Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống lúa TH 3-5 và TH

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống lúa TH 3-5 và TH

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Ảnh hưởng của lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 tại Gia Lâm, Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii-vii
  Danh mục các từviết tắt viii
  Danh mục các bảng ix-xi
  Danh mục các ñồthị xii
  PHẦN 1: MỞ ðẤU 0
  1.1. ðặt vấn ñề .1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñềtài 2
  1.2.1. Mục ñích của ñềtài 2
  1.2.2. Yêu cầu của ñềtài: .2
  1.3. Cơsởkhoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñềtài 3
  1.3.1. Cơsởkhoa học của ñềtài .3
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài 3
  PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4
  2.1. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thếgiới và Việt Nam 4
  2.1.1. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thếgiới .4
  2.1.2. Tình hình sản xuất lúa gạo ởViệt Nam .6
  2.1.3. Tình hình sản xuất lúa lai ởmột sốquốc gia trên thếgiới và Việt Nam 9
  2.2. Những ñặc ñiểm của lúa lai liên quan ñến kỹ thuật bón phân .14
  2.2.1. ðặc ñiểm vềbộrễcủa lúa lai. 14
  2.2.2. ðặc ñiểm về ñẻnhánh của lúa lai .15
  2.2.3. ðặc ñiểm vềbông của lúa lai 15
  2.2.4. ðặc ñiểm vềhút dinh dưỡng của lúa lai .16
  2.3. Kết quảnghiên cứu vềphân bón cho lúa trên thếgiới và Việt Nam .17
  2.3.1. Kết quảnghiên cứu vềphân bón cho lúa thuần và lúa lai trên thếgiới
  .17
  2.3.2. Những kết quảnghiên cứu vềphân bón cho lúa ởViệt Nam .20
  2.3.2.1. Một sốkết quảnghiên cứu vềphân bón cho lúa thuần ởViệt Nam 21
  2.3.2.2. Một sốkết quảnghiên cứu vềphân bón cho lúa lai ởViệt Nam .26
  2.4. Tình hình sửdụng phân bón cho lúa ởViệt Nam 29
  2.4.1. Tình hình sửdụng phân bón cho lúa thuần ởViệt Nam 29
  2.4.2. Tình hình sửdụng phân bón cho lúa lai ởViệt Nam . 3130
  PHẦN 3: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
  3.1. Vật liệu nghiên cứu 34
  3.2. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 34
  3.3. Nội dung nghiên cứu .35
  3.4. Phương pháp nghiên cứu .36
  3.5. Các kỹthuật áp dụng .37
  3.6. Các chỉtiêu và phương pháp theo ñõi 39
  3.7. Phương pháp xửlý sốliệu: 41
  PHẦN 4: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU .42
  4.1. Ảnh hưởng của lượng lân bón ñến thời gian sinh trưởng của giống lúa TH
  3-5 và TH 7-2 qua các giai ñoạn sinh trưởng 42
  4.2. Ảnh hưởng của lượng lân bón ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây
  của giống lúa TH 3 - 5 và TH 7- 2 43
  4.2.1. Ảnh hưởng của lân ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây của giống
  lúa TH 3 - 5 và TH 7- 2 44
  4.2.2. Ảnh hưởng giống ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao cây của giống
  lúa TH 3 - 5 và TH 7- 2 46
  4.2.3. Ảnh hưởng tương tác của lân và giống ñến ñộng thái tăng trưởng chiều
  cao cây của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 46
  4.3. Ảnh hưởng của lượng lân bón ñến ñộng thái tăng trưởng sốnhánh/khóm
  của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .48
  4.3.1. Ảnh hưởng của lượng lân bón ñến ñộng thái tăng trưởng số
  nhánh/khóm của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .48
  4.3.2. Ảnh hưởng của giống ñến ñộng thái tăng trưởng sốnhánh/khóm của
  giống lúa TH 3-5 và TH 7-2. 50
  4.3.3. Ảnh hưởng tương tác của lân và giống ñến ñộng thái tăng trưởng số
  nhánh/khóm của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .51
  4.4. Ảnh hưởng của lượng lân bón ñến chỉsốSPAD của giống lúa TH 3-5 và
  TH 7-2 qua các giai ñoạn sinh trưởng .52
  4.4.1. Ảnh hưởng lân ñến chỉsốSPAD của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 53
  4.4.2. Ảnh hưởng của giống ñến chỉsốSPAD của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2
  .53
  4.4.3. Ảnh hưởng tương tác của lân và giống ñến chỉsốSPAD của giống lúa
