Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Quản lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan .i
  Lời cảm ơn .ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng biểu .vi
  Danh mục sơ ñồ .vii
  Danh mục ñồ thị vii
  Danh mục viết tắt .viii
  PHẦN 1 ðẶT VẤN ðỀ . 1
  1.1. Sự cần thiết nghiên cứu ñề tài 1
  1.2. Mục ñích nghiên cứu của luận văn . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung: . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể: . 2
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu . 3
  PHẦN 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO VÀ . 4
  QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ðẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC 4
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
  2.1.1. Khái niệm rủi ro vốn tín dụng ñầu tư của Nhànước . 4
  2.1.2 Quản lý rủi ro vốn tín dụng ñầu tư của Nhà nước 18
  2.1.3 Các nguyên tắc và quy trình quản lý rủi ro vốn TDðT 21
  2.1.4 Nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu quả quản lý rủi rovốn TDðT . 28
  2.2 Các vấn ñề thực tiễn trong quản lý rủi ro tín dụng . 29
  2.2.1 Quản lý rủi ro tín dụng ở một số Ngân hàng trong nước và trên thế giới29
  2.2.2 Kết quả của các công trình nghiên cứu liên quan 37
  PHẦN 3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 38
  3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Tuyên Quang: 38
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên . 38
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế xã hội 39
  3.1.3. ðặc ñiểm của các tổ chức kinh doanh trên ñịabàn: 42
  3.2 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam . 43
  3.2.1 Hệ thống tổ chức và chức năng nhiệm vụ của NHPT Việt Nam 45
  3.2.2 Phương hướng mục tiêu và kết quả một số hoạt ñộng chính của
  Ngân hàng Phát triển Việt Nam . 47
  3.3. Giới thiệu về Chi nhánh NHPT Tuyên Quang 50
  3.4 Phương pháp nghiên cứu . 55
  3.4.1. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 55
  3.4.2 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 55
  3.4.3 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu . 56
  3.4.4 Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu dùng ñể phân tích: 57
  PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 58
  4.1 Thực trạng tín dụng ñầu tư và rủi ro vốn tín dụng ñầu tư của Nhà nước
  tại Chi nhánh NHPT Tuyên Quang . 58
  4.1.1. Thực trạng tín dụng ñầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh 58
  4.1.2. Những kết quả ñạt ñược trong TDðT tại Chi nhánh NHPT Tuyên
  Quang 63
  4.1.3. Thực trạng rủi ro vốn TDðT tại Chi nhánh . 65
  4.2. Thực trạng quản lý rủi ro tại Chi nhánh NHPT Tuyên Quang 69
  4.2.1. Hệ thống quản lý rủi ro trong TDðT của NHPT Việt Nam 69
  4.2.2. Kết quả thực hiện chính sách tín dụng ñầu tưcủa Chi nhánh NHPT
  Tuyên Quang . 70
  4.2.3. Thực trạng QLRR của Chi nhánh NHPT Tuyên Quang .72
  4.3. Hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng ñến rủi ro vàquản lý rủi ro 74
  4.3.1. Những hạn chế: 74
  4.3.2. Nguyên nhân 75
  4.4 ðịnh hướng cho vay TDðT và các giải pháp ñể hạnchế và quản lý rủi
  ro tại Chi nhánh NHPT Tuyên Quang . 79
  4.4.1 ðịnh hướng mục tiêu 79
  4.4.2 Các giải pháp 81
  PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91
  5.1. Kết luận 91
  5.2. Kiến nghị . 92
  5.2.1. ðối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam . 92
  5.2.2. ðối với chính quyền ñịa phương 92
  5.2.3. ðối với khách hàng 92

  PHẦN 1
  ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. Sự cần thiết nghiên cứu ñề tài
  Trong ñiều kiện nền kinh tế thị trường của nước ta hội nhập với nền
  kinh tế toàn cầu, quản lý rủi ro là ñiều kiện quan trọng ñể nâng cao chất
  lượng hoạt ñộng của mỗi ngân hàng. Nhận biết, ñánh giá, phân loại rủi ro ñể
  có biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro thích hợp theo chuẩn mực quốc tế
  trong giai ñoạn hiện nay và thời gian tới là ñòi hỏi cấp thiết của mỗi ngân
  hàng Việt Nam.
