Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và tuyển chọn một số giống cà chua quả nhỏ trồng trong vụ Đ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và tuyển chọn một số giống cà chua quả nhỏ trồng trong vụ Đ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và tuyển chọn một số giống cà chua quả nhỏ trồng trong vụ Đông và vụ Xuân hè tại Gia Lộc, Hải Dương
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình ix
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích và yêu cầu 2
  1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñềtài 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Nguồn gốc, phân loại và sựphân bốcà chua trên thếgới 4
  2.2 ðặc ñiểm thực vật học của cây cà chua 7
  2.3 Yêu cầu của cây ñối với ñiều kiện ngoại cảnh 8
  2.4 Tình hình sản xuất và nghiên cứu cà chua trên thếgiơi 16
  2.5 Tình hình sản xuất và nghiên cứu cà chua ởViệt Nam 32
  3 VẬT LIỆU - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 38
  3.1 Vật liệu: 38
  3.2 Nội dung nghiên cứu. 38
  3.3 Thời vụtrồng: 38
  3.4 ðịa ñiểm nghiên cứu: 38
  3.5 Phương pháp bốtrí thí nghiệm: 38
  3.6 Các biện pháp kỹthuật trồng trọt 38
  3.7 Các chỉtiêu theo dõi 40
  3.8 Cách quan trắc và thu thập sốliệu 42
  3.9 Phương pháp xửlý sốliệu 42
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43
  4.1 ðặc ñiểm nông sinh học và khảnăng sinh trưởng của các giống
  cà chua quảnhỏ. 43
  4.1.1 Các giai ñoạn sinh trưởng chủ y ếu của các mẫu giống cà chua
  quảnhỏ. 43
  4.2 Một số ñặc ñiểm về hình thái và chất lượng quả của các mẫu
  giống cà chua quảnhỏ 49
  4.2.1 Một số ñặc ñiểm vềhình thái lá, quảcủa các mẫu giống cà chua
  quảnhỏ 50
  4.2.2 Một số ñặc ñiểm hình thai cây 55
  4.3 Tỷlệ ñậu quả 60
  4.4 Năng suất và các y ếu tốcấu thành năng suất 65
  4.4.1 Sốchùm quảtrên cây 65
  4.4.2 Sốquảtrên cây 66
  4.4.3 Khối lượng trung bình quả 67
  4.4.4 Năng suất cá thể 68
  4.4.5 Năng suất trên ô thí nghiệm 69
  4.4.6 Năng suất cá thể 70
  4.5 Chỉtiêu vềhình thái quả, ñộbrix 73
  4.5.1 Sốngăn hạt/quả 73
  4.5.2 Sốhạt/quả 73
  4.5.3 ðộdày thịt quả 74
  4.5.4 ðộBrix 75
  4.6 Một sốchỉtiêu vềphẩm chất quả 78
  4.6.1 ðặc ñiểm thịt quả 79
  4.6.2 ðộ ướt thịt quả 80
  4.6.3 ðộchắc của quả 80
  4.6.4 Hương vị, khẩu vị 80
  4.7 Tình hình nhiễm bệnh virus trên ñồng ruộng của các mẫu giống
  cà chua quảnhỏ. 81
  4.8 Tình hình nhiễm sâu bệnh hại 84
  4.8 Phân tích tương quan một sốtính trạng chọn giống 87
  4.8.1 Phân tích tương quan của của mẫu giống cà chua quả nhỏ vụ
  ñông 2009 vụxuân hè 2010 87
  4.8.2 Tuyển chọn các mẫu giống cà chua quảnhỏvụ ñông 2009 và vụ
  xuân hè 2010 90
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 95 5.1 Kết luận 95
  5.2 ðềnghị 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97
  PHỤLỤC 101

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Cà chua có tên khoa học (Lycopersicon esculentum. Mill) là một trong
  những loại rau quan trọng ñược trồng phổbiến trên thếgiới và ởViệt Nam.