  TH 3-5 và TH 7-2 .54
  4.5. Ảnh hưởng của lượng lân bón ñến chỉsốdiện tích lá (LAI) của giống lúa
  TH 3-5 và TH 7-2 qua các giai ñoạn sinh trưởng 55
  4.5.1. Ảnh hưởng lân ñến chỉsốdiện tích lá (LAI) của giống lúa TH 3-5 và
  TH 7-2 55
  4.5.2. Ảnh hưởng giống ñến chỉsốdiện tích lá (LAI) của giống lúa TH 3-5 và
  TH 7-2 57
  4.5.3. Ảnh hưởng tương tác của lân và giống ñến chỉsốdiện tích lá (LAI) của
  giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .57
  4.6. Ảnh hưởng của lượng lân bón ñến tích luỹ chất khô của giống lúa TH 3-5
  và TH 7-2 qua các giai ñoạn sinh trưởng 60
  4.6.1. Ảnh hưởng lân ñến tích luỹchất khô của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2
  .60
  4.6.2. Ảnh hưởng giống ñến tích luỹchất khô của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2
  .62
  4.6.3. Ảnh hưởng tương tác của lân và giống ñến tích luỹchất khô của giống
  lúa TH 3-5 và TH 7-2 63
  4.7. Tình hình sâu bệnh hại chính và khảnăng chống ñổ 66
  4.8. Ảnh hưởng của lượng lân bón ñến năng suất và các y ếu tốcấu thành năng
  suất của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 67
  4.8.1. Ảnh hưởng lân ñến năng suất và các yếu tốcấu thành năng suất của
  giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .68
  4.8.2. Ảnh hưởng giống ñến năng suất và các yếu tốcấu thành năng suất của
  giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .69
  4.8.3. Ảnh hưởng tương tác của lân và giống ñến năng suất và các yếu tốcấu
  thành năng suất của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .70
  4.9. Ảnh hưởng của lượng lân bón ñến năng suất sinh vật học và hệsốkinh tế
  của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .74
  4.9.1. Ảnh hưởng của lân ñến năng suất sinh vật học và hệsốkinh tếcủa
  giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .74
  4.9.2. Ảnh hưởng của giống ñến năng suất sinh vật học và hệsốkinh tếcủa
  giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .75
  4.9.3. Ảnh hưởng tương tác của lân và giống ñến năng suất sinh vật học và
  hệsốkinh tếcủa giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 76
  4.10. Hiệu suất sửdụng lân của giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 .78
  sKẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ .80
  5.1. Kết luận .80
  5.2. ðề nghị 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

  PHẦN 1: MỞ ðẤU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Cây lúa (Oryza sativaL.) là lương thực quan trọng trong hệthống nông
  nghiệp của Việt Nam, lúa ñược canh tác ởkhắp các vùng trong cảnước vừa
  ñảm an ninh lương thực vừa cung ứng nguồn hàng cho xuất khẩu. Khối lượng
  gạo xuất khẩu tăng lên theo các năm, riêng năm 2008 ñạt 4.742 nghìn tấn với
  giá trịxuất khẩu 2.894.441 nghìn USD [31].
  Dân số nước ta hiện nay là 85,8 triệu người, trong khi diện tích ñất
  trồng lúa ñang giảm ñi nhanh chóng: 2001 – 2006 trung bình giảm 41 nghìn
  ha/năm [33]. Trước thực tế ñó, vấn ñề ñặt ra là phải có những giải pháp ñể
  ñảm bảo sản lượng lương thực nhưchọn tạo giống mới, nghiên cứu ứng dụng
  công nghệsản xuất mới
  Công tác nghiên cứu chọn tạo các giống lúa mới luôn ñược các nhà
  khoa học chú trọng. Mỗi năm, nhiều giống lúa mới, ñặc biệt là các giống lúa
  lai, ñã ñược khảo nghiệm, công nhận giống quốc gia và mởrộng sản xuất ở
  các vùng sinh thái khác nhau trong cảnước, làm năng suất lúa ñã tăng lên
  ñáng kể. Tuy nhiên, năng suất ñó chưa tương xứng với tiềm năng năng suất
  của các giống lúa. Một trong những nguyên nhân là do bón phân chưa cân ñối
  dẫn ñến các chất dinh dưỡng trong ñất không ñáp ứng ñược yêu cầu dinh
  dưỡng cho cây. Mặt khác, nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa phụ thuộc vào
  giống và các ñiều kiện sinh thái nên lượng phân bón cần ñược xác ñịnh ñểsử
  dụng hợp lý và hiệu quảnhất.
