Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tính toán thiết kế khuôn đúc áp lực cao chi tiết hợp kim nhôm có sử dụng phần mềm solidwo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tính toán thiết kế khuôn đúc áp lực cao chi tiết hợp kim nhôm có sử dụng phần mềm solidwo

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC CAO CHI TIẾT HỢP KIM NHÔM CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM SOLIDWORKS - PROCAST
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  Mục lục
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn .ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng .vi
  Danh mục hình vii
  LỜI NểI ðẦU I
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục tiêu đề tài 2
  3. Nội dung đề tài . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu: . 3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ðUC ÁP LỰC VÀ ỨNG DỤNG ðÚC
  ÁP LỰC CAO VÀO NHÀ MÁY 4
  1.1. Khái niệm . 4
  1.2. Các ưu nhược điểm của công nghệ đúc 9
  1.2.1. Đúc trong khuôn kim loại 9
  1.2.2. Đúc áp lực thấp hay đúc trong khuôn nóng 9
  1.2.4. Đúc ép bán lỏng 11
  1.3. Kết cấu máy đúc áp lực cao . 11
  1.3.1. Sơ đồ kết cấu máy đúc áp lực cao 13
  1.3.2. Nguyên lý vận hành 15
  1.4. Một số vấn đề về công nghệ khi đúc áp lực . 19
  1.4.1. Chất lượng sản phẩm .19
  1.4.2. Khuyết tật đúc và các biện pháp phòng ngừa 20
  1.4.3. Tình hình phát triển đúc áp lực ở Việt Nam .22
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 24
  CHƯƠNG 2 CƠ SỞ Lí THUYẾT ðÚC ÁP LỰC CAO HỢP KIM NHễM 25
  2.1. Thuộc tính của một số hợp kim nhôm sử dụng trong công nghiệp 25
  2.1.1. Hợp kim nhôm đúchệ Al - Cu . 26
  2.1.2. Hợp kim nhôm đúc trêncơ sở hệ Al - Mg . 27
  2.1.3. Hợp kim nhôm Д16 (AlCu
  4
  Mg) .27
  2.1.4. Hợp kim nhụm ủỳc hệ AL - Si (Silumin) . 27
  2.2. Cơ sở tính toán thiết kế dòng chảy . 35
  2.2.1. Kết cấu khuôn 35
  2.2.2. Tính toán thiết kế lòng khuôn đúc Solidworks .36
  2.3. Mô phỏng bài toán dòng chảy trong r2nh dẫn . 45
  2.3.1. Điều kiện biên bài toán 45
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: .48
  CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KHUễN ðÚC ÁP LỰC BẰNG CễNG NGHỆ 3D .49
  3.1. Kết cấu công tơ điện . 49
  3.2. Kết cấu khung công tơ và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ khi đúc 49
  3.3. Tính toán thiết kế sơ bộ thông số công nghệ 52
  3.3.1. Phương án thiết kế khuôn khung công tơ .52
  3.3.2. Tính toán - Thiết kế sơ bộ các thông số côngnghệ và khuôn 53
  3.4. Thiết kế lòng khuôn và khối khuôn bằng SolidWorks . 56
  3.4.1. Hình dáng và các bộ phận cơ bản của khuôn .56
  3.4.2. Bố trí r2nh dẫn, lòng khuôn 57
  3.4.3. Tính toán cổng vào - r2nh dẫn 59
  3.4.4. Điền đầy hốc khuôn .62
  3.4.5. Góc nghiêng thành lòng khuôn .66
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 69
  CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT CÁC THễNG SỐ CễNG NGHỆ
  VÀ TỐI ƯU CễNG NGHỆ .70
  4.1. Các ưu việt của mô phỏng 70
  4.2. Phần mềm mô phỏng quá trình đúc áp lực cao –PROCAST 71
  4.2.1. Giới thiệu về Procast 71
  4.2.2. Sơ đồ bài toán 72
  4.2.3. Nguyên tắc mô phỏng tối ưu đúc áp lực cao 72
  4.3. Mô phỏng đúc áp lực cao khung công tơ . 73