  Cà chua ñã trởthành một trong những loại rau ñược ưa chuộng và ñược
  trồng phổ biến hiện nay. Vì chúng có giá trịdinh dưỡng cao chứa nhiều
  glucid, nhiều axit hữu cơ, các vitamin và khoáng chất. Thành phần chất
  khô của cà chua gồm ñường dễtiêu chiếm khoảng 55% (chủyếu là glucozo
  và fructozo), chất không hòa tan trong rượu chiếm khoảng 21% (prôtêin,
  xenlulo, pectin, polysacarit), axit hữu cơchiếm 12%, chất vô cơ7% và các
  chất khác (caroten, ascobic, chất dễbay hơi, amino axit .) chiếm 5%. Bên
  cạnh ñó cà chua còn chứa nhiều vitamin C (20-60 mg trong 100g), vitamin
  A (2-6 mg trong 100g), sắt và các khoáng chất cần thiết cho cơthểngười
  [3], [24]. Ngoài ra còn là nguồn nguyên liệu phong phú cung cấp cho các
  nhà máy chếbiến và xuất khẩu.
  Trong một vài năm trở lại ñây thì vấn ñề nghiên c ứu và chọn tạo ra
  những giống cà chua lai F1 của các Viện, Trường ðại học và Trung tâm
  chuyên nghiên cứu Nông nghiệp ñã tạo ra ñược rất nhiều giống tốt ñểphục
  vụsản xuất.
  ðiển hình năm 2006 - 2007 giống cà chua lai quảnhỏHT144 của trường
  ðại học Nông nghiệp Hà Nôi ñã phát triển diện tích sản xuất ñại trà lớn, phục
  vụcho nội tiêu và xuất khẩu (ñóng hộp nguyên quả). HT144 là giống cà chua
  lai quảnhỏ ñầu tiên của Việt Nam chất lượng cao cạnh tranh thành công với
  các giống thếgiới ñểphát triển sản xuất lớn [11].
  Tuy nhiên việc trồng, sản suất cà chua quảnhỏ ởnước ta còn có nhiều
  bất cập nhưchưa có bộgiống tốt cho từng vụtrồng. Sản phẩm sản suất ra còn
  chưa hợp lý chủyếu tập trung ởchính vụ(vụ ðông) . Ngoài ra việc ñầu tưcho
  sản suất cà chua quả nhỏ còn thấp chưa phát huy ñược hết tiềm năng của
  giống, dẫn ñến năng suất thấp, chưa ñáp ứng ñược nhu cầu của thị trường.
  Chính vì thếviệc sản suất cà chua còn mang tính nhỏlẻmanh mún, qui mô
  sản xuất chưa tập chung chưa tạo ñược vùng nguyên liệu thực sự, sản lượng
  còn thấp. Hiện nay việc sản xuất cà chua quảnhỏlà hết sức cần thiết. Ngoài
  việc cung cấp cho các nhà máy chếbiến, thì cà chua quảnhỏhay còn gọi là cà
  chua mini dùng ñểthay thếmột sốnhóm quảlàm món ăn tráng miệng. ðối
  với giống cà chua quảnhỏthì chúng có rất nhiều dạng quảkhác nhau và ña
  dạng vềmàu sắc và chúng có hương vịrất ñặc biệt nên rất hấp dẫn người tiêu
  dùng. Hiện nay sản lượng cà chua quảnhỏsản xuất ởnước ta còn rất thấp
  chưa cung ứng ñủcho người tiêu dùng mà mới chỉ ñáp ứng ñược một phần
  cho các nhà hàng, khách sản và các gia ñình có thu nhập khá, dẫn ñến giá
  thành còn cao gấp 3-4 lần so với giống cà chua quảto. Chính vì ñiều ñó mà
  chúng ta phải nhanh chóng tìm ra những bộgiống tốt phù hợp cho sản xuất và
  từng thời vụkhác nhau ñểcung cấp cho thịtrường hiện nay. ðểgiải quy ết
  những vấn ñềtrên chúng tôi ñi vào nghiên cứu ñềtài: “Nghiên cứu một số
  ñặc ñiểm nông sinh học và tuyển chọn một sốgiống cà chua quảnhỏtrồng
  trong vụ ðông và vụXuân hè tại Gia Lộc - Hải Dương”.
  1.2. Mục ñích và yêu cầu
  1.2.1.Mục ñích
  - Tuyển chọn ñược một sốgiống cà chua quảnhỏdạng quảtròn và quả
  dài có khảnăng sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao và chất lượng tốt phù
  hợp với hai thời vụ ðông chính và vụXuân hè tại Hải Dương.
