Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài chính tại Trường cao đẳng nghề cơ đi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài chính tại Trường cao đẳng nghề cơ đi

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài chính tại Trường cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng . v
  Danh mục hình . vi
  I. MỞ ðẦU . 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2.Phạm vi nghiên cứu 3
  II.CƠ SỞ LÝ LUẬN . 4
  2.1. Lý luận chung về HTKSNB 4
  2.1.1. Kiểm soát trong hoạt ñộng quản lý 4
  2.1.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ . 5
  2.2.ðặc ñiểm của hệ thống kiểm soát nội bộ trong cá c trường cao ñẳng .16
  2.2.1. ðặc ñiểm của các trường cao ñẳng . 16
  2.2.2 .Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường cao ñẳng 17
  III. ðẶC ðIỂM TRƯỜNG CAO ðẲNG NGHỀ CƠ ðIỆN PHÚ THỌ . 20
  3.1. ðặc ñiểm về tổ chức hoạt ñộng của trường cao ñẳng nghề cơ ñiện .20
  Phú Thọ . 20
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 20
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường cao ñẳng nghềcơ ñiện Phú Thọ 21
  3.1.3.Hệ thống và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 22
  3.1.4.Tình hình giáo viên và CBCNV 25
  3.1.5.Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật 27
  3.1.6. ðặc ñiểm hoạt ñộng của trường cao ñẳng nghề cơ ñiện Phú thọ 27
  3.1.7.Tình hình tài chính cho hoạt ñộng của trường từ năm 2007-2009 . 29
  3.2. Phương pháp nghiên cứu: 35
  IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 36
  4.1. Hệ thống KSNB tại Trường cao ñẳng nghề cơ ñiện Phú Thọ .36
  4.1.1.Mục tiêu hoạt ñộng của HTKSNB 36
  4.1.2. Môi trường kiểm soát . 36
  4.1.3. Hệ thống kế toán và thông tin kế toán 40
  4.1.4.Thủ tục kiểm soát . 46
  4.2.Hệ thống KSNB trong quản lý tài chính của nhà trường 48
  4.2.1. Công tác lập dự toán . 48
  4.2.2. Kiểm soát các nguồn thu 50
  4.3.ðánh giá HTKSNB trong quản lý tài chính của Trường cao ñẳng nghề cơ ñiện
  Phú Thọ . 83
  4.3.1. Kết quả 84
  4.3.2.Hạn chế và nguyên nhân . 85
  4.4.Một số biện pháp hoàn thiện HTKSNB của nhà trường .89
  4.4.1. Phương hướng hoàn thiện HTKSNB 89
  4.4.2. Biện pháp hoàn thiện HTKSNB . 91
  4.4.3. ðiều kiện ñể thực hiện các giải pháp 106
  V.KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ðỀ XUẤT . 108
  5.1.Kết luận .108
  5.2. Ý kiến ñề xuất 111

  I. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Theo thời gian, cùng với sự tiến bộ và phát triển của xã hội ñã ñưa nền
  kinh tế toàn cầu sang một hình thái mới. Cơ chế thịtrường ra ñời làm cho các
  hoạt ñộng tài chính và sở hữu ngày càng ña dạng và phức tạp, chức năng kiểm
  tra, kiểm soát ñòi hỏi ngày càng chặt chẽ nhằm ñáp ứng yêu cầu của quản lý.
  Ở Việt Nam công tác kiểm tra kiểm soát luôn ñược quan tâm. Trong cơ
  chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, công tác kiểm tra, kiểm soát ñược tổ chức
  phù hợp với cơ chế. Nhà nước với tư cách là người quản lý vĩ mô ñồng thời là
  chủ sở hữu nắm toàn bộ trong tay công tác kế toán và kiểm tra nói chung, ñây là
  hình thức quản lý từ bên ngoài (cấp trên). Kiểm soát nội bộ chủ yếu ñược thực
  hiện thông qua tự kiểm tra (nội bộ), ñây là hình thức rất quan trọng, quá trình
  quản lý có ba hướng.
