Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nguồn nhân lực tại Chi Cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn nhân lực tại Chi Cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Chi Cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ vii
  1. PHẦN MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu . 2
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 2
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 3
  2.1 Cơ sở lí luận . 3
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản 3
  2.1.2 Vai trò của công tác phát triển nguồn nhân lực . 9
  2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng ñến quá trình phát triển nguồn nhân lực 11
  2.1.4 Nội dung, Phương pháp phát triển nguồn nhân lực . 14
  2.1.5 Những yêu cầu và tiến trình ñối với phát triển nguồn nhân lực . 24
  2.1.6 Phát triển nguồn nhân lực với vấn ñề quản trị nhân lực 28
  2.1.7 Tổ chức thực hiện các hoạt ñộng phát triển NNL . 29
  2.2 Cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm ở một số nơi vềphát triển
  nguồn NNL 35
  2.2.1 Tình hình phát triển nguồn nhân lực tại ViệtNam 35
  2.2.2 Kinh nghiệm của một số nước về phát triển NNL . 38
  2.2.3 Bài học kinh nghiệm . 42
  2.2.4 Tiêu chí ñánh giá phát triển nguồn nhân lực . 44
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 45
  3.1 Khái quát về Chi cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa . 45
  3.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và chức năng QLTT . 45
  3.1.2 ðịa bàn hoạt ñộng của Chi Cục QLTT Thanh Hóa . 49
  3.1.3 Tình hình cơ sở vật chất của Của Chi Cục Quản Lí Thị Trường
  Thanh Hóa 50
  3.1.4 Tình hình lao ñộng tại Chi Cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa . 51
  3.1.5 Kết quả hoạt ñộng của Chi Cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa . 57
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 60
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 60
  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 60
  3.2.3 Phương pháp phân tích . 61
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 63
  4.1 Thực trạng ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Chi cục QLTT
  Thanh Hóa 63
  4.1.1 Tình hình chung về NNL tại Chi cục QLTT Thanh Hóa 63
  4.1.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại ChiCục QLTT Thanh Hóa . 67
  4.1.3 ðánh giá chung về công tác phát triển NNL tại Chi Cục QLTT
  Thanh Hóa 78
  4.2 Giải pháp phát triển NNL tại Chi Cục QLTT Thanh Hóa . 84
  4.2.1 Chính sách của Nhà Nước về phát triển nguồn nhân lực . 84
  4.2.2 Cơ hội, thách thức của Chi Cục QLTT Thanh Hóa trong thời gian tới 87
  4.2.3 Phương hướng, mục tiêu phát triển NNL tại Chi Cục QLTT
  Thanh Hóa 89
  4.2.4 Giải pháp phát triển NNL tại Chi Cục QLTT Thanh Hóa . 93
  5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 104
  5.1 Kết Luận 104
  5.2 Khuyến nghị . 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

  1. PHẦN MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Con người là nhân tố quyết ñịnh cho mọi sự phát triển. Do vậy, ñào tạo và
  phát triển nguồn nhân lực là một nhu cầu không thể thiếu ñược ñối với bất cứ
  một doanh nghiệp, một ngành hay một tổ chức kinh tếxã hội nào. Trong ñiều
  kiện cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ñang phát triển với tốc ñộ cao thì ñào
  tạo nguồn nhân lực càng trở thành nhu cầu cấp thiết.
  Hiện nay, người ta nói nhiều ñến kinh tế tri thức và coi nó là lực lượng
  sản xuất trực tiếp của xã hội nên việc ñào tạo nângcao tri thức cho người lao
  ñộng càng trở nên cấp bách.Trong giai ñoạn phát triển hiện nay của ñất nước,
  nguồn nhân lực chất lượng cao ñược coi là một trongnhững yếu tố quyết ñịnh
  năng lực, hiệu quả hoạt ñộng và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp,
  các tổ chức chính trị, văn hóa - xã hội. Chi cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa
  luôn coi con người là nhân tố quyết ñịnh trong việc kiểm tra, kiểm soát thị
  trường và bình ổn hoạt ñộng thương mại trên ñịa bàntỉnh Thanh Hóa. Yếu tố
  con người cả về chuyên môn và phẩm chất ñạo ñức luôn là yếu tố hàng ñầu
  quyết ñịnh sự vững mạnh cho toàn ñơn vị.
