Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu hoạt động của hệ thống thông tin quản lý tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dự

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hoạt động của hệ thống thông tin quản lý tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dự

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu hoạt động của hệ thống thông tin quản lý tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn .ii
  Mục lục .iii
  Danh mục các chữ viết tắt .vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục sơ ñồ viii
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài . 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu . 3
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu . 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
  QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 4
  2.1 Cơ sở lý luận về hệ thống thông tin quản lý tàichính . 4
  2.1.1 Hệ thống thông tin . 4
  2.1.2 Hệ thống thông tin quản lý 6
  2.1.3 Hệ thống thông tin quản lý tài chính 15
  2.1.4 Cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý tài chính 28
  2.2 Cơ sở thực tiễn . 31
  2.2.1 Các giai ñoạn phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức 31
  2.2.2 Thực trạng công tác quản lý tài chính các doanh nghiệp Việt Nam 33
  2.2.3 Hệ thống thông tin quản lý tài chính các nướcASEAN . 38
  2.2.4 Hệ thống thông tin quản lý tài chính áp dụng tại Việt Nam . 39
  2.2.5 Thực trạng HTTTQL tài chính ở các doanh nghiệp Việt Nam . 41
  2.2.6 Những thách thức về hoạt ñộng của hệ thống thông tin quản lý các doanh
  nghiệp Việt Nam hiện nay 45
  2.2.7 Một số ñặc thù của ngành xây dựng ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của hệ thống
  thông tin quản lý tài chính 49
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 52
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu . 52
  3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Tổng công tyCổ phần ðầu tư Xây dựng
  và Thương mại Việt Nam . 52
  3.1.2 Chính sách chất lượng và biện pháp thực hiện . 53
  3.1.3 Sơ ñồ tổ chức và bộ máy quản lý . 54
  3.1.4 Các hoạt ñộng ñầu tư, sản xuất kinh doanh củaTổng công ty 59
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 68
  3.2.1 Khung phân tích 68
  3.2.2 Phương pháp nghiên cứu . 69
  3.2.3 Chỉ tiêu phân tích 70
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 72
  4.1 Thực trạng hoạt ñộng của hệ thống thông tin quản lý tài chính tại Tổng công
  ty Cổ phần ðầu tư Xây dựng và Thương Mại Việt Nam 72
  4.1.1 Khái quát về cấu trúc hệ thống thông tin quảnlý tài chính Tổng công ty. 72
  4.1.2 Nội dung hoạt ñộng hệ thống thông tin quản lýtài chính Tổng công ty . 79
  4.2 Những ưu ñiểm và hạn chế của hoạt ñộng hệ thống thông tin quản lý tài
  chính Tổng công ty . 111
  4.2.1 Ưu nhược ñiểm hoạt ñộng HTTT dự toán tài chính công tác ñầu tư xây
  dựng cơ bản 111
  4.2.2 Ưu nhược ñiểm của HTTT tổng hợp quyết toán tài chính 114
  4.3 Giải pháp nâng cao năng lực hoạt ñộng của HTTT quản lý tài chính 116
  4.3.1 Bổ sung bộ phận KTQT trong cấu trúc của HTTT quản lý tài chính 116
  4.3.2 Tổ chức cơ sở dữ liệu ñầy ñủ ñể quản lý chi phí và lập dự toán linh hoạt ở
  cấp quản lý ñội thi công . 117
  4.3.3 Tuyển dụng, ñào tạo, bồi dưỡng nhân lực vận hành hệ thống 119
  4.3.4 Nâng cao nhận thức của các cấp quản trị Tổng công ty về tầm quan trọng
  việc sử dụng thông tin quản lý tài chính trong ñiềuhành hoạt ñộng . 119
  4.3.5 Kết hợp các hệ thống thông tin chức năng ñể cung cấp thông tin . 120
  4.3.6 Chuyển ñổi mục tiêu hoạt ñộng HTTT tổng hợp quyết toán tài chính
  TCT 120
  5. KẾT LUẬN . 122
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 125

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Trước những năm 1970, thế giới gần như chưa biết tới khái niệm hệ thống
  thông tin cho quản lý. Các nhà quản lý không quan tâm tới việc xử lý các thông
  tin nhận ñược và sử dụng nó trong doanh nghiệp của họ ra sao. Quá trình quản lý
  và tạo lập các quyết ñịnh quan trọng của doanh nghiệp chủ yếu dựa trên việc cân
  nhắc các hiện tượng nẩy sinh trong môi trường kinh doanh một cách trực tiếp,
  thông qua kinh nghiệm và trực giác của nhà quản lý.