  4.3.1. Mô hình hình học trong ProCAST .73
  4.3.2. Mô hình vật liệu .74
  4.3.3. Điều kiện biên .77
  4.4. Kết quả mô phỏng và phân tích 79
  4.4.1. Khảo sỏt nhiệt ủộ 79
  4.4.2. Khảo sỏt dũng chảy 82
  4.4.3. Khảo sát vectơ vận tốc .87
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 91
  KẾT LUẬN: 92

  LờI NóI ĐầU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Công tơ điện là một sản phẩm trong lĩnh vực dân dụng được sản xuất
  hàng loạt lớn, phần khung được làm bằng hợp kim nhôm, phần vỏ làm bằng
  nhựa cứng có tác dụng cách điện. Hiện nay chế tạo khung công tơ làm bằng
  hợp kim nhôm, đ2 sử dụng công nghệ ép chảy thay chođúc trong khuôn cát,
  sau đó gia công cơ khí. Đưa công nghệ ép chảy tạo phôi cũng là một tiến bộ
  về công nghệ, tạo chất lượng sản phẩm cao hơn sản phẩm sử dụng đúc thông
  thường. Nhưng công nghệ ép chảy-gia công cơ khí là một quá trình công nghệ
  dài, ép chảy nóng qua nhiều nguyên công và tốn kém khuôn ép, hiệu quả kinh
  tế - kỹ thuật tuy có cải thiện nhưng chưa phải là công nghệ tối ưu. Gần đây,
  công nghệ đúc áp lực cao, hay đúc ép, đang phát triển và đem lại hiệu quả
  kinh tế cao, cơ tính của sản phẩm tốt, đang được ứng dụng rộng r2i trên thế
  giới. Nhiều thiết bị đúc áp lực cao đ2 được nhập vào Việt Nam, nhưng các nhà
  máy vẫn sử dụng công nghệ cũ như: công nghệ đúc áp lực thường.
  Nguyên nhân cơ bản là năng lực thiết kế chế tạo khuôn đúc áp lực cao
  tại Việt Nam còn là một vấn đề mới và khó, sau khi thiết kế xong phải chế tạo
  khuôn và chế thử sản phẩm, chưa sử dụng công nghệ mới trong thiết kế. Các
  doanh nghiệp sản xuất sử dụng đúc áp lực, hiện nay,dựa vào nhập khẩu khuôn
  của Trung quốc hoặc của các nước khác. Vì vậy, nghiên cứu thiết kế và chế
  tạo khuôn đúc áp lực cao là một việc rất cần thiết đối với ngành công nghiệp.
  Để thiết kế được khuôn, ngoài phần thiết kế được hình dáng kích thước lòng
  khuôn, vấn đề mấu chốt công nghệ là phải tính toán đúng dòng chảy của kim
  loại lỏng khi đi qua r2nh dẫn và cửa phun. Trước đây dựa vào tính toán lý
  thuyết kết hợp với chế thử điều chỉnh, đây là một quá trình gây không ít tốn
  kém, một công nghệ mới, sử dụng phần mềm mô phỏng quá trình đúc để tối
  ưu công nghệ đ2 và đang được thế giới áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế kỹ
  thuật cao. Nghiên cứu này có định hướng nghiên cứu lý thuyết và công nghệ
  đúc làm cơ sở cho mô phỏng quá trình chảy của kim loại trong lòng khuôn, từ
  đó đưa ra các yêu cầu đối với r2nh dẫn và cửa phun nhằm tối ưu hóa quá trình
  điền đầy lòng khuôn. Kết quả nghiên cứu sẽ mở ra một hướng tự thiết kế chế
  tạo khuôn đúc áp lực có chất lượng. Đây là một hướng thiết kế mới, thực hiện
  đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần nội địa hóa sản phẩm cơ khí
  Việt Nam.
  2. Mục tiêu đề tài
  Nghiên cứu tính toán thiết kế khuôn đúc áp lực caochi tiết khung công
  tơ điện nhờ sự trợ giúp của phần mềm công nghiệp để tối ưu các thông số
  công nghệ.
  Mô hình hóa khung công tơ và khuôn bằng phần mềm Solidworks, xác
  định hình dáng kích thước lòng khuôn có xét đến quátrình co ngót của vật
  liệu đúc và sự co của kích thước khuôn khi nguội.
