Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm của các hộ nuôi trồng thuỷ sản huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm của các hộ nuôi trồng thuỷ sản huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm của các hộ nuôi trồng thuỷ sản huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục iv
  Danh mục các chữ viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục ñồ thị ix
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu của ñề tài 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 5
  2.1 Cơ sở khoa học, lý luận của ñề tài 5
  2.2 Cơ sở thực tiễn của ñề tài 30
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 44
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 44
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 53
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61
  4.1 Thực trạng nuôi trồng thuỷ sản của huyện Lộc Hà 61
  4.1.1 Thực trạng phân bố vùng nuôi trồng thuỷ sản huyện Lộc Hà 61
  4.1.2 Tổng hợp sản lượng sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng và ñánh bắt
  trên ñịa bàn huyện. 63
  4.2 Thực trạng bảo hiểm rủi ro trong nuôi trồng thuỷ sản huyện Lộc Hà 66
  4.2.1 Thực trạng khắc phục rủi ro do thiên tai bảo, lũ 66
  4.2.2 Thực trạng nguồn quỹ tăng trưởng và dự phòngrủi ro. 68
  4.2.3 Thực trạng sử dụng quỹ phòng chống thiên tai 70 4.2.4 Thực trạng bảo hiểm từ nguồn vốn vay 71
  4.3 Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm trong nuôi trồng thuỷ sản huyện
  Lộc Hà 72
  4.3.1 Khảo sát thời gian sử dụng ñất của các hộ nuôi trồng thuỷ sản. 72
  4.3.2 Phương pháp thanh toán bảo hiểm chỉ số do rủi ro thời tiết. 73
  4.3.3 Phân tích yếu tố khác biệt của hai nhóm hộ sẵn lòng mua bảo
  hiểm và không có nhu cầu bảo hiểm 76
  4.3.4 Phân tích nhu cầu tham gia bảo hiểm của các hộ nuôi trồng thuỷ sản 80
  4.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới ra quyết ñịnh sẵn lòng mua
  bảo hiểm. 91
  4.4.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng dựa trên nhận thức về tầm
  quan trọng 91
  4.4.2 Xác ñịnh nhân tố chính ảnh hưởng tới ra quy ết ñịnh sẵn lòng
  mua bảo hiểm. 103
  4.5 Một số giải pháp chủ yếu nhằm ñáp ứng nhu cầu bảo hiểm trong
  nuôi trồng thuỷ sản của huyện 106
  4.5.1 Một số giải pháp ngắn hạn 106
  4.5.2 Một số giải pháp dài hạn 107
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110
  5.1 Kết luận 110
  5.2 Một số kiến nghị 112
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 114
  PHỤ LỤC 114

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Hà Tĩnh là một tỉnh trung du miền núi nằm ở phía Bắc trung bộ sau khi
  tách tỉnh vào năm 1993, Hà Tĩnh gồm 10 huyện, thị với số dân 1.291.304
  người, diện tích tự nhiên 602.649,64 ha ñất ñai cằn cổi, phèn, nhiễm nặn
  không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp ñặc biệt là sản xuất lúa, lúa sản
  xuất chủ yếu là ñể ñảm bảo tự cung, tự cấp. Nhưng bù lại Hà Tĩnh có diện
  tích chạy dài theo bờ biển, trình ñộ dân trí cao sovới trung bình cả nước. ðể
  phát triển kinh tế nhanh tỉnh Hà Tĩnh ñã có nhiều chính sách như: thu hút
  nhân tài, thu hút ñầu tư .ðặc biệt là chính sách quy hoạch lại vùng miền phát
  triển kinh tế, các khu công nghiệp mới, sản xuất hàng hoá nông nghiệp và
  chính sách phát triển vùng ñệm phù hợp nhằm hỗ trợ cho phát triển ñô thị.
  Chính vì vậy, ñược sự nhất trí của Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh ñã tiến hành tách
  lập thêm một huyện mới [12 ].
  Huyện Lộc Hà ñược thành lập theo Nghị ñịnh 20/2007/Nð-CP, ngày
  07 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ trên cơ sở một phần diện tích của hai
  huyện Thạch Hà và huyện Can Lộc. Khu vực này nguyênlà khu vực xa trung
  tâm chính trị, ñời sống còn khó khăn, kinh tế chủ y ếu dựa vào sản xuất nông
  nghiệp thuần tuý như: sản xuất lúa, hoa màu và nuôitrồng, ñánh bắt thuỷ sản.