  Từ sau những năm 1990, xu hướng toàn cầu hóa diễn ra một cách sâu sắc
  trên toàn thế giới. Sự phát triển của các công ty ña quốc gia, sự chuyển biến của
  nền kinh tế toàn cầu sang nền kinh tế tri thức phảidựa chủ yếu vào kiến thức và
  thông tin ñã tạo ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp. Vai trò của hệ thống
  thông tin quản lý doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự phát triển
  mạnh mẽ của công nghệ máy tính và ñặc biệt là phần mềm máy tính, giúp hệ
  thống thông tin có cơ hội phát triển hơn nữa trong các doanh nghiệp. Hệ thống
  thông tin quản lý từ chỗ chỉ bó gọn trong mục ñích cung cấp các số liệu hỗ trợ
  cho quá trình ñưa ra các quyết ñịnh hành ñộng cho nhà quản lý, ñã ñóng một vai
  trò trực tiếp trong việc ñiều khiển các hoạt ñộng nhằm ñạt ñược mục tiêu chiến
  lược của một doanh nghiệp.
  Quản lý tài chính là vấn ñề sống còn, quyết ñịnh ñến sự tồn tại, phát triển
  của doanh nghiệp và kiểm soát mọi hoạt ñộng của doanh nghiệp. Trong Doanh
  nghiệp nhu cầu về thông tin tài chính là vô cùng cấp thiết. Thông tin tài chính có
  chất lượng tốt sẽ giúp cho nhà quản lý ñề ra các quyết ñịnh chính xác và kịp
  thời. Trong các hệ thống quản lý chức năng, hệ thống thông tin quản lý tài chính
  ñược xem có vai trò quan trọng nhất ñối với mọi quyết ñịnh quản trị ñiều hành
  cũng như quyết ñịnh chiến lược của doanh nghiệp.
  Nhận thức ñược ñiều ñó, Tổng công ty Cổ phần ðầu tư xây dựng và
  Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) ñã triển khai hệ thống thông tin
  quản lý tài chính trên nền tảng một hệ thống văn bản các quy ñịnh tài chính
  tương ñối hoàn chỉnh, cùng ñội ngũ cán bộ Tài chính- Kế toán tận tâm với công
  việc và sự hỗ trợ ổn ñịnh của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kế
  toán và các phần mềm quản lý tài chính chuyên dụng,bước ñầu ñáp ứng ñược
  các yêu cầu về thông tin tài chính phục vụ quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên
  cạnh ñó hệ thống vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế, chứa ñựng nhiều rủi ro trong
  hoạt ñộng.
  Hệ thống thông tin luôn luôn phát triển nhằm ñáp ứng yêu cầu ngày
  càng cao của nhà quản lý. Thường xuyên nghiên cứu hoạt ñộng hệ thống
  thông tin quản lý tài chính hiện tại của Tổng công ty nhằm ñưa ra ñược những
  chẩn ñoán về các vấn ñề và nguyên nhân tồn tại của hệ thống này, ñề xuất những
  giải pháp nâng cao chất lượng hoạt ñộng của thông tin quản lý tài chính Tổng
  công ty là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết.
