Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của kali dưới dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của ngô tạ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của kali dưới dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của ngô tạ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của kali dưới dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của ngô tại Yên Định, Thanh Hóa
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích và yêu cầu 2
  1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñềtài 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Cơsởkhoa học của ñềtài 4
  2.2 Nhu cầu dinh dưỡng của cây ngô 6
  2.2.1 Dinh dưỡng ñạm 8
  2.2.2 Dinh dưỡng lân 9
  2.2.3 Dinh dưỡng kali 10
  2.2.4 Một sốnguyên tốtrung và vi lượng 11
  2.3 Những nghiên cứu vềphân bón cho ngô ởtrong n ước và trên thếgiới 13
  2.3.1 Những nghiên cứu vềphân bón cho ngô trên thếgiới 13
  2.3.2 Những nghiên cứu vềphân bón cho ngô ởtrong nước 18
  3 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 25
  3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 25
  3.1.2 Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu 25
  3.2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 25
  3.2.1 Nội dung nghiên cứu 25
  3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 26
  3.2.3 Phương pháp xửlý sốliệu 32
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33
  4.2 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến ñặc ñiểm sinh trưởng,
  phát triển của các giống ngô thí nghiệm 34
  4.2.1 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến các giai ñoạn sinh trưởng,
  phát triển của các giống ngô 34
  4.2.2 Ảnh hưởng của kali bón dạng viên nén ñến tốc ñộtăng trưởng
  chiều cao cây 38
  4.2.3 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến tốc ñộra lá 43
  4.2.4 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến chiều cao cây cuối cùng
  và chiều cao ñóng bắp 46
  4.3 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến khảnăng chống chịu sâu
  bệnh và chống ñổcủa các giống 49
  4.3.1 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến khảnăng chống chịu sâu
  bệnh của các giống 49
  4.3.2 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến khảnăng chống ñổcủa
  các giống 52
  4.4 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến một sốchỉtiêu sinh lý 53
  4.4.1 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến diện tích lá và chỉsốdiện
  tích lá 53
  4.4.2 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến chỉsốSPAD 58
  4.5 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến ñặc ñiểm hình thái bắp,
  các yếu tốcấu thành năng suất và năng suất 59
  4.5.1 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến ñặc ñiểm hình thái bắp 59
  4.5.2 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến các y ếu tốcấu thành năng suất 65
  4.5.3 Ảnh hưởng của kali dạng viên nén ñến năng suất 68
  4.6 Hiệu suất dụng phân bón 74
  4.7 Ảnh hưởng của kali bón dạng viên nén ñến hiệu quả kính của
  việc bón phân kali 76
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 79 5.1 Kết luận 79
  5.2 ðềnghị 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  PHỤLỤC 85

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðẶT VẤN ðỀ
  Ngô (Zea maysL.) là cây lương thực quan trọng trong nền kinh tếtoàn
  cầu. Ởnước ta, cây ngô là cây lương thực có vịtrí quan trọng thứ2 sau cây
  lúa và là cây màu quan trọng hàng ñầu. Cây ngô cho sản phẩm chính là hạt có
  hàm lượng dinh dưỡng tương ñối cao. Hàm lượng tinh bột trong hạt ngô
  chiếm 68,2/100g, chất lượng protein (% casein) ñạt 32,1%, trong hạt ngô có
  nhiều amino axit không thay thếquan trọng như: leucin, isoleucin, threonin,
  tyrocin Nên sản phẩm của cây ngô ngoài sửdụng làm lương thực còn là
  nguyên liệu chính cho sản xuất thức ăn gia súc, làm nguyên liệu cho công
  nghiệp sản xuất cồn, tinh bột, bánh kẹo,
  Chính vai trò quan trọng của cây ngô trong nền kinh tếtoàn cầu nên diện
  tích trồng ngô tăng trưởng không ngừng. Sản xuất ngô trên thếgiới và ởViệt
  nam ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng kể(năng suất không ngừng tăng lên).
  Bên cạnh các thành tựu trong nghiên cứu, chọn tạo giống ngô mới thì những
  thành tựu trong nghiên cứu vềphân bón ñã góp phần quan trọng giúp tăng
  ñáng kểnăng suất ngô. Trong những thành tựu ñó có việc nghiên cứu và ứng
  dụng phân các loại, công thức phân mới vào trong kỹthuật canh tác cây ngô
  trong ñó có phân viên nén. Qua một sốkết quảnghiên cứu vềphân viên nén
  của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài cho thấy, việc sửdụng phân
  viên nén thay thếcho các loại phân rời mang lại hiệu quảrất lớn ñó là: tăng
  năng suất ngô (từ10 – 30%), giảm lượng phân bịmất ñi (do rửa trôi, bay hơi,
  thấm xuống ñất) do ñó tiết kiệm ñược lượng phân bón cho ngô (từ0 – 50%
  lượng phân bón) nên giảm chi phí ñầu tưcho phân bón, giảm công lao ñộng,
  có thể ñưa cơgiới vào khâu bón phân [3].