  Nhưng ở ñây chứa ñựng nhiều cơ hội và tiềm năng ñể phát triển kinh tế nếu
  biết cách khai thác, ñặc biệt là dựa vào khai thác du lịch bãi biển và các dịch
  vụ kèm theo. Huyện mới Lộc Hà ñược thành lập với diện tích tự nhiên
  11.830,85 ha, gồm 13 xã, có dân số 87.610 người [12] . Lộc Hà là một trong
  những huyện nghèo của tỉnh số hộ nghèo năm 2008 là 6.192 hộ so với tổng số
  hộ trên toàn huyện 20.551 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 30%, kinh tế chậm phát
  triển, nguồn thu ngân sách còn quá thấp [5]. Một trong những nguyên nhân
  chính làm ảnh hưởng ñến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Lộc Hà là
  chưa khai thác ñược ñiều kiện tài nguyên thiên nhiên sẵn có, sản xuất măn
  mún không hiêụ quả, sản phẩm chất lượng không cao, thị trường chưa phát
  triển ñặc biệt là chưa tập trung vào sản phẩm lợi thế mang tính cạnh tranh.
  Trước tình trạng ñó, sau khi huyện ñược thành lập ñã xác ñịnh lợi thế sản xuất
  chính là tập trung quy hoạch ưu tiên cho phát triểnnghề nuôi Thuỷ Sản chất
  lượng cao, tạo thành hàng hoá lớn mang tính bền vững nhằm thúc ñẩy sự phát
  triển kinh tế của toàn huyện. Hiện nay sản xuất nông nghiệp nói chung và
  nghề nuôi thuỷ sản nói riêng ñang gặp rất nhiều khókhăn vì thiên tai, dịch
  bệnh, giá cả .khó lường. Nhưng ñây là mũi nhọn, ưu tiên cho lợi thế phát
  triển của huyện Lộc Hà như trong nghị quyết ðại hộiðảng bộ huyện lần thứ
  nhất củng ñã chỉ ra phát triển nuôi thuỷ sản là mũinhọn, ưu tiên hàng ñầu,
  chính là lợi thế của huyện và là ñộng lực thúc ñẩy cho sự phát triển kinh tế
  của huyện nhà. ðể nghề nuôi thuỷ sản phát triển mang tính bền vững và
  nguồn thu nhập chính của huyện, phải làm sao cho người dân, doanh nghiệp
  yên tâm mạnh dạn ñầu tư nuôi thuỷ sản, họ cần ñược sự ñảm bảo về tài sản
  của mình trước những rủi ro có thể xẩy ra. ðây chính là xu hướng tất yếu của
  phát triển kinh tế thị trường mang tính bền vững ngày càng hội nhập sâu rộng,
  người sản xuất cần có ñược sự an toàn về phần tài sản của chính họ bỏ ra.
  Với bối cảnh ñó, nghiên cứu của chúng tôi là một trong những nghiên
  cứu nhằm nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm trong nuôi trồng thuỷ sản từ ñó ñề
  xuất những giải pháp cụ thể ñể hỗ trợ cho sự phát triển ổn ñịnh, bền vững cho
  nghề nuôi trồng thuỷ sản Lộc Hà.
  Câu hỏi ñặt ra cần giải quyết:
  + Bảo hiểm là gì?
  + Rủi ro là gì ? Phương thức xử lý rủi ro
  + Tại sao phải nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm do thời tiết và dịch bệnh trong
  nuôi trồng thuỷ sản huyện Lộc Hà? Bao gồm những nộidung nào? Vấn ñề
  này hiện ñang gặp phải những khó khăn và thuận lợi gì?
  + Hiện nay nhu cầu về bảo hiểm thời tiết và dịch bệnh trong nuôi trồng
  thuỷ sản huyện Lộc Hà như thế nào?
  Nhận thức ñược một cách sâu sắc vai trò, lợi ích tolớn do bảo hiểm mang
  lại, cùng với việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước ñi trước, kết hợp với
  ñiều kiện thực tế của huyện và ñể giải quyết thoả ñáng những câu hỏi trên
  chúng tôi ñã tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm
  của các hộ nuôi trồng thuỷ sản huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh”.
  1.2 Mục tiêu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Xác ñịnh nhu cầu tham gia thị trường bảo hiểm trong nuôi trồng thuỷ
  sản của các hộ nông dân huyện Lộc Hà, từ ñó ñề xuấtmột số giải pháp nhằm
  ñáp ứng nhu cầu tham gia thị trường bảo hiểm của các hộ dân nuôi thuỷ sản
  trên ñịa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nhu cầu bảo hiểm
  trong nuôi trồng thuỷ sản.
  - ðánh giá thực trạng và sự ổn ñịnh trong ngành nuôi trồng thuỷ sản
  trên ñịa bàn huyện.
  - Xác ñịnh nhu cầu tham gia bảo hiểm do thời tiết và dịch bệnh của các
  hộ nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Lộc Hà.
  - Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hộ nuôi trồng thuỷ sản trong việc ra
  quyết ñịnh sẵn lòng chi trả cho nhu cầu bảo hiểm.