  ðểgóp phần nâng cao hiệu quảtrồng lúa, nhiều công trình nghiên cứu
  vềnhu cầu dinh dưỡng ñã ñược thực hiện và ñạt ñược những kết quảcó giá
  trị, ñịnh lượng liều lượng phân bón thích hợp nhất và kinh tếnhất cho mỗi
  giống lúa thí nghiệm. Song, ñối với hai giống lúa lai TH 3-5 và TH 7-2 là hai
  giống lúa mới có tiềm năng năng suất cao, quy trình kỹthuật canh tác còn
  chưa ñược hoàn thiện, bên cạnh những nghiên cứu vềsức sinh trưởng, mật
  ñộ, khảnăng chống chịu thì nghiên cứu vềnhu cầu phân bón là rất cần thiết
  ởmỗi vùng sinh thái ñểmởrộng diện tích sản xuất, ñảm bảo cho năng suất,
  sản lượng và chất lượng lúa cao nhất.
  Phân lân có vai trò quan trọng ñối với cơthểsống, ñó là nguyên tốthiết
  yếu của cây, nó tham gia vào hầu hết các quá trình trao ñổi chất của tếbào.
  Phân lân thúc ñẩy sinh trưởng phát triển của bộ rễ, làm tăng khả năng hút
  ñạm, hạn chếtác dụng của thừa ñạm, nâng cao năng suất, phẩm chất nông sản
  và khảnăng chống chịu ñối với ñiều kiện bất lợi của cây lúa. Nếu thiếu lân,
  cây lúa sẽsinh trưởng kém làm giảm năng suất nghiệm trọng. Nhưng nếu bón
  quá nhiều lân thì làm sẽtăng chi phí sản xuất do giá phân bón lên tục tăng cao
  và làm giảm hiệu quảkinh tế.
  Từnhững vấn ñềcủa thực tiễn nêu trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu
  ñềtài: “Ảnh hưởng của lượng lân bón ñến sinh trưởng, phát triển và năng
  suất của hai giống lúa TH 3-5 và TH 7-2 tại Gia Lâm – Hà Nội”
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñềtài
  1.2.1. Mục ñích của ñềtài
  Xác ñịnh liều lượng phân lân bón thích hợp cho hai giống lúa TH 3-5,
  TH 7-2 tạo cơsở ñểxây dựng quy trình kỹthuật trồng cho mỗi giống tại Gia
  Lâm - Hà Nội.
  1.2.2. Yêu cầu của ñềtài:
  + Xác ñịnh ảnh hưởng của lượng lân bón tới các chỉtiêu sinh trưởng,
  phát triển, của hai giống lúa TH 3-5, TH 7-2 ởtừng công thức thí nghiệm.
  + Xác ñịnh ảnh hưởng của lượng lân bón ñến một sốchỉtiêu sinh lý
  của hai giống lúa thí nghiệm.
  + Xác ñịnh ảnh hưởng của lượng lân bón ñến khảnăng chống chịu một
  sốloài sâu bệnh hại chính của lúa thí nghiệm.
  + Xác ñịnh ảnh hưởng của lượng lân bón ñến các chỉtiêu cấu thành
  năng suất và năng suất của lúa thí nghiệm.
  + Xác ñịnh hiệu suất sửdụng lân.
