Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2015 có xét đến 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2015 có xét đến 2020

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2015 có xét đến 2020
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  MỞ ðẦU 1
  I Cơsởpháp lý ñểthực hiện ñềtài: 1
  II Nội dung chính của ñềtài: 2
  III Sựcần thiết c ủa việc quy hoạch phát triển ñiện lực huy ện Lạng Giang. 2
  CHƯƠNG 1. HIỆN TRẠNG NGUỒN, LƯỚI ðIỆN VÀ TÌNH HÌNH
  CUNG CẤP ðIỆN HIỆN TẠI 3
  1.1 Hiện trạng nguồn, lưới ñiện 3
  1.1.1 Nguồn ñiện. 3
  1.1.2 Lưới ñiện. 5
  1.2 Tình hình sửdụng lưới ñiện 12
  1.3 Tình hình thực hiện quy hoạch phát triển lưới ñiện huy ện giai ñoạn
  trước. 15
  1.4 ðánh giá chất lượng ñiện 17
  1.5 ðánh giá tổn thất ñiện năng, tổn thất công suất và hao tổn ñiện áp 21
  1.5.1 Tổn thất công suất trong hệthống ñiện 21
  1.5.2 Tổn thất ñiện áp trong hệthống ñiện 21
  1.5.3 Hao tổn ñiện năng 22
  1.6 ðánh giá chất lượng ñiện áp tại thanh cái của TBA 22
  1.7 ðánh giá hao tổn ñiện áp các lộ của TBA 110 kV ðồi cốc –Bắc
  Giang (E7.1) 25
  CHƯƠNG 2. ðẶC ðIỂM CHUNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾXÃ HỘI 27
  2.1 ðặc ñiểm tựnhiên và kinh tếxã hội. 27
  2.1.1 ðặc ñiểm tựnhiên, xã hội. 27
  2.1.2 Tình hình phát triển kinh tếnhững năm gần ñây. 30
  2.2 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội huy ện lạng giang giai
  ñoạn 2010-2015- có xét ñến 2020. 38
  CHƯƠNG 3. DỰBÁO NHU CẦU ðIỆN HUYỆN LẠNG GIANG 43
  3.1 Cơsởpháp lý dựbáo nhu cầu ñiện 43
  3.2 Phương pháp dựbáo nhu cầu ñiện 43
  3.2.1 Giới thiệu các mô hình và phương pháp dựbáo nhu cầu ñiện 43
  3.2.2 Lựa chọn phương pháp dựbáo nhu cầu ñiện năng. 46
  3.3.1 Dựbáo nhu cầu ñiện. 47
  CHƯƠNG 4. SƠ ðỒCẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ðIỆN HUYỆN
  LẠNG GIANG GIAI ðOẠN 2010-2015 CÓ XÉT ðẾN NĂM 2020 55
  4.1 Các quan ñiểm và tiêu chuẩn thiết kế 55 4.1.1 Quan ñiểm chung. 55
  4.1.2 Lưới phân phối trung áp. 56
  4.1.3 Lưới ñiện hạáp. 58
  4.2 Phương án 1: Quy hoạch phát triển ñiện lực huyện Lạng Giang giai
  ñoạn 2010-2015 59
  4.2.1 Trạm biến áp và lưới ñiện 110kV (theo quy hoạch ñã ñược phê
  duyệt) 59
  4.2.2 Lưới ñiện trung thế 61
  4.2.3 Lưới hạthế0,4kV 63
  4.2.4 Cân ñối nguồn và nhu cầu phụtải phương án 1 64
  4.3 Phương án 2: Quy hoạch phát triển ñiện lực huyện Lạng Giang giai
  ñoạn 2010-2015 67
  4.3.1 Trạm biến áp và lưới ñiện 110kV (theo quy hoạch ) 67
  4.3.2 Lưới ñiện trung thế 67
  4.3.3 Lưới hạthế0,4kV 70
  4.3.4 Cân ñối nguồn và phụtải phương án 2 71
  4.4 Lựa chọn phương án 72
  CHƯƠNG 5. KHỐI LƯỢNG ðẦU TƯXÂY DỰNG 73
  5.1 Khối lượng ñầu tưvà xây dựng 73
  5.2 Xác ñịnh tổng vốn ñầu tư 73
  CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH KINH TẾ- TÀI CHÍNH 80
  6.1 Phân tích kinh tế 80
  6.2 Phân tích tài chính 80
  6.3 Các ñiều kiện tính toán trong phân tích kinh tế- tài chính. 81
  6.4 Kết quảtính toán phân tích kinh tếvà tài chính. 82
  6.5 Phân tích dòng tài chính. 83
  6.6 Các kết luận vềchi tiêu hiệu quảkinh tế- tài chính và kiến nghị. 84
  CHƯƠNG 7 85
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
  7.1 Kết luận 85
  7.2 Tổng hợp một sốthông sốchủyếu của dựán. 86
  7.2.1 Nhu cầu phụtải 86
  7.2.2 Những công trình chủyếu cần xây dựng ñến 2015 86
  7.2.3 Vốn ñầu tư. 87
  7.3 Kiến nghị. 87
  7.3.1 Tiến ñộ 87
  7.3.2 Biện pháp tổchức thực hiện. 87
  7.3.3 Vềtổchức quản lý xây dựng. 87
  7.3.4 Vềquản lý các nguồn vốn. 88
  7.3.5 Vềquản lý quy hoạch. 88
  7.3.6 Vềphía ngành ñiện. 88
  7.3.7 Kiến nghịtrước mắt ñối với UBND tỉnh Bắc Giang và huyện Lạng
  Giang. 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