  Xuất phát từ những vấn ñề ñó, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài:
  “Nghiên cứu hoạt ñộng của hệ thống thông tin quản lý tài chính tại Tổng
  công ty Cổ phần ðầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu hoạt ñộng của hệ thống thông tin quản lýtài chính của Tổng
  công ty Cổ phần ðầu tư Xây dựng và Thương Mại Việt Nam, ñưa ra một số giải
  pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt ñộng HTTT quản lý TC của Tổng công ty.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt ñộng của hệ thống thông
  tin quản lý tài chính doanh nghiệp
  - Nghiên cứu hoạt ñộng của hệ thống thông tin quản lý tài chính Tổng
  công ty Cổ phần ðầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt ñộng của hệ
  thống thông tin quản lý tài chính Tổng công ty.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Hoạt ñộng hệ thống thông tin quản lý tài chính của Tổng công ty Cổ phần
  ðầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Về nội dung
  Nghiên cứu hoạt ñộng của HTTT quản lý tài chính củaTổng công ty Cổ
  phần ðầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam. Tập trung hai hệ thống chủ
  yếu là hoạt ñộng HTTT dự toán tài chính công tác ñầu tư xây dựng và hoạt ñộng
  hệ thống thông tin tổng hợp quyết toán tài chính Tổng công ty.
  1.3.2.2 Về không gian
  Tổng công ty Cổ phần ðầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
  1.3.2.3 Về thời gian
  Số liệu nghiên cứu của Tổng công ty từ năm 2007 ñếnnăm 2010
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu
  - Thế nào là hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp?
  - Hệ thống thông tin quản lý tài chính của Tổng công ty hoạt ñộng như
  thế nào?
  - Giải pháp nào cho việc nâng cao năng lực hoạt ñộng hệ thống thông tin
  tài chính cho Tổng công ty?

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
  QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  2.1 Cơ sở lý luận về hệ thống thông tin quản lý tàichính
  2.1.1 Hệ thống thông tin
  2.1.1.1 Phân biệt thông tin và dữ liệu
  Nghiên cứu về hệ thống thông tin, một trong những vấn ñề cần phân biệt
  là sự khác biệt giữa hai khái niệm: thông tin và dữliệu.
  - Dữ liệu là những sự kiện hay những gì quan sát ñượctrong thực tế và
  chưa hề ñược biến ñổi sửa chữa cho bất cứ một mục ñích nào khác[4].
  Ví dụ: Khi doanh nghiệp bán một lô hàng nào ñó sẽ sinh ra rất nhiều dữ
  liệu về số lượng hàng hóa bán, nơi bán hàng, thời gian bán hàng, ñịa ñiểm bán
  hàng, khách hàng chi trả bằng tiền mặt hay séc chuyển khoản.
  Nói một cách khác, dữ liệu là tất cả các ñặc tính của các thực thể như con
  người, ñịa ñiểm, các ñồ vật và sự kiện . Dữ liệu là nguyên liệu ban ñầu bao gồm
  dữ liệu tính toán và dữ liệu ño ñếm ñược.
  - Thông tin cần phải ñược phân biệt như một sản phẩm hoàn chỉnh thu
  ñược sau quá trình xử lý dữ liệu [4].
  ðôi khi, thuật ngữ dữ liệu và thông tin thường ñược sử dụng thay thế nhau
  trong một số trường hợp. Tuy vậy, trong những trường hợp ñó, chúng ta vẫn cần
  xác ñịnh rằng thông tin là những dữ liệu ñã ñược xử lý sao cho nóthực sự có ý
  nghĩa với người sử dụng.
  2.1.1.2 Các ñặc tính của thông tin
  ðộ tin cậy: ðộ tin cậy thể hiện ñộ xác thực và ñộ chính xác. Thông tin có
  ñộ tin cậy thấp sẽ gây cho doanh nghiệp những hậu quả tồi tệ.