  Chi Cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa là ñơn vị hànhchính ñược Nhà
  Nước giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và sử lí cáchành vi gian lận trong hoạt
  ñộng thương mại nên luôn phải ñối mặt với phương tiện kỹ thuật hiện ñại, với
  các loại “ tội phạm” có trình ñộ cao. Tuy nhiên, từngày thành lập ñến nay Chi
  Cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa chưa có sự quan tâm nghiên cứu ñến sự
  phát triển nguồn nhân lực ñể ñánh giá sự phát triểnnguồn nhân lực tại ñơn vị
  mình có ñáp ứng với yêu cầu phát triển của thời ñạihay không. Chính vì vậy tôi
  chọn ñề tài “Phát triển nguồn nhân lực tại Chi Cục Quản Lí Thị Trường
  Thanh Hóa”làm ñề tài nghiên cứu của mình.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung
  Nghiên cứu tình hình phát triển nguồn nhân lực tại Chi cục Quản Lí Thị
  Trường Thanh Hóa, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình phát triển ñó ñể
  từ ñó ñưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả, phù hợp và ñáp
  ứng ñược yêu cầu của Chi cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa.
  1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực.
  - ðánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tạiChi cục Quản Lí Thị
  Trường Thanh Hóa trong thời gian qua, tìm ra những yếu tố ảnh hưởng ñến quá
  trình phát triển nguồn nhân lực của ñơn vị.
  - ðề xuất một số kiến nghị, giải pháp và quan ñiểm nhằm nâng cao hiệu
  quả phát triển nguồn nhân lực tại Chi cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của luận văn là quá trình pháttriển nguồn nhân lực
  tại Chi cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  a. Phạm vi về không gian: ðề tài ñược nghiên cứu tại Chi cục Quản Lí
  Thị Trường Thanh Hóa.
  b. Phạm vi về thời gian: ðề tài tiến hành nghiên cứu việc phát triển nguồn
  nhân lực tại Chi cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa thời gian từ năm 2008 ñến
  năm 2010.
  c. Phạm vi nội dung: ðề tài tập thung nghiên cứu thực trạng phát triển
  nguồn nhân lực tại Chi cục Quản Lí Thị Trường ThanhHóa

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  2.1 Cơ sở lí luận
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản
  * Khái niệm phát triển:
  - Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân chủ biên cuốn giáo trình Quản trị
  nguồn nhân lực – Trường ñại học kinh tế quốc dân thì phát triển là các hoạt
  ñộng học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt, nhằm mở ra cho họ
  những công việc mới dựa trên cơ sở những ñịnh hướngtương lai của cá nhân
  hoặc tổ chức khái niệm này chỉ ra cho chúng ta thấysự phát triển của con người
  trong lao ñộng[7].
  -Theo GS, TS Nguyễn Văn Ðính, Hiệu trưởng Trường ñại học Hà Tĩnh
  trả lời tại trang Báo Mới (WWW.Baomoi.com ) thì Phát triển là những hoạt ñộng
  nhằm tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng. Trong khái niệm này chỉ ra
  cho chúng ta thấy phát triển bao hàm hai khía cạnh ñó là phát triển về chiều rộng
  cho ta về số lượng và phát triển về chiều sâu cho ta về chất lượng[8].
  - Theo PGS.TS Chu Văn Cấp trong giáo trình triết học Mác – Lênin của
  nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia thì Phát triển là khuynh hướng vận ñộng ñã
  xác ñịnh về hướng của sự vật: hướng ñi lên từ thấp ñến cao, từ kém hoàn thiện
  ñến hoàn thiện hơn . Nhưng nếu hiểu sự vận ñộng phát triển một cách biện
  chứng toàn diện, sâu sắc thì trong tự bản thân sự vận ñộng phát triển ñã bao hàm
  sự vận ñộng thụt lùi, ñi xuống với nghĩa là tiền ñề, ñiều kiện cho sự vận ñộng ñi
  lên, hoàn thiện[5].
  Từ những khái niệm trên ta có thể rút ra kết luận: Phát triển ñược hiểu là
  một quá trình tăng trưởng bao gồm nhiều yếu tố cấu thành khác nhau về kinh tế,
  chính trị , xã hội, kỹ thuật, văn hóa Phát triển làxu hướng tự nhiên tất yếu của
  thế giới vật chất nói chung, của xã hội loài người nói riêng. Phát triển kinh tế -
  xã hội là quá trình nâng cao ñiều kiện sống về vật chất và tinh thần của con
  người bằng phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, nâng cao các giá trị
  văn hóa cộng ñồng. Sự chuyển ñổi của các hình thái xã hội từ xã hội công xã
  nguyên thuỷ lên chiếm hữu nô lệ lên phong kiến rồi ñến xã hội tư bản ñược coi
  là một quá trình phát triển.
