to, nghiên cứu ñặc
  ñiểm sinh học, sinh thái của nấm, quy luật diễn biến và các yếu tố ảnh hưởng
  ñến phát sinh và gây hại của bệnh, làm cơsởkhoa học ñểxây dựng và ñềxuất
  các biện pháp phòng trừbệnh thối củcây Sì to có hiệu quảvà làm tài liệu
  phục vụcho ñào tạo và cho các nghiên cứu ứng dụng khác.
  + Ý nghĩa thực tiễn:
  - Kết quảcủa ñềtài giúp cho chẩn ñoán chính xác triệu chứng, tác nhân
  gây bệnh thối củ, rễcây Sì to tại Sa pa - Lào cai và Tam ðảo - Vĩnh phúc.
  Các cán bộBVTV có thểnhận biết bệnh trong ñiều tra và phòng trừbệnh.
  - ðềxuất các biện pháp phòng trừ hiệu quảgóp phần hạn chế bệnh,
  giảm lượng thuốc hoá học sửdụng trên ñồng ruộng, nâng cao năng suất, chất
  lượng Sì to, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
  1.4 ðối tượng phạm vi nghiên cứu
  - ðối tượng nghiên cứu: Nấm gây bệnh thối củcây Sì to tại Sa pa - Lào
  Cai và Tam ðảo - Vĩnh Phúc.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  Nghiên cứu nấm bệnh gây thối củrễcây Sì to, ñặc ñiểm gây hại của
  bệnh thối củrễSì to và một sốbiện pháp phòng trừbệnh có hiệu quảvà an
  toàn với môi trường tại Sa pa - Lào Cai và Tam ðảo - Vĩnh Phúc.
  - Thời gian nghiên cứu: năm 2009 - 2010

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 ðặc ñiểm nông sinh học và tác dụng dược lý của cây sì to
  Sì to hay còn ñược gọi là cây nữlang nhện hoặc liên hương thảo có tên
  khoa học là Valeriana jatamansiJones., thuộc họNữlang - Valerianaceae [2].
  Cây dạng thân thảo sống nhiều năm, cao 30-50cm, có lá không
  nhiều, mọc ñối, nguyên, kéo dài, thuôn, các lá ởthân nhỏ, phiến hình tim,
  to 3 - 6 x 2,5 - 4 cm, mỏng, có lông, mép có răng không ñều; cuống 6 -
  7cm, có lông. Trục ñứng cao 20 - 40cm, mang 1-3 nhánh; hoa màu hồng,
  thành xim ñơn phân; lá bắc hẹp dài. Quảbếdẹp, cao 3mm, một bên có
  một sóng, một bên có 3 sóng, ở ñỉnh có mào lông dài do ñài biến thành.
  Cây ra hoa từtháng 10 cho ñến tháng 2 năm sau.
  Ởnước ta, cây mọc khá phổbiến ởnhững chỗ ẩm ướt dựa vực, suối
  ởcác khu vực miền núi nhưSa Pa, Bắc Hà của tỉnh Lào Cai, ởHà Giang,
  NghệAn.
  Người H’Mông ñã ñưa cây vềtrồng làm thuốc với tên Sì to. Vềmùa
  xuân và hạ, thu hái cảcây dùng tươi, vềmùa ñông ñào thân rễrửa sạch, phơi
  khô trong râm ñể dùng. Bộ phận ñược dùng là toàn cây và thân rễ (củ) -
  Herba et Rhizoma Valerianae. Thân rễ to bằng ngón tay nhỏ, xám sẫm và
  mang một bó sợi màu nâu ño ñỏ, mỏng, dựng ñứng do cuống của lá ởgốc.
  Thân rễchứa tinh dầu, một chất acid kết tinh, acid jatamansic. Chúng
  có vịcay, ñắng, ngọt, mùi thơm; có tác dụng giảm ñau, trừthấp tán hàn, ñiều
  kinh hoạt huy ết và cầm máu. Tinh dầu có tác dụng kháng sinh và kháng ñộng
  vật nguyên bào [4,9]
  Từxưa, cây ñã ñược xem nhưlà m ột hương liệu thuộc loại quý. Người
  ta cũng sửdụng làm thuốc nhưdược thảo ñểtrị: nhức ñầu, ñau dạdày, ñau
  các khớp xương, thuỷ thũng, kinh nguyệt không ñều, ñòn ngã tổn thương,

