Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đề xuầt một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong công ty cổ phần giấy Vạ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuầt một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong công ty cổ phần giấy Vạ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu đề xuầt một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong công ty cổ phần giấy Vạn Điểm
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iV
  DANH MỤC BẢNG BIỂU V
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Vi
  MỞ ðẦU 1
  1. Tính cấp thiết của ñềtài 1
  2. Mục tiêu của ñềtài: 1
  3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu ñềtài. 2
  4. Phương pháp nghiên cứu ñềtài. 2
  5. ðóng góp của ñềtài 3
  6. Kết cấu của luận văn 3
  PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀVIỆC SỬDỤNG ðIỆN TIẾT KIỆM VÀ 4
  HIỆU QUẢTRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
  1.1 ðẶC ðIỂM QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DOANH NGHIỆP 4
  CÔNG NGHIỆP
  1.1.1 Các quan ñiểm vềdoanh nghiệp 4
  1.1.2 ðặc ñiểm hoạt ñộng của doanh nghiệp 5
  1.1.3 Doanh nghiệp công nghiệp và ñặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất. 5
  1.2 HỆTHỐNG CUNG CẤP VÀ SỬDỤNG ðIỆN TRONG PHẠM 7
  VI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.
  1.2.1 Tổng quan vềhệthống cung cấp ñiện. 7
  1.2.2 Các yêu cầu trong hệthống cung cấp ñiện DNCN 7
  1.2.3 Sơ ñồcung cấp ñiện của doanh nghiệp công nghiệp. 8
  1.3. LỢI ÍCH CỦA SỬDỤNG ðIỆN TIẾT KIỆM TRONG DOANH 14
  NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
  1.3.1 Tiết kiệm ñiện giúp tăng năng suất 14
  1.3.2 Tiết kiệm ñiện nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm. 14
  1.3.3 Tiết kiệm ñiện nhằm cải thiện môi trường và ñiều kiện lao ñộng 15
  1.3.4 Tiết kiệm ñiện giúp giảm chi phí sản xuất. 15
  1.4 TỔN THẤT ðIỆN NĂNG TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 16
  1.4.1 Tổn thất ñiện năng trong doanh nghiệp công nghiệp 16
  1.4.2 Nguyên nhân gây nên tổn thất ñiện năng trong DNCN 16
  1.5 PHƯƠNG PHÁP CHUNG ðÁNH GIÁ TỔN THẤT ðIỆN NĂNG 17
  TRONG MẠNG ðIỆN DNCN
  1.5.1 Theo các chỉsốcông tơ 17
  1.5.2 Phương pháp xác ñịnh tổn thẩt ñiện năng bằng ñồng hồ ño ñếm 18
  tổn thất.
  1.5.3 Xác ñịnh hao tổn ñiện năng ∆A theo các ñại lượng của phụtải. 18
  1.5.4 Tổn thất ñiện năng trên ñường dây. 20
  1.5.5 Tổn thất ñiện năng trong máy biến áp. 21
  1.5.6 Tổn thất ñiện năng trong mạng ñiện hạáp. 22
  1.5.7 Xác ñịnh tổn thất ñiện năng theo phương pháp thực nghiệm 23
  1.5.8 Tổn thất ñiện năng trong ñộng cơ. 24
  1.6 GIẢI PHÁP CHỦYẾU TIẾT KIỆM ðIỆN TRONG DNCN 25
  1.6.1 Trong các ñộng cơ ñiện. 26
  1.6.2 Hệthống chiếu sáng 31
  1.6.3 Hệthống lạnh 32
  1.6.4 Hệthống cung cấp ñiện 33
  Tóm tắt phần 1 35
  PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VỀCUNG CẤP 36
  VÀ SỬDỤNG ðIỆN TẠI CÔNG TY CỔPHẦN GIẤY VẠN ðIỂM
