Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ betacyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các c

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ betacyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các c

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ betacyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản
  Mô tả bị lỗi font cách chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lờ i cam đoan i
  Mụ c lụ c . ii
  Danh mụ c cá c ký hiệ u, cá c chữ viế t tắ t iv
  Danh mụ c cá c bả ng vii
  Danh mụ c cá c hình . x
  Danh mụ c cá c sơ đồ .xvii
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Đồ ng phâ n quang họ c . 4
  1.2. Điệ n di mao quả n trong phâ n tích đồ ng phâ n 9
  1.3. Tương tá c giữ a đồ ng phâ n và tá c nhâ n quang hoạ t 13
  1.4. Tổ ng quan về mộ t số dượ c chấ t quang hoạ t 16
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  2.1. Đố i tượ ng nghiê n cứ u 25
  2.2. Phương phá p nghiê n cứ u 25
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38
  3.1. Tổ ng hợ p dẫ n chấ t HP-β-CD và HB-β-CD . 38
  3.2. Tiê u chuẩ n hó a dẫ n chấ t HP-β-CD và HB-β-CD . 43
  3.3. Độ ổ n định củ a HP-β-CD và HB-β-CD . 53
  3.4. Ứ ng dụ ng HP-β-CD và HB-β-CD để phâ n tích cá c chấ t quang hoạ t bằ ng
  phương phá p điệ n di mao quả n . 55
  Chương 4. BÀN LUẬN 87
  iii
  4.1. Tổ ng hợ p dẫ n chấ t HP-β-CD và HB-β-CD 87
  4.2. Tiê u chuẩ n hó a dẫ n chấ t HP-β-CD và HB-β-CD 103
  4.3. Ứ ng dụ ng HP-β-CD và HB-β-CD để phâ n tích cá c chấ t quang hoạ t bằ ng
  phương phá p điệ n di mao quả n 107
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 118
  Danh mụ c cá c cô ng trình liê n quan đế n luậ n á n
  Tà i liệ u tham khả o
  Danh mụ c cá c phụ lụ c
  Phụ lụ c

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Cá c đồ ng phâ n quang họ c đó ng vai trò quan trọ ng trong đờ i số ng tự nhiê n củ a
  con ngườ i và thế giớ i sinh vậ t. Một số chấ t chuyể n hó a và enzym là nhữ ng hệ
  thố ng hợ p chấ t quang hoạ t. Thay đổ i cá c dạ ng đố i quang dẫn đế n sự thay đổ i
  quá trình và cơ chế củ a sự chuyể n hó a. Do có sự khá c nhau về cấ u trú c khô ng
  gian nê n cá c đồ ng phâ n khá c nhau về hoạ t tính sinh họ c, dượ c độ ng họ c, độ c
  tính. Thí dụ (R)-(-)-epinephrin có hiệ u ứ ng kích thích giố ng như hormon thiê n
  nhiên cò n (S)-(+)-epinephrin khô ng nhữ ng khô ng có hiệ u ứ ng kích thích mà cò n
  gâ y độ c nhẹ . Tương tự , chỉ có đồ ng phâ n threo quay trá i củ a cloramphenicol là
  có hoạ t tính khá ng khuẩ n, dexclorpheniramin là đồng phâ n dextro củ a
  clorpheniramin có hoạ t tính mạ nh gấ p hai lầ n clorpheniramin.
  Do mộ t số dạ ng đồ ng phâ n quang họ c củ a mộ t số hoạ t chấ t có hoạ t tính mạ nh và
  ít tá c dụ ng phụ , nê n hiệ n nay ngà nh cô ng nghiệ p dượ c phẩ m đã và đang nghiê n
  cứ u đưa ra thị trườ ng nhiề u chế phẩ m củ a cá c dạ ng đồ ng phâ n riê ng lẻ. Ví dụ
  chế phẩ m chứ a S-amlodipin, S-omeprazol, levofloxacin, levocetirizin, . có hoạ t
  tính mạ nh hơn cá c dạ ng racemic và cá c dạ ng đố i quang tương ứ ng.
