Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu công nghệ hàn đắp phục hồi trục cam động cơ ô tô bị hỏng do mài mòn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu công nghệ hàn đắp phục hồi trục cam động cơ ô tô bị hỏng do mài mòn

  Luận văn thạc sĩ năm 2010
  Đề tài: Nghiên cứu công nghệ hàn đắp phục hồi trục cam động cơ ô tô bị hỏng do mài mòn
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn 2
  Mục lục iii
  Danh mục bảng i5
  Danh mục hình 7
  LỜI MỞ ðẦU 1
  Chương I PHÂN TÍCH LỰA CHỌN QUY TRÌNH PHỤC HỒI TRỤC CAM 2
  1.1 Công dụng và vật liệu chếtạo trục cam 2
  1.2 ðiều kiện làm việc và những hưhỏng thường gặp của trục
  cam
  4
  1.3 Lựa chọn phương án phục hồi trục cam 7
  1.3.1 Phun phủkim loại 7
  1.3.2 Hàn ñắp 11
  1.3.3 Chọn lựa phương pháp hàn phục hồi. 13
  1.4 Yêu cầu kỹthuật ñối với trục cam sau khi sửa chữa 17
  1.5 Những khó khăn khi hàn ñắp phục hồi trục cam 20
  1.6 Ứng suất dưvà biến dạng của chi tiết hàn có liên quan với
  trường nhiệt ñộ. 21
  1.7 Chọn giải pháp công nghệhàn 32
  1.7.1 ðánh giá sơbộtính hàn của thép (kim loại cơbản ) 32
  1.7.2 Chọn vật liệu hàn ñắp 33
  1.8 Chọn chiều dày lớp trung gian 36
  Chương II: LẬP QUY TRÌNH PHỤC HỒI CAM BỊMÒN 39
  2.1 Mài làm sạch trục trước khi hàn 40
  2.2 Chọn vật liệu và chế ñộhàn
  41
  2.2.1 Vật liệu hàn
  41
  2.2.2 Chọn chế ñộhàn lớp lót
  43
  2.2.3 Chọn chế ñộhàn lớp ñắp
  44
  2.3 Kỹthuật hàn
  47
  2.3.1 ðềxuất phê chuẩn thợhàn
  47
  2.3.2 Quy trình hàn thửtrên m ẫu
  49
  2.3.3 Kỹthuật hàn ñắp trên trục cam
  51
  2.4 Xửlý nhiệt sau khi hàn
  53
  2.5 Gia công cơkhí
  55
  2.5.1 Chép hình cam bịmòn. 55
  2.5.2 Mài cam sau khi hàn phục hồi
  57
  2.5.3 Thông sốquá trình mài trục cam
  58
  Chương III. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢKINH TẾ59
  3.1 Kiểm tra khuyết tật
  59
  3.1.1 Qui trình kiểm tra ñánh giá sơbộbằng mắt thường
  59
  3.1.2 Qui trình kiểm tra bằng thẩm thấu
  61
  3.1.3 Qui trình kiểm tra bằng hạt từ
  67
  3.2 Kiểm tra biên dạng cam và ñộbiến dạng của trục cam
  74
  3.3 Kiểm tra ñộcứng và ñộbóng bềmặt
  75
  3.4 ðánh giá hiệu quảkinh tế
  75
  3.4.1 Mục ñích của ñánh giá hiệu quảkinh tế
  75
  3.4.2. Tính toán chi phí mối hàn
  76
  Chương IV THỰC NGHIỆM VÀ SỬLÝ SỐLIỆU 81
  4.1 Tính toán và lựa chọn chế ñộhàn
  81
  4.1.1 Cơsởtính toán và lựa chọn
  81
  4.1.2 Xây dựng sơ ñồthí nghiệm 83
  4.1.3. Xác ñịnh tỷlệK và kiểm tra tính chống nứt nguội
  85
  4.2 Kết quảthực nghiệm và xửlý sốliệu
  86
  4.2.1 Thông sốchế ñộhàn
  86
  4.2.2 ðánh giá tính chống nứt nguội
  87
  4.2.3 Chỉtiêu ñộcứng và tính chống mài mòn
  88
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤLỤC 92

  LỜI MỞ ðẦU
  Trong công cuộc ñổi mới ñất nước hiện nay, công nghiệp hoá và hiện ñại
  hoá là vấn ñề ñược ñặt lên hàng ñầu. Trong ñó ngành công nghiệp cơkhí ñã
  có những bước phát triển vượt bậc, tuy nhiên phần lớn máy móc và thiết bị
  phục vụtrong ngành cơkhí lại ñược sản xuất và nhập khẩu từnước ngoài, có
  nhiều chủng loại khác nhau. Trong quá trình vận hành sẽxảy ra những sựcố
  hỏng hóc chi tiết nên chi phí ñểthay thếvà sửa chữa sẽrất lớn do chúng ta
  phải nhập chi tiết từnước ngoài hoặc làm mới hoàn toàn.
  Trong ñiều kiện kinh tế ñất nước ta hiện nay còn rất khó khăn vềnhiều
  mặt thì việc áp dụng các công nghệkhác nhau vào việc phục hồi các thiết bị
  chi tiết máy ñểgiảm giá thành là rất cần thiết. Hàn và hàn ñắp là một trong
  những công nghệchủyếu ñóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụnày, qua
  kinh nghiệm và sốliệu tổng kết trên thực tế, chi tiết ñược phục hồi bằng công
  nghệhàn chiếm từ60 – 70% sốchi tiết của ôtô, máy kéo, thiết bịcơkhí
  cần sửa chữa, mang lại hiệu quảkinh tếrất lớn trong sản xuất.
  Với nhiệm vụ “Nghiên cứu công nghệ hàn ñắp phục hồi trục cam
  ñộng cơô tô bịhỏng do mài mòn”. ðây là một ñềtài thực tế, có tính ứng
  dụng cao. Trong quá trình thực hiện ñã có nhiều cốgắng, nhưng do thời gian
  và ñiều kiện hạn chế, do vậy bản luận văn của tôi còn nhiều thiếu sót, rất
  mong nhận ñược sựgóp ý của các thày và các bạn ñồng nghiệp.

