Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN 1
  LỜI CẢM ƠN 2
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 6
  DANH MỤC CÁC HÌNH 7
  DANH MỤC CÁC BẢNG 8
  PHẦN MỞ ĐẦU 9
  1. Lý do chọn đề tài: 9
  2. Mục đích nghiên cứu: . 11
  3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu: . 12
  4. Phương pháp nghiên cứu: . 12
  5. Câu hỏi nghiên cứu và Giả thuyết nghiên cứu: 13
  6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu: 14
  7. Cấu trúc của luận văn: 14
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 15
  1.1. Các nghiên cứu nước ngoài: 15
  1.2. Các nghiên cứu trong nước: 19
  Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CƯU 26
  2.1. Các khái niệm cơ bản: 26
  2.1.1. Khái niệm về dịch vụ: 26
  2.1.2. Chất lượng dịch vụ: 28
  2.1.3. Sự hài lòng của khách hàng: 31
  2.1.4. Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: 33
  2.1.5. Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ: . 34
  2.1.6. CSVC-TTB - Hình thức dịch vụ phục vụ quá trình Dạy - Học 40
  2.2. Mô hình chất lượng CSVC-TTB của trường đại học: 44
  2.2.1. Cơ sở áp dụng mô hình: 44
  2.2.2. Mô hình nghiên cứu: . 47
  2.2.3. Thang đo chất lượng CSVC-TTB Trường ĐHĐL dự thảo: . 48
  Chương 3. PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50
  3.1. Giới thiệu khái quát về Trường Đại học Đà Lạt: 50
  5


  3.2. Phương pháp nghiên cứu: . 53
  3.2.1. Thiết kế nghiên cứu: 53
  3.2.2. Thiết kế công cụ đo lường: 53
  3.2.2.1. Nghiên cứu sơ bộ: 53
  3.2.2.2. Bảng hỏi khảo sát: 54
  3.2.3. Đặc điểm mẫu nghiên cứu: 54
  3.3. Nội dung và kết quả nghiên cứu: 57
  3.3.1. Thống kê mô tả kết quả khảo sát: 57
  3.3.1.1. Nhân tố Năng lực đội ngũ NV: . 59
  3.3.1.2. Nhân tố Công tác quản lý của Nhà trường: 60
  3.3.1.3. Nhân tố Tình trạng CSVC-TTB: 61
  3.3.1.4. Nhân tố Năng lực đội ngũ GV: . 62
  3.3.1.5. Sự hài lòng của SV: 63
  3.3.2. Đánh giá thang đo: . 64
  3.3.2.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA: . 64
  3.3.2.2. Hệ số Cronbach’s Alpha: 68
  3.3.3. Xây dựng mô hình hồi quy: 73
  3.3.3.1. Phân tích hồi quy: 73
  3.3.3.2. Kết quả phân tích hồi quy đa biến: . 77
  3.3.3.3. Mô hình hồi quy đa biến: 77
  3.3.3.4. Kiểm định giả thuyết H1, H2, H3, H4: . 78
  3.3.4. Phân tích phương sai (ANOVA): . 80
  3.3.4.1. So sánh sự khác biệt về kết quả đánh giá chất lượng CSVC-TTB
  của các nhóm đối tượng khảo sát theo yếu tố đặc điểm cá nhân: 80
  3.3.4.2. So sánh sự khác biệt về sự hài lòng của SV đối với CSVC-TTB
  của các nhóm đối tượng khảo sát theo yếu tố đặc điểm cá nhân: 88
  PHẦN KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100
  PHỤ LỤC 104
  Phụ lục 1: Thang đo SERVPERF chất lượng CSVC-TTB dự thảo: . 105
  Phụ lục 2: Ma trận tích hợp SERVPERF - Nguồn lực Nhà trường: 107
  Phụ lục 3: Thang đo chất lượng CSVC-TTB Trường ĐHĐL: 108
  Phụ lục 4: Thông tin về CSVC-TTB Trường ĐHĐL 2010 - 2011: 110
  Phụ lục 5: Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên: . 111
  Phụ lục 6: Thang đo chất lượng CSVC-TTB Trường ĐHĐL chính thức: . 114
  Phụ lục 7: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu: 115
  6