  Hoạt ñộng cho vay vốn tín dụng ñầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh
  Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang ñược triển khai từnăm 1998 (trước ñây
  là Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ ñầu tư Quốc Gia). Trong thực tiễn triển khai, hoạt
  ñộng TDðT của Nhà nước ñã phát huy vai trò quan trọng, góp phần khai
  thác các nguồn vốn trong xã hội ñể ñầu tư các dự ánphát triển thuộc các
  ngành, các vùng, các sản phẩm trọng ñiểm, ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế, góp phần khai thác những tiềm năng to lớn của ñất nước cho sự
  nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước, góp phần thúc ñẩy tăng
  trưởng kinh tế và xuất khẩu. Tuy nhiên bên cạnh hoạt ñộng cho vay tín dụng
  ðTPT của Nhà nước như vậy, trong tín dụng ñầu tư cũng không thể tránh
  khỏi rủi ro. Qua quá trình hoạt ñộng cho thấy còn có những tồn tại một số
  bất cập cần ñược bổ sung, hoàn thiện, sửa ñổi ñể phù hợp với tình hình thực
  tế, với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Do vậy các câu hỏi ñặt
  ra cần nghiên cứu là:
  - Những rủi ro tín dụng nào thường sảy ra ñối với các Ngân hàng?
  - Thế nào là quản lý rủi ro vốn tín dụng?
  - Tại sao ở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang lại sảy ra
  rủi ro vốn tín dụng?
  - Những rủi ro và quản lý rủi ro vốn tín dụng ñầu tư của Nhà nước tại
  Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang ñang diễn ra như thế nào?
  - ðể hạn chế rủi ro và quản lý rủi ro vốn tín dụng ñầu tư của Nhà nước
  ở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang tốt hơn cần áp dụng các giải
  pháp nào?
  Xuất phát từ những yêu cầu ñó, tôi tiến hành nghiêncứu ñề tài: “Quản
  lý rủi ro vốn tín dụng ñầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng
  Phát triển Tuyên Quang” không những có tính cấp thiết mà còn có ý nghĩa
  quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tín
  dụng ñầu tư của Nhà nước nhằm góp phần thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế, tăng
  hiệu quả và ñảm bảo an toàn về vốn cho Nhà nước.
  1.2. Mục ñích nghiên cứu của luận văn
  1.2.1. Mục tiêu chung:
  - Nghiên cứu, ñánh giá một cách ñầy ñủ, toàn diện thực trạng cho vay
  tín dụng ñầu tư và quản lý rủi ro trong hoạt ñộng cho vay tín dụng ñầu tư tại
  Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang, từ ñó ñưa ra những kết quả
  ñã ñạt ñược, những tồn tại, bất cập và những nguyênnhân cụ thể của nó.
  - Mục tiêu cuối cùng và cao nhất của luận văn là ñềxuất một hệ thống
  các giải pháp khoa học và hợp lý nhất ñể hạn chế rủi ro vốn tín dụng ñầu tư
  của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang trong thời
  gian tới.
  Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn ñánh giá ñầy ñủthực trạng rủi ro
  tín dụng ñầu tư ở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tu yên Quang ñể từ ñó ñề
  ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro và quản lý rủiro tốt hơn tại hệ thống
  Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
  - Hệ thống hoá và luận giải những vấn ñề lý luận cơbản về rủi ro tín
  dụng và quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng.
  - ðánh giá thực trạng rủi ro tín dụng ñầu tư và quản lý rủi ro vốn tín
  dụng ñầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên
  Quang.
  - ðề ra các biện pháp ñể hạn chế và quản lý rủi ro vốn tín dụng ñầu tư
  của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Luận văn tập trung nghiên cứu về rủi ro và quản lý rủi ro vốn tín dụng
  ñầu tư của Nhà nước cả về mặt lý luận và thực trạng.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu về rủi ro và quản lý rủi
  ro cho vay vốn tín dụng ñầu tư của Nhà nước tại Chinhánh Ngân hàng Phát
  triển Tuyên Quang; Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi rovà công tác quản lý rủi
  ro cho vay vốn tín dụng ñầu tư ở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên
  Quang; Các giải pháp ñể hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả công tác quản
  lý rủi ro vốn tín dụng ñầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát
  triển Tuyên Quang.