  Tính ñầy ñủ: Tính ñầy ñủ của thông tin thể hiện sự bao quát các vấn ñề
  ñáp ứng yêu cầu của nhà quản lý. Nhà quản lý sử dụng một thông tin không ñầy
  ñủ có thể dẫn ñến các quyết ñịnh và hành ñộng khôngñáp ứng ñược những ñòi
  hỏi và tình hình thực tế doanh nghiệp.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tiếng Việt
  1. Nguyễn Thị Hoàng Anh (2008) Hệ thống thông tin kế toán tại công ty TNHH
  Macrsk Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, ðại học Kinh tế TP HCM.
  2. ðặng Kim Cương (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Thống Kê, TP HCM
  3. Phạm Văn ðược, Phạm Xuân Thành (2009), Mô hình báo cáo ñánh giá trách
  nhiệm quản trị công ty niêm yết, NXB Phương ðông, TP HCM.
  4. Phạm Thị Thanh Hồng, Phạm Minh Tuấn (2007), Hệ thống thông tin quản lý,
  NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  5. Nguyễn Thế Hưng (2008), Hệ thống thông tin kế toán, NXB Thống Kê, Tp
  Hồ Chí Minh.
  6. Donald Maccorquodale (2010), nghiên cứu CFO toàncầu của IBM, Hội thảo
  ứng dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính doanhnghiệp, Hà Nội.
  7. Nguyễn ðăng Nam (2006), Quản trị tài chính doanhnghiệp, NXB Tài chính,
  Hà Nội.
  8. Võ Văn Nhị (2007) Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng cho
  doanh nghiệp Việt Nam, NXB Giao thông vận tải.
  9. Nguyễn Năng Phúc (2006), Phân tích tài chính công ty cổ phần, NXB Tài
  chính, Hà Nội
  10. Trương Văn Tú (1996), Xây dựng HTTT tin học hóaphục vụ quản lý doanh
  nghiệp Việt Nam
  11. Trương Văn Tú, Trần Thị Song Minh (2000), Giáo trình hệ thống thông tin
  quản lý, NXB Tin học, Hà Nội.
  12. Phùng Thị Thanh Thủy (2003) Quản lý tài chính doanh nghiệp trong cơ chế
  thị trường.
  13. Nguyễn Văn Vĩnh (2006) Hoàn thiện công tác quảnlý tài chính tại Công ty
  cổ phần xây dựng số 1 – VINACONEX, Báo cáo tốt nghiệp, ðại học kinh tế
  quốc dân, Hà Nội
  14.Luis Rigand (1988) Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ lãnh ñạo và quản lý
  tổ chức (Ngô Trung Việt dịch) – Chương trình tin học nhà nước (2004)
  15. Ciaran Walsh (2008), Các chỉ số cốt yếu trong quản lý, NXB Tinh Văn, TP
  HCM
  B. Tiếng Anh
  16. James A. O’Brien, Prentice – Hill (1998), Management Information
  Systems, IRWIN, USA
  17. Frederick L Jones (2000), Accounting Imformation Systems, Prentice – Hill,
  USA
  19. Leonard M Jessup (1999), Management Accounting, Joseph S.Valacich
  QUE, USA
  C. Tài liệu từ internet
  20. Tổng quan về ERP http://solutions.eqvn.net/ERP
  21. ERP là gì? http://erpviet.net.tf/
  22. Hà Nguyễn (2009). Ứng dụng ERP vào các doanh nghiệp Việt Nam
  http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Quan-ly-360/Quanly/Ung_dung_ERP_vao_doanh_nghiep_Viet_Nam/
  23. Quản trị tài chính – Bộ não của doanh nghiệp
  http://forum.vietnamlearning.vn/archive/index.php/t-5513.html

  Xem Thêm: Nghiên cứu hoạt động của hệ thống thông tin quản lý tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dự
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hoạt động của hệ thống thông tin quản lý tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dự sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status