  Phụ lục 8: Thống kê mô tả kết quả khảo sát: . 115
  Phụ lục 9: Kết quả phân tích nhân tố EFA: 118
  Phụ lục 10: Kết quả hồi quy Enter: 120
  Phụ lục 11: Kết quả hồi quy Stepwise: . 122
  Phụ lục 12: Kết quả ANOVA đánh giá chất lượng các thành phần theo GT: . 125
  Phụ lục 13: Kết quả ANOVA đánh giá chất lượng các thành phần theo KH: . 126
  Phụ lục 14: Kết quả ANOVA đánh giá chất lượng các thành phần theo NH: . 128
  Phụ lục 15: Kết quả ANOVA Sự hài lòng theo GT: . 132
  Phụ lục 16: Kết quả ANOVA Sự hài lòng theo KH: 132
  Phụ lục 17: Kết quả phân tích sâu ANOVA Sự hài lòng theo NH: 133
  Phụ lục 18: Thống kê ý kiến SV: 134
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Toàn cầu hóa là xu thế của thời đại, và điều này không chỉ diễn ra ở lĩnh vực
  kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ mà còn đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh
  vực giáo dục của mọi quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, hệ thống giáo dục nói
  chung, giáo dục đại học nói riêng, với chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
  cao cho quá trình hội nhập và phát triển đất nước, cũng không nằm ngoài xu thế đó.
  Đến lượt mình, các trường đại học Việt Nam cần phát huy một cách mạnh mẽ nhất
  nội lực, đề ra những giải pháp có tính khoa học cho quá trình cải tiến chất lượng
  nhằm thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu và sứ mạng của mình.
  Có thể nhận thấy, đối với hệ thống giáo dục đại học, khái niệm chất lượng
  được hợp thành từ chất lượng của các thành tố: công tác giảng dạy, chương trình
  đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, các hoạt động học thuật, nghiên cứu
  khoa học, thư viện, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, .trong đó thành tố điều
  kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đóng vai trò rất quan trọng.
  Thật vậy, trong những năm gần đây, một trong những hoạt động trọng yếu
  giúp cho quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học đó là hoạt động
  ”Kiểm định chất lượng”, thông qua việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết
  định số: 76/2007/QĐ-BGDĐT về việc “Ban hành Quy định về quy trình và chu
  kỳ của kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp
  chuyên nghiệp” và quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT về việc “Ban hành Quy
  định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học”, trong đó Tiêu chuẩn 9
  được xem là thang đo chất lượng đối với điều kiện CSVC-TTB nói chung của
  trường đại học. Đáp ứng yêu cầu đó, các cơ sở giáo dục đại học đã không ngừng tìm
  kiếm các giải pháp nhằm cải tiến công tác quản lý, nâng cấp điều kiện CSVC-TTB
  cả về qui mô và chất lượng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các trường đang đứng trước
  nhiều khó khăn, thách thức, do điều kiện ngân sách đầu tư cho giáo dục nói chung
  và giáo dục đại học nói riêng còn thấp, không đủ trang trải cho những yêu cầu
  chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống CSVC-TTB. Theo một thông báo của Bộ GD -
  11