  - Về ñịa ñiểm nghiên cứu: Luận văn ñược nghiên cứu tại Chi nhánh
  NHPT Tuyên Quang trên ñịa bàn tỉnh Tuyên Quang.
  - Về thời gian: Nội dung luận văn tiến hành nghiên từ năm 2007 ñến
  năm 2009.

  PHẦN 2
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN
  LÝ RỦI RO VỐN TÍN DỤNG ðẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
  2.1.2. Khái niệm rủi ro vốn tín dụng ñầu tư của Nhànước
  *Một số vấn ñề chung về rủi ro
  Khái niệm rủi ro
  Rủi ro tồn tại ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực trong cuộc sống, hiện diện ở
  hầu hết trong mọi hoạt ñộng của con người. Ngày naycó rất nhiều khái niệm
  về rủi ro do những trường phái và tác giả khác nhau ñưa ra. Nhưng nhìn
  chung, chúng ta có thể chia ra làm hai trường phái lớn sau:
  +Trường phái truyền thống (hay gọi là trườngphái tiêu cực):
  Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan
  ñến nguy hiểm, khó khăn hoặc ñiều không chắc chắn có thể xảy ra cho con
  người [ ] 19 .
  +Trường phái trung hoà:
  Rủi ro là sự bất chắc có thể ño lường ñược. Rủi ro vừa mang tính tích
  cực vừa mang tính tiêu cực. Rủi ro có thể mang tới những tổn thất, mất mát,
  nguy hiểm Cho con người nhưng cũng có thể mang ñếnnhững cơ hội [ ] 19 .
  Phân loại rủi ro
  - Phân theo nguồn gốc rủi ro
  + Rủi ro tự nhiên: ðây là nhóm rủi ro do các hiện tượng thiên nhiên như.
  Lũ lụt, mưa ñá, hạn hán, ñộng ñất, ô nhiễm môi trường gây ra những rủi ro
  này thường gây thiệt hại to lớn về người và của.
  + Rủi ro xã hội: Là những rủi ro gây ra do sự thay ñổi chuẩn mực giá trị,
  hành vi của con người, cấu chúc xã hôi., các ñịnh chế

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo các hoạt ñộng năm 2009 của NHPT Việt Nam
  2. Báo cáo kết quả kinh doanh của CN NHPT Tuyên Quang
  3. Báo cáo tín dụng của Chi nhánh NHPT Tuyên Quang
  4. Báo cáo tổng kết năm của Chi nhánh NHPT Tuyên Quang
  5. Cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng
  6. ðánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất bản
  thống kê, TS.Nguyễn Văn Tiến (2002)
  7. Giáo trình Ngân hàng thương mại – Trường ðH Kinh tế Quốc dân –
  PGS.TS Phan Thị Thu Hà
  8. Luật các Tổ chức tín dụng 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997
  9. Nghiệp vụ ngân hàng – Trường ðH Kinh tế TPHCM
  10. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – PGS.TS Lê Văn Tề
  11. Quản trị Ngân hàng thương mại – Peter S.Rose
  12. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng – PTS Nguyễn Văn Tiến
  13. Quyết ñịnh số 297/1999 Qð- NHNN ngày 25/8/1999quy ñịnh về các tỷ
  lệ ñảm bảo an toàn trong hoạt ñộng của các Tổ chức tín dụng
  14. Quyết ñịnh số 493/2005/Qð-NHNN ngày 22/04/2005 của Ngân Hàng Nhà
  nước ban hành quy ñịnh về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng
  rủi ro trong hoạt ñộng ngân hàng của tổ chức tín dụng
  15. Quyết ñịnh số 18/2007/Qð-NHNN ngày 25/4/2007 của NHNN Việt Nam
  về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về phân loại nợ, trích
  lập và sử dụng dự phòng ñể xủa lý rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng ngân
  hàng của Tổ chức tín dụng
  16. Tạp chí Hỗ trợ phát triển – Cắc năm 2006, 2007,2008, 2009
  17. Tạp chí ngân hàng – Số chuyên ñề năm 2006,2007,2008
  18. Tiền tệ -Ngân hàng – Nguyễn Ninh Kiều
  19. Rủi ro tài chính: thực tiễn và phương pháp ñánh giá, Nhà xuất bản tài
  chính- TS.Nguyễn Văn Nam, TS.Hoàng Xuân Quyến

  Xem Thêm: Quản lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status