  Để phâ n biệ t cá c dạ ng đồ ng phâ n là mộ t điề u khó khă n nê n việ c phâ n tá ch cá c
  đồ ng phâ n quang họ c ngà y cà ng trở thà nh vấ n đề quan trọ ng trong lĩnh vự c kiể m
  nghiệ m dượ c phẩ m. Trong cá c chuyê n luậ n củ a Dượ c điể n (HPLC, GC), để tá ch
  cá c dạ ng đồ ng phâ n đò i hỏ i phả i có cá c cộ t sắ c ký chuyê n biệ t rấ t đắ t tiề n. Đâ y
  là mộ t trở ngạ i đố i vớ i cá c nhà phâ n tích, nhấ t là trong điề u kiệ n cò n nhiề u khó
  khă n ở cá c phò ng thí nghiệ m nướ c ta.
  CE là kỹ thuậ t rấ t hiệ u quả trong lĩnh vự c phâ n tích đồ ng phâ n quang họ c, hiệ n
  nay đang đượ c phá t triể n ở cá c nướ c trê n thế giớ i. Hiệ u quả tá ch cao, phạ m vi
  ứ ng dụ ng rấ t đa dạ ng, có thể dễ dà ng thay đổ i tá c nhâ n quang hoạ t và nồ ng độ
  2
  tá c nhâ n, có thể phố i hợ p cá c tá c nhâ n vớ i nhau để tă ng độ chọ n lọ c đồ ng phâ n,
  lượ ng mẫ u và lượ ng tá c nhâ n quang hoạ t sử dụ ng ít, điề u nà y cho phé p trong
  mộ t số trườ ng hợ p có thể á p dụ ng đượ c khi tá c nhâ n quang hoạ t sử dụ ng quá đắ t.
  β-CD và cá c dẫ n chấ t là nhó m tá c nhâ n quang hoạ t quan trọ ng nhấ t trong điệ n di
  mao quả n do tính phổ biế n và đa dạ ng. Phầ n lớ n β-CD và cá c dẫ n chấ t đượ c sử
  dụ ng vớ i lý do chính là có hiệ u quả cao về độ chọ n lọ c đồ ng phâ n trê n nhiề u
  nhó m dượ c chấ t. Ví dụ : nhó m thuố c co mạ ch (ephedrin, epinephrin, ), nhó m
  thuố c khá ng sinh (ofloxacin, sparfloxacin, ), nhó m thuố c tim mạ ch (amlodipin,
  propranolol, atenolol, ), nhó m thuố c khá ng nấ m (ketoconazol, miconazol, ),
  nhó m thuố c chố ng dị ứ ng (promethazin, clorpheniramin, ),
  Trong phâ n tích cá c đồ ng phâ n quang họ c, tá c nhâ n quang hoạ t là yế u tố quyế t
  định khả nă ng tá ch. Hiệ n nay, xu hướ ng củ a cá c nhà nghiê n cứ u là đi từ tá c nhâ n
  phổ biế n nhấ t là β-CD (tính chọ n lọ c cao và giá thà nh rẻ hơn cá c dạ ng α-CD và
  γ-CD) để tổ ng hợ p ra nhiề u tá c nhâ n tá ch đồ ng phâ n chuyê n biệ t có tính chọ n
  lọ c cao hơn, tan dễ dà ng trong cá c dung mô i, giá thà nh rẻ nhằ m tạ o điề u kiệ n
  thuậ n lợ i cho cá c nhà phâ n tích trong việ c lự a chọ n tá c nhâ n tá ch đồ ng phâ n
  thích hợ p trong điề u kiệ n số lượ ng tá c nhâ n quang hoạ t đượ c thương mạ i hó a cò n
  rấ t ít.
  Trê n thế giớ i, nhiề u cô ng trình tổ ng hợ p cá c dẫ n chấ t củ a cyclodextrin đã đượ c
  cô ng bố như: tổ ng hợ p cá c dẫ n chấ t ether, ester, sulfonyl, carbonyl, Nhữ ng tiế n
  bộ gầ n đâ y nhấ t trong tổ ng hợ p cá c dẫ n chấ t củ a β-CD là ứ ng dụ ng vi só ng và
  siê u â m.
  Mặ c dù phương phá p CE đã đượ c triể n khai ứ ng dụ ng trong lĩnh vự c tá ch đồ ng
  phâ n trê n thế giớ i, nhưng tạ i Việ t Nam phương phá p CE chưa đượ c phổ biế n
  rộ ng, đặ c biệ t trong lĩnh vự c tá ch đồ ng phâ n cũ ng chưa đượ c nghiê n cứ u và phá t
  triể n. Trong nhữ ng nă m gầ n đâ y, chỉ có mộ t và i cô ng trình đã đượ c đă ng trong
  3
  hộ i nghị khoa họ c và tạ p chí Dượ c chuyê n ngà nh như: tá ch đồ ng phâ n củ a
  clorpheniramin, tạ p đồ ng phâ n củ a lamivudin bằ ng phương phá p CE, sử dụ ng tá c
  nhâ n quang hoạ t là β-CD.