  1.3. Cơsởkhoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñềtài
  1.3.1. Cơsởkhoa học của ñềtài
  Những kết quảnghiên cứu vềphân bón cho lúa nói chung và lúa lai nói
  riêng ñã cho thấy, mỗi giống lúa trong những ñiều kiện sinh thái khác nhau và
  thực tiễn sản xuất cụthểmà yêu cầu vềliều lượng, tỷlệphân bón khác nhau
  ñểphát huy tiềm năng của mỗi giống, ñạt ñược năng suất lúa cao nhất, tăng
  hiệu quảsản xuất lúa và bảo vệmôi trường sinh thái. Phân bón có tác dụng
  làm tăng năng suất lúa. Tuy nhiên, năng suất lúa bị ảnh hưởng xấu nếu bón
  phân không cân ñối và hợp lý. Mỗi nguyên tốdinh dưỡng nhưN, P, K ñều
  có vai trò khác nhau và cùng ñóng góp tạo năng suất lúa. Kết quảnghiên cứu
  của ñềtài này sẽ ñóng góp thêm vào kết quảnghiên cứu vềvai trò của lân ñối
  với cây lúa, ñảm bảo sản xuất lúa lai hiệu quả ở ñồng bằng sông Hồng.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài
  Xác ñịnh lượng lân bón hợp lý cho việc thâm canh sản xuất lúa lai ở ñất
  Gia Lâm – Hà Nội nhằm: Tăng năng suất cây trồng, tăng sản lượng trên một
  ñơn vịdiện tích ñất canh tác; tăng thu nhập và ñồng thời góp phần ổn ñịnh ñộ
  phì nhiêu của ñất, ñảm bảo cho việc sản xuất lúa ñược bền vững trên ñất vùng
  ñồng bằng sông Hồng.

  PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thếgiới và Việt Nam
  2.1.1. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thếgiới
  Diện tích, năng suất và sản lượng lúa gạo của thếgiới trong những năm
  gần ñây ñều tăng qua các năm. Hiện nay, diện tích trồng lúa của toàn thếgiới
  vào khoảng 158 triệu ha, năng suất trung bình 4,3 tấn/ha và sản lượng ñạt 685
  triệu tấn (Bảng 2.1). Quốc gia có diện tích trồng lúa lớn nhất thếgiới là Ấn
  ðộ: 44 triệu ha, sản lượng ñạt 607,9 triệu tấn; tiếp sau là Trung Quốc: 29 triệu
  ha, sản lượng ñạt 193,3 triệu tấn và Thái Lan: khoảng 10 triệu ha, ñạt sản
  lượng 30,5 triệu tấn. Việt Nam có diện tích trồng lúa ñứng thứ4: 7,4 triệu ha
  và sản lượng ñứng thứ 3 trên thế giới: 38,7 triệu tấn năm 2008. Ai Cập là
  quốc gia có năng suất lúa trung bình cao nhất thếgiới ñạt 9,7 tấn/ha (bảng
  2.2)
  Philippin và Indonesia là hai quốc gia nhập khẩu gạo nhiều nhất thế
  giới năm 2007 (tương ứng là 1,9 triệu tấn và 1,0 triệu tấn), một sốquốc gia
  khác nhập khẩu trên 0,5 triệu tấn là: Nam phi, Iran, Saudi Arabia, Iraq,
  Malaysia, Mỹ và Trung Quốc (bảng 2.3). Ấn ðộ, Thái Lan và Việt Nam là
  các quốc gia xuất khẩu gạo hàng ñầu thếgiới. Năm 2007, Ấn ðộxuất khẩu
  ñạt 7,4 triệu tấn, Thái Lan ñạt 6,1 triệu tấn và Việt Nam xuất khẩu ñạt hơn 4,5
  triệu tấn (bảng 2.4).
  Bảng 2.1. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa thếgiới 2004 – 2008
  Năm Diện tích (ha) Năng suất (kg/ha) Sản lượng (tấn)
  2004 150.652.867 4.035 607.910.422
  2005 155.133.038 4.090 634.506.815
  2006 155.782.304 4.115 641.079.748
  2007 155.998.669 4.214 657.413.530
  2008 158.955.388 4.309 685.013.374
  (Nguồn: Faostat 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. BộNông nghiệp và phát triển nông thôn – Trung tâm thông tin (1998),
  lúa lai kết quảvà triển vọng,thông tin chuyên ñềKhoa học, công nghệ
  và kinh tếnông nghiệp và phát triển nông thôn. Số3 (TL – CK).