  Hoạch ñịnh: lập kế hoạch
  Tổ chức thực hiện kế hoạch ñề ra
  Kiểm soát:
  * Kiểm soát bên ngoài: các cơ quan cấp trên kiểm tra
  * Kiểm soát bên trong: nội bộ ñơn vị
  Việt Nam ñã có những bước chuyển ñổi to lớn, trongcải cách nền kinh tế
  từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự ñiều tiết của Nhà
  nước. Quá trình ñổi mới ñã ñưa Việt Nam từng bước vươn lên và ñạt ñược nhiều
  thắng lợi trong nền kinh tế và phát triển xã hội. Nhà nước ñã và ñang cố gắng
  tạo dựng một môi trường pháp lý, một hành lang phápluật kinh tế rõ ràng và
  bình ñẳng cho mọi thành phần kinh tế.
  ðất nước ñã trải qua trên 20 năm ñổi mới, bên cạnhnhững thành tựu to
  lớn ñã ñạt ñược trên các lĩnh vực, thì nền kinh tế thị trường cũng ñã và ñang làm
  nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội, tạo ra môi trường và những ñiều
  kiện mới cho các hành vi, lối sống xa hoa, tham nhũng phát sinh và trở thành một
  trong những nguy cơ lớn, ñe dọa nền kinh tế và sự phát triển của ñất nước. Trước
  tình hình thực tế, vấn ñề phòng chống tham ô, lãng phí tiêu cực trong quản lý nhà
  nước nhất là trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp là một vấn ñề rất nóng bỏng, ñã
  và ñang ñược ðảng, Nhà nước rất quan tâm. Vì vậy ñòi hỏi các nhà quản lý phải có
  những quyết ñịnh và phương pháp quản lý ñúng ñắn. Hệ thống kiểm soát nội bộ là
  một công cụ ñể giúp các nhà quản lý có ñược những thông tin chính xác và kịp
  thời, ñể ñưa ra ñược các quyết ñịnh ñúng ñắn ñảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát
  ñược thường xuyên kịp thời và có hiệu quả.
  Trường cao ñẳng nghề cơ ñiện Phú Thọ là ñơn vị sự nghiệp có thu, trực
  thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trường ñào tạo nguồn nhân lực
  cho tỉnh Phú Thọ, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, ñóng trên ñịa bàn thị
  trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Trong những năm qua nhà
  trường ñã cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tăng cường công tác quản lý, trong ñó rất
  chú trọng ñến việc hoàn thiện từng bước các quy chế, kiểm tra, kiểm soát. Tuy
  nhiên hệ thống kiểm soát nội bộ của nhà trường hiệnnay vẫn còn nhiều bất cập,
  chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của công tác quản lý. Là cán bộ, viên chức của nhà
  trường, tôi nhận thấy rằng, việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của nhà
  trường hiện nay và trong những năm sắp tới là một vấn ñề rất cấp thiết. Do vậy
  chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài“Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong
  công tác quản lý tài chính tại Trường cao ñẳng nghềcơ ñiện Phú Thọ”
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài
  chính tại Trường cao ñẳng nghề cơ ñiện Phú Thọ, từ ñó ñưa ra các giải pháp
  hoàn thiện HTKSNB trong công tác quản lý tài chính của Trường cao ñẳng nghề
  cơ ñiện Phú Thọ.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  Trình bày lý luận chung về HTKSNB trong quản lý và trong các trường
  cao ñẳng.
  Nghiên cứu thực trạng HTKSNB trong quản lý tài chính tại Trường cao
  ñẳng nghề cơ ñiện Phú Thọ.
  §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m hoàn thiện HTKSNB trong công
  tác quản lý tài chính tại Trường cao ñẳng nghề cơ ñiện Phú Thọ.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Làm rõ thực trạng về kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài chính tại
  Trường cao ñẳng nghề cơ ñiện Phú Thọ, vận dụng lý luận ñể nêu ra giải pháp ñể
  hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài chính của
  Trường cao ñẳng nghề cơ ñiện Phú Thọ.