  ĐT về thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo các trường đại học, cao đẳng
  công lập, ”Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng những năm qua, nhiều
  trường đã có cơ sở vật chất khang trang, đẹp hơn, có hệ thống phòng thí nghiệm, hệ
  thống máy tính kết nối Internet , từng bước đảm bảo và nâng cao chất lượng công
  tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
  của đất nước. Tuy nhiên, tỉ lệ các trường đáp ứng được yêu cầu đó mới ở mức rất
  thấp. Hệ thống trang thiết bị đào tạo, phòng thí nghiệm mới chỉ đáp ứng được 40%
  nhu cầu đào tạo; hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng được 50% nhu cầu; hệ thống thư
  viện, CSVC thông tin còn yếu, nhiều trường chưa có quy hoạch các trường đại
  học, cao đẳng Việt Nam còn tồn tại một khoảng cách khá lớn, khả năng tụt hậu lâu
  dài so với các trường trong khu vực và trên thế giới.” (Trích nguồn: ” Thực trạng
  cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo”, Báo QĐND Online ra ngày 25/11/2010)
  Mặt khác, trong xu thế giáo dục đại học đang dần được chấp nhận như là một
  loại hình dịch vụ, các trường đại học là đơn vị cung cấp dịch vụ cho đối tượng
  khách hàng chủ yếu của mình là sinh viên. Một áp lực không thể tránh khỏi đối với
  các trường là việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý chất lượng hiện đại mà trong đó
  triết lý hướng đến khách hàng đang đóng vai trò chủ đạo. Theo đó, một trong những
  yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của các đơn vị kinh doanh nói chung
  và các đơn vị trong lĩnh vực giáo dục nói riêng là sự hài lòng của khách hàng về
  chất lượng sản phẩm dịch vụ mà đơn vị cung ứng. Chất lượng phải được đánh giá
  bởi chính những khách hàng đang sử dụng chứ không phải theo những tiêu chuẩn
  kỹ thuật, số lượng, . theo quy định. Như vậy, trong lĩnh vực giáo dục việc đánh giá
  chất lượng dịch vụ qua ý kiến của khách hàng, trong đó khách hàng trọng tâm là
  người học (sinh viên) đang trở nên hết sức cần thiết.
  Từ những phân tích trên, theo hướng tiếp cận vấn đề CSVC-TTB là một hình
  thức sản phẩm dịch vụ của trường đại học, các trường đại học cần có cách nhìn
  nhận khách quan về những gì mình đã cung cấp, thay vì chỉ quan tâm đến các yếu tố
  số lượng, tiêu chí kỹ thuật, cần thiết phải nắm bắt sự hài lòng của sinh viên đối với
  điều kiện CSVC-TTB, từ đó tìm ra các giải pháp có tính chiến lược cho quá trình
  12


  thực hiện mục tiêu và phát triển bền vững của nhà trường.
  Xuất phát từ những phân tích trên, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: “Các
  yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết
  bị tại Trường Đại học Đà Lạt.

  1.1. Ý nghĩa lý luận của đề tài nghiên cứu
  Những kết quả của luận văn này có thể là sự minh họa thêm cho các lý thuyết
  về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ, cũng như khẳng định xu
  thế cần thiết áp dụng một cách linh hoạt các mô hình nghiên cứu sự hài lòng của
  khách hàng vào các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại
  học nói riêng.
  1.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài
  lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà
  Lạt.”, việc kiểm chứng và làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của
  sinh viên đối với CSVC-TTB, là một thành tố trong tổng thể hoạt động chung của
  nhà trường, sẽ là cơ sở giúp Trường Đại học Đà Lạt nâng cao năng lực quản lý, vận
  dụng hiệu quả các giải pháp đầu tư nhân lực, nâng cấp và cải tiến chất lượng
  CSVC-TTB góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng của nhà
  trường.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích:
  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-
  TTB của trường ĐHĐL.
  Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng của sinh viên theo các đặc điểm cá
  nhân.
  Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên
  đối với CSVC-TTB của trường ĐHĐL.
  13