  Mặ t khá c, việ c nghiê n cứ u tổ ng hợ p cá c dẫ n chấ t củ a β-CD và ứ ng dụ ng cá c tá c
  nhâ n nà y trong phâ n tích cá c thuố c chứ a dượ c chấ t quang hoạ t bằ ng điệ n di mao
  quả n tạ i Việ t Nam cho đế n nay vẫ n chưa đượ c cô ng bố trê n cá c tạ p chí và cá c
  hộ i nghị khoa họ c.
  Vớ i mong muố n phá t triể n kỹ thuậ t điệ n di mao quả n và gó p phầ n ứ ng dụ ng kỹ
  thuậ t nà y và o việ c phâ n tích cá c đồ ng phâ n quang họ c, nhằ m tạ o điề u kiệ n
  thuậ n lợ i trong việ c kiể m tra chấ t lượ ng cá c thuố c chứ a hoạ t chấ t có tính quang
  hoạ t, đề tà i “Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ betacyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương
  pháp điện di mao quản” đượ c thự c hiệ n vớ i cá c nộ i dung nghiê n cứ u sau:
  1. Tổ ng hợ p ở qui mô phò ng thí nghiệ m và tiê u chuẩ n hó a hai tá c nhâ n quang
  hoạ t từ β-cyclodextrin là 2-O-(2-hydroxypropyl)-β-cyclodextrin và 2-O-(2-hydroxybutyl)-β-cyclodextrin.
  2. Ứ ng dụ ng cá c tá c nhâ n quang hoạt tổ ng hợ p để phâ n tích một số chế phẩm
  chứa dượ c chấ t quang hoạ t bằ ng phương phá p điệ n di mao quả n.
  4
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC
  Sự phâ n bố khô ng gian là m cho cấ u tạ o phâ n tử trở thà nh khô ng đố i xứ ng là
  nguyê n nhâ n chủ yế u gâ y ra đồ ng phâ n quang họ c. Trong phâ n tử chỉ có mộ t
  nguyê n tử carbon bấ t đố i xứ ng thì chỉ tồ n tạ i mộ t đô i đố i quang, cò n khi trong
  phâ n tử có ít nhấ t 2 carbon bấ t đố i xứ ng thì mớ i có đượ c đồ ng phâ n lậ p thể
  khô ng đố i quang (diastereoisomer). Cá c đồ ng phâ n đố i quang (enantiomer) có
  khoả ng cá ch giữ a cá c nguyê n tử hoặ c cá c nhó m nguyê n tử là như nhau, chỉ khác
  nhau về sự tương tá c vớ i á nh sá ng phâ n cự c và do đó khả nă ng phả n ứ ng củ a
  chú ng vớ i mộ t tá c nhâ n đố i xứ ng là hoà n toà n giố ng nhau. Nhưng khi tương tá c
  vớ i tá c nhâ n bấ t đố i xứ ng, cá c đố i quang lạ i phả n ứ ng khá c nhau. Trá i lạ i, trong
  phâ n tử củ a cá c đồ ng phâ n khô ng đố i quang thì khoả ng cá ch giữ a cá c nhó m
  tương ứ ng là khô ng giố ng nhau và như vậ y dẫ n tớ i sự khá c nhau về nhiệ t độ sô i,
  nhiệ t độ nó ng chả y, tính tan và cá c đặ c trưng về phổ ,
  Mộ t đồ ng phâ n quay mặ t phẳ ng phâ n cự c bê n phả i vớ i gó c +α gọ i là đồ ng phâ n
  quay phả i (+) hay là đồ ng phâ n hữ u tuyề n (cò n gọ i là đồ ng phâ n d–
  dextrorotatory). Mộ t đồ ng phâ n quay mặ t phẳ ng phâ n cự c bê n trá i vớ i gó c -α gọ i
  là đồ ng phâ n quay trá i (-) hay là đồ ng phâ n tả tuyề n (cò n gọ i là đồng phâ n l–
  levorotatory).