  1.2.2. Yêu cầu:
  - ðánh giá ñặc ñiểm sinh trưởng, hình thái, cấu trúc cây của các giống
  cà chua quảnhỏ.
  - ðánh giá năng suất và các y ếu tốcấu thành năng suất của các giống.
  - ðánh giá m ột sốchỉtiêu vềchất lượng, hình thái cấu quảcủa các giống.
  - ðánh giá khảnăng chống chịu một sốbệnh hại chính của giống.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñềtài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Tuyển chọn ñược một vài giống cà chua quảnhỏcho năng suất cao,
  chất lượng tốt, ra quảtập trung, nhanh chín màu sắc hấp dẫn ñối với người
  tiêu dùng và có khảnăng trồng trái vụ.
  - Kết quảnghiên cứu của ñềtài góp phần bổsung thêm những giống cà
  chua quảnhỏphục vụcho công tác nghiên cứu và lai tạo cà chua quảnhỏ
  trong thời gian tới.
  1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn
  - Xác ñịnh ñược những giống cà chua quảnhỏtốt nhất ñể ñưa vào phục
  vụsản xuất nhằm luân canh cơcấu cây trồng cho hiệu quảkinh tếcao trên
  ñơn vịdiện tích góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Nguồn gốc, phân loại và sựphân bốcà chua trên thếgới
  2.1.1. Nguồn gốc cây cà chua
  Theo nhiều tài liệu nghiên cứu và trích dẫn của các tác giả: De
  Candolle (1984) [39], Muller (1940) và Mai ThịPhương Anh và CTV (1996)
  [2] . thì cho rằng cà chua trồng hiện nay có nguồn gốc từ Pêru, Ecuador,
  Bolivia . dọc theo bờbiển Thái Bình Dương, từquần ñảo Galanpogos tới Chi
  Lê. Ngoài ra cà chua còn có nguồn gốc ởquần ñảo ấn ðộ, Philippin. Hiện
  nay, người ta tìm thấy ởcác vùng núi thuộc Trung và Nam Mỹcó rất nhiều cà
  chua dại và bán dại. ởnhững vùng này cũng có rất nhiều dạng cà chua trồng
  và ñược trồng phổbiến rất rộng rãi.
  Nguồn gốc của cà chua trồng trọt ñến nay vẫn còn nhiều ý kiến tranh
  cãi. Theo nhà thực vật học người ý Pier Andrea Mattioli (1554), cho rằng
  những giống cà chua ñầu tiên ñược ñưa vào châu Âu có nguồn gốc từMêhicô
  [48] và nhiều bằng chứng vềkhảo cổhọc, thực vật học, ngôn ngữhọc và lịch
  sử ñã thừa nhận Mêhicô là trung tâm thuần hóa của cà chua trồng.
  Theo Luckwill (1943)[18]cà chua ởNam Mỹ ñược ñưa vào châu Âu
  từthếkỷ16, và ñầu tiên ñược trồng ởTây Ban Nha, Bồ ðào Nha, từ ñó cà
  chua ñược lan truyền ñi các nơi khác. Rất nhiều năm con người ñã coi cà
  chua nhưcây thuốc và cây cảnh, mãi ñến cuối thếkỷ18 ñầu thếkỷ19 cà
  chua mới ñược liệt vào cây rau thực phẩm có giá trịvà từ ñó nó ñược phát
  triển mạnh [14].
  2.1.2. Phân loại
  Cà chua thuộc họcà Solanaceae, chi LycopersiconTourn. Chi này gồm
  nhiều loài, ñều có nguồn gốc ởNam Mỹ, ñược phân loại theo nhiều tác giả:
  Mul1er (1940), Daskalov và Popov (1941), Luckwill (1943), Lehmann

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Mai Thị Phương Anh (2000), Rau và trồng rau, NXB Nông Nghiệp Hà
  Nội, tr 164-176.
  2. Bộnông nghiệp và phát triển nông thôn (2005), 575 giống cây trồng nông
  nghiệp mới, Nhà xuất bản Nông Nghiệp- Hà Nội.
  3. TạThu Cúc, HồHữu An, Nghiêm ThịBích Hà (2000), Giáo trình cây rau,
  Nhà xuất bản nông nghiệp- Hà Nội.