  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  Khách thể nghiên cứu: Sinh viên năm thứ 2, thứ 3, thứ 4 hệ chính quy đang
  theo học tại ĐHĐL.
  Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối
  với CSVC-TTB của Trường ĐHĐL.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp phân tích tài liệu:
  Chúng tôi đã tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau: các bài
  báo, các đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học giáo dục trong và ngoài nước, cùng
  các tài liệu khác có liên quan đến đề tài nghiên cứu, từ đó xây dựng mô hình lý
  thuyết và công cụ đo lường sử dụng cho bước nghiên cứu thực tiễn.
  Nhóm phương pháp điều tra khảo sát:
   Phương pháp thảo luận: Phương pháp này được thực hiện với một số GV, SV
  nhằm thu thập thêm thông tin và kiểm tra tính xác thực của bảng hỏi.
   Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi: Bảng hỏi được xây dựng dựa trên cơ
  sở mô hình nghiên cứu của đề tài nhằm thu thập thông tin đưa vào phân tích
  và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.
   Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương
  pháp phi xác suất, kích thước mẫu là 800 SV thuộc 04 ngành: KHXH,
  KHTN, KT, KTCN
  Phương pháp thống kê toán học:
  Xử lý số liệu thu được bằng phần mềm SPSS phiên bản 18.0.
  Qui trình phân tích dữ liệu:
   Thống kê mô tả.
   Phân tích nhân tố khám phá (EFA) nhằm thu nhỏ và tóm tắt dữ liệu để đưa
  vào các thủ tục phân tích đa biến.
  14


   Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha.
   Phân tích hồi quy và kiểm định sự phù hợp của mô hình nhằm xác định các
  nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV đối với CSVC-TTB.
   Phân tích phương sai ANOVA để xác định sự khác biệt trong việc đánh giá
  chất lượng CSVC-TTB và sự hài lòng đối với CSVC-TTB theo các nhóm đối
  tượng.
   Kiểm định các giả thuyết theo mô hình nghiên cứu của đề tài.
  5. Câu hỏi nghiên cứu và Giả thuyết nghiên cứu
  5.1. Câu hỏi nghiên cứu:
   Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-
  TTB của Trường Đại học Đà Lạt?
   Có sự khác biệt về mức độ hài lòng của của SV đối với CSVC-TTB theo các
  đặc điểm cá nhân không?
  5.2. Giả thuyết nghiên cứu:
   Nhóm giả thuyết về quan hệ giữa các thành phần chất lượng của CSVC-
  TTB đối với sự hài lòng.
  H1: Tình trạng của CSVC-TTB có mối tương quan thuận với sự hài lòng của
  sinh viên.
  H2: Năng lực của đội ngũ giảng viên có mối tương quan thuận với sự hài
  lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB.
  H3: Năng lực của đội ngũ nhân viên phục vụ có mối tương quan thuận với
  sự hài lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB.
  H4: Công tác quản lý của nhà trường có mối tương quan thuận với sự hài
  lòng của sinh viên đối với CSVC-TTB.
   Nhóm giả thuyết về sự khác biệt trong đánh gíá chất lượng CSVC-TTB
  theo các biến nhân khẩu học và đặc điểm cá nhân của sinh viên như:
  Ngành học, Khóa học, Giới tính.
  H5: Có sự khác biệt về đánh giá chất lượng theo Giới tính.
  15


  H6: Có sự khác biệt về đánh giá chất lượng theo Khóa học.
  H7: Có sự khác biệt về đánh giá chất lượng theo Ngành học.
   Nhóm giả thuyết về sự khác biệt về sự hài lòng theo các biến nhân khẩu
  học và đặc điểm cá nhân của sinh viên như: Ngành học, Khóa học, Giới
  tính.
  H8: Có sự khác biệt về mức độ hài lòng theo Giới tính.
  H9: Có sự khác biệt về mức độ hài lòng theo Khóa học.
  H10: Có sự khác biệt về mức độ hài lòng theo Ngành học.
  6. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu
  Căn cứ vào giới hạn về không gian và thời gian: nghiên cứu này tập trung
  nghiên cứu tại Trường Đại học Đà Lạt.
  Giới hạn về khách thể trong khảo sát nghiên cứu: nghiên cứu tập trung vào
  sinh viên hệ đại học chính qui năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4 đang học tập tại Trường
  Đại học Đại học Đà Lạt.
  7. Cấu trúc của luận văn
  Bố cục luận văn gồm các nội dung cụ thể như sau:
   Phần mở đầu: Giới thiệu đề tài nghiên cứu
   Chương 1: Tổng quan tài liệu
   Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu
   Chương 3: Phương pháp, nội dung và kết quả nghiên cứu
   Kết luận và khuyến nghị

  Xem Thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status