  1.3.2.Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi về nội dung:
  Lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ
  Kiểm soát nội bộ trong một số quy trình quản lý tàichính
  Phạm vi về không gian: tại trường cao ñẳng nghề cơ ñiện Phú Thọ, thị
  trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
  Phạm vi về thời gian: tập trung nghiên cứu từ năm2007 ñến nay

  II.CƠ SỞ LÝ LUẬN
  2.1. Lý luận chung về HTKSNB
  2.1.1. Kiểm soát trong hoạt ñộng quản lý
  Quản lý là một khái niệm khá quen thuộc, tuy nhiên cũng có nhiều khái
  niệm khác nhau về quản lý. Có quan ñiểm cho rằng quản lý là quá trình nhằm
  ñạt ñược sự khéo léo sử dụng các nguồn lực có hiệu quả hay hoạt ñộng quản lý
  là hoạt ñộng nhằm làm cho hệ thống vận ñộng theo mục tiêu ñề ra và tiến tới
  trạng thái chất lượng mới. Như vậy, tựu chung lại quản lý là một quá trình ñịnh
  hướng và tổ chức thực hiện các hướng ñã ñịnh trên cơ sở những nguồn lực xác
  ñịnh nhằm ñạt hiệu quả cao nhất.
  Một quá trình quản lý bao gồm các giai ñoạn cơ bản là giai ñoạn ñịnh
  hướng và giai ñoạn tổ chức thực hiện những ñịnh hướng ñã ñịnh trên cơ sở
  nguồn lực xác ñịnh. Trong giai ñoạn ñịnh hướng cần những dự báo về nguồn lực
  và xác ñịnh mục tiêu cần ñạt ñược. ðể ñảm bảo ñịnh hướng là ñúng ñắn và mục
  tiêu là khả thi, trước hết các nguồn lực cần ñược kiểm tra lại ñể ñảm bảo tính
  ñúng ñắn, phù hợp. Tiếp ñó, quá trình xây dựng mục tiêu cũng cần ñược kiểm
  tra ñể ñảm bảo mục tiêu ñược xây dựng mang tính khảthi và phù hợp. Trong
  giai ñoạn này, mục tiêu sẽ ñược cụ thể hoá thông qua các chương trình kế hoạch.
  Chính vì vậy, kiểm tra tính khả thi và phù hợp của các kế hoạch, chương trình là
  vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết ñịnh sự thành công của giai ñoạn tiếp theo.
  Trong giai ñoạn tổ chức thực hiện, các kế hoạch ñược thực hiện hoá thông
  qua việc kết hợp các nguồn lực theo phương án ñã ñược xây dựng. ðể ñạt ñược
  kế hoạch ñã ñề ra, khâu tổ chức thực hiện ñóng vai trò rất quan trọng và phải
  ñược gắn liền với hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát, thông qua hoạt ñộng kiểm tra,
  kiểm soát nhà quản lý sẽ ñược cung cấp thông tin vềquá trình thực hiện, về kết
  quả ñạt ñược, kịp thời so sánh với các mục tiêu ñã ñặt ra trong kế hoạch ñể có
  những ñiều chỉnh các hoạt ñộng một cách phù hợp nhằm ñạt ñược mục tiêu ñề ra
  một cách hiệu quả nhất.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Tài chính, quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, ñơn vị
  có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, Quyết ñịnh số 67/2004/Qð-BTC
  ngày 13/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  2.Bộ Tài chính, quy chế về việc ban hành Chế ñộ kế toán Hành chính sự nghiệp
  Quyết ñịnh số 19/2006/Qð-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài
  chính.
  3.Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày
  25/04/2006 của Chính Phủ, Thông tư số 71/2006/TT - BTC ngày
  09/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  4. Vương ðình Huệ, giáo trình kiểm toán, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội, 2000.
  5. Khoa kế toán – kiểm toán, Trường ðại học Kinh tếThành phố Hồ Chí Minh,
  Kiểm toán, Nhà xuất bản Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
  6. GS.TS Nguyễn Quang Quynh, TS Ngô Trí Tuệ (2006), giáo trình Kiểm toán
  Tài chính, Nhà xuất bản ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.
  7.GS.TS Nguyễn Quang Quynh (2003), giáo trình Lý thuyết kiểm toán, Nhà xuất
  bản Tài chính Hà nội
  8. Quy chế tiêu nội bộ trường cao ñẳng nghề cơ ñiệnPhú Thọ
  9. Mekong.Capital, Giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ, Website:
  http://www.mekongcapital.com.
  10.Trường cao ñẳng nghề cơ ñiện Phú Thọ Báo cáo quyết toán năm 2007,2008,
  2009
  11.Web site: http://www.webketoan.com, Diễn ñàn kế toán - kiểm toán.

  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài chính tại Trường cao đẳng nghề cơ đi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài chính tại Trường cao đẳng nghề cơ đi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status