  Sau đó nghiên cứu sử dụng ProCAST mô phỏng quá trình chảy của kim
  loại trong r2nh dẫn, cửa phun và lòng khuôn, mô phỏng quá trình nhiệt và kết
  tinh, nhờ đó tìm ra được các tham số r2nh dẫn, cửa phun, khẳng định các
  thông số công nghệ tối ưu quá trình đúc áp lực cao.
  3. Nội dung đề tài
  Mở đầu, Tính cấp thiết đề tài, mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu
  Chương 1: Tổng quan tình hình đúc áp lực và khả năng ứng dụng đúc áp
  lực cao vào Nhà máy. Trình bày các khái niệm, các ưu nhược điểm và công
  nghệ đúc áp lực cao.
  Chương 2. Cơ sở lý thuyết đúc áp lực cao hợp kim nhôm.
  Giới thiệu các hợp kim nhôm được sử dụng trong sản xuất công nghiệp,
  cơ sở tính toán thiết kế dòng chảy kim loại qua r2nh dẫn, cửa phun và lòng
  khuôn. Các thông số ép kim lọai, tham số tốc độ phun và các thông số về máy
  ép, lực ép.
  Chương 3. Thiết kế khuôn đúc áp lực bằng công nghệ3D. Trên cơ sở
  phân tích công tơ điện và khung công tơ, sử dụng phần mềm Solidworks để
  thiết kế lòng khuôn đúc khung công tơ với độ co ngót và kích thước nóng của
  sản phẩm. Tính toán sơ bộ các thông số công nghệ vàkhuôn đúc áp lực.
  Chương 4. Khảo sát các thông số công nghệ và tối ưu công nghệ. Trên
  cơ sở tính toán và thiết kế sơ bộ, sử dụng ProCAST mô phỏng quá trình chảy
  của dòng kim loại và tính toán nhiệt. Phân tích khảo sát các yếu tố về tốc độ
  dòng chảy, thời gian điền đầy lòng khuôn .điều chỉnh lại các thông số hình
  học và thông số thiết bị. Mô phỏng lặp lại tìm giá trị tối ưu theo các yêu cầu
  của quá trình công nghệ đúc.
  Kết luận
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Nghiên cứu lý thuyết và công nghệ đúc áp lực, các lý thuyết và kỹ thuật
  thiết kế khuôn làm cơ sở cho quá trình thiết kế khuôn đúc áp lực. Trong đó, đi
  sâu nghiên cứu bài toán dòng chảy của kim loại, bàitoán nhiệt, bài toán độ
  bền khuôn.
  Nghiên cứu sử dụng phần mềm Solidworks và ProCAST, ứng dụng phần
  mềm mô phỏng quá trình chảy của kim loại qua r2nh dẫn, cửa phun và lòng
  khuôn để tối ưu hóa công nghệ đúc khung công tơ, từđó xác định đúng kết
  cấu khuôn và bảo đảm chất lượng đúc.
  Luận văn thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đinh Bá
  Trụ. Luận văn đ2 hoàn thành đúng theo các yêu cầu trong đề cương. Ngoài
  phần nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về lý thuyết và công nghệ đúc áp lực
  cao, Tác giả còn nắm được thêm 2 phần mềm công nghiệp, có thể sử dụng
  thực hiện luận văn và dùng làm việc lâu dài.
  Nhân dịp này xin gửi lời cảm ơn các thầy của TrườngĐại học Nông
  nghiệp Hà Nội, đặc biệt các thầy Khoa Cơ điện đ2 tận tình giảng dạy truyền
  đạt kiến thức, nhờ đó tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ khóa học.

  Chương 1: Tổng quan đúc áp lực và ứng dụng
  đúc áp lực cao Vào nhà máy
  1.1. Khái niệm
  Đúc là một quá trình công nghệ bằng cách nấu chảy kim loại và tạo
  hình sản phẩm, kim loại lỏng được rót vào khuôn có hình dạng sản phẩm, sau
  khi kim loại kết tinh trong khuôn ta thu được vật đúc có hình dáng kích thước
  như khuôn đúc đ2 thiết kế.