  2.1 TỔNG QUAN VỀCÔNG TY GIẤY VẠN ðIỂM 36
  2.1.1 Khái quát vềcông ty cổphần giấy Vạn ðiểm. 36
  2.2 Hiện trạng hệthống cung cấp ñiện của công ty 39
  2.3. Hiện trạng vềsửdụng ñiện trong công ty 42
  2.4. Phân tích và ñánh giá tổn thất ñiện năng của công ty 42
  2.4.1 Phân tích và ñánh giá thực trạng hệthống chiếu sáng công ty. 49
  2.4.2 Phân tích và ñánh giá thực trạng hệthống thiết bị ñộng lực của công ty.51
  2.4.3 Phân tích và ñánh giá tổn thất trong nhiệt lạnh. 61
  2.5 Các nguyên nhân gây nên tổn thất ñiện năng của công ty 62
  Tóm tắt phần 2 64
  PHẦN3: ðỀXUẤT MỘT SỐGIẢI PHÁP SỬDỤNG ðIỆN 65
  TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢTRONG CÔNG TY CỔPHẦN
  GIẤY VẠN ðIỂM
  3.1 GIẢI PHÁP CHO HỆTHỐNG CHIẾU SÁNG 65
  3.2 Giải pháp cho các phân xưởng, khu sản xuất: 70
  3.2.1 Nhóm ñộng cơdây truyền xeo 1 70
  3.2.2 Khu chuẩn bịbột xeo 1 71
  3.2.3 Khu lò hơi. 72
  3.2.4 Khu chuẩn bịbột xeo 2 74
  3.2.5 Giải pháp cải tạo hệtruyền ñộng xeo 2 75
  3.3 Giải pháp trong nhiệt lạnh. 81
  Tóm tắt phần 3 87
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88
  1. KẾT LUẬN 88
  2. KIẾN NGHỊ 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO: 90
  PHỤLỤC 91
  Phụlục 1 91
  Phụlục 2 94
  Phụlục 3 100
  Phụlục 4 106
  Phụlục 5 112

  MỞ ðẦU
  1.Tính cấp thiết của ñềtài
  Ngày nay năng lượng là một vấn ñề ñang rất ñược thếgiới quan tâm. nguồn
  năng lượng sơ cấp, ñặc biệt là năng lượng hoá thạch( than, dầu, khí ñốt ) ngày
  càng cạn kiệt, nhu cầu sửdụng ñiện ñang ngày càng tăng nhưng khảnăng ñáp ứng
  không ñầy ñủ.
  Việc sửdụng tiết kiệm và hiệu quảnăng lượng nói chung, năng lượng ñiện
  nói riêng ñang là yêu cầu cấp thiết ñối với mọi quốc gia. ðây không chỉlà vấn ñề
  an ninh năng lượng mà còn là cơsở ñểphát triển ñất nước ñặc biệt trong xu thếhội
  nhập kinh tếquốc tếvà toàn cầu hoá hiện nay, ñồng thời góp phần giảm bớt tốc ñộ
  huỷhoại của môi trường.
  Ở nước ta hiện nay nguồn năng lượng nói chung và năng lượng ñiện nói
  riêng chưa ñáp ứng ñủnhu cầu phát triển của nền kinh tế, việc sửdụng ñiện còn
  lãng phí, hiệu quảchưa cao. Vì vậy biện pháp sửdụng ñiện tiết kiệm và hiệu quảlà
  vô cùng quan trọng ñối với các doanh nghiệp công nghiệp nói chung, công ty giấy
  Vạn ðiểm nói riêng
  Xuất phát từtình hình thực tếsản xuất, sửdụng và tiệu thụ ñiện ởcông ty cổ
  phần giấy Vạn ðiểm ñược sựhướng dẫn của giảng viên NGƯT.PGS.TS Nguyễn
  Minh Duệ, thầy cô trong khoa cơ ñiện trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội tôi
  chọn ñềtài:
  “ Nghiên cứu ñềxuầt một sốgiải pháp sửdụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả
  trong công ty cổphần giấy Vạn ðiểm ”
  2. Mục tiêu của ñềtài:
  Phân tích hiện trạng và nhận diện các tiềm năng tiết kiệm ñiện có thểtriển
  khai tại công ty từ ñó ñểxuất một sốgiải pháp, sửdụng năng lượng ñiện tiết kiệm
  và hiệu quả, nhằm giảm chi phí năng lượng nâng cao hiệu suất doanh thu.
  3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu ñềtài.