  4. TạThu Cúc (2002), Kỹthuật trồng cà chua, Nhà xuất bản Nông NghiệpHà Nội.
  5. Trần Kin Cương (2005), “Nghiên cứu sửdụng hai giống cà tím EG195 và
  EG203 làm gốc ghép kháng bệnh bệnh héo xanh trên cây cà chua trong
  ñiều kiện ðồng bằng sông Cửu Long”, Kết quảnghiên cứu KHCN Rau
  Hoa Quả, Viện nghiên cứu Cây ăn quảMiền Nam, NXB Nông nghiệp
  thành ph ốHồChí Minh.
  6. Bùi ThếCường, Lycopen trong quảcà chua ñỏlà gì và tác dụng ra sao,
  Báo khoa học, Trang web: www.khoahoc.net.
  7. Trần ThịMinh Hằng (1999), “ Nghiên cứu mốt sốtổhợp lai cà chua trồng
  ởvụXuân Hè có khảnăng bảo quản lâu dài trong ñiều kiện tựnhiên”,
  Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông Nghiệp-Chuyên ngành Kỹ thuật
  Trồng trọt, Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội.
  8. Nguyễn Văn Hiển ( 2000), Giáo trình Chọn giống cây trồng, NXB Giáo
  dục.
  9. VũTuyên Hoàng và cộng tác viên (1997), “Giống cà chua vàng”, Tạp chí
  NN-CNTP, số3 tr 60-61.
  10. Trần Văn Lài, Trần Khắc Thi, Phạm Mỹ Linh, Ngô Th ị Hạnh, Chu Văn
  Chuông (2003), “Nghiên cứu áp dụng phương pháp ghép cà chua lên cà
  tím ñểsản xuất cà chua trái vụ”, Kết quảnghiên cứu khoa học công nghệ
  vềrau hoa quảgiai ñoạn 2000-2002, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội,
  tr 235-242.
  11. Trần Văn Lài và cộng tác viên (2005), “Kết quảchọn tạo và nhân giống một
  sốloại rau củ”,NXB Nông Nghiệp Hà Nội.
  12. Nguyễn Hồng Minh, Kiều ThịThư(1999), “Giống cà chua MV1”, Tạp
  chí NN-CNTP, số7, tr 317-318.
  13. Nguyễn Hồng Minh, Kiều ThịThư(2000), Báo cáo công nhận giống cà
  chua lai HT7, tháng 9/2000, BộNông nghiệp và phát triển nông thôn.
  14. Nguyễn Hồng Minh (2006), “Cà chua lai nhãn hiệu Việt Nam ñã tạo
  bước phất triển mới trong sản xuất rau”Bản tin ðại Học Nông Nghiệp
  Hà Nội, số27 Tháng 6/2006 tr 25-27.
  15. Nguyễn Hồng Minh (2006), “Kết quảnghiên cứu vềcông nghệsản xuất
  giống lai và tạo các giống cà chua lai có sức cạnh tranh ởnước ta”,
  Tạp chí KHNN & PTNT, số19, 2006, tr 25-29.
  16. Nguyễn Hồng Minh, Kiều ThịThư(2006), “Kết quảchọn tạo giống cà
  chua lai HT7”, Tạp chí NN và PTNT, 2006, số14, tr 20-23.
  17. Nguyễn Hồng Minh, Kiều ThịThư(2006), “Giống cà chua lai HT21”,
  Tạp chí Khoa học Kỹthuật Nông Nghiệp, số4 và 5, 2006, tr 47-50.
  18. Nguyễn Hồng Minh (2007), “Phát triển sản xuất cà chua lai F
  1
  trồng trái
  vụ, chất lượng cao, góp phần thay thếgiống nhập khẩu”,Báo cáo tổng
  kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ, 2007, Trường ðại học Nông
  Nghiệp Hà Nội.
  19. Nguyễn Thanh Minh (1998), “Khảo sát một sốgiống cà chua Anh ñào vụ
  ðông năm 1997”,Tạp chí NN và CNTP, 1998, số5, tr 202-205.
  20. Nguyễn Thanh Minh (2004), “Khảo sát và tuyển chọn giống cà chua chế

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và tuyển chọn một số giống cà chua quả nhỏ trồng trong vụ Đ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và tuyển chọn một số giống cà chua quả nhỏ trồng trong vụ Đ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status