  Đúc có những phương pháp sau: đúc trong khuôn cát, đúc trong khuôn
  kim loại, đúc dưới áp lực thấp, đúc dưới áp lực cao, đúc li tâm, đúc trong
  khuôn mẫu chảy, đúc trong khuôn vỏ mỏng, đúc liên tục v.v .

  TàI LIệU THAM KHảO
  1. Nguyễn Hữu Dũng, 2004, Các phương pháp đúc đặc biệt, nhà xuất bản
  KHKT.
  2. Dương Trọng Hải, 2000, Cơ sở lý thuyết các quá trình đúc, nhà xuất bản
  KHKT.
  3. Nguyễn Khắc Xương, 2003, Vật liệu kim loại màu, nhàxuất bản KHKT.
  4. Monaghan, J. J. (1992). Ann. Rev. Astron. Astrophys., 30, 543.
  5. Paul W.Cleary, Joseph HA, Mahesh Prakash and Thang Nguyen, "SPH: A
  new way of modelling high pressure die casting",Third International
  Confence on CFD in the Minerals and Process Industries, CSIRO,
  Melbourne, Australia, 10=12 Dec 2003, p421-426.
  6. Paul W. Cleary and Joseph Ha, Modelling the High Pressure Die Casting
  Process Using SPH, CRC for Cast Metals Manufacturing (CAST), CSIRO
  Mathematical and Information Sciences, Victoria, Australia.
  7. Paul W. Cleary a and Joseph Ha, Three-Dimensional SPH Simulation of
  Light Metal Components, CSIRO Mathematical and Information
  Sciences, Victoria, Australia , CRC for Cast Metals Manufacturing
  (CAST)
  8. Paul W. CLEARY1, Joseph HA1, Mahesh PRAKASH1 and Thang
  NGUYEN2, SPH: A NEW WAY OF MODELLING HIGH PRESSURE
  DIE CASTING, Third International Conference on CFD in the Minerals
  and Process Industries CSIRO, Melbourne, Australia 10-12 December
  2003, CRC for Cast Metals Manufacturing (CAST), 1CSIRO
  Mathematical and Information Sciences, Clayton, Victoria 3169,
  AUSTRALIA, 2 CSIRO Manufacturing and Infrastructure Technology,
  Preston, Victoria 3072, AUSTRALIA
  9. Paul W. Cleary and Joseph Ha, Modelling the High Pressure Die Casting
  Process Using SPH, CRC for Cast Metals Manufacturing (CAST),
  CSIRO Mathematical and Information Sciences, Victoria, Australia.
  10. John.L – Hight intergrity Die casting Process Variation, International
  Conference on Strutural Aluminum Casting, 2003. Orlando, FL.
  11. Maria Chatzimina, Georgios C. Georgiou, Ioannis Argyropaidas, Evan
  Mitsoulis and R.R. Huilgol, Cessation of Couette and Poiseuille flows of
  a Bingham plastic and finite stopping times, Department of Mathematics
  and Statistics, University of Cyprus, P.O. Box 20537, 1678 Nicosia,
  Cyprus, July-2005.
  12. M. Jutzi and W. Benz, SIMULATIONS OF THE LCROSS IMPACT
  USING SMOOTH PARTICLE HYDRODYNAMICS
  (SPH).Physikalisches Institut, Sidlerstrasse 5, 3012 Bern, Switzerland;
  martin.jutzi@space.unibe.ch, willy.benz@space.unibe.ch.
  13. Young-Chan Kim1)y, Chang-Seog Kang1), Jae-Ik Cho1), Chang-Yeol
  Jeong1), Se-Weon Choi1), and Sung-Kil Hong2), Die Casting Mold
  Design of the Thin-walled Aluminum Case, by Computational
  Solidification Simulation J. Mater. Sci. Technol, Vol.24 No.3, 2008 383.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tính toán thiết kế khuôn đúc áp lực cao chi tiết hợp kim nhôm có sử dụng phần mềm solidwo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tính toán thiết kế khuôn đúc áp lực cao chi tiết hợp kim nhôm có sử dụng phần mềm solidwo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status