  * Khái niệm nguồn nhân lực:
  - Theo giáo trình Quản trị nguồn nhân lực do PGS.TSNguyễn Ngọc Quân
  biên soạn và Quản trị nguồn nhân lực của nhà xuất bản thống kê thì nguồn nhân
  lực có thể ñược hiểu dưới ba góc ñộ[7]:
  + Với tư cách là nguồn cung cấp sức lao ñộng cho xãhội thì NNL bao
  gồm toàn bộ dân cư có cơ thể phát triển bình thường(không bị khiếm khuyết
  hoặc bị dị tật bẩm sinh)
  + Với tư cách là một yếu tố của sự phát triển kinh tế - xã hội NNL là khả
  năng lao ñộng của xã hội ñược hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao gồm nhóm dân cư
  trong ñộ tuổi lao ñộng có khả năng lao ñộng. Với cách hiểu này, nguồn nhân lực
  tương ñương với nguồn lao ñộng
  + Nguồn nhân lực có thể hiểu là tổng hợp cá nhân những con người cụ thể
  tham gia vào quá trình lao ñộng, là tổng thể các yếu tố về vật chất và tinh thần
  ñược huy ñộng vào quá trình lao ñộng.
  - Theo thuật ngữ trong lĩnh vực lao ñộng của Bộ Laoñộng - Thương binh
  và Xã hội: "Nguồn nhân lực là tiềm năng về lao ñộngtrong một thời kỳ xác ñịnh
  của một quốc gia, suy rộng ra có thể ñược xác ñịnh trên một ñịa phương, một
  ngành hay một vùng. ðây là nguồn lực quan trọng nhất ñể phát triển kinh tế - xã
  hội"[23] .
  Theo khái niệm này NNL ñược xác ñịnh bằng số lượng và chất lượng của
  bộ phân dân số có thể tham gia vào hoạt ñộng kinh tế-xã hội.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo tổng kết công tác QLTT các năm 2008 - 2010
  2. Báo cáo thống kê chất lượng cán bộ, công chức QLTT các năm 2008 -
  2010
  3. David Cherrington (1995), Quản lý NNL, Nhà xuất bảnThế giới
  4. ðặng Vũ Chư và Ngô Văn Quế (1995), Phát huy nguồn nhân lực - yếu tố
  con người trong sản xuất kinh doanh, Nhà xuất bản Giáo dục.
  5. PGS.TS Chu Văn Cấp ( 2004 ) – Giáo trình kinh tế chính trị Mac - Lenin
  – Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia
  6. PGS.TS Trần Kim Dung ( 1995 ) – Quản trị nguồn nhânlực – Nhà xuất
  bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
  7. Nguyễn Văn ðiềm và Nguyễn Ngọc Quân (1995), Giáo trình Quản trị
  nhân lực, trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuấtbản Giáo dục.
  8. GS.TS Nguyễn Văn ðính, Hiệu trưởng trường ðại Học Hà Tĩnh nguồn
  WWW.Baomoi.com
  9. Phạm Minh Hạc, Nghiên cứu con người và NNL ñi vào công nghiệp hoá -
  hiện ñại hoá, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
  10. Huy Hương – Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực – Nhà xuất bản Giao
  Thông Vận Tải
  11. Nguyễn Quang Hiển, Thị trường lao ñộng, thực trạng và giải pháp, Nhà
  xuất bản Thống kê
  12. Nghị quyết Trung ương II, III – Khoá WIII
  13. Nghị quyết ñại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ 9 (4/2001) và lần thứ 10
  (4/2006), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
  14. Lê Du Phong và Hoàng Văn Hoa, Giáo trình ðào tạo cán bộ quản lý kinh
  tế vĩ mô ở Việt Nam, Thực trạng và giải pháp, Trường ðại học Kinh tế
  Quốc dân
  15. Tạp chí Cộng sản - Xây dựng ñội ngũ cán bộ cơ sở - Tỉnh uỷ Nghệ An
  16. Nguyễn Thanh, Phát triển NNL phục vụ công nghiệp hoá - hiện ñại hoá
  ñất nước, Nhà xuất bản chính trị quốc gia
  17. Phạm ðức Thành - Giáo trình Quản trị nhân lực, trường ðại học Kinh tế
  Quốc Dân – Nhà xuất bản Giáo dục 1995
  18. Nguyễn Hữu Thân (1996), Quản trị nhân lực, NXB TiềnGiang
  19. Vũ Bá Thể - Phát huy nguồn lực con người ñể công nghiệp hoá - hiện ñại
  hoá, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam – Nhà xuất bản Lao ñộng
  20. Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sầm, Luận cứ khoa họccho việc nâng
  cao chất lượng ñội ngũ cán bộ trong thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hoá -
  hiện ñại hoá ñất nước, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
  22. Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X (2006), Nhà xuất bản
  Chính trị Quốc gia
  23.http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3n_tr%E1%BB%8B_nh%C3%
  A2n_s%E1%BB%B1
  24.http://baokinhteht.com.vn/home/2009021103041439_p0_c123/bai-1-the-naola-van-hoa-doanh-nghiep.htm

  Xem Thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại Chi Cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn nhân lực tại Chi Cục Quản Lí Thị Trường Thanh Hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status