  - Trên cơsởphân tích sửdụng ñiện tại một doanh nghiệp, ñềxuất giải pháp
  sửdụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả
  - Cung cấp và sửdụng ñiện tại công ty cổphần giấy Vạn ðiểm
  4. Phương pháp nghiên cứu ñềtài.
  - Thu thập tài liệu trong nước trên cơsởphân tích ñánh giá, tổng hợp việc sử
  dụng ñiện tiết kiệm và hiệu quảliên quan ñến ñềtài nghiên cứu
  - Bám sát chương trình mục tiêu quốc gia vềsửdụng năng lượng ñiện tiết
  kiệm và hiệu quảlàm cơsởnghiên cứu ñềtài
  5. ðóng góp của ñềtài
  - Hệthống hoá cơsởlý thuyết vềsửdụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả
  - Phân tích thực trạng, rút ra những kết luận vềtiềm năng tiết kiệm ñiện của
  công ty
  - ðềxuất giải pháp sửdụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả ñối với công ty
  6.Kết cấu của luận văn
  Luận văn gồm 3 nội dung chính thểhiện ở3 phần
  Phần 1: Tổng quan về việc sử dụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả trong doanh
  nghiệp công nghiệp
  Giới thiệu ñặc ñiểm của quá trình sản xuất công nghiệp, hệthống cung cấp
  và sửdụng ñiện trong phạm vi DNCN, lợi ích của việc sửdụng ñiện tiết kiệm và
  hiệu quả trong DNCN. Giới thiệu phương pháp chung về tính toán tổn thất ñiện
  năng, tính toán các loại tổn thất nhưtổn thất trên ñường dây, tổn thất trong máy biến
  áp và tổn thất trong ñộng cơ ñiện. Tìm hiểu những tiềm năng tiết kiệm ñiện và các
  giải pháp chủyếu tiết kiệm ñiện.
  Phần 2: Phân tích và ñánh giá hiện trạng vềcung cấp và sửdụng ñiện tại công
  ty cổphần giấy vạn ñiểm
  Giới thiệu khái quát vềsựhình thành và phát triển của công ty cổphần giấy
  Vạn ðiểm, hiện trạng hệthống cung cấp và sửdụng ñiện của công ty. ðưa ra những
  ñánh giá tổn thất trong mạng ñiện của công ty, phân tích các nguyên nhân sửdụng
  ñiện không hiệu quảvà tiết kiệm của công ty.
  Phần 3: ðềxuất một sốgiải pháp sửdụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả ñối với
  công ty
  Phân tích và ñềxuất các giải pháp sửdụng ñiện tiết kiệm trong chiếu sáng,
  trong ñộng lực, trong nhiệt lạnh. Cải tạo mạng ñiện, chế ñộlàm việc và xây dựng hệ
  thống quản lý sửdụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả. ðánh giá hiệu quảkinh tếcủa các
  giải pháp tiết kiệm ñiện năng trong công ty cổphần giấy Vạn ðiểm.
  Phần kết luận và khuyến nghị: Tổng hợp những kết quả ñạt ñược của ñềtài,
  ñưa ra những kết luận mang tính khoa học và ñưa những kiến nghị ñối với công ty
  cổphần giấy Vạn ðiểm nói riêng, từ ñó rút ra kết luận chung ñối với các doanh
  nghiệp công nghiệp.

  PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀVIỆC SỬDỤNG ðIỆN TIẾT KIỆM
  VÀ HIỆU QUẢTRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
  1.1 ðẶC ðIỂM QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
  1.1.1 Các quan ñiểm vềdoanh nghiệp
  Trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế ởbất kì một quốc gia nào,
  doanh nghiệp cũng là một ñơn vịcơsở, một tếbào của nền kinh tếlà nơi trực tiếp
  tạo ra của cải vật chất cho xã hội, nơi trực tiếp phân phối các yếu tốsản xuất một
  cách hợp lí ñểtạo ra sản phẩm hoặc dịch vụmột cách có hiệu quảnhất.
  Cùng với sựphát triển mạnh mẽcủa khoa học kỹthuật và thông tin, các hình
  thức tổchức doanh nghiệp ngày càng ña dạng, các loại sởhữu doanh nghiệp ngày
  càng phong phú.