  MỞ ðẦU
  Lạng Giang là một huy ện miền núi, của tỉnh Bắc Giang, dân sốtập trung
  ñông, có mạng lưới giao thông ñường bộ, ñường thủy giao thương với các huy ện
  trong tỉnh và các tỉnh khác, là một huy ện miền núi nhưng Lạng Giang có tiềm
  năng phát triển kinh tế. Mạng lưới ñiện ởLạng Giang cũng phát triển nhanh, ñáp
  ứng ñược nhu cầu phát triển kinh tếxã hội và ñời sống văn hóa của nhân dân.
  ðểphục vụcho nhiệm vụphát triển kinh tế- xã hội của huyện Lạng Giang,
  Tôi chọn ñềtài : "Quy hoạch phát triển ñiện lực huyện Lạng Giang giai ñoạn
  2010-2015 có xét ñến 2020" nội dung nhưsau:
  I. Cơsởpháp lý ñểthực hiện ñềtài:
  ðềtài "Quy hoạch phát triển ñiện lực huyện Lạng Giag tỉnh Bắc Giang giai
  ñoạn 2010-2015 có xét ñến 2020" do PGS.TS.Phạm Văn Hoà, Các thầy giáo, cô
  giáo khoa Cơ ñiện, Khoa sau ðại học hướng dẫn ñược lập trên cơsởsau:
  1- Quy ết ñịnh số3652/Qð-BCN ngày 18/12/2006 của BộCông nghiệp về
  việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ñiện lực tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2006-2010 có xét ñến 2015";
  2- Quyết ñịnh số1324/Qð-BCT ngày 04/3/2008 của BộCông thương về
  việc duyệt "Hiệu chỉnh, bổsung quy hoạch phát triển ñiện lực tỉnh Bắc Giang
  giai ñoạn 2008-2010 có xét ñến 2015" ;
  3- Luật ðiện lực ñã ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt
  Nam thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 và hiệu lực thi hành từ ngày 01
  tháng 7 năm 2005;
  4- Nội dung, trình tựvà thủtục lập và thẩm ñịnh quy hoạch phát triển ñiện
  lực do Bộ Công nghiệp ban hành theo quyết ñịnh số 42/2005/Qð/BCN ngày
  30/12/2005;
  8- Quyết ñịnh số101/Qð-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của UBND
  tỉnh Bắc Giang vềviệc phê duy ệt Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế- xã hội
  huyện Lạng Giang, tỉnh bắc Giang giai ñoạn 2007-2020;
  9- Sốliệu vềhiện trạng cung cấp ñiện, lưới ñiện huyện do ðiện lực Bắc
  Giang và Chi nhánh ñiện Lạng Giang cung cấp;
  10- Ngoài ra ñềtài có tham khảo quy hoạch phát triển các ngành tại ñịa
  phương, các quy hoạch chi tiết các Cụm dân cư, các Khu công nghiệp, Cụm
  công nghiệp trên ñịa bàn, và một sốtài liệu liên quan;
  11- Các quy phạm thiết kếkỹthuật hiện hành về ðiện lực tại Việt Nam.
  II. Nội dung chính của ñềtài:
  ðềtài " Quy hoạch phát triển ñiện lực huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang
  giai ñoạn 2010-2015 có xét ñến 2020" ñưa ra ñể ñáp ứng tình hình phát triển
  kinh tếxã hội của huyện, phù hợp với quy hoạch chung của huyện Lạng Giang.
  * ðánh giá hiện trạng lưới ñiện, tình hình tiêu thụ ñiện trong những năm
  qua, phân tích các ưu nhược ñiểm của lưới ñiện, từ ñó xác ñịnh những vấn ñềvề
  phương án kết cấu lưới ñiện, ñưa ra các giải pháp ngắn hạn và dài hạn trong việc
  ñầu tưphát triển lưới ñiện;
  * Dựbáo nhu cầu phụtải, ñềra sơ ñồphát triển lưới ñiện trung, hạthế ñến
  năm 2015 có xét ñến năm 2020 từ ñó ñịnh hướng ñược:
  - Vịtrí các trạm nguồn 110KV tại từng vùng phụtải;
  - ðưa ra các giải pháp thiết kếkỹ thu ật lưới ñiện trung, hạth ếcho từng khu vực;
  - Xác ñịnh ñược khối lượng, dựkiến giá trị ñầu tưtừng giai ñoạn làm cơsở
  ñểcác ñơn vịliên quan có kếhoạch chuẩn bị.
  III. Sựcần thiết của việc quy hoạch phát triển ñiện lực huyện Lạng Giang.
  Hàng năm từnhiều nguồn vốn (vốn Ngân sách, vốn ngành ñiện, vốn các
  doanh nghiệp, vốn nhân dân) ñã ñầu tưcải tạo phát triển lưới ñiện ñã ñem lại
  khá nhiều hiệu quảtrong việc phát triển kinh tếxã hội của huyện. Trong thời
  gian tới huy ện Lạng Giang ñược xác ñịnh là một trong những huyện có Khu,
  Cụm công nghiệp có tốc ñộphát triển nhanh vềcông nghiệp và dịch vụ, việc
  xây dựng các cơsởhạtầng trong ñó có lưới ñiện ñể ñáp ứng nhu cầu phát triển
  của ñịa phương là một nhu cầu hết sức quan trọng. Vì vậy việc lập quy hoạch
  phát triển ñiện lực huyện trong giai ñoạn hiện nay ñểlàm cơsởbốtrí hạng mục,
  vốn hàng năm của các ñơn vịlà hết sức cần thiết, ñểphù hợp với tiến ñộphát
  triển kinh tếxã hội của huyện. ðềtài "Quy hoạch phát triển ñiện lực huyện Lạng
  Giang tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2010-2015 có xét ñến 2020" ñược lập thành các
  chương với các mục tiêu cụthể.