  Trong các chất dinh dưỡng cần thiết (N, P, K) thì kali là dinh d ưỡng
  khoáng rất quan trọng ñối với sựsinh trưởng, phát triển của cây ngô. Kali là
  ñược cây ngô hút nhiều và sớm ngay từgiai ñoạn ban ñầu của quá trình sinh
  trưởng. Từkhi cây mọc ñến khi trỗcờcây ngô hút khoảng 70% lượng kali cây
  cần [25]. Do ñó, trong sản xuất ngô thì kali cần phải ñược cung cấp ñầy ñủngay
  từ ñầu thông qua bón lót và các lần bón thúc ởcác giai ñoạn sau. Tuy nhiên,
  trong th ực tếsản xuất kali thường chỉ ñược cung cấp cho cây ngô thông qua lần
  bón thúc ởnhững giai ñoạn cuối. Vì thế, ñã không cung cấp ñầy ñủvà kịp thời
  lượng kali cần thiết cho từng giai ñoạn sinh trưởng, phát triển của cây ngô.
  Xuất phát từnhững vấn ñềthực tiễn nêu trên, chúng tôi tiến hành nghiên
  cứu ñề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của kali dưới dạng viên nén ñến sinh
  trưởng, phát triển và năng suất của ngô tại Yên ðịnh - Thanh Hoá ”.
  1.2. MỤC ðÍCH VÀ YÊU CẦU
  1.2.1. Mục ñích
  - Xác ñịnh ñược liều lượng kali bón dạng viên nén phù hợp cho ngô ñểtiết
  kiệm lượng kali bón và tăng hiệu quảkinh tếtrong s ản xuất ngô.
  1.2.2. Yêu cầu
  - ðánh giá sựsinh trưởng, phát triển và khảnăng chống chịu, năng suất và
  các y ếu tốcấu thành năng suất ởcác m ức bón kali khác nhau trong vụthu ñông và
  xuân hè.
  1.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ðỀTÀI
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  Củng cốcơsởlý luận vềdinh dưỡng cho ngô, nâng cao hiệu quảsử
  dụng phân kali bón dạng viên nén, tiết kiệm chi phí, vật tư, công lao ñộng góp
  phần tăng năng suất ngô, tăng thu nhập trên ñơn vịdiện tích.
  1.3.2. Cơsởthực tiễn
  Từkết quảnghiên cứu của ñềtài bước ñầu xác ñịnh ñược hàm lượng
  kali trong thành phần phân viên nén thích hợp áp dụng vào sản xuất ngô tại
  ñịa phương.
  So sánh ñược hiệu quảcủa phương pháp bón kali dạng viên nén so với
  phương pháp bón phân thông thường ñang ñược áp dụng tại ñịa phương.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơsởkhoa học của ñềtài
  Thực vật nói chung và cây trồng nói riêng ñều là các cơthểsống nên
  chúng cũng nhưtất cảcác loài sinh vật khác trên trái ñất phải cần có thức ăn
  ñểsống và phát triển. Thức ăn của cây trồng là các chất vô cơdạng các muối
  khoáng ởtrong ñất hay do con người cung cấp qua việc bón phân. Cây trồng
  hút nước, hút các chất khoáng từ ñất và phân bón, hút cacbonic từkhông khí
  tác dụng của ánh sáng mặt trời ñể ñồng hoá thành các chất dinh dưỡng, thức
  ăn của ñểcây sinh trưởng, phát triển và cho năng suất.
  Trong các nhân tốtác ñộng ñến năng suất cây trồng thì dinh dưỡng
  khoáng chiếm một vai trò quan trọng. Nếu ñất trồng không cung cấp ñủcác
  chất dinh dưỡng thiết y ếu cho cây trồng thì cây trồng sẽsinh trưởng phát triển
  kém, năng suất thấp. Vì vậy, ñối với mỗi loại cây trồng trên mỗi loại ñất khác
  nhau thì chúng ta phải cung cấp thêm các chất dinh dưỡng thiết y ếu cho cây
  trồng ñểcây trồng sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất chất lượng cao.
  Trong những thập kỷ qua, năng suất cây trồng ñã không ngừng tăng lên
  ngoài vai trò của các giống mới còn có vai trò quy ết ñịnh của phân bón.
  Giống mới chỉphát huy ñược hết tiềm năng năng suất của mình khi ñược bón
  ñủphân và chế ñộphân bón hợp lý [26].
  Trong nền nông nghiệp thếgiới, phân hoá học ñược bắt ñầu nghiên cứu
  và sửdụng ñáng kểtừnăm 1906 và sau ñó có tốc ñộtăng rất nhanh, cho ñến
  năm 1950 tốc ñộtăng bình quân ñạt 20%/năm [8]. Việc ra ñời của phân bón
  ñã làm tăng ñáng kểnăng suất cây trồng: như ởcác nước Tây Âu năng suất
  cây trồng ñã tăng 50% so với năng suất ñồng ruộng luân canh cây bộ ñậu.