  CHƯƠNG I
  PHÂN TÍCH LỰA CHỌN QUY TRÌNH PHỤC HỒI TRỤC CAM
  1.1.Công dụng và vật liệu chếtạo trục cam.
  - Trục cam dùng ñểdẫn ñộng xupap ñóng mởtheo quy luật nhất ñịnh,
  trục cam bao gồm các phần cam xả, cam nạp và các cổtrục. Ngoài ra trong
  một số ñộng cơtrên trục cam còn có cam dẫn ñộng bơm xăng, cam dẫn ñộng
  bơm cao áp và bánh răng dẫn ñộng bơm dầu, bộchia ñiện v.v hình 1.2
  - Vật liệu chếtạo trục cam thường là thép hợp kim thành phần cacbon
  thấp nhưthép 15X, 15MH, 12XH3A, 18XBA hoặc thép cacbon thành phần
  cacbon trung bình nhưthép 40X hay thép 45.
  Hình 1.1 Cấu tạo truc cam
  1) Các cổtrục; 2) Vấu cam; 3) Bánh răng
  Các mặt ma sát của trục cam (mặt làm việc của cam, cổtrục, mặt ñầu
  trục cam) ñều ñược thấm than và tôi cứng bềmặt. ðộsâu thấm than thường
  vào khoảng 0,7 ư 2mm, ñộcứng ñạt HRC 52 ư 55, các bềmặt khác và lõi trục
  cam ñộcứng thấp hơn, thường vào khoảng 30 ư 40 HRC.
  ðối với trục cam xe Bella, theo thông tin ñược cung cấp từ ñơn vịyêu
  cầu phục hồi sửa chữa, ñây là trục cam của xe Bella sản xuất từliên xô cũ,
  ñộng cơ4 kì, 6 xylanh xếp hình chữV, ñơn trục cam.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] HồTấn Chuẩn, Nguyễn ðức Phú, Trần Văn Tế, Nguy ễn Tất Tiến, Kết
  cấu và tính toán ñộng cơ ñốt trong, NXB ðại học và Trung học chuyên
  nghiệp, Hà Nội 1979
  [2] TS. Nguy ễn Thúc Hà, TS. Bùi Văn Hạnh, ThS. Võ Văn Phong, Giáo
  trình công nghệhàn, NXB Giáo dục, Hà Nội 2006.
  [3] Nghiêm Hùng, Kim loại học và nhiệt luyện, NXB ðại học và Trung học
  chuyên nghiệp, Hà Nội 1979 .
  [4]. TS. VũHuy Lân, TS. Bùi Văn Hạnh, Giáo trình vật liệu hàn, NXB Bách
  Khoa, Hà Nội 2010.
  [5]. PGS. TS. Ngô Trí Phúc, GS.TS. Trần Văn ðịch, Sổtay sửdụng thép thế
  giới, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2003.
  [6] Nguyễn Văn Thông, Các phương pháp hàn và ñắp phục hồi chi tiết máy,
  NXB khoa học và kỹthuật, Hà Nội 1984
  [7] TS. Ngô Lê Thông, Công nghệ hàn ñiện nóng chảy (Tập 1&2), NXB
  Khoa học và Kỹthuật, Hà Nội 2004.
  [8] GS TS. Nguyễn Tất Tiến, GVC ðỗXuân Kính, Giáo trình kỹthuật sửa
  chữa ô tô máy nổ, NXB Giáo dục, 2002
  [9] PGS.TS Hoàng Tùng, Công nghệphun phủvà ứng dụng, NXB Khoa học
  và Kỹthuật, Hà Nội, 2002
  [10]. TCVN 3223: 2000, Que hàn thép cacbon và thép hợp kim thấp.
  [11]. Moлодык Н. В., Зенкин А. С. Восстановление деталей машин.
  Машиностроение, Москва1989.
  [12]. UTP Welding Consumables, Böhler Thyssen Welding Gr., Germany
  2004.
  [13] http://autopro.com.vn;
  [14] http://www.**************;

  Xem Thêm: Nghiên cứu công nghệ hàn đắp phục hồi trục cam động cơ ô tô bị hỏng do mài mòn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu công nghệ hàn đắp phục hồi trục cam động cơ ô tô bị hỏng do mài mòn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

phục hồi trục cam bị mòn

hàn đắp phục hồi chi tiết trên ô tô

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status