  Do ñó nếu ñứng trên các quan ñiểm khác nhau thì có những ñịnh nghĩa khác
  nhau vềdoanh nghiệp.
  Theo quan ñiểm của nhà tổchức: Doanh nghiệp là tổng thểcác phương tiện ,
  máy móc, thiết bịvà con người ñược tổchức lại nhằm ñạt ñược mục ñích.
  Theo quan ñiểm mục tiêu cơbản cho mọi hoạt ñộng của mọi doanh nghiệp là
  lợi nhuận: Doanh nghiệp là một tổchức sản xuất, thông qua ñó trong khuôn khổ
  một sốtài sản nhất ñịnh người ta kết hợp nhiều yếu tốsản xuất khác nhau nhằm tạo
  ra sản phẩm và dịch vụ ñểbán trên thịtrường nhằm thu vềmột khoản chênh lệch
  giữa giá thành và giá bán sản phẩm.
  Theo quan ñiểm chức năng: Doanh nghiệp là một ñơn vịkinh doanh nhằm
  thực hiện một hoặc tất cảcác công ñoạn trong quá trình ñầu tưsản xuất ñến tiêu thụ
  sản phẩm, hoặc thực hiện các nhiệm vụnhằm mục ñích sinh lãi,
  Theo quan ñiểm lý thuyết hệthống doanh nghiệp là một bộphận hợp thành
  trong hệthống kinh tế, mỗi ñơn vịtrong hệthống ñó phải chịu sức tác ñộng tương
  hỗlẫn nhau, phải tuân thủnhững ñiều kiện hoạt ñộng mà nhà nước ñặt ra cho hệ
  thống kinh tế ñó nhằm phục vụcho mục ñích tiêu dùng của xã hội.
  Vậy: Doanh nghiệp là một ñơn vịsản xuất kinh doanh ñược tổchức nhằm
  tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ ñáp ứng yêu cầu trên thịtrường, thông qua ñó ñểtối

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.Bảo toàn năng lượng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp.Tác giả:
  Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn ThếBảo. Nhà xuất bản khoa học kỹthuật, năm 2006
  2.Trần Quang Khánh, Bài giảng giải tích và tối ưu hóa chế ñộmạng ñiện năm2009.
  3.Ngô Hồng Quang, Sổtay lựa chọn và tra cứu thiết bị ñiện từ0,4 ñến 500 KV,
  NXB KH&KT năm 2002.
  4 Trần Quang Khánh, Hệthống cung cấp ñiện tập1, tập2, NXB KH&KT năm 2006.
  5 Trần Quang Khánh, Quy hoạch ñiện, NXB Nông nghiệp năm 2000.
  6.Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch, Hệthống cung cấp ñiện của xí nghiệp
  công nghiệp ñô thịvà nhà cao tầng, NXB KH&KT năm 2005
  7.Nguyễn Xuân Phú, Sửdụng tiết kiệm ñiện năng áp dụng cho doanh nghiệp sản
  xuất, NXB KH&KT năm 2002.
  8.Nguyễn ThịTuyết Mai, Phân tích tài chính kinh tế, NXB Xây dựng năm 2000.
  9.Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê, Cung cấp ñiện, NXB
  KH&KT năm 2002.
  10. Bùi Ngọc Thư, Mạng cung cấp và phân phối ñiện, NXB KH&KT năm 2000.
  11.Nguyễn Xuân Phú, Sửdụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả ñiện năng. Nhà xuất
  bản khoa học kỹthuật, năm 2002
  12.VũHải Thuận, Kinh tếngành ñiện, NXB Nông Nghiệp năm 2000.
  13 Trần Ái Khiết, Tài chính doanh nghiệp, NXB ðại học quốc gia, năm 2005
  14 Trần Ái Khiết, Phan Tùng Lâm, Tài chính tiền tệ, NXB ðại học quốc gia, năm
  2005
  15.Trang website: www.Tietkiemnangluong.vn
  www.evn.com.vn

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuầt một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong công ty cổ phần giấy Vạ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuầt một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong công ty cổ phần giấy Vạ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status