  CHƯƠNG 1
  HIỆN TRẠNG NGUỒN, LƯỚI ðIỆN VÀ TÌNH HÌNH CUNG
  CẤP ðIỆN HIỆN TẠI
  1.1. Hiện trạng nguồn, lưới ñiện
  1.1.1. Nguồn ñiện.
  Hiện nay, huy ện Lạng Giang ñược cấp ñiện từtrạm nguồn 110/35/22KV
  ðồi Cốc - Bắc Giang (E7.1) thuộc xã Tân Dĩnh huyện Lạng Giang, tiếp giáp với
  Thành phốBắc Giang; Trạm gồm 2 máy công suất 2 x 40 MVA Phía trung áp
  có 8 lộ35KV, trong ñó cấp ñiện cho huyện Lạng Giang (qua lộ375 và 376), TP
  Bắc Giang và các huyện Sơn ðộng, Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên, Yên Thế,
  Yên Dũng. Ngoài ra huyện còn ñược cấp bằng ñường dây 10KV - 972 sau trung
  gian Cao Xá (thuộc ñường dây 35KV lộ374-E7.7 - trạm 110KV ðình Trám )
  cấp ñiện cho xã MỹHà (Hình : 1.1).
  Bảng 1.1. Hiện trạng mang tải của các lộ
  a. Trạm 110KV ðồi Cốc

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trần Bách (2002), Lưới và hệth ống ñiện, nhà xuất b ản khoa học xã hội, Hà nội.
  2. Nguyễn Văn ðạm,Thiết kếcác mạng và hệthống ñiện, nhà xuất bản khoa
  học kỹ thuật.
  3. Trần Quang Khánh, Quy hoạch ñiện nông thôn, ðại học Nông Nghiệp I.
  4. Trần Quang Khánh, Hệthống cung cấp ñiện, nhà xuất bản khoa học kỹ
  thuật.
  5. Trần ðình Long, Quy hoạch phát triển năng lượng và ñiện lực, ðại học
  Bách khoa Hà Nội.
  6.Nguyễn Lân Tráng(2005), Quy hoạch phát triển ñiện lực, nhà xuất bản khoa
  học kỹ thuật.

  Xem Thêm: Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2015 có xét đến 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2015 có xét đến 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status