  2. Cục trồng trọt – trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng trung ương
  (2006), kết quả khảo nghiệm và kiểm nghiệm giống cây trồng năm
  2005,nhà xuất bản Nông nghiệp.
  3. Cục trồng trọt – trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây
  trồng và phân bón quốc gia (2007), kết quả khảo nghiệm và kiểm
  nghiệm giống cây trồng năm 2006,nhà xuất bản Nông nghiệp.
  4. Nguyễn Sinh Cúc (2006), sản xuất và xuất khẩu lúa gạo ởViệt Nam
  thời kỳ2001 – 2005 và dựbáo ñến năm 2010, tạp chí Nông nghiệp và
  phát triển nông thôn, kỳ2 – tháng 8/2006. Tr 3-7.
  5. Phạm Văn Cường, Phạm Thị Khuyên, Phạm Văn Diệu (2005), ảnh
  hưởng của liều lượng ñạm ñến năng suất chất khô ởcác giai ñoạn sinh
  trưởng năng suất hạt của một số giống lúa lai và lúa thuần, tạp chí
  Khoa học kỹthuật nông nghiệp, trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội,
  số5/2005. Tr. 20-26.
  6. Lê ThịMinh Châu (2004), các yếu tố ảnh hưởng ñến năng suất và hiệu
  quả kỹ thuật của sản xuất lúa tại tỉnh Hà Tây, tạp chí Khoa học kỹ
  thuật nông nghiệp, trường ðại học Nông nghệp Hà Nội, tập 2, số
  1/2004. Tr. 70- 75.
  7. ðường Hồng Dật (2003), sổtay hướng dẫn sửdụng phân bón, NXB
  Nông nghiệp Hà Nội.
  8. Nguyễn ðình Giao - Nguy ễn Thiện Huyên - Nguyễn Hữu Tề - Hà
  Công Vượng, giáo trình cây lương thực, tập 1 (Cây lúa), NXB Nông
  nghiệp Hà Nội.
  9. Nguyễn NhưHà (2006), nghiên cứu mức phân bón và mật ñộcấy thích
  hợp cho lúa chịu hạn tại Hà Giang, tạp chí Khoa học kỹ thuật nông
  nghiệp, trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, số4 + 5/2006. Tr. 135 –
  138.
  10. Nguyễn Như Hải (2005), ñánh giá các tổ hợp lúa lai hai dòng mới
  chọn tạo, tạp chí Khoa học kỹthuật nông nghiệp, trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội, số4/2005.
  11. Chu Văn Hách, Nguyễn ThịHồng Nam, HồTrí Dũng, Lê Ngọc Diệp
  (2006), phản ứng với phân ñạm của các giống lúa cao sản, tạp chí
  Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 2 – tháng 5/2006. Tr.14-16.
  12. Nguyễn Thế Hùng, Nguy ễn Thị Lân, Lê Sỹ Lợi (2008), nghiên cứu
  xác ñịnh liều lượng và hiệu quảsửdụng ñạm của giống lúa Việt Lai 20
  cấy vụXuân trên ñất dốc tụpha cát tỉnh Thái Nguyên, tạp chí Khoa học
  và công nghệ, trường ðại học Thái Nguyên, số3(47) tập 2/2008. Tr.67-70
  13. Nguyễn Văn Hoan (2000), lúa lai và kỹthuật thâm canh, nhà xuất bản
  Nông nghiệp – Hà Nội.
  14. Nguyễn Văn Hoan (2004), Cẩm nang cây lúa, NXB Nông nghiệp
  15. Nguyễn Thị Lan (2005), hiệu quả của lân ñến một số chỉ tiêu sinh
  trưởng và năng suất lúa mùa tại tỉnh Hà Tây, tạp chí Khoa học kỹthuật
  nông nghiệp, trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, số2/2005. Tr. 20-23.
  16. Nguyễn ThịLan (2006), nghiên cứu ảnh hưởng của Kali ñến một số
  chỉtiêu và năng suất lúa tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Thanh Hoá, báo cáo

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống lúa TH 3-5 và TH
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của lượng lân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống lúa TH 3-5 và TH sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status