  Trong các giai ñoạn sau ñó tổng lượng phân bón sửdụng trên thếgiới tiếp tục
  tăng lên (31%/năm {1950 - 1975}, 31,4%/năm {1975 - 1990}) nhờ ñó mà

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1. Nguyễn Văn Bộ, (1996), Bón phân cân ñối, biện pháp hiệu quả ñể tăng
  năng suất cây trồng và cải thiện ñộ phì của ñất, Khoa học ñất, số
  7/1996.
  2. Nguyễn Văn Bộ, Emutert, Nguy ễn Trọng Thi (1999), Một số kết quả
  nghiên cứu vềphân bón cân ñối cho cây trồng ở Việt Nam, Kết quả
  nghiên cứu khoa học, Quyển 3, NXBNN.
  3. Nguy ễn Tất Cảnh, (2003) Sử dụng phân viên nén trong thâm canh lúa,
  NXB Nông nghiệp, (tr.26).
  4. Nguyễn Tất Cảnh, Sản phẩm phân bón mới: Phân ñạm viên nén, NPK viên
  nén, NK viên nén. http://www.hua.edu.vn/nckh/Web/attachment/
  5. ðường Hồng Dật (2003), Sổtay hướng dẫn sửdụng phân bón, NXBNN,
  Hà Nội.
  6. Cao ðắc ðiểm (1988), Cây ngô, NXBNN, Hà Nội
  7. Võ ThịGương, Trịnh ThịThu Trang, Kart H. Diekman (1998) “Hiệu quảsử
  dụng phân bón ñến năng suất ngô trông hệthống luân canh ngô – ngô
  lúa vùng phù sa ngọt Ô Môn Cần Thơ”, Tạp chí Thổnhưỡng học (10) tr.
  71 – 76).
  8. Nguyễn NhưHà, Giáo trình phân bón cho cây trồng, NXB Nông nghịêp,
  Hà nội, tr.11.
  9. Nguyễn ThếHùng (1997), “ Xác ñịnh chế ñộphân bón thích hợp cho giống
  ngô P.11 trồng trong vụ ðông trên ñất bạc màu vùng ðông Anh – Hà
  Nôi”, Thông tin khoa học kỹthuật – KTNN, số1/1997, tr. 33 – 35.
  10. Nguyễn ThếHùng (1997), “Xác ñịnh chế ñộbón phân tối ưu cho giống
  ngô LVN – 10 trên ñất bạc màu vùng ðông Anh – Hà Nội”, Kết quả
  nghiên cứu khoa học nông nghiệp 1995 – 1996, NXBNN, tr. 38 – 44.
  11. Nguyễn ThếHùng (2005), Bài giảng cao học nông nghiệp (tr.17).
  12. Trần Văn Minh (1995), “Biện pháp kỹ thuật thâm canh ngô ở miền
  Trung”, Báo cáo nghiệm thu ñềtài KN 01 – 05, NXBNN.
  13. Trần Văn Minh (2004), Cây ngô nghiên cứu và sản xuất, NXBNN, Hà
  Nôi.
  14. Phạm Kim Môn (1991), “Dinh dưỡng khoáng và hiệu lực phân bón ñối
  với ngô ðông sau 2 lúa trên ñất phù sa sông Hồng”, Tạp chí khoa học
  kỹthuật và quản lý kinh tếsố6, tr. 280 – 282
  15. Một sốkết quảnghiên cứu vềcây ngô, NXB Khoa học và kỹthuật, Hà
  Nội
  16. Nguyễn ThịQuý Mùi (1995), Bón phân cho bắp, NXBNN.
  17. Phòng KHCN và HTQT
  http://www.hua.edu.vn/?cid=0&id=1530
  18. Nguyễn Văn Soàn và Lê Văn Căn (1970), “Hiệu lực phân ñam, phân lân
  và phân kali ñối với một sốloai cây trồng trên một sốloại ñất miền
  Bắc”, Nghiên cứu ñất phân tập 2, NXB Khoa học và Kỹthuật, (tr.238 –
  246).
  19. TạVăn Sơn (1995), Kỹthuật sửdụng phân bón thâm canh ngô, Báo cáo
  nghiệm thu ñềtài KN 01 – 05, NXBNN.
  20. Hồng Sơn, Bón phân hợp lý giúp nông dân làm giàu, NXB Thanh Hoá,
  2002 (tr.110).
  21. Nguễn Trọng Thi và Nguyễn Văn Bộ(1999), Hiệu lực của Kali trong mối
  quan hệvới bón phân cân ñối cho m ột sốloai cây trồng trên một sốloai
  ñất ởViệt Nam, Kết quảnghiên cứu khoa học, Quyển 3, NXBNN, tr.291
  – 292.
  22. Nguyễn Hạc Thuý, Cẩm nang sửdụng các chất dinh dưỡng cây trồng và

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của kali dưới dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của ngô tạ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của kali dưới dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của ngô tạ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status