  - ðề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm ñáp ứng nhucầu tham gia bảo
  hiểm trong nghề nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Lộc Hà.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  * Nghiên cứu các vấn ñề kinh tế liên quan ñến pháttriển ổn ñịnh của
  ngành nuôi thuỷ sản và nhu cầu bảo hiểm của các hộ nuôi thuỷ sản trên ñịa
  bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
  * Nghiên cứu các hộ nuôi thuỷ sản, cán bộ ñịa phương, cán bộ quản lý
  huyện Lộc Hà.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Phạm vi về thời gian
  Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu, báo cáo từ năm 2007 ñến nay.
  Số liệu sơ cấp: Thu thập tình hình của các hộ, DN, HTX .nuôi trồng
  thuỷ sản năm 2009 và dự báo số liệu ñến năm 2010.
  1.3.2.2 Phạm vi về không gian
  ðịa bàn huyện Lộc Hà, trong ñó tập trung nghiên cứu tình hình nuôi
  trồng Thuỷ sản và nhu cầu tham gia bảo hiểm trong nuôi trồng tại 4 xã trọng
  ñiểm của huyện Lộc Hà như: Thạch Bằng, Thạch Châu, Mai Phụ, Hộ ðộ.
  1.3.2.3 Phạm vi về nội dung
  Tập trung nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm về rủi ro do thời tiết và dịch
  bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản: cụ thể là loài thuỷsản tôm và cá.

  2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơ sở khoa học, lý luận của ñề tài
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản
  2.1.1.1 Khái niệm bảo hiểm
  Tại sao phải mua bảo hiểm:
  Bảo hiểm là hình thức chuyển giao rủi ro.Mua bảo hiểm thực chất là
  mua sự an tâm, là ñổi lấy cái sự không chắc chắn cókhả năng xảy ra thiệt hại
  bằng sự chắc chắn thông qua việc bù ñắp bằng tài chính.
  Vậy Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số ít
  người cho cả cộng ñồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại, bằng
  cách mỗi người trong cộng ñồng góp một số tiền nhất ñịnh vào một quỹ
  chung và từ quỹ chung ñó bù ñắp thiệt hại cho thànhviên trong cộng ñồng
  không may bị thiệt hại do rủi ro ñó gây ra [13].
  2.1.1.2 Hợp ñồng bảo hiểm
  Hợp ñồng bảo hiểm là gì, có bao nhiêu loại hợp ñồngbảo hiểm:
  Hợp ñồng bảo hiểm là căn cứ quan trọng quy ñịnh quyền và nghĩa vụ
  của DNBH và người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuậncủa 02 bên. ðiều 12,
  khoản 1-2 Luật KDBH quy ñịnh:
  1. Hợp ñồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và
  doanh nghiệp bảo hiểm, theo ñó bên mua bảo hiểm phải ñóng phí bảo hiểm,
  doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi
  thường cho người ñược bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
  2. Các loại hợp ñồng bảo hiểm bao gồm:
  - Hợp ñồng bảo hiểm con người;
  - Hợp ñồng bảo hiểm tài sản;
  - Hợp ñồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Cục Thống kê Hà Tĩnh, 2008, phòng xử lý số liệu.
  2. Lê Hữu Huy, 2008, Thông tin pháp luật dân sự
  3. Hoàng Lan, 2009, Tạp chí thuỷ sản Việt Nam
  4. ðình Nam, 2009, Thông tin nông nghiệp.
  5. Phạm Văn Minh, 2007, Kinh tế vi mô 2.
  6. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lộc Hà
  (2009), Báo cáo kết quả kinh doanh.
  7. Nông nghiệp nông thôn trong tiến trình công nghiệp hoá hiện ñại hoá.
  8. Nguyễn Văn Song, 2009, Bài giảng kinh tế vi mô 1
  9. Phòng Lao ñộng thương binh xã hội huyện Lộc Hà (2008), Báo cáo kết
  quả rà soát hộ nghèo tháng 12.
  10. Phòng Nông nghiệp huyện Lộc Hà (2009), Báo cáo kết quả sản xuất kinh
  doanh thuỷ sản 6 tháng ñầu năm 2009 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009.
  11. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lộc Hà, Thống kê, tổng hợp
  diện tích ñất nông nghiệp và các dự án ñầu tư cở sởhạ tầng.
  12. ðặng Kim Sơn, 2009, Kinh tế nông thôn, Viện Chính sách và Chiến
  lược phát triển nông thôn.
  13. Nguyễn Tuấn Sơn, ðào Văn Hùng bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam
  14. Tài liệu VN, 2009, Phương pháp phân tích rủi ro.
  15. UBND huyện Lộc Hà (2009), Báo cáo thực hiện kinh tế-xã hội năm
  2009 mục tiêu và giải pháp năm 2010.
  16. UBND huyện Lộc Hà (2009), Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân
  sách.
  17. http://www.aaa.com.vn
  18. http://www.cpv.org.vn

  Xem Thêm: Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm của các hộ nuôi trồng thuỷ sản huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm của các hộ nuôi trồng thuỷ sản huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status