  Nế u trộ n nhữ ng lượ ng bằ ng nhau củ a hai chấ t đố i quang (50% đồ ng phâ n quay
  phả i và 50% đồ ng phâ n quay trá i) sẽ đượ c mộ t hỗ n hợ p khô ng có khả nă ng quay
  mặ t phẳ ng á nh sá ng phâ n cự c. Hỗ n hợ p đó gọ i là hỗ n hợ p racemic (±).
  Ký hiệ u R và S (từ tiế ng Latin: rectus – phả i và sinister – trá i) là sự thay thế cho
  ký hiệ u D và L, liê n quan đế n quy ước Cahn-Ingold-Prelog, và cũ ng có thể đượ c


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Bộ Y Tế (2009), Dược Điển Việt Nam IV, Hộ i Đồ ng Dượ c Điể n Việ t Nam,
  Nhà xuấ t bả n Y họ c - Hà Nộ i, tr. 46-519, PL-135.
  2. Bộ Y Tế (2007), Dược thư quốc gia, Nhà xuấ t bả n Y họ c – Hà Nộ i, tr. 98-433, 1234.
  3. Trương Thế Kỷ (2006), Hóa hữu cơ tập I và II, Nhà xuấ t bả n Y họ c, TP. Hồ
  Chí Minh, tr. 54, 68, 173-175, 246-247.
  4. Đặ ng Như Tạ i (1999), Cơ sở hóa học lập thể, Nhà xuấ t bả n Giá o dụ c, tr. 34-46.
  5. Lê Ngọ c Thạ ch (2001), Hóa học lập thể, Nhà xuấ t bả n Đạ i họ c Quố c gia TP.
  Hồ Chí Minh, tr. 141-163.
  TIẾNG NƯỚC NGOÀI
  6. Aboul-Enein H. Y., Ali I. (2002), “Comparative study of the enantiomeric
  resolution of chiral antifungal drugs econazole, miconazole and
  sulconazole by HPLC on various cellulose chiral column in normal
  phase mode”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 27,
  pp. 441-446.
  7. Abushoffa A. M., Clark B. J. (1995), “Resolution of the enantiomers of
  oxamniquine by capillary electrophoresis and high-performance liquid
  chromatography with cyclodextrins and heparins as chiral selectors”,
  Journal of Chromatography A, 700, pp. 51-58.
  8. Antonio L. C., Marina M. L. (2005), “Separations of etodolate enantiomers
  by capillary electrophoresis. Validation and application of the chiral
  124
  method to the analysis of commercial formulations”, Electrophoresis,
  20, pp. 1106-1113.
  9. Badruddoza A.Z.M., Hazel G.S.S., Hidajat K., Uddin M.S. (2010),
  “Synthesis of carboxymethyl-β-cyclodextrin conjugated magnetic nanoadsorbent for removal of methylene blue”, Colloids and Surfaces A:
  Physicochem. Eng. Aspects, pp. 85-95.
  10. Beesley T. E., Scott R.P.W. (1998), “Chiral separation by capillary
  electrophoresis and capillary electrochromatography”, Chiral
  Chromatography, pp. 413 -434.
  11. Bernal J. L., Toribio L., Nozal M. J., Nieto E. M., Montequi M. I. (2000),
  “Separation of ketoconazole enantiomers by chiral subcritical –fluid
  chromatography”, J. Biochem . Biophys. Method 43, pp. 241-250.
  12. Bernal J. L., Toribio L., Nozal M. J., Nieto E. M., Montequi M. I. (2002),
  “Separation of antifungal chiral drugs by SFC and HPLC: a comparative
  study”, J. Biochem . Biophys. Method 54, pp. 245-254.
  13. Bezhan C. (1997), Capillary electrophoresis in chiral analysis, pp. 145-266.
  14. Bilal A., Schmidt P. C., Wakl M. A. (2003), “Quantitation of the enantiomer
  of ofloxacin by capillary electrophoresis in the parts per billion
  concentration range for in vitro drug absorption studies”, Journal of
  Chromatography A, 988, pp. 135-143.
  15. Bin C., Yingxiang D., Ping L. (2009), “Investigation of enantiomeric
  separation of basic drugs by capillary electrophoresis using clindamycin
  phosphate as a novel chiral selector”, Electrophoresis, 30, pp. 2747-2754.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ betacyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ betacyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status