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Nguyễn Tiến Bân và cs, 1996, sách ñỏViệt Nam, phần II - thực vật, NXB
  khoa học và kỹthuật, Hà Nội, tr.291
  2. Võ Văn Chi, từ ñiển cây thuốc Việt Nam, NXb y học, Hà Nội, 1997,tr 880.
  3. Phạm Thanh Huyền, ðinh Văn Mỵ, bước ñầu nghiên cứu vềthành phần
  loài và một số ñặc ñiểm sinh học của các loài Valeriana L.
  (Valerianaceae) hiện có ởViệt Nam, tạp chí dược liệu, tập 7, số4,
  2002, tr.99 - 103.
  4. ðỗTất Lợi, những cây thuốc và vịthuốc Việt Nam, NXB khoa học và kỹ
  thuật, Hà Nội, 1999, tr. 792 - 794.
  5. Viện Dược Liệu, 1976, Kỹthuật trồng cây thuốc, NXB y học.
  6. Lester W. Burgess, Timothy E. Knight, Len Tesoriero, Phan Thuý Hiền
  (2009), Cẩm nang chẩn ñoán bệnh cây ởViệt Nam, Australian centre
  for International Agricultural Research, ACIAR, 199trang.
  7. Nguyễn Tập, " Danh lục ñỏcây thuốc Việt Nam", tạp chí dược liệu, 2006,
  tập 11, tr. 97 – 105
  8. Nguyễn Tập, 2001, áp dụng khung phân hạng mới của IUCN (1994) ñể
  ñánh giá tình trạng bị ñe doạ ñối với các loài cây thuốc cần bảo tồn ở
  Việt Nam hiện nay, tạp chí dược liệu số2 + 3 (tập 6), tr. 42 - 45 và số
  4 (tập 6), tr. 97 - 100.
  9. Nguyễn Duy Thuần và cs, công trình nghiên cứu khoa học tạo nguồn
  nguyên liệu làm thuốc, hội thảo trồng cây thuốc và ñịnh hướng phát
  triển, Hà Nội, tháng 10/2008, tr. 62 - 67
  10. Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 224 - 2003, Phương pháp ñiều tra phát hiện
  sinh vật hại cây trồng, hà nội, 2003.
  Tài liệu nước ngoài
  11. Aryantha, I.P., Cross, R. and Guest, D.I. (2000), "Suppression of
  Phytophthora cinnamomi in potting mixes amended with
  uncomposted and composted aminal manures", phytopathology, 90:
  p.775 - 782.
  12. Broadley, R.H. (1992) Protect your avocados, Brisbane, Australia,
  Queensland Department of Primary Industries.
  13. Cohen, Y. and Cofey, M.D. (1986), "Systemicfungicides and the control
  of Oomycetes", Annual Review of Phytopathology, 24, 311 - 338.
  14.Coffey M (1984) An integrated approach to the control of Avocado root
  rot. California Avocado Socieboo 68, 61 - 68.
  15. Dobrowolski MP, Tommerup IC, Shearer BL, O'Brien PA (2003) Three
  clonal lineages of P. cinnamomi in Australia revealed by microsatel -
  lites. Phytopathology 93, 695 - 704.
  16. Drenth, A. and Guest, D.I. (2004), Diversity and Management of
  Phytophthora in Southeast Asia, Autralian centre for International
  Agricultural Research Canberra, 235pp.
  17. Duncan, J., Cooke, D. (2002). " Identifying, diagnosing and detecting
  phytophthora by mole cular methods", Mycologist, vol.16, part 2:
  p.59 - 66.
  18. Dudzinski MJ, Old KM, Gibbs RJ, 1993. Pathogenic variability in
  Australian isolates of Phytophthora cinnamomi. Australian Journal of
  Botany 41, 721–32.
  19. Erwin DC, Ribeiro OK, 1996. Phytophthora Diseases Worldwide. St Paul,
  MN, USA: American Phytopathological Society Press.

  Xem Thêm: Nghiên cứu bệnh thối củ hại trên cây Sì to và khảo sát một số biện pháp phòng trừ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu bệnh thối củ hại trên cây Sì to và khảo sát một số biện pháp phòng trừ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status